Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14140 E. , 2017/2774 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 68124
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14140 E. , 2017/2774 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/14140 E. , 2017/2774 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Çekişmeli ... mahallesi 827 parsel sayılı 5173,00 m² yüzölçümündeki taşınmaz, tarla niteliğinde davalılar adına tapuda kayıtlı iken 2012 yılında yörede 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi gereğince yapılan çalışmalarda 6957,15 m² yüzölçümü ile 837 ada 7 parsel numarası ile tespit edilmiştir.
Orman Yönetimi süresi içinde açmış olduğu davada yenileme çalışmaları sırasında 1991 yılında kesinleşen orman sınırına tecavüz edildiğini ileri sürerek, taşınmazın kesinleşen orman kadastro sınırları içinde kalan bölümüne ait tapunun iptaliyle orman niteliğinde Hazine adına tescili istemiyle dava açmıştır.
Mahkemece davanın reddine, ... ili, ... ilçesi, .... mah. ... mevkine kain 837 ada 7 sayılı parselin tespit gibi tesciline karar verilmiş, hüküm davacı ... Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, taşınmazın orman olduğu iddiası ile açılan tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde dava tarihinden önce 25.09.1991 tarihinde ilân edilerek kesinleşen orman kadastrosu ve 6831 sayılı Kanunun 2/B madde uygulaması bulunmaktadır.
Davacı ... Yönetimi, yörede gerçekleştirilen 22/2-a çalışmalarının askı ilân süresi içerisinde tapu iptali ve tescil talepli olarak eldeki davayı açmış, yargılama sırasında 30/04/2013 tarihli dilekçesinde ve 19/07/2013 tarihli celsede davanın tescile yönelik olduğunu açıkça belirtmiştir. Orman Yönetiminin davası yalnızca mülkiyet iddiasına dayalı olup tescil talebini içermektedir. Hukuk Genel Kurulunun 30/10/2013 tarih ve 2013/20-1050 E. - 2013/1509 K. sayılı kararında da belirtildiği üzere bu durumda 3402 sayılı Kadastro Kanununun, kadastro mahkemesinin genel olarak görevini düzenleyen 25. maddesi ve aynı Kanunun 26. maddesi uyarınca, mülkiyete yönelik davaya bakmaya kadastro mahkemesinin görevli olmaması ve davanın genel mahkemede görülmesi gerektiğinden, dava dilekçesinin görevsizlik nedeniyle reddine; yerel mahkeme kararında olduğu gibi tutanakların da tapu kütüğüne aynen aktarılmasına karar verilmelidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi gerekirken davaya devamla yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görtülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı ... Yönetimi vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 03/04/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön