ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Mesaj gönderen Admin » 20 Oca 2019, 17:34

10023


ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN


Kanun Numarası : 5602
Kabul Tarihi : 14/3/2007
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 21/3/2007 Sayı : 26469
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tertip edilen şans oyunlarından elde edilen hasılatın tâbi tutulacağı esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen mevzuat çerçevesinde tertip edilen şans oyunları ile bunları tertip etme hak ve yetkisine sahip kurumları, bu hak ve yetkinin devri halinde ise devralan kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Bakan: Maliye Bakanını,
b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,
c) Hasılat: Şans oyunlarının oynatılması karşılığı iştirakçilerden tahsil edilen tutardan Katma Değer Vergisi düşüldükten sonra kalan tutarı,
ç) İlgili kurum ve kuruluş: İlgili mevzuat çerçevesinde şans oyunu tertip etme hak ve yetkisine sahip kurumlar ile bu hak ve yetkinin devredildiği kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini,
d) İlgili mevzuat: 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı Kanun, 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Kanun ile 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bunlara dayanılarak çıkarılan diğer mevzuatı,(1)
e) Kamu payı: İlgili kurum ve kuruluşların net hasılatı ile at ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirleri hariç olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamından; her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarı,(2)
f) Müşterek bahis: Sonucun kısmen iştirakçinin becerisine kısmen de tesadüfe bağlı olduğu yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen her çeşit yarışma, müsabaka, spor oyunları ile herhangi bir olay veya durum üzerine, sonucun tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere önceden belirlenen adet, tutar, oran veya mislî olarak ikramiye kazandıran oyunları,
–––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 179 uncu maddesiyle bu bentte yer alan “tüzük ve yönetmelikleri” ibaresi “diğer mevzuatı” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) Bu bentte yer alan “net hasılatı ile” ibaresi 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle 1/4/2010 tarihinden geçerli olmak üzere “net hasılatı ile at ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirleri hariç olmak üzere,” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

10024

g) Net hasılat: Hasılattan şans oyunları vergisi ve eğlence vergisi ile oyun planlarına göre hesaplanan ve süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiyeler düşüldükten sonra kalan tutarı,(1)
ğ) Şans oyunları: İlgili mevzuat çerçevesinde yetki verilen kurum ve kuruluşlar tarafından tertip edilen ve sonucu tesadüfe dayalı olarak belirlenen her türlü oyunlar ile müşterek bahisleri,
ifade eder.
İştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarı
MADDE 4 – (1) Şans oyunlarında ödenecek olan ikramiyeler, oyun planları ile belirlenir.
(2) Her bir kurum ve kuruluşun tertip ettiği tüm şans oyunları için bir takvim yılı içinde ödeyeceği ikramiyelerin toplamı, aynı dönemdeki hasılatının % 40’ından az % 59’undan fazla olamaz. İlgili kurum ve kuruluşlar, yıllık ikramiye ortalamaları bu sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, tertip ettikleri her bir şans oyunu için farklı ikramiye oranları belirleyebilirler.
(3) Hasılatı önceden öngörülen oyunların, oyun planlarında ödenecek ikramiyeler tutar olarak; hasılatı önceden belli olmayan oyunların planlarında ise ödenecek ikramiyeler oran olarak belirlenir.
(4) İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından oyun planları, yukarıda belirtilen esaslara göre hazırlanır.
Yatırım ve işletme giderlerine ilişkin sınırlama (2)(3)
MADDE 5 – (1) (Değişik: 16/6/2009-5904/26 md.) İlgili kurum ve kuruluşların bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde ettikleri hasılat ve at ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirler hariç olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamının % 20’sini geçemez. Şans oyunlarının lisans veya işletim hakkının devri halinde, lisans veya işletim hakkını devreden ve devralan kurum ve kuruluşların payları, at yarışları hasılatından yarış müessesesine aktarılan müessese payı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı emrine açılan özel hesaba aktarılan tutarlar ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca oynatılan şans oyunları hasılatından Spor Genel Müdürlüğüne, federasyonlara, spor kulüplerine ve sporculara isim hakkı olarak aktarılan tutarlar bu orana dahildir. (Ek cümle: 11/6/2010-5996/46 md.) At ıslahı faaliyetlerine ilişkin giderler yatırım ve işletme giderlerine dâhil edilmez.(4)
(2) Cumhurbaşkanı, bu oranı her bir kurum ve kuruluş itibarıyla ayrı ayrı veya topluca bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanunî seviyesine getirmeye yetkilidir.(5)


–––––––––––––––
(1) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle; bu bentte yer alan “hesaplanan ödenecek ikramiyeler” ibaresi “hesaplanan ve süresi içinde iştirakçilere ödenen ikramiyeler” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu maddede yer alan yatırım ve işletme giderlerine ilişkin azami oranlarla ilgili olarak; 15/9/2009 tarihli ve 27350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2/9/2009 tarihli ve 2009/15408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Karara bakınız.
(3) Bu fıkrada yer alan “elde ettikleri hasılat ve” ibaresi 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle 1/4/2010 tarihinden geçerli olmak üzere “elde ettikleri hasılat ve at ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirler hariç olmak üzere,” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(4) 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne" ibaresi "Spor Genel Müdürlüğüne" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(5) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 179 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu; ilgili bakanlığın talebi veya Bakanlığın teklifi üzerine” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

10025

(3) İlgili kurum ve kuruluşlar, her türlü yatırım ve işletme giderleri toplamının birinci fıkrada belirlenen oranı aşmaması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamakla yükümlüdür.
(4) İlgili kurum ve kuruluşlar bütçelerini bu esaslara göre hazırlar.
(5) (Ek: 11/6/2010-5996/46 md.) At ıslahı faaliyetlerine ilişkin gelirler, Bakanlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca müştereken belirlenir.
Şans oyunları vergisi
MADDE 6 – (1) Her türlü şans oyunları faaliyetinden elde edilen hasılat, şans oyunları vergisine tâbidir.
(2) Verginin matrahı, şans oyunlarından elde edilen hasılat tutarıdır.
(3) Verginin mükellefi, kendisine şans oyunları tertip etme hak ve yetkisi verilmiş kurumlardır. Bu hak ve yetkinin devri halinde ise mükellef, devralan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişileridir.
(4) Verginin oranı; spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde % 5, at yarışlarında % 7 ve diğer şans oyunlarında % 10’dur. Cumhurbaşkanı bu oranları bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanunî seviyesine getirmeye yetkilidir.(1)
(5) Vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ancak Bakanlık, vergilendirme dönemlerini değiştirmeye, yeni vergilendirme dönemleri belirlemeye yetkilidir.
(6) Şans oyunları vergisi, ilgili vergilendirme dönemlerini izleyen ayın 20 nci günü mesai bitimine kadar, mükellefler tarafından bir beyanname ile bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilir ve hesaplanan vergi aynı süre içerisinde ödenir.
(7) Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve hiçbir vergiden mahsup edilmez.
(8) Bu verginin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Bakanlık yetkilidir.
Kamu payının dağıtımı
MADDE 7 – (1) İlgili kurum ve kuruluşlarca bir takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hesaplanan kamu payları, izleyen ikinci ayın 15 inci günü mesai bitimine kadar Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılarak genel bütçeye gelir kaydedilir.
(2) Yıllık kamu payı tahmini dikkate alınmak suretiyle Savunma Sanayii Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna aktarılmak üzere Bakanlık bütçesine ödenek konulur; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yılı bütçesine ödenek ayrılırken bu paylar dikkate alınır.
(3) Şans oyunları hasılatından yapılacak her türlü kesinti ve ayrılacak paylar ancak, bu Kanuna hüküm eklenmesi veya bu Kanunda değişiklik yapılması ile mümkündür.
Mutabakat işlemleri
MADDE 8 – (1) İlgili kurum ve kuruluşların, bir önceki takvim yılına ait kesin hesap ve malî tabloları, her takvim yılının sonundan itibaren azamî üç ay içerisinde çıkarılarak ödenmesi gereken kamu payları buna göre hesaplanır ve hesaplanan bu tutarlar, yıl içinde ödenen tutarlarla karşılaştırılır.
–––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 179 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

10026

(2) Bu karşılaştırma sonucunda varsa; eksik hesaplanan kamu payları, Nisan ayının sonuna kadar Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. Fazla hesaplanan tutarlar ise, takip eden döneme ilişkin kamu payından mahsup edilir.(1)
Sorumluluk
MADDE 9 – (1) İlgili kurum veya kuruluşlar, bu Kanuna göre yükümlü oldukları vergiler ile kamu paylarının, tam ve süresi içerisinde ödenmesinden sorumludur.
(2) Süresi içerisinde ödenmeyen vergi ve/veya kamu payları, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı da uygulanmak suretiyle takip ve tahsil edilir.
Değiştirilen hükümler
MADDE 10 – (1) 25/8/1971 tarihli ve 1473 sayılı Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi ve Milli Hava Sanayimizin Kurulması Amaciyle Katılma Payı İhdası ve Milli Piyango Hasılatının Bu Gayeye Sarfı Hakkında Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.
(2) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.
(3) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.
(4) 30/4/1992 tarihli ve 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.
(5) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.
(6) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 11 – (1) a) 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 40 ıncı maddesi,
b) 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile 29 uncu maddesi,
c) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi,
ç) 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi,
d) 10/6/1985 tarihli ve 3230 sayılı Tanıtma Fonu Teşkili ile 11/7/1939 tarihli ve 3670 sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri,
e) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi,
f) 4/4/1988 tarihli ve 320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 48 inci maddesi,
g) 30/4/1992 tarihli ve 3796 sayılı İstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Oyunları Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f) bentleri,
–––––––––––––––
(1) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle; bu fıkrada yer alan “saymanlığına” ibaresi “muhasebe birimi hesabına”şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

10027

ğ) 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi,
yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile bunlara dayanılarak çıkarılan mevzuatın bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.
EK MADDE 1- (Ek: 26/7/2018-7146/15 md.)
(1) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından içinde bulunulan yılın ilgili ayında beyan edilip ödenen katma değer vergisi tutarından, bir önceki yılın aynı ayında beyan edilip ödenmiş olan katma değer vergisi tutarının Orta Vadeli Programda ilgili yıl için belirlenen nominal ekonomik büyüme tahmini oranında artırılmasıyla bulunan tutarın çıkarılmasından sonra kalan tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca Türkiye’de kurulu bankalarda açılmış olan özel hesaba, ödemeyi takip eden beş iş günü içinde ilgili vergi dairesi tarafından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 23 üncü maddesi hükmü uygulanmaksızın red ve iade edilir.
(2) Özel hesaba aktarılan bu tutar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yatırım ve işletme giderleri olarak kullanılır ve yatırım ve işletme giderleri oranına dâhil edilir. Özel hesaptan amaç dışı kullanılan vergi iadeleri, amaç dışı kullanıldığı vergilendirme dönemine ilişkin katma değer vergisi olarak Spor Toto Teşkilat Başkanlığı adına 213 sayılı Kanundaki esaslara göre vergi ziyaı cezası kesilerek tarh edilir ve gecikme faizi hesaplanır.
(3) Özel hesabın oluşturulması, idaresi, bu hesaba aktarılan tutarların kullanılması ve denetlenmesi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2008 tarihine kadar, Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen yatırım ve işletme giderlerine ilişkin azamî oran; 6132 sayılı Kanuna göre tertip edilen şans oyunları için % 26, 7258 sayılı Kanuna göre tertip edilen şans oyunları için % 38 ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tertip edilen şans oyunları için % 18 olarak uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş futbola dayalı müşterek bahis sisteminin ve risk yönetim merkezinin kurdurulması ve işlettirilmesi ile ilgili sözleşmelere dayanılarak ödenen paylar, 5 inci maddede belirtilen giderlerin sınırlandırılmasına ilişkin orana dahildir.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kurumlara 2007 yılında yapılacak ödemeler, Maliye Bakanlığı bütçesinin "12.01.32.00-01.6.0.08-1-05.8" tertibinde yer alan ödenekten karşılanır.
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Cumhurbaşkanı, Bakanlığın teklifi üzerine; ülkenin tanıtımına, uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine, spor ve kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılıp geliştirilmesine yönelik olarak bedeli Milli Piyango İdaresince karşılanmak üzere, İdarenin unvan ve logosunu taşıyan tesisler yaptırılmasına, tesislerin yapılacağı yer ve işletilmesi ile ihaleye ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.(1)
(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ihaleler 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci maddesindeki usûllerden biriyle yapılır ve söz konusu tesisler için yapılacak harcamalar ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içinde yapacağı otomasyon ve oyun sistemine ilişkin yatırım harcamaları bu Kanunda yer alan yatırım ve işletme giderlerine ilişkin sınırlamanın hesabında dikkate alınmaz.
–––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 179 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

