Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/20422 E. , 2017/11271 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 118581
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2016/20422 E. , 2017/11271 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

17. Hukuk Dairesi 2016/20422 E. , 2017/11271 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
-K A R A R-
Davacı vekili; ... Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2013/540 Esas, 2014/147 Karar sayılı ilamı ile müvekkilinin ödemiş olduğu tazminat neticesinde, davalı hakkında ... 7. ... Müdürlüğü'nün 2014/22585 Esas sayılı dosyası üzerinden ... takibi yapıldığını, davalı ...'ın, müvekkiline ait aracı, sürücü ehliyeti olmaksızın kullandığını, 25.12.2012 tarihinde...T.A.Ş'ne ait akaryakıt istasyonu pompalarına çarparak hasarlanmasına neden olduğunu, şirketin zararını tazmin eden ... ... ...nin müvekkili aleyhine rücu davası açtığını ve bu dava sonucunda müvekkilinin toplamda 24.722,42 TL tazminat ödediğini, bu nedenlerle borçlunun ... takibine yaptığı itirazın iptaline, keyfi itirazdan dolayı davalı aleyhine ... inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; Olayın meydana geldiği sırada araç sahibi ...'in oğlu ...'in de arabada olduğunu, kendisinin polis memuru olduğunu ve kaza sırasında müvekkilinin erkek arkadaşı olduğunu, aracın anahtarlarını, müvekkilinin ehliyetsiz olduğunu bilmesine rağmen müvekkiline verdiğini, kazanın meydana gelmesinden sonra da aracı alıp kaçırarak olay anında tutanak tutulmasını engellediğini, müvekkilinin araca bindiğinde ne aracın vitesini değiştirdiğini, ne de el frenini indirdiğini, dolayısıyla aracı benzin istasyonuna getiren ve park eden ...'in aracını park etmesi sırasında aracı viteste bıraktığı ve el frenini çekmediğinin açık olduğunu, bu nedenlerle davanın ve hasar tutarının üzerindeki alacak miktarının reddine, 12.000,00 TL hasar tutarından davalı ve davacının oğlunun kusur oranlarının kusur bilirkişisi tarafından belirlenmesini belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre; davacının davasının kısmen kabulüne, davalının ... 7.... Müdürlüğü'nün 2014/22585 sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın kısmen iptali ile takibin 20.220,00TL asıl alacak, 140,01 TL işlemiş faiz ve asıl alacağa takip tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte devamına, fazlaya ilişkin talebin reddine, alacak miktarı tarafların kusur oranlarına göre değişebileceğinden, kusur oranı ve alacak miktarı bilirkişi raporu ile belirlendiğinden, bu nedenle alacak miktarı likit olmadığından davacının ... inkar tazminatı isteminin reddine, karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dava, trafik kazasından kaynaklanan hasar bedelini dava dışı 3.kişiye ödeyen davacı malikin, davalı ehliyetsiz sürücüden rücuen tazmini amacıyla yapılan...7.... Müdürlüğü 2014/22585 takip sayılı dosyasına davalının itirazının iptali istemine ilişkindir.
Davaya konu olan olayda,davacıya ait aracın; davacının oğlu...tarafından ehliyetsiz sürücü davalı ...’a kullandırıldığı, tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve trafik mevzuatı uyarınca ehliyeti olmayan sürücülerin araç kullanması yasaktır. Zira ehliyeti olmayan kimsenin gerekli eğitimleri almaması sebebiyle tehlikeli bir şekilde araç kullanma ve hata yapma riski yüksektir. Ehliyetsiz olduğu bilinen bir sürücüye aracın kullandırılması zararın doğmasına veya artmasına sebebiyet vermektedir.
Bu durumda mahkemece, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 52. maddesi (818 sayılı BK 44) gereğince davacıların müterafik kusuru olup olmadığı araştırılmak ve müterafik kusur nedeniyle tazminattan indirim yapılması hususu tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken bu hususun değerlendirilmemiş olması doğru görülmemiştir.
2-Davacı ... hakkında; dava konusu olay nedeniyle zarar gören 3.kişiye ödeme yapan ... şirketi tarafından ... takibi yapılmış davacının bu takibe itirazı üzerine dava dışı ... şirketi ... Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2013/540 esas sayılı dosyasında itirazın iptali
davası açmış ve bu davada davacı malik ...’in sorumlu olduğu tutar 12.000 TL olarak belirlenmiş ve aynı zamanda ... inkar tazminatına da hükmedilmiştir. Ancak ... Asliye Ticaret Mahkemesi 2013/540-2014/147 karar sayılı bu davada mahkemece verilen karara davacı ... tarafından temyiz isteminde bulunulmadığından kanun yolları tüketilmeden kesinleşmiştir. Davacı ... temyiz edilmeden kesinleşen bu karara göre tazminat ödediğinden, bu kararı temyiz etmeden kesinleştirmesi, bu dosyadaki hesaplanan tazminat miktarına, ... inkar tazminatı ve buna bağlı olarak yargılama giderlerine ilişkin artışlara etkili olduğundan dolayı davacının davalı ehliyetsiz sürücüye rücu edebileceği tazminat miktarın tam olarak belirlenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ve hatalı gerekçeyle yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi de doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) ve (2) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, aşağıda dökümü yazılı 1.043,10 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 4.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön