İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Cevapla
Admin
Site Admin
Mesajlar: 3658
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Mesaj gönderen Admin »

4369
İŞSİZLİK SİGORTASI FONU KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20/8/2004 No : 2004/7753
Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/8/1999 No : 4447
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 1/9/2004 No : 25570
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 43 S :


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun değişik 53 üncü maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Yönetmelikte geçen;
Yönetim Kurulu: Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu,
Kurum: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü,
Fon: İşsizlik Sigortası Fonunu,
Ücret Garanti Fonu: 4857 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesine göre oluşturulan fonu,
Fonun portföy değeri: (DeğiĢik: 2/1/2014 – 2014/5764 K.) Fon portföyünde yer alan Devlet borçlanma senetlerinin,
ters repo işlemlerinin ve mevduatların değerini,
Fon kaynakları: Fon portföy değerinin yatırıma hazır bir şekilde elde bulunan tutarı toplamını,
Yatırım araçları: (DeğiĢik: 2/1/2014 – 2014/5764 K.) Fon kaynaklarının değerlendirileceği Devlet borçlanma
senetlerini, ters repo işlemlerini ve mevduatları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Fonun Gelir ve Giderleri, Fon Kaynaklarının Değerlendirilmesi, Denetim,
İzleme ve Periyodik Raporlar
Fonun gelir ve giderleri
Madde 4 — Fonun gelir ve giderleri aşağıda sıralanan kalemlerden meydana gelir:
a) Fonun gelirleri;
1) İşsizlik sigortası primleri,
2) Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar,
3) Fonun açık vermesi durumunda Devletçe sağlanacak katkılar,
4) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince sigortalı ve işverenlerden alınacak ceza, gecikme zammı ve
faizler,
4370
5) Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlar.
b) Fonun giderleri;
1) Sigortalı işsizlere verilen ödenekler,
2) Hastalık ve analık sigortası primleri,
3) Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi giderleri,
4) İşsizlik sigortası hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından
yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı alım giderleri,
5) 4857 sayılı İş Kanunu gereği, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamından % 1
olarak ayrılan Ücret Garanti Fonu miktarı.
Fonun yönetimi, Fon kaynaklarının değerlendirilmesi ve saklanması
Madde 5 — Fon, Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde Kurum tarafından işletilir ve yönetilir.
Yönetim Kurulu, aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Fon kaynaklarının değerlendirilmesini sağlar.
a) Genel esaslar:
1) Fon kaynaklarının ilgili mevzuat çerçevesinde piyasa şartlarında değerlendirilmesi esastır.(1)
2) Fon kaynakları, riskin dağıtılması esası ve Fonun aktüeryal dengeleri dikkate alınmak suretiyle yönetilir. Bu
çerçevede, piyasa koşulları, yatırım araçlarının riskleri, vadeleri ve Fonun nakit akış durumu dikkate alınır.
3) Fon portföyünde yer alan varlıklar, Fon giderlerini karşılamak amacıyla, yatırımların vadesi ve getiri durumları
dikkate alınarak mümkün olan en az getiri kaybı ile nakde dönüştürülür.
4) Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma
günündeki yabancı para cinsinden değerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi tarafından ilan edilen
gösterge niteliğindeki döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Mevduat, ters repo ve Devlet borçlanma senetlerinde,
anaparaya günlük olarak faiz tahakkuk ettirilir. (Mülga cümle: 2/1/2014 – 2014/5764 K.) (…) Ödünç verilen kıymetler
portföydeymiş gibi değerlenmeye devam eder. Ödünç gelirleri tahsil edildiği anda portföye dahil edilir.(2)
b) (DeğiĢik: 2/1/2014 – 2014/5764 K.) Yatırım araçları:
1) Devlet borçlanma senetleri
Fon kaynakları Hazine Müsteşarlığının iç ve dış borçlanma programı çerçevesinde, ihale, halka arz, doğrudan satış ve
benzeri yöntemlerle ihraç edilen Devlet borçlanma senetlerine yatırılabilir.
Fon, ihale yöntemiyle ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerini, rekabetçi olmayan teklif yoluyla ihraçta oluşan
ortalama faizden alır.
Ayrıca Fon, Devlet iç borçlanma senetlerinin alım satımını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç bankalar
aracılığıyla Borsa İstanbul Anonim Şirketi borçlanma araçları piyasasından da yapabilir.
Fon, dış borçlanma programı çerçevesinde ihraç edilen Devlet tahvillerinin alım ve satımını Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası hariç bankalar aracılığıyla yapabilir.
_________________
(1) 2/1/2014 tarihli ve 2014/5764 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle bu alt bentte yer alan “Fon
kaynaklarının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ilgili mevzuat çerçevesinde” ibaresi eklenmiştir.
(2) 2/1/2014 tarihli ve 2014/5764 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle bu alt bentte yer alan “T.C. Merkez
Bankası” ibaresi “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi tarafından ilan edilen gösterge niteliğindeki” şeklinde
değiştirilmiştir.
4371
2) Ters repo işlemleri
Fon, ters repo işlemlerini doğrudan veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç bankalar aracılığıyla Borsa
İstanbul Anonim Şirketi nezdinde yapabilir.
3) Mevduat
Fon kaynaklarının bankalar nezdinde açtırılacak Türk Lirası ve döviz mevduat hesaplarında değerlendirilmesinde,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç kamu haznedarlığı uygulaması kapsamında belirlenen kamu sermayeli
bankalardan faiz oranlarına ilişkin teklifler alınır ve mevduatın söz konusu bankalardan hangisinde değerlendirileceğine karar
verilir.
c) Fon portföyüne ilişkin diğer işlemler:
1) (DeğiĢik: 2/1/2014 – 2014/5764 K.) Repo işlemleri
Fon, repo işlemlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hariç doğrudan bankalarla veya bankalar aracılığıyla
Borsa İstanbul Anonim Şirketi nezdinde yapabilir.
2) Ödünç menkul kıymet işlemleri
Fon, portföyündeki Devlet iç borçlanma senetlerini bankalara veya bankalar aracılığı ile ödünç piyasasında gelir elde
etmek amacı ile ödünç verebilir.
d) (DeğiĢik: 2/1/2014 – 2014/5764 K.) Fon portföyünün saklanması:
Menkul kıymetler, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi veya portföy saklama hizmeti verme
konusunda Sermaye Piyasası Kurulunca yetki verilmiş olan kuruluşlar nezdinde saklanır.
e) Portföy sınırları:
1) Tek bir banka nezdinde tutulacak Türk Lirası ve döviz mevduat tutarı, Fonun portföy değerinin % 10’unu
geçemez.(1)
2) (Mülga: 2/1/2014 – 2014/5764 K.)
3) Portföydeki Devlet iç borçlanma senetlerinin en fazla %25'i ödünç verilebilir. Ödünç verme işlemi en fazla doksan
işgünü süre ile yapılabilir. Fon portföyünden ödünç verme işlemi, ödünç verilen kıymetlerin nominal tutarı ile ödünç
işleminden elde edilecek gelirler toplamının en az %100'ü tutarında nakit veya Devlet iç borçlanma senetlerinin teminat
olarak Fon adına saklayıcıda bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminatın piyasa değerinin, ödünç verilen kıymetlerin
nominal tutarı ile ödünç işleminden elde edilecek gelirler toplamının %100'ünün altına düşmesi halinde teminatın %100'e
tamamlanması sağlanır.
4) Portföy sınırlamalarına ilişkin oranlar ay sonları itibarıyla kontrol edilir. Söz konusu oranların hesabında, mevduat
(…)(2) tutarlarının ay içinde yatırımda kaldığı gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın, ödünç verilen Devlet iç
borçlanma senetlerinin ise ay içinde ödünç verildikleri gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarın aylık ortalamaları esas
alınır. Portföy sınırının aşılması halinde, takip eden ayın ilk on günü içinde düzeltilir.
f) (Mülga: 2/1/2014 – 2014/5764 K.)
_________________
(1) 2/1/2014 tarihli ve 2014/5764 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle bu alt bentte yer alan “%5’ini” ibaresi
“%10’unu” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/1/2014 tarihli ve 2014/5764 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle bu alt bentte yer alan “ve yatırım fonu
katılma belgeleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
4372
Denetim izleme ve periyodik raporlar
Madde 6 — Fon, Sayıştay'ın vize ve tesciline tabi değildir. Sayıştay tarafından denetlenir. Yönetim Kurulu, Fonun
gelir ve giderlerini üçer aylık dönemler halinde 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış, denetim yetkisine sahip meslek mensubu yeminli mali müşavirlere
denetlettirerek denetim raporlarının kamuoyuna açıklanmasını sağlar. Yılın son üç aylık dönemine ilişkin olanı Fonun
aktüeryal denge yönünden de denetimini kapsayacak şekilde yapılır.
Aylık bazda Fonun mali tablolarının düzenlenmesinden, belge, kayıt ve defter düzeninin takibinden Kurum
sorumludur. Fonun portföyündeki yatırım araçlarının hareketleri ve performanslarına ilişkin bilgileri içeren aylık ve yıllık
raporlar Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanır.(1)
a) Aylık rapor
Aylık rapor, Fon portföy araçlarının ay içerisindeki performansına ilişkin bilgiler ve Fonun aylık durumuna ilişkin
bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.
b) Yıllık rapor
Fonun yıllık faaliyetleri ile bilançosu, Fon portföyündeki sermaye piyasası araçlarının hareketleri ve performansları
ile mevduatta değerlendirilen Fon kaynaklarının performanslarını içerecek şekilde hazırlanır. Fon hesap dönemi takvim
yılıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yatırım danışmanlığı ve portföy yönetim hizmeti satın alınması
Madde 7 — (DeğiĢik: 2/1/2014 – 2014/5764 K.) Fon kaynaklarının değerlendirilmesinde, Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yetki belgesi verilmiş kuruluşlardan yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği hizmeti satın alınabilir.
İstisna akdi ile hizmet alımı
Madde 8 — Fon, konusunda en az üç yıl deneyimli yerli veya yabancı en fazla on uzmandan istisna akdi
çerçevesinde yararlanabilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 9 — 24/8/2000 tarihli ve 2000/1212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşsizlik Sigortası
Fonu Yönetim Kurulunun Çalışmasına ve Fon Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 10 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
_________________
(1) 2/1/2014 tarihli ve 2014/5764 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “İşsizlik Sigortası
Dairesi Başkanlığı” ibaresi “Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
4373
20/8/2004 TARĠH VE 2004/7753 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ĠLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELĠĞE EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN
YÖNETMELĠKLERĠN YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHLERĠNĠ GÖSTEREN ÇĠZELGE
Ek ve DeğiĢiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
Tarihi Numarası
Farklı Tarihte
Yürürlüğe Giren
Maddeler
Yürürlüğe
GiriĢ Tarihi
2/1/2014 2014/5764 3, 5, 6, 7 29/1/2014
Cevapla

“İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MEVZUATI” sayfasına dön