Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/1065 E. , 2017/2768 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 68124
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/1065 E. , 2017/2768 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2017/1065 E. , 2017/2768 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki davalının ortak alana müdahalesinin önlenmesi ve eski hale getirilmesi davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı dava dilekçesinde, davalının apartmana ait ön bahçeyi diğer bağımsız bölüm maliklerinin kullanımını engelleyecek şekilde kullandığını, oysaki ortak kullanım alanının titizlikle kullanılması gerektiğini, ayrıca davalının aynı apartmanın arka bahçesine soğutucu motor eklediğini, ortak mülkiyete haksız müdahalesinin önlenmesini, ön bahçenin eski hale getirilmesini, dava tarihinden itibaren geriye dönük 5 yıl için belirlenecek bedelin faizi ile birlikte şimdilik 1.000,00 TL'nin davalıdan tahsilini talep etmiş 22.05.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile 4.099,39 TL'nin tahsilini talep etmiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilerek ortak yerlere müdahalenin kısmen meni ile davaya konu apartmanın ön bahçesinin eski hale getirilmesine, ön ve arka bahçede bulunan davalı tarafından kullanılan soğutucu ekipmanlarının ise ortak yaşamı etkilemeyecek şekilde sessiz hale getirilmesine, ecri misil talebi yönünden ise davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1-Müdahalenin men'i ve eski hale getirme davası yönünden;
Dava konusu müdahalelerin eski hale getirilmesi için onaylı mimari proje ve ekleri yerinde uygulanmak suretiyle uzman bilirkişilerden oluşan bilirkişi kurulundan rapor alınarak projeye uygun hale getirilmesi için yapılması gerekenlerin denetlemeye ve infaza elverişli olacak şekilde krokiye bağlanması ve sonucuna göre müdahalenin önlenmesine ve projeye uygun eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması,
2-Davacının apartmanın ön ve arka bahçesindeki soğutucu ekipmanların kaldırılarak bahçenin eski hale getirilmesi hakkında da mimari proje ve ekleri getirtilerek yapılacak inceleme sonucu projede ekipmanların olup olmadığı tespit edilerek sonuca göre hüküm kurulması,
2-Ecrimisil davası yönünden;
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Ek-1. maddesinde, bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlığın sulh hukuk mahkemesinde çözümleneceği hükme bağlanmış olup ecrimisil davası Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından kaynaklanmadığından; anılan Kanun maddesinin bu istem yönünden uygulama imkanı bulunmamaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 2. maddesine göre, dava
konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. Ecrimisil istemi de malvarlığı haklarına ilişkin olduğundan, davanın bu niteliğine göre davaya bakma görevi asliye hukuk mahkemesine ait bulunduğundan, mahkemece, ecrimisil talebi yönünden dosyanın tefrik edilerek görevsizlik kararı ile asliye hukuk mahkemesine gönderilmesi yerine işin esasına girilerek bu konuda karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 03/04/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön