BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN

Mesaj gönderen Admin » 20 Oca 2019, 17:35

8611

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA KANUN


Kanun Numarası : 4962
Kabul Tarihi : 30/7/2003
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/8/2003 Sayı : 25192
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42


Madde 1 – (4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 2-4 – ( 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 5-6 – ( 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 7-11 – ( 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 12 – (1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 13 –( 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 14-15 – (29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 16 – ( 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 17 - ( 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 18 – ( 1.6.2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 19 – ( 13.4.1994 tarihli ve 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
Madde 20 - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev’i itibarıyla genel, katma ve özel bütçeli idarelerin bütçeleri içinde yer alan bir hizmetin veya hizmetlerin yerine getirilmesini amaç edinmek üzere kurulan vakıflara, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınabilir. (1)
Bunların vergi muafiyetinden yararlanması ve muafiyetlerinin kaybedilmesine ilişkin şartlar, usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Olağan denetimler sırasında veya yaptırılacak özel denetimler sonucunda vergi muafiyeti tanınmasına ilişkin şartları kaybettikleri tespit edilen vakıfların vergi muafiyetleri, birinci fıkrada öngörülen yöntemle kaldırılabilir.
_________
(1) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 57 nci maddesi ile bu fıkrada yer alan “Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

8612

Madde 21 – (İptal: Ana.Mah.nin 7/10/2003 tarihli ve E:2003/73, K:2003/86 sayılı Kararı ile)
Madde 22 - Bu Kanunun;
a) 5 inci maddesi 1.6.2003 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 6 ncı maddesi 1.1.2004 tarihinde,
c) 18 inci maddesi 16.6.2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
Yürürlüğe girer.
Madde 23 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


4962 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 4962 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
KHK/698 20 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

Cevapla