ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

Mesaj gönderen Admin » 20 Oca 2019, 17:36

8305

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU

Kanun Numarası : 4760
Kabul Tarihi : 6/6/2002
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 12/6/2002 Sayı : 24783
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 7


BİRİNCİ BÖLÜM
Konu, Tanımlar, Vergiyi Doğuran Olay, Mükellef
Verginin konusu
Madde 1 – 1. Bu Kanuna ekli;
a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,
b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı,
c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,
d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,
Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbidir.
2. (Değişik: 30/3/2006-5479/7 md.) Kanuna ekli listelerde yer alan mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalardır. Bu malların tarife numaralarında veya tanımlarında bu Kanuna ekli listeler dışında yapılacak değişiklikler Özel Tüketim Vergisi Kanununun uygulanmasında hüküm ifade etmez. (Ek cümle: 4/6/2008-5766/19 md.) Bu Kanuna ekli listelerdeki malların tarife numaralarında veya tanımlarındaki değişikliğin mahiyetini, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişikliklere bağlı olarak açıklamaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Tanımlar, teslim ve teslim sayılan haller
Madde 2 – 1. Bu Kanunun uygulanmasında;
a) İthalat: Verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişini,
b) İlk iktisap: (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,
c) Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini,
d) Motorlu araç ticareti yapanlar: (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri,

8306

e) Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini,
İfade eder.
2. Bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii teslim hükmündedir. Malın alıcıya veya onun adına hareket edenlere gönderilmesi halinde, malın nakliyesinin başlatılması veya nakliyeci ya da sürücüye tevdi edilmesi de mal teslimidir. Trampa iki ayrı teslim hükmündedir. Kap veya ambalajların geri verilmesinin mutat olduğu hallerde teslim, bunların içinde bulunan mallar itibarıyla yapılmış sayılır.
3. Aşağıdaki haller de teslim sayılır:
a) Vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi,
b) Mülkiyeti muhafaza kaydıyla yapılan satışlarda zilyetliğin devri.
Vergiyi doğuran olay
Madde 3 – Vergiyi doğuran olay;
a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,
b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi,
c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi,
d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi,
e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün doğması, ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir.
(Ek fıkra: 30/3/2006-5479/8 md.) Bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan veya 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen zorunlu standartlara uymayanlarının rafinerilere teslim edilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların rafineriler tarafından tesliminde gerçekleşir ve verginin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.
Mükellef ve vergi sorumlusu
Madde 4 – 1. Özel tüketim vergisinin mükellefi, bu Kanuna ekli;
a) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,
b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.
2. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

8306-1

3. (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.) Fiilî veya kaydî envanter sırasında bu Kanuna ekli listelerdeki malların belgesiz olarak bulundurulduğunun tespiti halinde, belgesiz mal bulunduran mükelleflere, bu malların alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin ibraz edilememesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen malın tespit tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi, alışını belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarh edilir. Tarh edilecek özel tüketim vergisi, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergiden az olamaz. Bu tarhiyata vergi ziyaı cezası uygulanır.
(Ek: 4/6/2008-5766/19 md.) Ancak, belgesiz mal bulunduran mükelleflere bu malları satanlara, bu satışları ile ilgili vergi inceleme raporuna dayanılarak özel tüketim vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ayrıca alıcıdan özel tüketim vergisi ve buna ilişkin ceza aranmaz.
İKİNCİ BÖLÜM
İstisnalar
İhracat istisnası
Madde 5 – 1. Bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimleri aşağıdaki şartlarla vergiden müstesnadır.
a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezleri yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir işletmenin, yurt dışında faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.
b) Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır. Malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket edenlere veya bizzat alıcıya işlenmek ya da herhangi bir şekilde değerlendirilmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz.
2. (Değişik: 29/3/2018-7104/24 md.) Bu Kanuna ekli (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslimi vergiden müstesnadır.(2)
3. (Ek: 29/3/2018-7104/24 md.) İhraç edilen veya 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi ihracatçıya veya gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına mal teslim edenlere iade edilir. Maliye Bakanlığı, bu mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. (2)
Diplomatik istisna
Madde 6 – Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ve uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları tarafından kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi ile ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları tarafından Türkiye’de görevde bulundukları süre içinde kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi vergiden müstesnadır.(1)
–––––––––––––––
(1) 27/3/2015 tarihli ve 6637 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ithali veya bunlara teslimi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ev sahibi hükümet anlaşmaları veya ülkemizin taraf olduğu diğer anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’deki uluslararası kuruluşlar ve bunların yönetici kadrolarında görev yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan mensupları tarafından Türkiye’de görevde bulundukları süre içinde kendi ihtiyaçları için ilk iktisabı, ithali veya bunlara teslimi” ibaresi eklenmiştir.
(2) 29/3/2018 tarihli ve 7104 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle, bu bentlerin 6/4/2018 tarihini izleyen ikinci aybaşında yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

8306-2

Diğer istisnalar(1)
Madde 7 – Bu Kanuna ekli;
1. (I) sayılı listede yer alan malların;
a) Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilâtının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine ve işlemlerin bu kuruluşlar adına yapılması koşuluyla akaryakıt ikmalini yapanlara teslimi,
b) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama ve istihsal faaliyetlerinde kullanılmak üzere bu faaliyetleri yapanlara teslimi,
c) (Ek: 30/7/2003-4962/7 md.; Değişik: 28/3/2013-6455/32 md.) 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin tabii afetler, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri olağanüstü durumlarda genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi ile 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 16/A maddesi uyarınca tasfiyelik hale gelenlerinin bu bentte sayılanlara bedelsiz teslimi,
2. (Değişik: 16/7/2004-5228/21 md.) (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;(1)
a) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,(2)(3)
b) (Ek: 6/2/2014-6518/56 md.) 87.03 G.T.I.P. numarasında yer alan (motor silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50’sinin altında olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,(1)

–––––––––––––––
(1) 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine (b) alt bendi eklenmiş, mevcut (b) ve (c) alt bentleri (c) ve (d) alt bentleri olarak teselsül ettirilmiştir.
(2) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile bu alt bendin parantez içi hükmünde yer alan “motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar” ibaresi “hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde değiştirilmiş olup, aynı Kanunun 123 üncü maddesi ile bu değişikliğin 1/1/2018 tarihinde yürülüğe gireceği hükme bağlanmıştır.
(3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “sakatlık derecesi” ibaresi “engellilik oranı” şeklinde değiştirilmiştir.

8306-3

c) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,(1)(2)(3)
d) (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/56 md.) Bu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki araçların aynı alt bentlerde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,(1)
Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,
3. (Değişik: 16/6/2009-5904/18 md.) a) (II) sayılı listede yer alan mallardan; uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabı,
b) (II) sayılı listede yer alan malların, Cumhurbaşkanlığı merkez teşkilatı tarafından ilk iktisabı,(4)
c) (Ek: 30/5/2013-6491/27 md.) (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.04, 87.05 ve 87.09 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların, münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak üzere ilk iktisabı,
4. (IV) sayılı listedeki 9302.00.00.00.00 ve 93.03 tarife pozisyonunda yer alan malların Milli Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilâtı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslimi veya bunlar tarafından ithali,(5)(6)
5. (IV) sayılı listede yer alan malların genel ve katma bütçeli dairelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere ve bunların teşkil ettikleri birliklere bedelsiz teslimi veya bunlar tarafından bedelsiz olarak ithali,

–––––––––––––––
(1) 6/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanunun 56 ncı maddesiyle, bu Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine (b) alt bendi eklenmiş, mevcut (b) ve (c) alt bentleri (c) ve (d) alt bentleri olarak teselsül ettirilmiştir.
(2) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile bu alt bendin parantez içi hükmünde yer alan “motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar” ibaresi “hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde değiştirilmiş olup, aynı Kanunun 123 üncü maddesi uyarınca bu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürülüğe girecektir.
(3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan “sakatlığına” ibaresi “engelliliğine” şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
(5) 15/8/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK’nin 131 inci maddesiyle, bu bende “Milli Savunma Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Bakanlığı,” ibaresi eklenmiş, daha sonra bu hüküm 1/2/2018 tarihli ve 7078 sayılı Kanunun 126 ncı maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.
(6) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 57 nci maddesiyle bu bentte yer alan “9302.00” ibaresi “9302.00.00.00.00” şeklinde değiştirilmiş ve “Millî İstihbarat Teşkilatı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Savunma Sanayii Müsteşarlığı,” ibaresi eklenmiştir.

8306-4

6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci Maddesi [(5)numaralı fıkrasının (a) bendi ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen eşya ile (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi aşanlar hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali (Bu Kanunun 5 inci Maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci Maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci Maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.),(1)
7. 4458 sayılı Gümrük Kanununun transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tâbi tutulanlar ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı mallar,
8. (Ek: 20/8/2016-6745/51 md.) (II) sayılı Listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,
Vergiden müstesnadır.
(Ek fıkra: 28/11/2017-7061/72 md.) Birinci fıkranın; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.(2)(3)
–––––––––––––––
(1) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile bu alt bendin köşeli parantez içi hükmünde yer alan “ile (7) numaralı fıkrası” ibaresi “ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen eşya ile (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi aşanlar” şeklinde değiştirilmiş olup, aynı Kanunun 123 üncü maddesi ile bu değişikliğin 1/1/2018 tarihinde yürülüğe gireceği hükme bağlanmıştır.
(2) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile eklenen bu fıkranın yürürlüğe gireceği tarih, aynı Kanunun 123 üncü maddesi ile 1/1/2018 olarak belirlenmiştir.
(3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.


