Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2018/2649 E. , 2018/8514 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 118581
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2018/2649 E. , 2018/8514 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

14. Hukuk Dairesi 2018/2649 E. , 2018/8514 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Davacılar vekili tarafından, davalı aleyhine 11.09.2017 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 27.02.2018 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, ortaklığın giderilmesi isteğine ilişkindir.
Davacılar vekili, 3108 ada, 37 parsel 6 no'lu bağımsız bölümdeki ortaklığın satış sureti ile giderilmesini istemiştir.
Davalı ..., davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, ilk kararda davanın kabulü ile dava konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
Hükmü, davalının temyiz etmesi üzerine Dairemizin 12/06/2017 tarihli ve 2016/2902 E.-2017/4971 K. sayılı ilamı ile; "davacılardan ...’nin hukuki ehliyetinin bulunmadığı ileri sürüldüğünden, bu hususun araştırılması, vasi tayin edildiği takdirde vasi huzurunda davanın görülmesi, tapu maliklerinden ... ile davalı ...’nun aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi, aynı kişi olması halinde tapuda isim tashihi için süre verilmesi aksi halde sağ ise kendisinin, ölü ise ibraz ettirilecek mirasçılık belgesine göre tespit edilecek mirasçılarının davada yer almasının sağlanması gereğince bozulmasına" karar verilmiştir.
Bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda mahkemece; davanın kabulü ile dava konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
Hüküm, davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.

1-Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya kapsamına göre davalı ...’nun aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.
1- Mahkemece hüküm sonucunun 2. bendinde satış bedelinin 30.11.2015 havale tarihli bilirkişi raporundaki oranlar nispetinde taraflara taksimine karar verilmesi, doğru görülmemiş ise de; bu husus kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nin 438/7 maddesi gereğince hüküm sonucunun aşağıdaki şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle; davalı ...'nun diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bent uyarınca davalı ...'nun temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm sonucunun "satış bedelinin paydaşlara 30.11.2015 havale tarihli bilirkişi raporundaki oranlar nispetinde taraflara taksimine" şeklindeki 2. bendinin hükümden çıkartılmasına, hüküm sonucuna 2. bent olarak "taşınmazın satışından elde edilecek bedelin paydaşlara tapu kaydındaki payları oranında dağıtılmasına" ibarelerinin eklenmek suretiyle düzeltilmesine, hükmün DÜZELTİLMİŞ ve değiştirilmiş bu şekli ile ONANMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 03.12.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 14. Hukuk Dairesi 2018 Yılı Kararları” sayfasına dön