Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2017/2297 E. , 2018/6772 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 118581
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2017/2297 E. , 2018/6772 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

11. Hukuk Dairesi 2017/2297 E. , 2018/6772 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA

Taraflar arasında görülen davada ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 01/06/2016 tarih ve 2013/766-2016/797 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davacının ceviz emtiasını .../.../2012 tarihinde ...’ya teslim edilmek üzere davalıya teslim ettiği, davalı firmanın malı teslim ettiği, .... kişi olan ... adlı şahsın kim olduğunun belli olmadığı, davalıdan malın bedelinin istendiği, ancak ödenmediğini iddia ederek mal bedeli olan 122.649,86 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, davalının sevk irsaliyesinde belirtildiği şekilde belirtilen adrese malın teslim edildiğini, ... tarafından davalıya yazılan yazıda belirtilen adrese teslim edilmesi yönünde davacıya talimat vermediğini, kendisinin ... adresine teslim edilmesini istediğini, taşıma bedelinin ... tarafından davalıya elden ödendiğini, dava konusu emtia için davacının ...’ya icra takibi yaptığını, sonuç alamayınca davalıdan tahsili yoluna gittiğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, tanık beyanı ve tüm dosya kapsamına göre; davacı tarafından dava dışı ...’ya teslim edilmek üzere ceviz emtiasını davalıya teslim ettiği, davacı tarafça kesilen sevk irsaliyesinde ...'nın adresinin Mega Center C/291 ...-... olduğu, malın talimat doğrultusunda burada bulunan kişiye teslim edildiği, davacının malı başka bir adrese teslim etmesi gerektiği hususunda talimat verdiğine dair bir belge bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, davalı tarafından taşınan ceviz emtiasının gönderilene teslim edilmediği iddiasıyla, emtia bedelinin taşıyıcıdan tazmini istemine ilişkindir.
6102 sayılı ... 875 maddesinde " Taşıyıcının, eşyanın taşınmak üzere teslim alınmasından teslim edilmesine kadar gececek süre içinde, eşyanın ziyasından, hasarından veya teslimindeki gecikmeden ... zararlardan sorumlu olduğu" düzenlenmiştir.
Davacı tarafından, emtia bedelinin tahsili istemi ile ... aleyhine yapılan ilamsız icra takibi adı geçenin itirazı üzerine durduğu gibi, ... tarafından verilen ....04.2013 günlü dilekçe ile de emtianın kendisine teslim edilmediği bildirilmiştir.
Bu durumda ....2012 tarihli sevk irsaliyesi ile "Ufuk Ticaret, ...-Mega Center C/291-...-... "adresine ve adı geçen kişiye teslim edilmek üzere davacı tarafından gönderilen ....900 kg ceviz, taşıyıcı yardımcısı ... tarafından ...'a teslim edilmiş, sevk irsaliyesine ...'ın T.C nosu, telefon nosu, adresi ve kimliğini tesbite yarar hiçbir bilgi yazılmamış, ...'ın kimliği ... ile bağlantısı ve emtianın adı geçene teslim edilmesi hususunda davacı tarafından verilen bir talimatın varlığı isbat külfeti kendisine düşen davalı tarafca yasal delillerle kanıtlanmamış, olması karşısında davalının sorumluluğunun 6102 sayılı ... 875 vd. maddeleri kapsamında değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, temyiz peşin harcın davacıya iadesine 05.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2018 Yılı Kararları” sayfasına dön