8306-5

Madde 7/A – (Ek: 27/4/2006-5493/1 md.)(1)
Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde; Cumhurbaşkanınca belirlenen sınır kapılarında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında teslimi vergiden müstesnadır. (1) (2)
Maliye Bakanlığı, bu maddede düzenlenen istisnaya ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, istisnayı bu maddeye göre işlem yapanlara verginin iadesi yöntemi ile uygulamaya yetkilidir.
Verginin tecili
Madde 8 – 1. (Yeniden düzenleme: 30/7/2003-4962/8 md.) Bu Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tecil olunur. Söz konusu malların tecil tarihini takip eden aybaşından itibaren oniki ay içinde (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılması halinde tecil olunan vergi terkin edilir. Bu hükümlere uyulmaması halinde, bu malların tecil-terkin işlemi dışındaki amaçlarla tesliminde tarh edilmesi gereken vergi tutarından, daha önce tahsil edilen verginin mahsubundan sonra kalan tutar, vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirlenen gecikme zammı ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. Ancak, tecil edilen verginin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler dolayısıyla terkin edilememesi halinde bu vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte alıcıdan tahsil edilir. (2)(3)

–––––––––––––––
(1) 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle; bu maddede yer alan "2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.19, 2710.19.45.00.11 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı" ibaresi "2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı" şeklinde değiştirilmiş, daha sonra 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 88 inci maddesiyle mezkur ibare “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde değiştirilmiş, daha sonra bu ibare de 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 58 inci maddesiyle “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkralarda yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “ithalatçıları veya imalatçıları” ibaresi, “mükellefler” olarak değiştirilmiştir.

8306-6

2. İhraç edilmek şartıyla ihracatçılara teslim edilen mallara ait özel tüketim vergisi, mükelleflerce ihracatçılardan tahsil edilmemesi şartıyla, bu mükelleflerin talebi üzerine vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur. İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi vade tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine göre belirlenen gecikme zammı ile birlikte tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilememesi halinde, tecil edilen vergi, tecil edildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci Maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
(Ek paragraf: 21/3/2018-7103/59 md.) İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebilir.
3. (III) sayılı listede yer alan malların tamamının ya da bir kısmının tesliminde veya ithalinde tahakkuk eden vergiyi, teminat alınmak suretiyle, bu malların tüketiciye teslimine kadar (bu safha dahil) tecil ettirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. (1)
Vergi indirimi
Madde 9 – Özel tüketim vergisine tâbi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirilir.
Madde 9/A – (Ek: 21/3/2018-7103/60 md.)(2)
Bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen özel tüketim vergisi, (II) sayılı listedeki malların imalatçısına iade edilir. Maliye Bakanlığı verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
İstisnaların sınırı ve yetki
Madde 10 – 1. Özel tüketim vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. Diğer kanunlarda yer alan istisna veya muafiyet hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Uluslararası anlaşma hükümleri saklıdır.
2. Maliye Bakanlığı, bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile verginin tecilinde alınacak teminatların türü ve miktarları ile tecil edilen verginin terkinine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
–––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi uyarınca bu madde yayım tarihi olan 27/3/2018 tarihini izleyen aybaşı olan 1/4/2018’de yürürlüğe girer.

8307

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Matrahı, Oranı veya Tutarı
Vergileme ölçüleri ve matrah
Madde 11 – (Değişik: 30/3/2006-5479/9 md.)
1. (I) sayılı listedeki mallar için belirlenen maktu vergi tutarları kilogram, litre, metreküp, standart metreküp, kilokalori veya bunların alt ve üst birimleri ile gerektiğinde büyüklükleri de dikkate alınarak kap, ambalaj veya adet olarak uygulanabilir.
2. (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları;(1)
a) (A) cetvelindeki mallardan, 2203.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için bir litredeki her bir alkol derecesi, 22.04, 22.05 (2205.10.90.00.12 hariç) ve 2206.00 G.T.İ.P. numaralı mallar için her bir litre, diğer mallar için içerdiği alkolün her bir litresi itibarıyla,
b) (Değişik: 31/5/2012-6322/29 md.) (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları perakende satışa sunulan sigaraların ve makaronların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya her bir makaron, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarları ise 20 adet sigaradan, 50 adet makarondan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla (Birim ambalajların farklı adet veya gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak hesaplanır.), uygulanır.(2)
3. (II), (III) [(B) cetvelindekiler hariç] ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül eder.
4. (III) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için verginin matrahı; bunların nihai tüketicilere perakende satış fiyatıdır.
5. (Değişik: 31/5/2012-6322/29 md.) (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarlarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere yalnızca nispi vergi uygulanır. (B) cetvelindeki mallar için maktu vergi ile birlikte, asgari maktu vergi tutarına göre hesaplanacak vergi tutarından az olmamak üzere nispi vergi uygulanır.
Cumhurbaşkanı bu maddede yer alan vergileme ölçülerini değiştirmeye yetkilidir.(3)
–––––––––––––––
(1) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 29 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “(III) sayılı listedeki mallar için asgari maktu vergi tutarları;” ibaresi “(III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları;” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi ile bu bentte yer alan “perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara,” ibaresi “perakende satışa sunulan sigaraların ve makaronların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya her bir makaron,” şeklinde ve “20 adet sigaradan” ibaresi “20 adet sigaradan, 50 adet makarondan” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.


8308

Oran veya tutar
Madde 12 – 1. Özel tüketim vergisi, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınır.
(Ek paragraf: 4/6/2008-5766/19 md.; Değişik: 24/5/2013-6487/28 md.) (II) sayılı listedeki mallardan alınacak vergi, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamaz. Verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10’a kadar yapılan indirimler alış bedelinden de indirilebilir. Ancak bu indirimler sonrası kalan tutar, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamaz. Maliye Bakanlığı, bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
2. Cumhurbaşkanı, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere; (1)
a) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye,
b) (Değişik: 30/3/2006-5479/10 md.) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye, (B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya makaron adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20’sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,(2)(3)

–––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle, bu bende “(B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20’sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,” ibaresi eklenmiştir.
(3) 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile bu bentte yer alan “her bir sigara adedi” ibaresi “her bir sigara veya makaron adedi” şeklinde değiştirilmiştir.


8308-1

c) (Değişik: 16/11/2016-6761/7 md.) (II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan (…)(1) malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya,(1)
d) (IV) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları sıfıra kadar indirmeye %25’e kadar artırmaya,(2)
e) Listelerde gümrük tarife pozisyonu veya tarife alt pozisyonu olarak yer alan malların her biri için belirlenmiş olan oran veya tutarların alt ve üst sınırları içinde kalmak suretiyle, bu pozisyonların altında yer alan mallar itibarıyla farklı vergi tutarları veya oranları belirlemeye,
Yetkilidir.
3. (Mülga: 30/12/2004-5281/36 md.; Yeniden düzenleme: 31/5/2012-6322/30 md.) (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarları veya Cumhurbaşkanınca bunlara ilişkin belirlenen en son asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları, ocak ve temmuz aylarında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son altı ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılır. Cumhurbaşkanı, uygulama dönemlerini gün veya ay olarak belirlemeye veya belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla yeniden belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkilidir.(3)(4) (5)(6)
–––––––––––––––
(1) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 61 inci maddesiyle bu bentte yer alan “belirlenen oranları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını”” ibaresi eklenmiş ve “mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
(2) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle bu bendin sonuna, “%25’e kadar artırmaya” ibaresi eklenmiştir.
(3) 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Kanunun 43 üncü maddesiyle bu fıkrada yapılan düzenlemenin 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.
(4) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 1/12/2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/11/2016 tarihli ve 2016/9567 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karara veya Kanunun sonundaki (III) sayılı listeye bakınız.
(5) 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22/12/2017 tarihli ve 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 8 inci maddesiyle, bu fıkra hükmünün bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile maktu vergi tutarları hakkında, 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.
(6) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

8308-2

4. (Değişik: 16/7/2004-5228/22 md.) (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarının, bu maddenin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca Cumhurbaşkanı tarafından farklı tespit edilmesi halinde; Maliye Bakanlığı vergi farklılaştırmasını, verginin mükellefe veya vergiye tâbi işlemlere taraf olanlara iadesi yöntemi ile uygulamaya, teminat istemeye, bu teminatın türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar ile verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.(1)
Müteselsil sorumluluk ve ceza uygulaması
Madde 13 – 1. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından ithal edilen ham petrolün Türkiye’deki rafinerilere fason olarak rafine ettirilmesi sonucu elde edilen (I) sayılı listedeki malların tesliminde doğacak özel tüketim vergisinin ödenmesinden, ham petrol ithalini gerçekleştirenlerle birlikte, ilgili rafineri şirketi müteselsilen sorumludur.
2. (I) sayılı listedeki malları teslim alanların, bu malları daha yüksek tutarda vergiye tâbi bir mal olarak kullanmak veya üçüncü kişilere satmak suretiyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve tarhiyata 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü Maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır.
3. (II) sayılı listedeki malların ilk iktisabı, teslimi veya ithaline ilişkin işlemleri gerçekleştirenler, bu işlemlerden önce özel tüketim vergisinin ödendiğini gösteren belgeleri aramak zorundadırlar. Bu mecburiyete uymamak suretiyle gerekli verginin ödenmesinden önce işlem yapan gümrük memurları, kayıt ve tescile yetkili memurlar, motorlu araç ticareti yapanlar, bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler ile icra memurları, ziyaa uğratılan vergi, vergi cezası ve gecikme faizinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Ancak bunlar, ödemek zorunda kaldıkları vergi, ceza ve faizler için mükellefe rücu hakkına sahiptirler.
4. (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.; Değişik: 28/3/2013-6455/33 md.) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 18 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markeri bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan özel tüketim vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilenler adına, malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.
5. (Ek: 28/3/2013-6455/33 md.) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen özel etiketi veya işareti olmayan özel tüketim vergisine tabi malların bulundurulduğunun tespit edilmesi halinde, bu malları bulunduranlar adına; her bir tespit için bu Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların 50 litreyi, (B) cetvelinde yer alan 2402.20 ve 2402.90.00.00.00 (yalnız tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar) G.T.İ.P. numaralı malların 5.000 adedi aşması hâlinde ise müteselsilen sorumlu olmak üzere, bu malları bulunduranlar ile ithal veya imal edenlerden herhangi biri adına; malların tespit tarihindeki emsal bedeli veya miktarı üzerinden 11 inci maddedeki esaslara göre özel tüketim vergisi resen tarh edilir. Bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanır.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.


8309

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi,
Verginin Belgelerde Gösterilmesi,
Matrahta, Vergide ve Mükellefiyette Değişiklikler
Verginin beyanı, tarhı ve ödenmesi
Madde 14 – 1. Özel tüketim vergisi, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunur. Şu kadar ki, adi ortaklıklarda verginin ödenmesinden ortakların tamamı müteselsilen sorumlu olmak üzere ortaklardan herhangi birisi tarhiyata muhatap tutulur. Bu vergi, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edilir. Vergi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Vergilendirme dönemi; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki mallar için her ayın ilk onbeş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci dönem, (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir. Beyanname, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü, diğer mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilir.
2. (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi mallara ait özel tüketim vergisi beyannamesi, ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce bu işlemlerin yapıldığı yer vergi dairesine verilir ve vergi aynı günde ödenir.
3. İthalatta alınan vergi, ilgili gümrük idaresince hesaplanır ve gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyanname veya diğer belgeler üzerine imza alınmak suretiyle mükellefe, kanunî temsilcisine veya gümrük müşavirine tebliğ edilir. Bu tebliğ üzerine ortaya çıkacak ihtilaflar için ithalat vergilerinin tâbi olduğu usul ve esaslar uygulanır. Bu vergi, ithalat vergileri ile aynı zamanda ödenir. İthalat vergilerine tâbi olmayan mallara ait vergi, gümrük mevzuatına göre kabul edilen beyannamenin veya diğer belgelerin tescili tarihinde, bu tarihteki oran veya tutarlar üzerinden hesaplanarak tahsil edilir.
4. Cumhurbaşkanı, (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini gün veya ay olarak belirlemeye, beyanname verme ve vergi ödeme süresini kısaltmaya, vergilendirmeyi ithal aşamasında gümrük idaresine yaptırmaya yetkilidir. (1)
5. Maliye Bakanlığı; bu Kanun gereğince verilmesi gereken beyannamelerin şekil ve muhtevasını belirlemeye, faaliyetin gereğini göz önünde tutarak mükellefin müracaatı üzerine veya resen tarh yerini tayin etmeye, işlemin mahiyetine göre verginin işlemden önce ödenmesi şartını koymaya, müzayede yoluyla yapılan satışlarla ilgili vergilerin beyanı ve ödeme zamanı ile tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemeye, (III) sayılı listedeki mallara ait verginin bandrol usulü ile tahsiline ve bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usulleri tespit etmeye yetkilidir.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

8310

Verginin belgelerde gösterilmesi, matrahta, vergide ve mükellefiyette değişiklikler
Madde 15 - 1. Mükellefler özel tüketim vergisini satış belgelerinde ayrıca göstermeye mecburdurlar. Vergiye tâbi bir işlem söz konusu olmadığı veya bu Kanun kapsamına giren vergiyi fatura veya benzeri belgelerde göstermeye hakkı bulunmadığı halde, düzenlediği bu tür belgelerde bu vergiyi gösterenler, söz konusu vergiyi beyan ve ödemekle mükelleftirler. Bu hüküm Kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir tutarı gösteren mükellefler için de geçerlidir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tâbi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tâbi işlemleri yapmış olan mükellefler; bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilirler, bu vergiden mahsup edebilirler veya iade talebinde bulunabilirler. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi olan mallar için dönem şartı aranmaz. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi şarttır.
2. a) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt ve tescili tarihinde geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır.(Ek hüküm: 4/6/2008-5766/19 md.) Kanunun 7 nci maddesinin (2) ve (8) numaralı bentleri çerçevesinde istisnadan yararlananlar tarafından bu istisnadan yararlanılarak iktisap ettikleri kayıt ve tescile tabi malları 5 yıldan fazla kullanarak elden çıkarmaları durumunda bu hüküm uygulanmaz.(1)
b) (Değişik: 16/7/2004-5228/23 md.) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 87.02 (Otobüs ve midibüs hariç), 87.03 veya 87.04 (“Diğerleri” grubu hariç) tarife pozisyonlarında yer alan mallara dönüştürülmesi halinde, daha önce ödenen vergi mahsup edilmek suretiyle bu malların ilk iktisabındaki matrah esas alınarak değişiklik uyarınca adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, değişikliğin kayıt ve tescili tarihinde dönüştürülen mallar için geçerli olan oran üzerinden, bu tarihte özel tüketim vergisi alınır.(2)
3. Bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

–––––––––––––––
(1) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 52 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “(2) numaralı bendi” ibaresi “(2) ve (8) numaralı bentleri” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle bu bende "87.03” ibaresinden önce gelmek üzere “87.02 (Otobüs ve midibüs hariç),” ibaresi eklenmiştir.


8311

BEŞİNCİ BÖLÜM
Gümrük İdarelerince Alınan
Özel Tüketim Vergisine İlişkin Hükümler
Gümrük idarelerince alınan özel tüketim vergisine ilişkin hükümler
Madde 16 – 1. İthalde alınan özel tüketim vergisi gümrük makbuzunda ayrıca gösterilir. İthalat vergilerinin maktu veya sabit oranlı alındığı hallerde tarife, malın ithalinde alınacak özel tüketim vergisi de dahil edilmek suretiyle tespit olunur.
2. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait özel tüketim vergisi de aynı usule tâbi tutulur.
3. Bu Kanuna göre gümrükte vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek ithal edilen malların hiç alınmamış veya eksik alınmış özel tüketim vergisi ile vergiden müstesna olduğu halde yanlışlıkla alınan veya fazla alındığı anlaşılan özel tüketim vergisi hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. İthal edilecek mala ilişkin beyan üzerinden hesaplanan vergiler ile muayene ve denetleme sonucu hesaplanan vergiler arasındaki farklarda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca ithalat vergileri noksanlıklarında uygulanacak esaslara göre para cezası kesilir.
4. (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek özel tüketim vergisine karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınır.

ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hükümler
Özel tüketim vergisi hâsılatının paylaşımı
Madde 17 – 1. (Mülga: 2/7/2008-5779/8 md.)
2. Bu Kanuna ekli (III) sayılı listede yer alan mallar üzerinden tahsil edilen özel tüketim vergisi hâsılatından;
a) 3238 sayılı Kanunla kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonuna % 7,9 oranında pay ayrılır. Bu hükme göre ayrılacak pay, Maliye Bakanlığınca, tahsilâtın yapıldığı ayı takip eden ayın sonuna kadar T.C. Merkez Bankasındaki Fon hesabına yatırılır.
b) (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)
c) (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)
d) (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)
e) 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinde yer alan giderlerde kullanılmak üzere % 0,2 oranında pay ayrılır.
3. (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)
4. (Değişik: 14/7/2004-5217/18 md.) Cumhurbaşkanı, bu madde uyarınca özel tüketim vergisi hasılatından verilecek paylara ilişkin oranları topluca veya ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye yetkilidir.(1)
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

8312

Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 18 – 1. 10.9.1960 tarihli ve 79 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin (c) bendi,
2. 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin “(I.) Tescil harçları” bölümü,
3. 1318 sayılı Finansman Kanununun 1 ilâ 10 uncu Maddeleri ile geçici 1, geçici 2 ve geçici 3 üncü Maddeleri,
4. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 60 ıncı Maddesi,
5. 3074 sayılı Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu,
6. 7.11.1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci Maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi,
7. 24.3.1988 tarihli ve 3418 sayılı Kanunun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 39 uncu Maddeleri,
8. 13.10.1988 tarihli ve 3480 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddeleri,
9. 16.8.1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi ile (B) fıkrası,
10. 4342 sayılı Mera Kanununun 30 uncu Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,
11. 21.2.2001 tarihli ve 4629 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi,
12. 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü Maddesinin (d) fıkrasının (1) ve (3) numaralı alt bentleri,
13. 3.1.2002 tarihli ve 4733 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile aynı Maddenin ikinci fıkrası,
Yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 – Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce teslimi, iktisabı veya ithali gerçekleşen mallara ait vergi, harç, fon ve paylar, bu işlemlerin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlere göre tahsil edilir. Maliye Bakanlığı, vergi mükerrerliğini önlemek amacıyla bu Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.
Geçici Madde 2 – Bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan ilgili mevzuatı gereğince Türkiye’de kayıt ve tescil edilmiş olanların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren iktisabında veya vekaletname ile tasarruf hakkının devralınmasında 1318 sayılı Finansman Kanununun taşıt alım vergisine ilişkin hükümleri, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı trafik harçlarını düzenleyen (9) sayılı tarifenin “(I.) Tescil harçları” bölümü ve 4306 sayılı Kanunun geçici 1 inci Maddesinin (A) fıkrasının (2) numaralı bendi uygulanmaz.


8312-1

Geçici Madde 3 - (Ek: 30/7/2003-4962/10 md.)
Bu maddenin yayımı tarihinden 31.12.2004 tarihine kadar 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki [(87.11), (88.02), (8901.10.10.00.11), (8901.10.90.00.11) ve (89.03) G.T.İ.P. numaralı araçlar hariç] kayıt ve tescile tâbi 20 ve daha büyük yaştaki taşıt araçları adına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından, bu araçların bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılarak, hurdaya çıkarılan araçla aynı cinsten [(87.03) G.T.İ.P. numaralı araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyen] bir aracın ilk iktisabında özel tüketim vergisi 3.500.000.000 (2004 yılı için 4.500.000.000) lira eksik hesaplanır. Verginin bu tutarın altında olması halinde özel tüketim vergisi hesaplanmaz.
5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren kurumlar (belediyeler hariç) bu indirimden yararlanmazlar.
Hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunur.
Hurdaya çıkartılacak taşıtın birden fazla gerçek veya tüzel kişi adına tescilli olması halinde; bunların ilk iktisaplarında eksik hesaplanacak vergi tutarı, hurdaya çıkartılan taşıttaki hisseleri nispetine göre bulunur.
Bakanlar Kurulu, bu madde uyarınca eksik hesaplanacak özel tüketim vergisi tutarını yarısına kadar indirmeye, kanunî tutarına kadar yeniden çıkarmaya yetkilidir.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Geçici Madde 4 - (Ek: 21/4/2005-5335/20 md.)
24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun kapsamına alınan kuruluşlara ait malların, aynı Kanun hükümleri kapsamında devredilmesi halinde vergiyi doğuran olay, bu malların devralanlar tarafından tesliminde gerçekleşir ve özel tüketim vergisinin mükellefi bu teslimi gerçekleştirenlerdir.


8312-2

Geçici Madde 5 - (Ek: 9/7/2008-5784/10 md.)(1)(2)(3)
31/12/2019 tarihine kadar, Kanuna ekli (І) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların yalnızca elektrik üretiminde kullanılmak üzere teslimi ile birincil yakıtı doğalgaz ve ikincil yakıtı akaryakıt olan santrallara Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talimatı veya onayı ile Kanuna ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların aynı amaçla kullanılmak üzere teslimi vergiden müstesnadır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı belirlemeye yetkilidir.
Geçici Madde 6 - (Ek: 16/6/2009-5904/19 md.)(4)(5)(6)
31/12/2023 tarihine kadar, bu Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 160 Türk Lirasından az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 160 Türk Lirası vergi alınır. Cumhurbaşkanı bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkilidir. (7)
–––––––––––––––
(1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 89 uncu maddesiyle, bu maddede yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.61.00.19, 2710.19.63.00.11, 2710.19.63.00.19, 2710.19.65.00.11, 2710.19.65.00.19, 2710.19.69.00.11 ve 2710.19.69.00.99 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı” olarak; “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.18, 2710.19.45.00.11, 2710.19.45.00.12 ve 2710.19.49.00.11 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” olarak değiştirilmiştir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2012” ibaresi, 22/1/2013 tarihli ve 6408 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “2710.19.61.00.11, 2710.19.63.00.11, 2710.19.65.00.11 ve 2710.19.69.00.11 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.62.00.10, 2710.19.62.00.11, 2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11 ve 2710.19.68.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde ve “2710.19.41.00.11, 2710.19.41.00.13 ve 2710.19.45.00.12 G.T.İ.P. numaralı” ibaresi “2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numaralı” şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle bu maddede “40 Türk Lirası” olarak belirlenen tutarlar, “100 Türk Lirası” olarak tespit edilmiş olup daha sonra, 1/1/2014 tarihli ve 28869 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Kararın 6 ncı maddesiyle “100 Türk Lirası” ibaresi “120 Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.
(5) 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile bu maddede yer alan “31/12/2013” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir.
(6) 20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Kanunun 53 üncü maddesiyle, bu maddede yer alan “40” ibareleri “160” şeklinde değiştirilmiştir.
(7) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 143 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

8312-3

Geçici Madde 7 - (Ek: 20/8/2016-6745/54 md.)
Bu Kanuna ekli (II) sayılı Listenin 87.02 ve 87.03 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04 tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından, söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla, aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır.
Bu düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk iktisabında yararlanılır.
Yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şarttır. Şu kadar ki, bu şartın ihlali hâlinde, yeni alınan taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, alıcıdan vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir.
Bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri hâlinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) hâlinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi alınır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Geçici Madde 8 - (Ek: 17/1/2019-7161/38 md.)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal veya teslim edilen şalgam suları ile Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütü sayılan içeceklerle ilgili olarak, özel tüketim vergisi ve bu vergiye isabet eden katma değer vergisi bakımından vergi tarhiyatı yapılmaz, vergi cezası kesilmez, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan ve kesilmiş cezalardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.
Yürürlük
Madde 19 - Bu Kanunun;
a) Geçici 2 nci Maddesi yayımı tarihinde,
b) 15 inci Maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) bendi 1.8.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer hükümleri 1.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

8312-4

83134760 SAYILI KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1-18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun geçici maddesi:
GEÇİCİ MADDE 3 – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve 1/8/2002 - 21/7/2005 tarihleri arasında 87.03 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilmesi gerekirken 87.04 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilen araçlarla ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir. (…)(1)

–––––––––––––––
(1) Anayasa Mahkemesinin 22/12/2011 tarihli ve E.: 2010/118, K.: 2011/170 sayılı Kararı ile bu maddenin “…Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.” şeklindeki son cümlesi iptal edilmiştir.

8314

I, II, III ve IV sayılı listelerde daha önce yapılan değişikliklerin yayımlandığı Resmî Gazetelerin tarih ve sayılarını görmek için Kanunun sonundaki “MEVZUAT İZLEME CETVELİ”ne bakınız.

(1) Sayılı Cetvel
(I) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
(Değişik: 21/3/2018-7103/56 md.)

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Uygulanacak
Vergi Tutarı
(TL) Birimi
(Hafif yağlar ve müstahzarları)
2710.12.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 2,5000 0(1) Kilogram
2710.12.31.00.00 Uçak benzini 2,5000 0(1) Litre
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
2710.12.41.00.00 Oktanı (RON) 95'den az olanlar 2,1500 2,1500(1) Litre
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
2710.12.45.00.11(2) Kurşunsuz benzin 95 oktan 2,3765 1, 9944(3) Litre
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
2710.12.45.00.13(2) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) 2,3765 1, 9944(3) Litre
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)
2710.12.45.00.18(2) Diğerleri 2,3765 1, 9944(3) Litre
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.12.49.00.11(2) Kurşunsuz benzin 98 oktan 2,4985 2,1575(3) Litre
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.12.49.00.12(2) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) 2,4985 2,1575(3) Litre
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)
(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)
2710.12.49.00.18(2) Diğerleri 2,4985 2,1575(3) Litre
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.12.51.00.00 Oktanı (RON) 98'den az olanlar 2,1800 2,1800(1) Litre

––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.
(2) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarlarının belirlenmesinde 17/5/2018 tarihinden itibaren uygulanacak bazı usul ve esaslar hakkında 17/5/2018 tarihli ve 30424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karara bakınız.
(3) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 16/8/2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 41 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle 16/8/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.

8314-1

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)
2710.12.59.00.00 Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 2,1800 2,1800(1) Litre
2710.12.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 2,5000 0(1) Litre
(Kerosen)
2710.19.21.00.00 Jet yakıtı 2,5000 0(1) Litre
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
2710.19.43.00.11(2) Motorin 1,7945 1,3610(3) Litre
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
2710.19.43.00.17 Damıtık denizcilik yakıtı 1,7945 1,7945(1) Litre
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
2710.19.43.00.29 Diğerleri 1,7945 1,7945(1) Litre
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler)
2710.19.46.00.18 Damıtık denizcilik yakıtı 1,7945 1,7945(1) Litre
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler)
2710.19.46.00.29 Diğerleri 1,7945 1,7945(1) Litre
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler)
2710.19.47.00.18 Damıtık denizcilik yakıtı 1,7945 1,7945(1) Litre
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler)
2710.19.47.00.19 Diğerleri 1,7945 1,7945(1) Litre
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler)
2710.19.48.00.11 Damıtık denizcilik yakıtı 1,7245 1,7245(1) Litre
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler)
2710.19.48.00.18 Diğerleri 1,7245 1,7245(1) Litre


––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.
(2) Bu mala ilişkin ÖTV tutarının belirlenmesinde 17/5/2018 tarihinden itibaren uygulanacak bazı usul ve esaslar hakkında 17/5/2018 tarihli ve 30424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karara bakınız.
(3) Bu mala ilişkin ÖTV tutarı 16/8/2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 41 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle 16/8/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


8314-2

(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
2710.20.11.00.11(2) Motorin 1,7945 1,3610(3) Litre
(Gaz oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)
2710.20.11.00.19 Diğerleri 1,7945 1,7945(1) Litre
(Gaz oiller)
2710.20.15.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler 1,7945 1,7945(1) Litre
(Gaz oiller)
2710.20.17.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler 1,7945 1,7945(1) Litre
(Gaz oiller)
2710.20.19.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler 1,7245 1,7245(1) Litre
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
(2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç) 1,7245 1,7245(1) Litre
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)
2710.19.62.00.10 Kalorifer Yakıtı 0,4760 0,4760(1) Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)
2710.19.62.00.11 Fuel oil 0,4760 0,4760(1) Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)
2710.19.62.00.31 Artık denizcilik yakıtı 0,4760 0,4760(1) Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler)
2710.19.62.00.39 Diğerleri 0,4760 0,4760(1) Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)
2710.19.64.00.10 Kalorifer Yakıtı 0,2370 0,2370(1) Kilogram


––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.
(2) Bu mala ilişkin ÖTV tutarının belirlenmesinde 17/5/2018 tarihinden itibaren uygulanacak bazı usul ve esaslar hakkında 17/5/2018 tarihli ve 30424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karara bakınız.
(3) Bu mala ilişkin ÖTV tutarı 16/8/2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 41 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle 16/8/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


8314-3

(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)
2710.19.64.00.11 Fuel oil 0,2370 0,2370(1) Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)
2710.19.64.00.31 Artık denizcilik yakıtı 0,2370 0,2370(1) Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler)
2710.19.64.00.39 Diğerleri 0,2370 0,2370(1) Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)
2710.19.68.00.11 Yüksek kükürtlü fuel oil 0,2240 0,2240(1) Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)
2710.19.68.00.31 Artık denizcilik yakıtı 0,2240 0,2240(1) Kilogram
(Fuel oiller)
(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler)
2710.19.68.00.39 Diğerleri 0,2240 0,2240(1) Kilogram
(Fuel oiller)
2710.20.31.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler 0,4760 0,4760(1) Kilogram
(Fuel oiller)
2710.20.35.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat %1'i geçmeyenler 0,2370 0,2370(1) Kilogram
(Fuel oiller)
2710.20.39.00.00 Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler 0,2240 0,2240(1) Kilogram
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar 2,5000 0(1) Kilogram
(2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)
(Sıvılaştırılmış)
2711.11.00.00.00 Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar 0,8599 0,8599(1) Metreküp
Diğerleri 0,0230 0,0230(1) Metreküp
––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.

8314-4

(Sıvılaştırılmış)
2711.12(2) Propan 1,7780 0,8105(3) Kilogram
(Sıvılaştırılmış)
2711.13(2) Bütan 1,7780 0,8105(3) Kilogram
2711.19.00.00.11(2) Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) 1,7780 0,8105(3) Kilogram
Diğerleri 1,7780 0,8105(3) Kilogram
(Gaz halinde olanlar)
2711.21.00.00.00 Doğal gaz
Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar 0,8599 0,8599(1) Metreküp
Diğerleri 0,0230 0,0230(1) Metreküp
(Gaz halinde olanlar)
2711.29.00.00.11(2) Propan 1,7780 0,8105(3) Kilogram
(Gaz halinde olanlar)
2711.29.00.00.12(2) Bütan 1,7780 0,8105(3) Kilogram
27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları 2,5000 0(1) Kilogram
(2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç)
(Petrol koku)
2713.11.00.00.00 Kalsine edilmemiş 2,5000 0(1) Kilogram
(Petrol koku)
2713.12.00.00.00 Kalsine edilmiş 2,5000 0(1) Kilogram
(Petrol bitümeni)
2713.20.00.00.19 Diğerleri 2,5000 0(1) Kilogram
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları 2,5000 0(1) Kilogram
(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar 2,5000 0(1) Kilogram
38.26 Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70'den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler 1,1209 1,1209(1) Litre
––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.
(2) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarlarının belirlenmesinde 17/5/2018 tarihinden itibaren uygulanacak bazı usul ve esaslar hakkında 17/5/2018 tarihli ve 30424 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karara bakınız.
(3) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 16/8/2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 41 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle 16/8/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.

8315

(B) CETVELİ
(Değişik: 21/3/2018-7103/56 md.)

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Uygulanacak
Vergi Tutarı (TL) Birimi
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (Çözücü nafta) 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2707.50.00.00.19 Diğerleri 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2707.99.19.00.00 Diğerleri 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2709.00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2710.12.21.00.00 White spirit 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2710.12.25.00.00 Diğerleri 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2710.12.90.00.19 Diğerleri 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2710.19.29.00.00 Diğerleri 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar
[Yalnız;
-2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri, 2,4985 2,4985(1) Kilogram
-2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.] 1,5007 1,5007(1) Kilogram
2901.10.00.90.11 Hekzan 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2901.10.00.90.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2902.60.00.00.00 Etilbenzen 2,4985 2,4985(1) Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 2,4985 2,4985(1) Kilogram
––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.

8316

38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 2,4985 2,4985(1) Kilogram
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 0,9390 0,9390(1) Kilogram
3824.99.96.90.68 Diğerleri 0,9390 0,9390(1) Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 1,5007 1,5007(1) Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.75.00.00 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 1,5007 1,5007(1) Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.81.00.00 Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 1,5007 1,5007(1) Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.83.00.00 Hidrolik yağları 1,5007 1,5007(1) Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.85.00.00 Beyaz yağlar, sıvı parafin 1,5007 1,5007(1) Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.87.00.00 Dişli yağları ve redüktör yağları 1,5007 1,5007(1) Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.91.00.00 Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar 1,5007 1,5007(1) Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.93.00.00 Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 1,5007 1,5007(1) Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.25 Diğer madeni yağlar 1,5007 1,5007(1) Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.11 Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock 1,5007 1,5007(1) Kilogram
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.98 Diğerleri 1,5007 1,5007(1) Kilogram
2712.20 Ağırlık itibariyle %0,75'den az yağ içeren parafin 1,5007 1,5007(1) Kilogram
––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.

8317

3801.20.10.00.00 Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit 1,5007 1,5007(1) Kilogram
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70'den az oranda içeren müstahzar sıvılar 1,5007 1,5007(1) Kilogram
2710.19.25.00.11 Gazyağı 1,1367 1,1367(1) Litre
2710.19.25.00.19 Diğerleri 1,1367 1,1367(1) Litre

3403.11.00.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar
1,5007 1,5007(1)
Kilogram

3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
1,5007 1,5007(1)
Kilogram
(Yağlama müstahzarları)
3403.19.20.00.00 Hacim olarak en az %25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60'a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar 1,5007 1,5007(1) Kilogram
(Yağlama müstahzarları)
3403.19.80.00.00 Diğerleri 1,5007 1,5007(1) Kilogram
(Yağlama müstahzarları)
3403.91.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 1,5007 1,5007(1) Kilogram
(Yağlama müstahzarları)
3403.99.00.00.00 Diğerleri 1,5007 1,5007(1) Kilogram
––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.

8318

(2) Sayılı Cetvel
(II) SAYILI LİSTE
(Değişik: 21/3/2018-7103/56 md.)

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Uygulanacak
Vergi Oranı (%) Uygulanacak
Vergi Oranı (%)
8701.20 Yarı römorkler için çekiciler 4 4(1)
87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
- Otobüs 1 1(1)
- Midibüs 4 4(1)
- Minibüs 9 9(1)
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]
- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)
-- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar 15 15(1)
-- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar 15 15(1)
-- Sadece elektrik motorlu olanlar 10 10(1)––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.


8318-1

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
-- Motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler 15 15(1)
-- Sadece elektrik motorlu olanlar 10 10(1)
- Diğerleri
-- Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler
--- Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 (70.000) TL’yi aşmayanlar (2) 60 45(1)
--- Özel tüketim vergisi matrahı 46.000 (70.000) TL’yi aşıp, 80.000 (120.000) TL’yi aşmayanlar (2) 60 50(1)
--- Diğerleri
60 60(1)
-- Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler
--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler

---- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 (85.000) TL’yi aşmayanlar (2) 110 45(1)
---- Özel tüketim vergisi matrahı 57.000 (85.000) TL’yi aşıp, 91.000 (135.000) TL’yi aşmayanlar (2) 110 50(1)
---- Diğerleri 110 60(1)
--- Diğerleri
---- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 (170.000) TL’yi aşmayanlar (2) 110 100(1)
---- Diğerleri 110 110(1)
-- Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler
--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler
---- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 (170.000) TL’yi aşmayanlar (2) 160 100(1)
---- Diğerleri 160 110(1)
--- Diğerleri 160 160(1)
-- Sadece elektrik motorlu olanlar
--- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler 37 3(1)
--- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler 60 7(1)
--- Motor gücü 120 kW'ı geçenler 84 15(1)
8703.10.11.00.00 Özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar 6,7 6,7(1)
8703.10.18.00.00 Diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) 6,7 6,7(1)


––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.
(2) 23/9/2018 tarihli ve 132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan ‘’-Diğerleri’’ satırı altında yer alanların matrahları 46.000 TL olanlar 70.000 TL şeklinde ,80.000 TL olanlar 120.000 TL şeklinde, 57.000 TL olanlar 85.000 TL şeklinde, 91.000 TL olanlar 135.000 TL şeklinde, 114.000 TL olanlar 170.000 TL şeklinde tespit edilmiştir.

