Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/16749 E. , 2017/7507 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 118581
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2016/16749 E. , 2017/7507 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

19. Hukuk Dairesi 2016/16749 E. , 2017/7507 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalılardan ... ... ... ... mirasçıları ..., ... ve ... vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av. ... ... ile davalılar ..., ... ve ... vek. Av. ... gelmiş diğer taraflardan kimse gelmemiş olduğundan onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-KARAR-
Davacı vekili, müvekkili ile davalı ... ... San. ve Tic. A.Ş. arasındaki Genel Kredi Sözleşmelerini diğer davalıların müşterek borçlu müteselsil kefil sıfatıyla sözleşmeyi imzaladıklarını, davalılara ihtarname keşide edilmesine rağmen davalılar tarafından teminat mektupları ile çek yapraklarının iade edilmediğini, davalılardan ..., ... ve ...'ın müteveffa ... .... ... mirasçıları olduğunu, murisin 125.000 TL bedelli Genel Kredi Sözleşmesini kefil sıfatıyla imzalaması nedeniyle mirasçıların sorumluluğunun bu miktar ile sınırlı olduğunu, alacağın tahsili amacıyla başlatılan takibin davalıların itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına, takip talebine konu teminat mektuplarının ve çek yapraklarının iade edilmesine veya bedellerinin banka nezdinde faiz getirmeyen bir hesapta nakden depo edilmesine, dava aşamasında teminat mektubu ve çek yapraklarının tazmin olması halinde tazmin tarihinden itibaren tazmin miktarının %72'si oranında faiz uygulanmasına, davalıların inkar olunan alacağın %...'si oranında icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı ... Mühendislik ... Ltd. Şti., ... ... ... A.Ş., ..., ... ve ... ... ... Ltd. Şti. vekili davanın reddini istemiştir.
Davalı ..., ... ve ... vekili, müvekkillerinin murislerinin imzaladığı iddia olunan sözleşmede TBK 583. maddesinin öngördüğü şekilde murisin yazılı hiçbir beyanı ve kabulünün bulunmadığını, kefaletin geçersiz olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılama ve toplanan delillere göre, davacı bankanın deposunu talep ettiği teminat mektuplarının ... adet toplam ....360.496,00 TL miktarlı bulunduğu, mektupların vadesiz oldukları ve uzun zamandan beri iade edilmedikleri, teminat mektuplarının depo talebinin sözleşme ve dosya kapsamı itibariyle yerinde bulunduğu, bankaca ... adet çek yaprağı ile ilgili olarak depo talebinde bulunulmuş ise de şubede yapılan incelemede güncel çek dökümünün ... adet çek yaprağına ilişkin olup, toplam çek deposu sorumluluğunun ....005,00 TL olduğu, davalı ... ... ... mirasçılarının kefalet limiti 125.000,00 TL olmakla, sorumluluklarının bu miktarla sınırlı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, ....360.496,00 TL teminat mektubu depo ve ....005,00 TL çek karnesi depo talebi olmak üzere toplam ....361.501,00 TL üzerinden itirazın iptaline, takibin devamına, dava depo talebine konu icra takibine yönelik olmakla, davacı tarafın yasal koşulları oluşmayan tazminat isteğinin reddine karar verilmiş, hüküm davalılardan müteveffa ... ... ... mirasçıları ..., ... ve ... vekilince temyiz edilmiştir.
Davalı muris ... .. ... imzasını taşıyan 125.000,00 TL limitli Genel Kredi Sözleşmesinde davalıların murisi kefilin, borçluya sözleşmenin 30. maddesi gereğince kullandırılan teminat mektubu kredisine ilişkin olarak teminat mektubu bedellerinin kefil tarafından depo edileceğine yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Davacı bankanın kefillerden teminat mektubu depo bedeli talebinde bulunabilmesi için taraflar arasında düzenlenen sözleşmede bu konuda kefiller için açık hüküm bulunması gerekir. Bu durumda kefil ... .. ... mirasçıları davalılar ..., ... ve ... yönünden davanın reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalılar ..., ... ve ... yararına BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalılar ..., ... ve ... yararına takdir olunan ....350,00 TL. duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar ..., ... ve ...'e ödenmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 01/.../2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön