Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2015/8304 E. , 2017/3037 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 118581
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2015/8304 E. , 2017/3037 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

23. Hukuk Dairesi 2015/8304 E. , 2017/3037 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili ,müvekkili şirket ile davalı arasında ‘Nükleer Tıp Hizmetleri Gelir Paylaşımı Sözleşmesi’ başlıklı sözleşme imzalandığını,sözleşmenin yenilenmesine rağmen davalının sözleşmeye aykırı davranışlarla sözleşmenin uygulanmasını engellediğini,bu nedenle sözleşmeyi haklı olarak feshetmek zorunda kaldıklarını ileri sürerek, sözleşmede belirlenen 100.000,00 TL cezai şart ile cihazların taşınması ve sigortası için yapılan harcamaların davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili ,davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia,savunma,bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre;davalı şirketin davacı şirkete yapmış olduğu fesih ihtarnamesinin davacı şirkete tebliğ edilemediği,dolayısıyla sözleşmenin yenilendiği,ayrıca davalının beyanında hizmetin fesihten sonra da devam ettiğine ilişki ikrarı,davalının davacının hizmet vermesini engellememek suretiyle sözleşmeyi fiilen uzattığı, davalının davacıya bir bildirimde bulunmadan hastane binasının tadilat inşaatını başlatmış olması da sözleşmenin 15.5. Maddesine aykırı olduğu,davcının tüm bu sebeplerle haklı fesih nedeniyle cezai şart alacağına hak kazanacağı, ancak cihazların taşınması ve taşıma sırasında meydana gelebilecek riskler için sigorta bedeline ilişkin masrafları sözleşmenin normal feshinde dahi yapabileceği masraflardan olup, sözleşmede bu masrafların sözlemenin haksız feshi halinde davalıdan istenebileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığından bu istemin yasal dayanağının bulunmadığı gerekçesiyle,davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava, sözleşmeden doğan cezai şart alacağının ve sözleşmenin haksız feshi nedeniyle yapılan giderlerin davalıdan tahsili istemine ilişkindir.
Taraflar arasında yapılan sözleşmenin 16. maddesinde taraflardan biri 2 ay öncesinden haber vermek şartıyla sözleşmeyi feshedebileceği düzenlenmiştir. Davalı taraf sözleşmenin sona erme tarihinden 2 ay 10 gün önce sözleşmenin yenilenmeyeceğine ilişkin ihtarı davacının sözleşmede ve ticaret sicil kaydında bulunan adrese gönderildiği tebligat yapılamaması üzerine, Noter marifetiyle elden tebliğ yolunu izlediği ancak adreste davacı çalışanlarınca tebligatın alınmadığı dosyadaki delillerle sabittir.
Bu durumda davalı tarafından süresi içindeki fesih iradesinin davacı tarafından kendisine tebliğinin kasten engellendiğinin kabulü gerekir. Hal böyle olunca yenilenmeyen sözleşmenin yerine getirilmediği gerekçesiyle cezai şart talebi de yerinde olmayacağından davanın reddi yerine kabulünde isabet görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 23. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön