Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2017/2524 E. , 2018/4237 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 118581
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2017/2524 E. , 2018/4237 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

15. Hukuk Dairesi 2017/2524 E. , 2018/4237 K.

"İçtihat Metni"
Davacı ... ile davalı ... arasındaki davadan dolayı ... 4. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 20.10.2015 gün ve 2013/597-2015/273 sayılı hükmü onayan Dairemizin 11.04.2017 gün ve 2016/3231-2017/1650 sayılı ilamı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeliyle kira tazminatının tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm dairemizce onanmış, davalı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
1-Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre HUMK’nın 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birisine uymayan karar düzeltme isteğinin reddi gerekmiştir.
2-Davacı taşeronun bakiye iş bedeli ile sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken dairelerdeki eksik imalât bedeli ve geç teslimden kaynaklanan kira bedelini talep ettiği, davalı yüklenici ise sözleşme gereği üzerine düşen edimleri yerine getirdiğini, davacının alacağı kalmadığını davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Taraflar arasında imzalanan 02.12.2010 tarihli mutabakat zaptı başlıklı belgede, davacının alacağı 57.449,00 TL olarak belirlenmiş, mahkemece bu bedel üzerinden dava kabul edilmiştir. Ne var ki davalı cevap dilekçesinde 17.000,00 TL'nin ... havalesiyle gönderildiğini savunmuş olup, buna ilişkin ... makbuzundan da davacının sıva işine ilişkin bu miktarda ödeme aldığı anlaşılmaktadır. Davacı bu ödemeyi başka bir hukuki ilişkiden kaynaklandığını savunmuş ise de bunu kanıtlayamamıştır. Sözleşme ve ödeme gözetildiğinde, 17.000,00 TL ödemenin bu alacağa mahsuben yapıldığı kanıtlanmış olup, mahkemece 17.000,00 TL'nin mahsubuyla bakiye bedel üzerinden davanın kabulü gerekirken yapılan ödeme düşülmeden hükmolunan bakiye iş bedeli alacağına ilişkin hükmün zuhulen onandığı, bu kez yapılan inceleme ile anlaşıldığından, davalı vekilinin Karar Düzeltme isteminin kısmen kabul edilerek, Dairemizin 2016/3231 Esas, 2017/1650 Karar sayılı 11.04.2017 tarihli onama ilamının kaldırılmasına ve hükmün açıklanan nedenlerle davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemizin 2016/3231 Esas, 2017/1650 Karar sayılı, 11.04.2017 tarihli onama
ilamının kaldırılmasına, hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği karar düzeltme peşin ve temyiz peşin harçlarının istek halinde karar düzeltme isteyen davalıya geri verilmesine, 01.11.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018 Yılı Kararları” sayfasına dön