Yargıtay (Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi 2016/12620 E. , 2018/11866 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 118581
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay (Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi 2016/12620 E. , 2018/11866 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

(Kapatılan) 13. Hukuk Dairesi 2016/12620 E. , 2018/11866 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, 08/02/2012 tarihli borç ikrarına havi belgeye göre davalının kendisine bakiye 90 adet çeyrek altın borçlu olduğunu, davalının ödemeyi vadettiği tarihte ödeme yapmaması üzerine ilamsız icra takibi başlattığını, davalının haksız yere itiraz ederek takibi durdurduğunu iddia ederek, davalının takibe vaki itirazının iptali ile davalı aleyhine asıl alacağın %20'sinden az olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, açılan davanın İİK.nun 67. maddesi gereğince kabulü ile, davalı tarafın ... 29. İcra Müdürlüğü'nün 2013/15944 esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın kısmen iptaline, icra takibinin devamına, davacı taraf yararına İİK.nun 67. maddesi gereğince itirazın iptaline karar verilen asıl alacak miktarı olan 13.320,00 TL üzerinden takdiren %20 hesabı ile 2.664,00 TL tazminata hükmedilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
1-6100 sayılı HMK’nun 297/2. maddesi gereğince, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir.
Dosya kapsamı incelendiğinde, davacının altınların takip tarihindeki karşılığı olan 13.320,00 TL'nin takip tarihinden itibaren işleyecek %9 yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili amacıyla ilamsız icra takibi başlattığı, ... İcra Dairesinde başlatılan ilamsız icra takibine davalı borçlunun süresi içinde usulüne uygun olarak yetkiye ve borca itiraz ettiği, davacı alacaklının talebi üzerine icra dosyasının nöbetçi ... İcra Dairesine gönderildiği, dosyayı yetkisizlikle devralan ... 29. İcra Dairesinin davalı borçluya tekrar ödeme emri çıkarttığı ve davalının süresinde borcun ferileriyle birlikte tamamına itiraz etmesi üzerine davacının ... bu itirazın iptali davasını açtığı, dava dilekçesiyle davalının itirazının tamamen iptalini talep ettiği, mahkemece, davanın kabulüne karar vermiş olmasına rağmen hükümde itirazın kısmen iptalinden söz edildiği anlaşılmaktadır.
Davalının asıl borçla birlikte faize de itiraz ettiği gözetildiğinde mahkemece "davanın kabulü ancak itirazın kısmen iptali" kararıyla ile kastedilenin ne olduğu açık olmayıp, mevcut karar bu hali ile infazda tereddüt yaratacak şekilde müphem ve kendi içinde çelişkilidir. Bu husus göz ardı edilerek hükmün kendi içinde çelişki oluşturacak şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.
2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına karar verilmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 10/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

.
Cevapla

“Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2018 Yılı Kararları” sayfasına dön