10028

GEÇİCİ MADDE 5 – (Ek: 11/6/2010-5996/46 md.)
(1) İlgili kurum ve kuruluşlardan 6132 sayılı Kanun uyarınca şans oyunları tertip edenler için 31/3/2007 tarihi itibarıyla defter ve belgelerinde yer alan borç asıllarıyla ilgili olarak uygulanmak üzere, 5 inci maddede düzenlenen yatırım ve işletme giderleri üst sınırı; takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamına aynı maddeye göre belirlenen oranın uygulanması suretiyle, kamu payının ilgili olduğu dönemde bir önceki takvim yılının aynı dönemine göre hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamında artış meydana gelmiş ise, bir önceki yılın aynı döneminde elde edilen hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamına 5 inci maddeye göre belirlenen oranın uygulanması suretiyle bulunan tutar ile hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde edilen diğer gelirler toplamında bir önceki takvim yılının aynı dönemine göre meydana gelen artış tutarının % 29’unun toplanması suretiyle bulunur. Kamu payının ilgili olduğu dönemde yatırım ve işletme giderlerinin bu suretle bulunan tutardan daha düşük gerçekleşmesi hâlinde, bu maddeye göre belirlenen üst sınıra ulaşıncaya kadar, 31/3/2007 tarihi itibarıyla ilgili kurum ve kuruluşun defter ve belgelerinde yer alan borç asıllarına ilişkin ödemeleri, hesaplanan kamu payından mahsup edilebilir. Bu suretle mahsup edilecek tutar, belirtilen tarihteki borç toplamını geçemez.

GEÇİCİ MADDE 6 – (Ek: 12/7/2013-6495/46 md.)
(1) İlgili kurum ve kuruluşlardan 6132 sayılı Kanun uyarınca şans oyunları tertip edenler (Türkiye Jokey Kulübü) için bu maddenin yayımı tarihinden evvel Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda tahakkuk ettirilen kamu payı borçları ödeninceye kadar 5 inci maddede düzenlenen yatırım ve işletme giderleri üst sınırı %23 olarak uygulanır. Bu dönem içinde, anılan kamu payı borçları nedeniyle yapılan ödemeler hesaplanan kamu payından mahsup edilebilir.
GEÇİCİ MADDE 7- (Ek: 26/7/2018-7146/16 md.)
(1) Ek 1 inci maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığınca tespit edilinceye kadar 4 üncü maddede yer alan % 83 oranının % 59 olarak uygulanmasına devam edilir.
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Kanun yayımı tarihini izleyen ay başında yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10028-1


5602 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 5602 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
5838 3, 5, 8 28/2/2009
5904 5 3/7/2009
5996 3, 5, GEÇİCİ MADDE 5 1/4/2010 tarihinden geçerli olmak üzere 13/6/2010
KHK/638 5 12/6/2011 tarihinde yapılan milletvekili seçiminden sonra kurulan ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte
6495 GEÇİCİ MADDE 6 2/8/2013 tarihini takip eden ay başında
KHK/700 3,5, 6, GEÇİCİ MADDE 4 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte
(9/7/2018)
7146 EK MADDE 1, GEÇİCİ MADDE 7 1/3/2019

Cevapla