Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/5521 E. , 2017/2690 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 68124
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/5521 E. , 2017/2690 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2017/5521 E. , 2017/2690 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen yukarıda gün ve sayılı hükmün; Dairemizin 04/10/2016 gün ve 2016/2487 E. - 2016/8356 K. sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacı ... Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya içindeki tüm belgeler incelenerek gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı şirket vekilinin karar düzeltme dilekçesinde değinilen hususlar temyiz aşamasında da ileri sürülmüştür.
Dairemiz kararı, karar düzeltme dilekçesinde değinilen hususlara cevap teşkil edecek nitelikte olduğu gibi, usul ve kanunada uygun bulunduğundan davacı şirket vekilinin esasa ilişkin karar düzeltme istemlerinin reddi gerekmiştir.
Ancak; davacı dava dilekçesinde 25.000.-TL tazminat talebi ile dava açtığı ve 14.5.2014 tarihli ıslah dilekçesi ile de tazminat talebini 897.196.-TL olarak ıslah ettiği halde Dairenin 04/10/2016 gün ve 2016/2487 E. - 2016/8356 K. sayılı bozma ilamının ikinci sayfasının sonuç kısmından önce gelen ve somut olayda diye başlayan son paragrafında, mahkeme kararının içeriği özetlenirken maddi hata sonucunda “Somut olayda, davacılar vekili dava dilekçesinde 1.000.-TL tazminat talebi ile dava açmış, 28.11.2012 tarihli dilekçesi ile tazminat talebini 384.000,00.-TL’ye arttırmış ise de ıslah harcının yatırılmadığı anlaşılmaktadır” şeklinde yazılmış olup bu husus maddi hata niteliğinde olduğundan Daire kararındaki maddi hatanın düzeltilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: 1) Yukarıda açıklanan nedenlerle ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun geçici 3. maddesi atfıyla HUMK'nın 440. maddesinde yazılı hallerden hiçbirine uymayan karar düzeltme isteğinin REDDİNE, aynı kanunun 442. maddesi uyarınca takdiren 275.00.-TL. para cezası ile Harçlar Yasası uyarınca 65.40.-TL. red harcının düzeltme isteyenden alınmasına,
2) Dairenin 04/10/2016 gün ve 2016/2487 E. - 2016/8356 K. sayılı bozma ilamının ikinci sayfasının sonuç kısmından önce gelen ve somut olayda diye başlayan son paragrafında, “Somut olayda, davacılar vekili dava dilekçesinde 1.000.-TL tazminat talebi ile dava açmış, 28.11.2012 tarihli dilekçesi ile tazminat talebini 384.000,00.-TL’ye arttırmış ise de ıslah harcının yatırılmadığı anlaşılmaktadır” cümlesinin ilamdan çıkartılmasına, bunun yerine “Somut olayda, davacılar vekili 02/08/2011 havale tarihli dava dilekçesinde fazlaya ilişkin hakları saklı tutularak 25.000.-TL tazminat talebi ile dava açmış, 14/05/2014 tarihli ıslah dilekçesi ile tazminat talebini 897,196,00.-TL olarak ıslah suretiyle arttırmış ise de ıslah harcının yatırılmadığı anlaşılmaktadır” cümlesinin yazılmak suretiyle İLAMIN DÜZELTİLMESİNE 03/04/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön