3704 NUMARALI KANUNA TEVFİKAN KÖY ÖĞRETMEN OKULLARI İLE KÖY EĞİTMEN KURSLARINA TAHSİS EDİLECEK ARAZİ TALİMATNAMESİ

Cevapla
Admin
Site Admin
Mesajlar: 3658
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

3704 NUMARALI KANUNA TEVFİKAN KÖY ÖĞRETMEN OKULLARI İLE KÖY EĞİTMEN KURSLARINA TAHSİS EDİLECEK ARAZİ TALİMATNAMESİ

Mesaj gönderen Admin »

109
3704 NUMARALI KANUNA TEVFİKAN KÖY ÖĞRETMEN OKULLARI İLE KÖY EĞİTMEN KURSLARINA TAHSİS
EDİLECEK ARAZİ TALİMATNAMESİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 9.3.1940, No : 2/13013
Dayandığı Kanunun Tarihi : 7.7.1939, No : 3704
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 20.3.1940, No : 4463
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : Cildi: S.


1 – Devletin hususi mülkiyetindeki gayri menkullerle, hüküm ve tasarrufu altındaki topraklardan umumun
istifadesine veyahud resmi dairelere tahsis ve usulüne tevfikan yerli halka veyahud muhacirlere tevzi olunmamış bulunanları
ihtiyaç nisbetinde, açılmış ve açılacak olan eğitmen ve öğretmen okullarile kurslarına aşağıdaki maddelerle tesbit olunan
şartlar dairesinde tahsis olunur.
2 – Okul ve kursların bulundukları mıntıka dahilinde bu müesseselerin ihtiyaçlarına elverişli ve lüzumlu olan Devlete
ait gayri menkuller Maarif Vekaletince tesbit olunur.
Bu tesbit sırasında, tahsisi istenen gayri menkulün tahsise mani sebeblerden ari olduğu mahalli maliyesinden tahkik
ve tevsik olunur.
3 – Okul ve kursların ihtiyaçlarına elverişli gayri menkullerin tesbiti için yapılacak tedkikata esas olmak üzere Maarif
Vekaletince veyahud bu vekaletin salahiyetli vilayet teşkilatınca lüzumlu görülen bilcümle malümatı, bütün Devlet daireleri
geciktirmeden verir.
4 – Okul ve eğitmen kurslarına tahsis edilen gayri menkullerin vergi ve resimleri tahsis tarihini takib eden taksitten
itibaren okul veya kursun mütedavil sermayesinden ödenir.
5 – Kurs ve okul idareleri; tahsis edilen arazi üzerinde, bina ve sabit tesisat vücuda getirmek, gayri menkullerin
istimal tarzını, cinsini ve heyetini değiştirmek gibi, bu emvalden azami istifadeyi temin için lüzumlu gördükleri hukuki ve
maddi tasarruf ve muameleleri yapabilirler.
Şu kadar ki, ipotek tesisi, mübadele gibi mülkiyetin naklini veya takyidini tazammun eden tasarruflar Maarif
Vekaletinin teklifi ve Maliye Vekaletinin reyinin inzimamile yapılabilir.
6 – Tahsisi istenen gayri menkul, o mıntıkada kadastro faaliyeti başlamış ise Tapu - Kadostro İdaresince; kadastro
faaliyetine başlanmamış yerlerde, varsa tapu fen heyetince; tapu fen heyeti bulunmayan yerlerde Nafıa İdaresince, 2613
numaralı Kadastro ve Tapu Tahrir Kanunu ile Nizamnamesi hükümlerine tevfikan planlara rabtolunur.
Zaruret halinde bu muamele tahsisten sonraya da bırakılabilir.
7 – Gayri menkullerle tesisatın ve mütedavil sermayenin kullanılması, muhasebe kayıt ve muamelatı Maliye
Vekaletile müştereken ve umumiyet itibarile okul ve kursların faaliyet tarzı Maarif Vekaletince tanzim kılınacak hususi
talimatnamelerine tabidir.
8 – Bu talimatname hükümlerinin yürütülmesi Maarif Vekaletine mevdu olup tatbik ve icrasına bütün idare şubeleri
memurdur.
Cevapla

“YEREL YÖNETİMLER HUKUKU MEVZUATI” sayfasına dön