ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK

Mesaj gönderen Admin » 27 Eyl 2018, 02:00

1581
ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/2/1983, No: 83/6061
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No: 657
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 27/6/1983, No: 18090
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cilt: 22, S. 3139


BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç :
Madde 1 – Bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla değişik 55 inci maddesine
dayanılarak; aday memurların yetiştirilmesi için uygulanacak eğitim proğramlarını, eğitim sürelerini, eğitimlerde
uygulanacak sınavları, sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam :
Madde 2 – Bu yönetmelik hükümleri;
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
b. 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun kapsamına giren kurum veya kuruluşlarda (Milli
İstihbarat Teşkilatı hariç) Devlet memurluğuna aday olarak atanacaklar hakkında uygulanır.
Tanımlar:
Madde 3 – Bu yönetmelikte geçen;
a. Aday Memur: "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak" merkezi sınavı kazanarak temel,
hazırlayıcı eğitim ve staj'a tabi tutulmak üzere herhangi bir kurum veya kuruluşa atananları.
b. (Değişik: 5/5/2011-2011/1837 K.) Asli Memur: Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj
devrelerinin her birinde başarılı olarak adaylığı kaldırılan kişileri,
c. Adaylık Süresi: Devlet kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananların atandıkları tarihten başlamak üzere bir
yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,
d. Temel Eğitim : Bütün aday memurların,asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, Devlet memurlarının ortak
vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,
e. Hazırlayıcı Eğitim : Aday memurların atandığı kurum veya kuruluşu, sınıfı ve görevi ile ilgili olarak yapılan
eğitimi,
f. Staj: Aday memurlara kurum veya kuruluşlarındaki görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,
g. Sınav : Temel ve Hazırlayıcı Eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlendirmeler için bilgi seviyesini ölçme
işlemini,
h. Değerlendirme: Temel ve Hazırlayıcı Eğitim dönemleri sonunda yapılacak sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi
seviyesini ölçme işlemini,
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Eğitim ile ilgili ilke ve esaslar
İlkeler :
Madde 4 – Aday memurların eğitimi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir.
1582
a.Genel İlkeler;
(1) Eğitimin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına,Atatürk inkilap ve ilkelerine, Anayasada ifadesi bulunan
Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacak, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak tarafsızlık ve
eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak yurt ve vatandaş sevgisi ile dolu, güleryüzlü, yol gösterici, vatandaşlara daima
yardımcı, disiplinli ve bilgili memur yetiştirmektir.
(2) Kamu görevlerinde istihdam edilecek personelin; kamu hizmetlerinin gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak
hizmetlerin zaman ve kaynak israfına meydan vermeden en verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde
yetiştirilmeleri esastır.
(3) Eğitimleri başarı ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluğa atanamazlar.
(4) Temel Eğitim,Hazırlayıcı Eğitim ve Staj birbirini takip eden sıra içinde devam eder.
(5) Eğitimler aday memurların tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütülür.
(6) Eğitimler kurum veya kuruluşların sorumluluğunda yapılır.
(7) Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.
b. Temel Eğitim ile ilgili ilkeler;
(1) Temel eğitimin hedefi; Aday memurlara,Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili bilinmesi gereken, asgari
bilgileri vermektir.
(2) Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları
dikkate alınarak uygulanır.
(3) Bu eğitimin süresi on günden az iki aydan çok olamaz.
c. Hazırlayıcı Eğitim ile ilgili ilkeler;
(1) Hazırlayıcı eğitimin hedefi; Aday memurların işgal ettikleri kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin
yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır.
(2) Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3 aydan çok olamaz.
d. Staj ile ilgili ilkeler;
(1) Stajin hedefi; Aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve
görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlemleri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.
(2) Staj; Aday memurun görev ile ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya kuruluşa yaptırılabilir.
(3) Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.
Eğitim konuları:
Madde 5 – Aday memurların eğitim konuları aşağıda gösterilmiştir;
a. Temel Eğitim konuları;
(1) Atatürk ilkeleri,
(2) T.C.Anayasası,
(a) Genel Esaslar,
(b) Temel Hak ve Ödevler,
(c) Cumhuriyetin Temel Organları,
(d) Yürütme.
(3) Genel olarak Devlet teşkilatı.
(4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
(a) Ödev ve sorumluluklar,
(b) Genel Haklar,
1583
(c) Yasalar,
(d) Disiplin işleri, (1)
(e) Sosyal ve Mali Haklar,
(f) Amir - Memur ilişkileri,
(g) Müracaat ve şikayetler,
(h) Kılık kıyafet,
(i) Yer değiştirme,
(j) Beşeri ilişkiler.
(5) Yazışma - Dosyalama usulleri.
(6) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri.
(7) Halkla ilişkiler.
(8) Gizlilik ve gizliliğin önemi.
(9) İnkilap tarihi.
(10) Milli Güvenlik Bilgileri.
(11) Haberleşme.
(12) Türkçe Dilbilgisi Kuralları.
(13) (Ek: 19/1/1998 - 98/10566 K.) İnsan Hakları
b. Hazırlayıcı Eğitim Konuları, aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak;
1) Kurum ve kuruluşun;
(a) Tanıtılması,
(b) Görevleri,
(c) Teşkilatı.
(d) İlgili mevzuatı,
(e) Diğer kurumlarla ilişkileri,
(2) Aday memurun görevi ile ilgili hususlar,
(3) Kurum veya kuruluşun uygun göreceği diğer konular,
c. Staj Dönemi Konuları; ilgili kurum veya kuruluşlarca belirlenir.
Eğitim proğramları:
Madde 6 – Eğitim proğramlarını hazırlayacak kurum veya kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.
a. Temel Eğitim proğramları;
Beşinci maddede belirlenmiş olan konuları kapsayacak şekilde Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığı
koordinatörlüğünde oluşturulacak Temel Eğitim Kurulu tarafından,
(1) İlkokul - Ortaokul,
(2) Lise ve dengi okullar,
(3) Yükseköğretim kurumları mezunları seviyesine göre ayrı, ayrı hazırlanır.
b. Kurum veya kuruluşlar,temel eğitim proğramlarında yer alan aşağıdaki konuların süre- lerinde kısaltma
yapamazlar.
(1) Atatürk İlkeleri,
(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
(3) İnkilap Tarihi,
(4) Milli Güvenlik Bilgileri,
c. Hazırlayıcı Eğitim Proğramları, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde aday memurlarına eğitim yaptıran
kurum veya kuruluşlarınca ayrı ayrı hazırlanır.
d.Staj Proğramları, kurum veya kuruluşlarınca hazırlanır.
Proğramların dağıtımı:
Madde 7 – Altıncı maddede belirtilen kurul tarafından hazırlanan temel eğitim proğramları ilgili kurum veya
kuruluşca Başbakanlık Devlet Personel Dairesinden temin edilir.
Hazırlayıcı Eğitim ve Staj proğramları ilgili kurum veya kuruluşlarca dağıtılır. –––––––––––––
(1) 5/5/2011 tarihli ve 2011/1837 sayılı bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle, "(d) Sicil ve disiplin işleri," ibaresi
"(d) Disiplin işleri," şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
1584
Eğitim yapılması:
Madde 8 – Temel Eğitim,Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından belirlenen proğramlar
çerçevesinde,Hazırlayıcı Eğitim ve Stajlar kurum veya kuruluş larınca hazırlanan proğramlar çerçevesinde Eğitim ve Sınav
Yürütme Komisyonlarınca yaptırılır.
Her kurum veya kuruluş hazırlayıcı eğitim ve staj proğramlarını, bu eğitimlerin başlangıç ve bitim
tarihlerini,yerini,eğitime katılacakların sayısını, eğitimlerin başlamasıyla birlikte Başbakanlık Devlet Personel Dairesine
bildirirler.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Sınavlara İlişkin Esaslar
Sınav sorularının hazırlanması :
Madde 9 – Sınav soruları aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır;
a.Temel Eğitim; Bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda sorulacak sorular 18 nci maddede belirtilen kurul
tarafından,soruların eğitime tabi tutulacak aday memurlara önceden verileceği dikkate alınarak, 5 nci maddede tesbit edilen
konuları kapsayacak ve eğitim proğramlarında her konu için tesbit edilecek zamanlarla orantılı olacak şekilde en az 100 adet
hazırlanır.
Kurum ve kuruluşlar bu eğitimle ilgili sınav sorularını eğitim proğramları ile birlikte Başbakanlık Devlet Personel
Dairesinden temin ederler.
b. Hazırlayıcı eğitim ve stajlarla ilgili sınav soruları ilgili kurum veya kuruluşlarca hazırlanır.
Sınavlar:
Madde 10 – Sınavlar; test,uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır. Bunlardan biri veya birkaçı da
uygulanabilir.
a. Sınavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur.
b. Sınavlar, duyurulan yer,gün ve saatte başlar.
c. Sınav soruları,salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayanların tutanakla tesbit edilmesinden ve
sınav kurallarının açıklanmasından sonra dağıtılır.
d. Sınav sonunda başlayışını,akışını ve bitimini,kullanılan kağıtların ve sınava giren adayların sayısını ve her adayın
kullandığı kağıt adedini gösteren bir tutanak düzenlenir. Bu tutanaklar salon başkanı ve enaz iki gözetmen tarafından
imzalanır.
e. Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak kurum veya kuruluşlarca temel, hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri
içinde de ara sınavlar yapılabilir.
Temel Eğitim sınavları:
Madde 11 – Bu eğitimin sonunda yapılacak sınavlarda 10 ncu madde esasları uygulanır. Ancak sınav soruları, Temel
Eğitim Kurulunca belirlenen sorular arasından konuların eğitim proğramındaki ağırlıkları dikkate alınarak, her konu için ayrı
ayrı olmak üzere kura usulü ile adayların huzurunda tesbit edilir.
Değerlendirme:
Madde 12 – Eğitimler aşağıdaki şekilde değerlendirilir.
a. Temel ve Hazırlayıcı Eğitim;
Bu eğitimlerde sınav kağıtları eğitim ve sınav yürütme komisyonları tarafından değerlendirilir. Değerlendirme 100
tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılır. Başarısız olan aday memurların kağıtları
komisyonca bir daha okunarak değerlendirmeye tabi tutulur. Buçuklu puanlar bir üst tam puana tamamlanır.
1585
Uzun cevaplı, yazılı ve uygulamalı sınavların kesin puanı sınavları yapmakla görevli komisyon üyelerinin verdikleri
puanların aritmetik ortalaması alınarak bulunur.
b. Staj Değerlendirme Belgesi;
Staja katılanlar staj değerlendirme belgesi ile değerlendirilirler.
Kurum ve kuruluşlar bu dönemdeki aday memurlarının yazılı veya uygulamalı sınava tabi tutarakta
değerlendirebilirler, bu takdirde değerlendirme bu maddenin (a) fıkrası esaslarına göre yapılır. Staj değerlendirme belgesi (Ek
- 1) de gösterilmiştir.
Sınav sonuçlarının bildirilmesi:
Madde 13 – Sınav sonuçları sınavların yapıldığı günü takiben iki gün içinde ilan edilir. Ayrıca sonuçlar başarısız
adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.
Yazılı sınavlara itiraz:
Madde 14 – Aday memurlar yazılı sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının adaylara
duyurulmasından başlayarak iki gün içinde dilekçe ile Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına yapılır. Komisyon,
dilekçelere on gün içinde cevap vermek zorundadır. Yapılan bu inceleme neticesi kesindir.
Sınavlara itiraz edenlerin itirazları neticelendirilinceye kadar aday memurlar müteakip eğitime devam ettirilirler.
Sınavlara katılmama hali:
Madde 15 – Sağlık sebepleri dışında sınavlara katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava
katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır.
Soruların açılması ve yazdırılmasından veya dağıtılmasından sonra sınav salonuna gelenlerde sınava katılmamış
sayılır ve başarısız olarak değerlendirilirler.
Sınavları geçersiz sayılacaklar:
Madde 16 – Adaylar aşağıdaki durumlarda sınavlarda başarısız sayılırlar;
a. Kopya girişiminde bulunanlar veya kopya çekenler, kopya verenler,
b. Sınav düzenine aykırı davranışlarda bulunanlar,
c. Kendi yerine başkasını sınava sokanlar, hakkında bir tutanak düzenlenerek, sınavları geçersiz sayılır ve haklarında
gereken kanuni işlem yapılır.
Sınavların iptalini gerektiren haller:
Madde 17 – Aşağıda belirtilen hallerde sınavlar Merkezi Eğitim Yönetme Kurullarınca iptal edilir.
a. Sınav sorularının çalınmış olduğunun tesbiti,
b. Soru zarflarının sınav zamanından önce açıldığının tesbiti,
c. Soruların yetkili olmayan kişilerce sınavlardan önce görülmüş olması,
Yukarıda sayılan hususlara sebep olanlar hakkında kanuni işlem yapılır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Eğitim ve Sınavlarla İlgili İşlemleri
Yürütecek Kurullar ve Görevleri
Temel Eğitim Kurulu:
Madde 18 – Temel Eğitimle ilgili proğramların ve sınav sorularının hazırlanması maksadıyla Başbakanlık Devlet
Personel Dairesi Başkanlığında bir Temel Eğitim Kurulu kurulur.
Bu Kurul; Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Genel Sekreterinin Başkanlığında Milli Eğitim,Sağlık
ve Sosyal Yardım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlık-
1586
ları Eğitim ve Personel birimi başkanları ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurulu Başkanlığından konuyla ilgili en az daire başkanı seviyesindeki
temsilcilerden oluşur.
Kurul, kurul başkanının çağrısı üzerine toplanır. Kurulla ilgili kurum veya kuruluşlardan da temsilciler çağrılabilir.
Temel Eğitim Kurulunun görevleri.
Madde 19 – Kurul aşağıdaki görevleri yerine getirir;
a. Temel Eğitim proğramlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
b. Proğramlara paralel olarak Temel Eğitim sonunda yapılacak sınavlara ait soruları hazırlamak ve soruları
puanlamak,
c. Temel Eğitimle ilgili proğram ve sınav sorularını dağıtıma hazır bulundurmak üzere gerekli tedbirleri almak,
d. Temel Eğitimle ilgili olarak referans dökümanları tesbit etmek,
e. Temel Eğitim konularının geliştirilmesini sağlamak,
f. Durumları normal eğitime elverişli olmayan sakat aday memurlarla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurmak ve
aşağıdaki hususları bu komisyon vasıtasıyla yerine getirmek;
(1) Temel Eğitim proğramlarını hazırlamak,
(2) Temel Eğitim sınav sorularını hazırlatmak,
(3) Eğitim ve sınavların nerede ve nasıl yapılacağına karar vermek,
(4) Öğretim ve eğitim elemanlarının seçimi ve sınav komisyonlarının teşekkül tarzını tesbit etmek,
(5) Gerektiğinde mevcut eğitim proğramlarına göre sakatların eğitimlerinin sağlanması ve sınavlarının yapılması için
sakatlara eğitim veren okullar ve rehabilitasyon merkezlerinden nasıl yararlanılacağını belirlemektir.
Merkezi Eğitim Yönetme Kurulları:
Madde 20 – Bu Kurul, kurum amirinin (Bakan dışındaki) veya görevlendireceği kendi kadro derecesinden, yoksa en
yakın kadro derecesinden bir memurun başkanlığında özlük işleri birim amiri, eğitim işleri birim amiri, yoksa eğitim işleriyle
ilgili bir görevli ile, ilgili üç Daire Başkanından oluşur.
Merkezi Eğitimi Yönetme Kurulunun Görevleri:
Madde 21 – Bu Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a. Eğitimlerin proğram dahilinde yürütülmesini sağlamak,
b. Temel Eğitim proğramlarını ve sorularını Başbakanlık Devlet Personel Dairesinden temin etmek,
c. Eğitim yardımcı malzemesini sağlamak,
d. Eğitici personel temin etmek,
e. Eğitimlerin ve sınavların belirtilen süre içinde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.
f. Eğitim yapılacak yerleri planlamak ve belirlemek.
g. Diğer kurum ve kuruluşlarla hertürlü işbirliğini sağlamak.
h. Eğitimleri denetlemek.
i. Hazırlayıcı eğitim ve staj proğramlarını düzenlemek ve sorularını hazılamak, eğitim yerlerine dağıtılmasını
sağlamak.
k. Eğitim ve sınav yürütme komisyonlarını kurmak.
1587
Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonları:
Madde 22 – Her kurum veya kuruluşta aday memurların eğitime tabi tutulacaklar yerlerinde bir Eğitim ve Sınav
Yürütme Komisyonu Kurulur.
Komisyonların başkan ve üyeleri; o kurum veya kuruluşun Eğitim Yürütme Kurulunca eğitilecek aday memur
miktarı,adayların eğitim seviyeleri ve atandıkları görevler dikkate alınarak asgari şube müdürü seviyesindeki yöneticiler
arasından üç kişiden az olmamak üzere seçilir.
Komisyonun görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a. Sınavları yapmak ve değerlendirmek,
b. Adaylara yetecek kadar salon temin etmek,
c. Eğitimleri Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca tesbit edilen proğramlar ve esaslar dahilinde yürütmek,
d. Yeteri kadar sınav uygulayıcısı,gözetmen ve salon başkanını belirlemek,
e. Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini almak,
f. Eğitim ve sınavları belirtilen süre içinde tamamlamak,
g. Sınav sonuçlarını aday memurlara tebliğ etmek,
h. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek sonuca bağlamak.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Askerlik hali:
Madde 23 – Aday memurların askerlik hizmeti ile ilgili hususlar,1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 nci maddesi (E)
ve (F) fıkraları gözönünde bulundurularak kurumlarınca belirlenir.
Aday memurların adaylık süresi içinde silah altına alınmaları durumunda tamamlanamayan eğitimleri terhislerinden
sonra müracaatlarını takip eden durumlarına uygun ilk eğitim gru- buna dahil edilerek tamamlattırılır.
Bildirme:
Madde 24 – (Değişik: 3/3/1990 - 90/205 K.)
Görevlerine son verilen aday memurlar, Devlet Personel Başkanlığı tarafından tesbit edilen form doldurulmak
suretiyle ilgili kurum veya kuruluş tarafından en geç bir ay içinde adı geçen Başkanlığa bildirilir.
Bu durumdaki aday memurların kayıtları Devlet Personel Başkanlığında tutulur.
Memuriyete alınmama:
Madde 25 – Temel Eğitim hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine
son verilen aday memurlar üç yıl süreyle Devlet memurluğuna alınmazlar. Sağlık sebebiyle kurumları ile ilişikleri kesilenler
için bu şart aranmaz. Üç yıllık sürenin tesbitinde Başbakanlık Devlet Personel Dairesinde tutulan kayıtlar esas alınır.
Ders ücretleri
Madde 26 – Eğitim işlerinde eğitim - öğretim elemanı olarak görev alanlara verilecek ücretler 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile Bütçe Kanunları hükümleri gereğince ödenir.
Denetim :
Madde 27 – Başbakanlık Devlet Personel Dairesi kurumların temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerini
yerinde denetler.
1588
Sınav belgelerinin saklanması:
Madde 28 – Sınav belgeleri aşağıda belirtilen işlemlere tabi tutulur.
a. Soruların cevap anahtarları,cevap kağıtları bir yıl,
b. Tutanaklar, değerlendirme fişleri iki yıl,
Kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır.
Bu şekilde yargı yoluna başvuran aday memurlar durumunu yazılı olarak bağlı oldukları kurum veya kuruluşada
bildirirler.
İşbirliği ve ortak eğitim:
Madde 29 – Kurum ve kuruluşlar temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj proğramlarının uygulanmasında işbirliği
yapabilirler,ortak eğitim imkanlarından yararlanabilirler.
Eğitim ve öğretim elemanları:
Madde 30 – Kurum ve kuruluşlar temel eğitim,hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetlerinden;
a. Kendi personeli arasından görevlendireceği uzman - ehil kişilerden,
b. Diğer kurum ve kuruluşlardaki uzman - ehil kişilerden,
c. Üniversite ve yüksek okulların eğitim ve öğretim elemanları ile diğer eğitim ve öğretim elemanlarından
yararlanırlar.
Eğitim yeri:
Madde 31 – Hazırlayıcı eğitim temel eğitimin yapıldığı kurum veya kuruluşda yapılır.
Mecburi hizmetle yükümlü olan aday memurların eğitimleri:
Madde 32 – Mecburi hizmetle yükümlü olupta aday memur olarak atanmış olanlar da bu yönetmelik hükümlerine
göre eğitime tabi tutulurlar.
Temel hazırlayıcı eğitimlerle staj devrelerinin her birinde başarısız olanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 225 inci maddesinin (c) fıkrası hükmü uygulanır.
Kurum ve kuruluşların yönetmelikleri
Madde 33 – Kurum ve kuruluşlar bu genel yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olmamak ve kendi hizmet
özelliklerini dikkate almak üzere yönetmeliklerini, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde çıkarırlar.
Yürürlükten kaldırılan hükümler:
Madde 34 – Kurum ve kuruluşların özel yönetmeliklerinde yer alan ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı olan aday
memurların yetiştirilmelerine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 – Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte önce aday memur olarak görevde bulunanlar hakkında
kurum ve kuruluşların özel yönetmeliklerinde yer alan aday memurların yetiştirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanmasına
devam olunur.
Geçici Madde 2 – Bu Yönetmelik Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığınca tertip edilerek sınava girerek
sınavı kazanan ve aday memur olarak atananlara uygulanır. Ancak, kurum veya kuruluşlar ihtiyaç duydukları takdirde
merkezi sınav yapılmadan önce aday memur olarak atananlarında bu yönetmelik esaslarına göre yapılacak eğitimlere iştirak
ettirebilirler.
Yürürlük:
Madde 35 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
1589
Yürütme:
Madde 36 – Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.
EK - I
ADAY MEMURLAR
STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ
FOTOĞRAF
1.ADAY MEMURUN KİMLİĞİ
a. Adı ve Soyadı :
b. Kurumu :
c. Birimi :
d. Kadro - Ünvan ve Görevi :
e. Doğum Yılı ve Yeri :
f. Baba Adı :
g. Sicil No :
2. ADAYLIK SÜRESİ İÇİNDE DİĞER EĞİTİMLER
EĞİTİM ALDIĞI PUAN
TEMEL
HAZIRLAYICI
3. MERKEZİ SINAVDA ALDIĞI PUAN
a. Yazıyla :
b. Rakkamla :
4. DOLDURMA TALİMATI
a. Bu belge 2 nüsha tanzim edilir. Bir nüsha memurun özlük dosyasına konur. Diğer nüsha ise aday memura verilir.
b. Nitelikler kısmı,adayın staj yaptığı birimdeki ilk amiri ve ikinci amiri tarafından doldurulur.Eğer aday memur
başka bir kurumda staj yapıyorsa bu takdirde staj belgesinin doldurulmasına esas olarak bilgiler aday memurun görevli
olduğu kurum ve kuruluşa gönderilecek bölge bu bilgilere dayanılarak aday memurun I ve II nci amiri tarafından tanzim
edilecektir.
c. Her niteliğin toplam puanı karşısında yazılmıştır.Niteliği verilecek puan amirlerce o niteliğin kriterlerine göre
takdir edilerek kendilerine ait sutuna yazılmak suretiyle Nitelik puanı bulunacaktır.
d. Mesleki bilgiye ait niteliklerin hangi kriterlerden oluşacağı ilgili kurum veya kuruluşca belirlenecektir.
1590
Puan ağırlığı
N İ T E L İ K L E R ve dağılımı 1 Amir 2 Amir
1. GENEL NİTELİKLER 10
a - Kılık - Kıyafetine özeni 2
b - Terbiyesi,nezaketi ve tevazu sahibi olması 2
c - Ağır başlılığı ve vakarı 1
d - Ciddiyeti 1
e - Kişisel çıkarlarına düşkünlüğü 2
f - Uygulamadaki tarafsızlığı ve hakkaniyeti 1
g - Malzeme ve zamanı yerinde kullanımı 1
2. DİSİPLİN KURALLARINA UYARLIĞI 15
a - Kanun, yönetmelik ve emirlere uyması 4
b - Görevlerini tam ve zamanında yapması 5
c - üstlerine karşı tavır ve hareketi 3
d - Masa arkadaşlarına karşı tavır ve hareketi 1
e - İtaati 2
3. ÇALIŞKANLIĞI 15
a - Görev yapmada heves ve gayreti 5
b - Araştırma ve inceleme kabiliyeti 5
c - Fiziki yorgunluğa dayanıklılığı 2
d - Fikri yorgunluğa dayanıklılığı 3
4. İŞBİRLİĞİNE UYUMU 5
a - Grup çalışmasına yatkınlığı 3
b - Geçimliliği 2
5. GÜVENİLİRLİĞİ VE SADAKATI 5
a. Dürüstlüğü 2
b. Dedi - kodu yapma alışkanlığı 1
c. Gizliliğe riayeti ve sır saklaması 1
d. Güveni kötüye kullanması 1
6. MESLEKİ BİLGİSİ 50
(Bu niteliğin kriterleri ilgili kurum ve kuruluşlarca belirlenir.)
TOPLAM PUAN
AMİRLERİN KİMLİĞİ
ADI VE SOYADI :
UNVANI :
KURUMU :
DOLDURULUŞ TARİHİ :
İMZA VE MÜHÜR :
I. Amirin Toplam Notu
II. Amirin Toplam Notu
(I ve II Amir Toplam Notlarının)
Aritmetik ortalaması
STAJ NOTU
TASDİK OLUNUR
Tasdik Eden Yetkili Amirin
KİMLİĞİ
EK - 2 (Mülga: 3/3/1990 - 90/205 K.)
GÖREVİNE SON VERİLEN ADAY MEMURLARIN
BİLDİRİMİ
1591
21/2/1983 TARİH VE 83/6061 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ
GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği
Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
Ana Yönetmeliğin Yürürlüğe
Tarihi Numarası Değişen Maddeleri Giriş Tarihi
3/3/1990 90/205 - 1/4/1990
19/1/1998 98/10566 - 6/2/1998
5/5/2011 2011/1837 3, 5 15/6/2011

Cevapla