8318-2

87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar)
- Azami yüklü kütlesi 4700 kilogramı geçmeyip, sürücü sırasından başka oturma yeri veya sürücü sırası dışında yanda pencereleri olanlar (kapalı kasalı olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler hariç);
-- Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçmeyenler 10 10(1)
-- Motor silindir hacmi 3000 cm³’ü geçen fakat 4000 cm³’ü geçmeyenler 52 52(1)
-- Motor silindir hacmi 4000 cm³’ü geçenler 75 75(1)
-- Sadece elektrik motorlu olanlar
--- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler 37 10(1)
--- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler 60 52(1)
--- Motor gücü 120 kW'ı geçenler 84 75(1)
- Kapalı kasalı olup istiap haddi 620 kilogramın altında olanlar
-- Sadece elektrik motorlu olanlar 10 10(1)
-- Diğerleri 10 10(1)
- Diğerleri
-- Sadece elektrik motorlu olanlar 4 4(1)
-- Diğerleri 4 4(1)
87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) [(Yalnız kayıt ve tescile tabi olanlar) (İtfaiye taşıtları hariç)] 4 4(1)
87.09 Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları 4 4(1)
87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler (sepetler hariç) (Sadece elektrik motorlu olanlar hariç)
- Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçmeyenler 22 0(2)
- Motor silindir hacmi 250 cm³’ü geçenler 37 37(1)
8711.60.10.00.00 Sürekli nominal gücü 250 watt.ı geçmeyen yardımcı bir elektrik motoru olan pedal yardımlı, iki, üç ve dört tekerlekli taşıtlar 22 0(2)


––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.
(2) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31/12/2018 tarihli ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.

8318-3

8711.60.90.00.11 Motor gücü 20 kW'ı geçenler 37 37(1)
8711.60.90.00.12 Motor gücü 20 kW'ı geçmeyenler 22 0(3)
88.02 Diğer hava taşıtları (helikopterler, uçaklar gibi); uzay araçları (uydular dahil), uzay araçlarını fırlatıcı araçlar ve yörünge-altı araçları [(Yalnız helikopterler ve uçaklar) (Askeri, zirai, yangınla mücadelede kullanılan özel yapıdaki helikopterler ve uçaklar hariç)] 0,5 0,5(1)
8901.10.10.00.11 18 Gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar) 6,7 0(1)
8901.10.90.00.11 Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) 6,7 0(1)
89.03 Yatlar ve diğer eğlence ve spor amaçlı deniz taşıtları; kürekli kayıklar ve kanolar (Şişirilebilir olanlar, birim ağırlığı 100 kg.ı geçmeyenler, kürekli kayıklar ve kanolar hariç) 8 8(1)
- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri(2) 0(1)(2)

NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.
––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.
(2) Bu satır 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun’da mevcut olmayıp, 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan listenin hükmüdür.
(3) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31/12/2018 tarihli ve 540 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.

8318-4

(3) Sayılı Cetvel
(III) SAYILI LİSTE
(A) CETVELİ
(Değişik: 21/3/2018-7103/56 md.)

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı
(%) Asgari
Maktu Vergi Tutarı
(TL) Uygulanacak Vergi Oranı
(%) Uygulanacak Asgari Maktu Vergi Tutarı
(TL)
20.09 Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre % 100 meyve suyu sayılanlar hariç) 10 - 10(1) -(1)
22.02 Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00.00.12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç) (3) 10 - 10(1) -(1)
2202.10.00.00.11 Sade gazozlar 10 - 10(1) -(1)
2202.10.00.00.12 Meyvalı gazozlar 10 - 10(1) -(1)
2202.10.00.00.13 Kolalı gazozlar 25 - 25(1) -(1)
2202.91.00.00.00 Alkolsüz biralar 10 - 10(1) -(1)
2203.00 Malttan üretilen biralar 63,3 1,3498 63(2) 1,7694(2)
22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç)
(2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30 diğer üzüm şıraları hariç) 63,3 6,6363 0(2) 8,6996(2)
2204.10 Köpüklü şaraplar 275,6 44,8351 0(2) 58,7753(2)


––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.
(2) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31/12/2018 tarihli ve 536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 4 üncü maddesiyle 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.
(3) 17/1/2019 tarihli ve 7161 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle beşinci parantez içi hükümde yer alan “meyveli gazlı içecekler” ibaresi “meyveli gazlı içecekler; şalgam suyu; Türk Gıda Kodeksine göre çeşnili ve aromalı/aromalandırılmış içme sütleri, bebek ve devam sütleri sayılanlar” şeklinde değiştirilmiştir.

8319

22.05 Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hariç) 275,6 67,6673 0(3) 88,7064(3)
2205.10.10.00.00 Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar 275,6 53,7356 0(3) 70,4431(3)
2205.10.90.00.12 Alkol derecesi hacim itibariyle % 22 ve fazla olanlar 275,6 197,5242 0(3) 241,7315(3)
2206.00 Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı, armut şarabı, bal şarabı, sake gibi), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 275,6 6,6363 0(3) 8,6996(1)
2207.20 Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] 275,6 197,5242 0(3) 241,7315(3)
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] 275,6 197,5242 0(3) 241,7315(3)
2208.20 Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 275,6 197,5242 0(3) 241,7315(3)
2208.50 Cin ve Geneva 275,6 175,6630 0(3) 241,7315(3)
2208.60 Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) 275,6 175,6630 0(3) 241,7315(3)
2208.60.91.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) 275,6 197,5242 0(3) 241,7315(3)
2208.60.99.00.00 Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) 275,6 197,5242 0(3) 241,7315(3)
2208.70 Likörler 275,6 197,5242 0(3) 241,7315(3)
2208.90 Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) 275,6 197,5242 0(3) 241,7315(3)
2208.90.48.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) 275,6 171,2723 0(3) 241,7315(3)
2208.90.71.00.11 Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar) 275,6 171,2723 0(3) 241,7315(3)

––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.
(2) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 30/4/2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 7 nci maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.
(3) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 31/12/2018 tarihli ve 30642 (4. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31/12/2018 tarihli ve 536 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 4 üncü maddesiyle 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.

8320

(B) CETVELİ (3)
(Değişik: 21/3/2018-7103/56 md.)

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı
(%) Asgari Maktu Vergi Tutarı
(TL) Uygulanacak Vergi Oranı
(%) Uygulanacak Asgari Maktu Vergi Tutarı
(TL) Uygulanacak Maktu Vergi Tutarı
(TL) (2)
2402.10.00.00.11 Tütün içeren purolar 65,25 0,2429 40(1) 0,2429(1) 0,3246(2)
2402.10.00.00.12 Uçları açık purolar 65,25 0,2429 40(1) 0,2429(1) 0,3246(2)
2402.10.00.00.19 Sigarillolar 65,25 0,2429 40(1) 0,2429(1) 0,3246(2)
2402.20 Tütün içeren sigaralar 65,25 0,2429 63(3) 0,2800(3) 0,4200(3)
2402.90.00.00.00 Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar 65,25 0,2429 40(1) 0,2429(1) 0,3246(2)
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar 65,25 0,2429 63(3) 0,2800(3) 0,4200(3)
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç) 65,25 0,2429 63(3) 0,2800(3) 0,4200(3)
2403.11.00.00.00 Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri 65,25 0,2429 63(3) 0,0729(3) 0,4200(3)
2403.19.10.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) 65,25 0,2429 63(3) 0,0729(1) 0,4200(3)
2403.19.90.00.19 Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) 65,25 0,2429 63(3) 0,0729(1) 0,4200(2)
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 65,25 0,2429 63(3) 0,2800(3) 0,4200(2)
4813.10.00.80.00 (3) Diğerleri (Makaron) 65,25 0,0994 0(1) 0,0500(1) -(2)


––––––––––––
(1) Bu mallara ilişkin ÖTV tutarları 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiştir.
(2) Bu sütun 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun’da mevcut olmayıp, 27/3/2018 tarihli ve 30373 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/3/2018 tarihli ve 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 3 üncü maddesinde yer alan listenin hükmüdür.
(3) 30/6/2018 tarihli ve 30464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/6/2018 tarihli ve 2018/11999 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesiyle; bu mallara ilişkin vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere metne işlendiği şekilde tespit edilmiş olup ayrıca aynı Karar ile vergi oran ve tutarları yeniden tespit edilen bu mallar ile 4813.10.00.80.00 G.T.İ.P. numaralı malın asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında bu Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün 2018 yılı Temmuz-Aralık dönemi ve 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

8320-1

(4) Sayılı Cetvel
(IV) SAYILI LİSTE
(Değişik: 21/3/2018-7103/56 md.)

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%) Uygulanacak
Vergi Oranı (%)
1604.31.00.00.00 Havyar 20
1604.32.00.00.00 Havyar yerine kullanılan ürünler 20
3303.00 Parfümler ve tuvalet suları (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hariç) 20
33.04 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları 20
3305.20.00.00.00 Perma ve defrize müstahzarları 20
3305.30.00.00.00 Saç spreyleri 20
(Saç losyonları, boyaları, v.b)
3305.90 Diğerleri 20
33.07 Traş öncesinde, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın) 20
Traş köpüğü ve traş kremi 6,7
3401.11.00.90.00 Diğerleri (Yalnız traş sabunu) 6,7
4103.90.00.00.11 Diğer hayvanların yaş derileri 20
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
4103.90.00.00.12 Diğer hayvanların kuru derileri 20
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
4103.90.00.00.13 Diğer hayvanların pikle derileri 20
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]
4103.90.00.00.19 Diğerleri 20
[Yalnız develerin (tek hörgüçlü dahil) ham derileri]

8320-2

43 Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri 20
[Bu fasılda yer alan koyun, kuzu, keçi, oğlak ve sığırların (bufalo dahil) postları, kürkleri ve taklit kürkleri ile bunlardan mamul giyim eşyası, aksesuarları ve diğer eşya hariç]
49.01 Kitaplar, broşürler, risaleler ve benzeri matbuat (ayrı ayrı sayfalar halinde olsun olmasın) 20
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)
49.02 Gazeteler ve periyodik yayınlar (resimli olsun olmasın veya reklam içersin içermesin) 20
(Yalnız 3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar)
(Cam seramiğinden sofra ve mutfak eşyası)
7013.10.00.10.00 Sofra ve mutfak işleri için olanlar 20
(Kurşun kristalden ayaklı bardak)
7013.22.10.00.00 El imali olanlar 20
(Kurşun kristalden ayaklı bardak)
7013.22.90.00.00 Makina imali olanlar 20
(Kurşun kristalden el imali bardak)
7013.33.11.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 20
(Kurşun kristalden el imali bardak)
7013.33.19.00.00 Diğerleri 20
(Kurşun kristalden makina imali bardak)
7013.33.91.00.00 Kesilmiş veya başka şekilde dekorlanmış 20
(Kurşun kristalden makina imali bardak)
7013.33.99.00.00 Diğerleri 20
(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)
7013.41.10.00.00 El imali olanlar 20
(Bardak hariç)
(Kurşun kristalden sofra ve mutfak eşyası)
7013.41.90.00.00 Makina imali olanlar 20
(Bardak hariç)

8320-3

(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)
7013.91.10.00.00 El imali olanlar 20
(Kurşun kristalden tuvalet, yazıhane ve ev tezyinatı ve benzeri işler için diğer cam eşya)
7013.91.90.00.00 Makina imali olanlar 20
8214.20.00.00.11 Çıt çıt tipi tırnak makasları 20
[Manikür ve pedikür takım ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)]
8214.20.00.00.19 Diğerleri 20
(Kaşık, çatal vb. takım halinde)
8215.10.20.00.11 Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar 20
(Tek kaşık, çatal vb.)
8215.91.00.90.11 Altın ve gümüşle kaplamalı olanlar 20
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) 6,7
[Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11 (Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) 6,7
(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)
8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar 6,7
(Katı yakıtlı)
8419.19.00.00.11 Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) 6,7
(Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)
8419.19.00.00.19 Diğerleri 6,7

8320-4

(Çamaşır kurutma makinaları)
8421.12.00.00.11 Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar 6,7
(Bulaşık yıkama makinaları)
8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar 6,7
(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
8450.11.11.00.00 Çamaşırı önden yüklemeli olanlar 6,7
(Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
8450.11.19.00.00 Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar 6,7
(Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)
8450.11.90.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler 6,7
(Çamaşır yıkama makinası)
8450.12.00.00.00 Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar) 6,7
(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)
8450.19.00.00.11 Elektrikli olanlar 6,7
(Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)
8450.19.00.00.19 Diğerleri 6,7
(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)
8451.21.00.00.11 Evlerde kullanılanlar 6,7
85.07 Elektrik akümülatörleri (bunların seperatörleri dahil) (kare veya dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (Yalnız elektrik motorlu taşıt araçlarının motorunu çalıştırmaya mahsus olanlar) 3
85.08 Vakumlu elektrik süpürgeleri 6,7
(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)
85.09 Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç) 6,7
(Elektrikli)
8510.10.00.00.00 Traş makinaları 6,7

8321

85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç) 6,7
8517.11.00.00.00 Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları 20
8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları 25
8517.12.00.00.12 Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları 20
8517.12.00.00.19 Diğerleri 20
[Yalnız alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) mobil telsiz telefon cihazları]
8517.69.30.00.00 Telsiz telefon, telsiz telgraf için alıcı cihazlar 20
(Yalnız arama, uyarma veya çağırma sistemlerinde kullanılan taşınabilir alıcılar ile amatör telsiz alıcı cihazları)
8517.69.90.90.24 Alıcısı bulunan verici halk bandı (CB) ve 49 MHz alçak güçlü (100 miliwatt dan küçük) telsiz cihazları ve diğer amatör telsiz cihazları 20
8517.69.90.90.29 Diğerleri 20
(Yalnız amatör telsiz telefon verici cihazları ve telsiz alarm cihazları)
85.18 Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplikatörleri 20
85.19 Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (8519.81.95.00.00 hariç) (Sinematoğrafik ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar hariç) 6,7
85.21 Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın) 6,7
(Manyetik mesnetler)
8523.29.15.00.18 Video bantları 6,7
(Diğer manyetik mesnetler)
8523.29.19.00.00 Diğerleri 6,7
(Yalnız video bantları)
(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)
8523.41.10.00.00 Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler 6,7
(Yalnız lazer diskler)

8322

(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)
8523.41.30.00.00 Silinebilenler hariç, kayıt kapasitesi 900 megabaytı aşan fakat 18 gigabaytı aşmayan lazer okuma sistemleri için diskler 6,7
(Yalnız lazer diskler)
(Kayıt yapılmamış optik mesnetler)
8523.41.90.00.00 Diğerleri 6,7
(Yalnız lazer diskler)
(Diğer optik mesnetler)
8523.49.10.00.00 Dijital çok yönlü diskler (DVD) 6,7
(Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar, sadece sesi tekrar vermeye mahsus olanlar, otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar hariç)
8523.49.20.00.00 Diğerleri 6,7
(Ses veya görüntü dışındaki fenomenleri tekrar vermeye mahsus olanlar, sadece sesi tekrar vermeye mahsus olanlar, otomatik bilgi işlem makinası vasıtasıyla işlenebilen ya da kullanıcıya etkileşim sağlayabilen, bir makinada okunabilir ikili formda kayıtlı görüntü, ses, bilgi ve komutların gösterimlerini tekrar vermeye mahsus olanlar hariç)
8525.80 Televizyon kameraları, dijital kameralar ve görüntü kaydedici kameralar [Yalnız 8525.80.11 Üç veya daha fazla kamera tüpü olan televizyon kameraları; 8525.80.19 Televizyon kameraları (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameraları); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar] 20
8526.92 Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazları 20
8527.12 Cep tipi radyo kaset çalar 20
8527.13 Ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan diğer cihazlar 20
(Harici bir güç kaynağı olmaksızın çalışan radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
8527.19.00.00.00 Diğerleri 6,7
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
8527.21.20.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 20
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
8527.21.52.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 20

8323

(Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
8527.21.59.00.00 Diğerleri 20
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
8527.21.70.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 20
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
8527.21.92.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 20
(Kaset tipi olmayan, sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde numerik radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
8527.21.98.00.00 Diğerleri 20
(Sadece harici bir güç kaynağı ile çalışabilen motorlu taşıtlarda kullanılan türde ses kayıt cihazı ile birlikte olmayan radyo yayınlarını alıcı cihazlar)
8527.29.00.00.00 Diğerleri 20
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
8527.91.11.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 6,7
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
8527.91.19.00.00 Diğerleri 6,7
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
8527.91.35.00.00 Lazer okuma sistemli olanlar 6,7
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
8527.91.91.00.00 Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar 6,7
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
8527.91.99.00.00 Diğerleri 6,7
8527.92.10.00.00 Çalar saatli radyolar 6,7
(Saatli radyolar)
8527.92.90.00.00 Diğerleri 6,7
(Radyo yayınlarını alıcı diğer cihazlar)
8527.99.00.00.00 Diğerleri 6,7
85.28 Monitörler ve projektörler (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcı cihazları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses veya görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın) (8528.42.00.00.00; 8528.52.10.00.00; 8528.62.00.00.00 hariç) 6,7

8324

8543.70.03.00.00 Video oyun konsolları için kablosuz kızıl ötesi uzaktan kumanda cihazları 20
8543.70.90.00.15 Infrared ile çalışan uzaktan kumanda cihazları (remote control) 20
(Saat kayışları)
9113.90.00.30.00 İnci, kıymetli taş; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen taşlardan mamul olanlar 20
9302.00.00.00.00 Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hariç) 20
93.03 Bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan diğer ateşli silahlar ve benzeri cihazlar (spor için av tüfekleri ve tüfekler, ağızdan doldurulan ateşli silahlar, sadece işaret fişeği atmak üzere imal edilmiş tabanca ve diğer cihazlar, manevra fişeği atmak için tabanca ve revolverler, hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, ok-atar tüfekler gibi) 20
9405.10.50.10.11 Kristal avizeler 20
95.04 Video oyun konsolları ve makinaları, eğlence merkezleri için oyun eşyası, tilt makinası, bilardo, kumarhane oyunları için özel masalar, salon veya masa oyunları ve otomatik bowling oyun ekipmanları dahil 20
96.01 İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil) 20
NOT: Bu listedeki malların aksam ve parçaları kapsama dahil değildir.

8325

4760 SAYILI KANUNUN EKİ CETVELLERDE DEĞİŞİKLİK YAPAN
MEVZUATI İZLEME CETVELİ

Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Türü No Tarihi Numarası
B.K.K. 2002/4481 30/7/2002 24831
B.K.K. 2002/4482 30/7/2002 24831
B.K.K. 2002/4675 14/9/2002 24876
B.K.K. 2002/4843 25/10/2002 24917
B.K.K. 2002/4930 22/12/2002 24971
B.K.K. 2003/5141 8/1/2003 24987 (Mükerrer)
B.K.K. 2003/5147 24/1/2003 25003
B.K.K. 2003/5227 10/2/2003 25020 (Mükerrer)
B.K.K. 2003/5357 18/3/2003 25066
B.K.K. 2003/5433 16/4/2003 25081
B.K.K. 2003/5455 17/4/2003 25082
B.K.K. 2003/5549 15/5/2003 25109
B.K.K. 2003/5632 6/6/2003 25130
B.K.K. 2003/5757 2/7/2003 25156
B.K.K. 2003/5950 28/8/2003 25213
B.K.K. 2003/6049 4/9/2003 25219
B.K.K. 2003/6257 14/10/2003 25259
B.K.K. 2003/6258 14/10/2003 25259
B.K.K. 2003/6153 21/10/2003 25266
B.K.K. 2003/6288 23/10/2003 25268
B.K.K. 2003/6467 12/12/2003 25314
B.K.K. 2003/6497 27/12/2003 25329
B.K.K. 2003/6607 3/1/2004 25335
B.K.K. 2003/6645 6/1/2004 25338
B.K.K. 2004/6760 12/1/2004 25371
B.K.K. 2004/6885 27/2/2004 25386
B.K.K. 2004/6992 14/3/2004 25402
B.K.K. 2004/7069 8/4/2004 25427
B.K.K. 2004/7306 18/5/2004 25466
B.K.K. 2004/7386 10/6/2004 25488
B.K.K. 2004/7512 30/6/2004 25508
B.K.K. 2004/7549 10/7/2004 25518
B.K.K. 2004/7579 13/7/2004 25521
B.K.K. 2004/7640 1/8/2004 25540
B.K.K. 2004/7674 10/8/2004 25549
B.K.K. 2004/7730 9/8/2004 25563
B.K.K. 2004/7792 29/8/2004 25568 (Mükerrer)
B.K.K. 2004/7814 9/9/2004 25578
B.K.K. 2004/7888 23/9/2004 25592
B.K.K. 2004/7890 28/9/2004 25597

B.K.K. : Bakanlar Kurulu Kararı

8326

Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Türü No Tarihi Numarası
B.K.K. 2004/7893 30/9/2004 25599
B.K.K. 2004/8021 21/10/2004 25620
B.K.K. 2004/8032 2/11/2004 25631
B.K.K. 2004/8059 9/11/2004 25638
B.K.K. 2004/8118 3/12/2004 25659
B.K.K. 2004/8128 4/12/2004 25660
B.K.K. 2004/8187 18/12/2004 25674
B.K.K. 2004/8229 25/12/2004 25681
B.K.K. 2004/8229 25/12/2004 25681
B.K.K. 2004/8266 31/12/2004 25687(3.Mükerrer)
B.K.K. 2005/8392 27/1/2005 25709
B.K.K. 2005/8410 1/2/2005 25714
B.K.K. 2005/8414 5/2/2005 25718
B.K.K. 2005/8704 22/4/2005 25794
B.K.K. 2005/8716 26/4/2005 25797
B.K.K. 2005/9145 28/7/2005 25889
B.K.K. 2005/9281 26/8/2005 25918
B.K.K. 2005/9795 23/12/2005 26032
B.K.K. 2005/9796 23/12/2005 26032
B.K.K. 2006/10170 16/3/2006 26110
B.K.K. 2006/11045 12/10/2006 26317
B.K.K. 2006/11202 8/12/2006 26370
B.K.K. 2007/12756 2/11/2007 26688
B.K.K. 2008/13061 24/1/2008 26766
B.K.K. 2008/13210 13/2/2008 26786
KANUN 5766 6/6/2008 26898 (Mükerrer)
B.K.K. 2008/13762 20/6/2008 26912
B.K.K. 2008/13835 2/7/2008 26924
B.K.K. 2008/14061 4/9/2008 26987
B.K.K. 2008/14387 18/12/2008 27084
KANUN 5838 28/2/2009 27155
B.K.K. 2009/14802 16/3/2009 27171
B.K.K. 2009/14882 14/4/2009 27200
B.K.K. 2009/15081 16/6/2009 27260 (Mükerrer)
B.K.K. 2009/15200 15/7/2009 27289
B.K.K. 2009/15315 22/8/2009 27327
B.K.K. 2009/15725 31/12/2009 27449
B.K.K. 2010/135 27/2/2010 27506
B.K.K. 2010/668 7/6/2010 27652
B.K.K. 2010/973 28/10/2010 27743
KANUN 6111 25/2/2011 27857 (Mükerrer)
B.K.K. 2011/1435 25/2/2011 27857 (2.Mükerrer)


8326-1

Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Türü No Tarihi Numarası
B.K.K. 2011/2198 14/9/2011 28054
B.K.K. 2011/2304 13/10/2011 28083
B.K.K. 2011/2343 26/10/2011 28096
B.K.K. 2012/3172 18/5/2012 28296
B.K.K. 2012/3735 22/9/2012 28419
B.K.K. 2012/3792 9/10/2012 28436
B.K.K. 2013/5595 1/12/2013 28838
B.K.K. 2013/5761 1/1/2014 28869
B.K.K. 2014/6881 17/10/2014 29148
B.K.K. 2014/7127 1/1/2015 29223
B.K.K. 2015/8353 1/1/2016 29580
B.K.K. 2016/9153 8/9/2016 29825
B.K.K. 2016/9256 26/9/2016 29848
B.K.K. 2016/9542 24/11/2016 29899
B.K.K. 2016/9567 1/12/2016 29905
B.K.K. 2017/9759 3/2/2017 29968
B.K.K. 2017/10468 28/7/2017 30137
B.K.K. 2017/11176 1/1/2018 30288
KANUN 7103 27/3/2018 30373 (2. Mükerrer)
B.K.K. 2018/11542 27/3/2018 30373 (3. Mükerrer)
B.K.K. 2018/11674 5/5/2018 30412
B.K.K 2018/11999 27/6/2018 30464
Cum.Kararı 41 16/8/2018 30511

8326-2

4760 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 4760 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
4962 7, 8, 12, GEÇİCİ MADDE 3, (I) sayılı liste 7/8/2003
5228 15, (I), (II) sayılı liste 31/7/2004 tarihini izleyen üçüncü günde
12, (III) sayılı liste 31/7/2004 tarihini izleyen otuzuncu günden geçerli olmak üzere 31/7/2004
7 31/7/2004
5281 11, 12, 15 31/12/2004
(I) ve (III) sayılı liste 31/12/2004 tarihini izleyen üçüncü günden geçerli olmak üzere 31/12/2004
17 23/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere 31/12/2004
5217 17 1/1/2005
5335 8, GEÇİCİ MADDE 4 27/4/2005
5398 (II) sayılı liste 21/7/2005
5479 1, 3, 11, 12, (I), (II), (III), (IV) sayılı listeler 8/4/2006
5493 7/A 1/6/2006
5615 (II), (III) sayılı liste 4/4/2007
5766 1, 4, 7, 7/A, 12, 13, 15, (I), (II), (III), (IV) sayılı listeler 6/6/2008 tarihini izleyen ayın başında
5779 17 1/7/2008
5784 GEÇİCİ MADDE 5 26/7/2008
5784 GEÇİCİ MADDE 5 26/7/2008
5838 (I), (II) sayılı liste, İşlenemeyen Hükümler 28/2/2009
5904 7, GEÇİCİ MADDE 5, (I) sayılı liste 3/7/2009
6111 7/A, GEÇİCİ MADDE 5, (I), (II), (III), (IV) sayılı listeler 25/2/2011


8327 / 8328-1

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 4760 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
Anayasa Mahkemesinin
E.: 2010/118,
K.: 2011/170 sayılı Kararı İşlenemeyen Hüküm
(5838 sayılı Kanunun Geçici 3 üncü Maddesi) 19/5/2012
6322 11, 12/2 ve (IV) sayılı cetvel 15/6/2012
12/3 1/1/2013
6408 Geçici Madde 5 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere 31/1/2013
6455 7, 13 11/4/2013
6462 7 3/5/2013
6491 7 11/6/2013
6487 (I) Sayılı Liste, 12, Geçici Madde 6 11/6/2013
6518 7 19/2/2014
6552 (IV) sayılı cetvel 11/9/2014
6637 6 7/4/2015
6745 7, 15, Geçici Madde 6, Geçici Madde 7, (II) Sayılı Liste 7/9/2016
6761 12 24/11/2016
KHK/694 7 25/8/2017
7061 11, 12, (III) Sayılı Liste (B) Cetveli 5/12/2017
7, (III) Sayılı Liste (A) cetveli 1/1/2018
7078 7 8/3/2018
7103 7, 7/A, 8, 12, Geçici Madde 5, (I) Sayılı Liste, (II) Sayılı Liste, (III) Sayılı Liste, (IV) Sayılı Liste 27/3/2018
9/A Yayımını izleyen ay başında (1/4/2018)
7104 5 6/4/2018 tarihini izleyen ikinci ay başında (1/6/2018)
KHK/700 7,7/A,8,11,12,14,17,Geçici Madde 6 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)
7161 Ekli (III) sayılı liste,Geçici Madde 8 18/1/2019

Cevapla