Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015/14283 E. , 2017/16109 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 94369
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2015/14283 E. , 2017/16109 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

8. Hukuk Dairesi 2015/14283 E. , 2017/16109 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Borçlu vekili, takip dayanağı ilama konu borcun daha önce yapılan ... 1. İcra Müdürlüğü’nün 2011/6230 Esas sayılı takip dosyasına ödendiğini, ... 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/5124 Esas sayılı dosyasındaki icra emrinin iptalini talep etmiştir.
Mahkemece, bilirkişi raporuna göre şikayetin kısmen kabulü ile dava tarihi olan 20.06.2014 günü itibariyle bakiye borcun 18.800,25 TL olduğunun tespiti ile İcra Müdürlüğüne bu miktar için bakiye borç muhtırası çıkarması yönünde talimat verilmesine karar verilmiş, hüküm borçlu vekilince temyiz edilmiştir.
6100 sayılı HMK'nun ''Taleple Bağlılık İlkesi'' başlıklı 26. maddesinin birinci fıkrasında; ''Hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır, ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir'' hükmü düzenlenmiştir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 100. maddesinde kısmi ödemelerin öncelikle faizden ve masraftan mahsup edileceği hükmüne yer verilmiştir. Başka bir anlatımla kısmi ödemelerin öncelikle fer'i alacaklardan mahsup edileceği kuralı bulunmaktadır.
Takip dayanağı ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 28.06.2011 tarih 2006/559 Esas 2011/931 Karar sayılı ilamında, 164.304,00 TL’nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile ödenmesine hükmedilmiş olup, ilam 25.06.2012 tarihinde kesinleşmiştir. ... 1. İcra Müdürlüğü’nün 2011/6230 Esas sayılı 07.09.2011 tarihli takip dosyası ile 164.304,00 TL asıl alacak, 72.886,11 TL faiz ve ilamda hükmedilen diğer alacak kalemleri ile birlikte toplam 254.014,86 TL talep edilmiş olup 17.10.2012 tarihli reddiyat makbuzundan borçlu tarafından 283.035,89 TL ödeme yapıldığı anlaşılmıştır. Şikayete konu ... 2. İcra Müdürlüğü’nün 2014/5124 Esas sayılı dosyası ile de, 6.500,00 TL bakiye alacak takibe konulmuştur. Mahkemece, hükme esas alınan 23.02.2015 tarihli bilirkişi raporunda; asıl alacağa ilam kesinleşme tarihine kadar yasal faiz, kesinleşme tarihinden ödeme tarihine kadar da Anayasal faiz işletilerek toplam faiz alacağı 93.323.77 TL belirlenmiş ve 19.10.2012 tarihinde yapılan 74.523,52 TL faiz ödemesinin mahsubu ile bakiye 18.800,25 TL faiz alacağının kaldığı bildirilmiştir. İlk takip dosyasının incelenmesinde, bilirkişi raporunda belirtilenin aksine 283.035,89 TL tek bir ödeme kalemi olduğu anlaşılmakla söz konusu rapor hüküm kurmaya elverişli değildir. TBK.nun 100. maddesine göre yapılan ödemelerin yapıldıkları tarih itibarıyla öncelikle faiz ve masraflardan düşülerek bakiye alacak belirlenmek suretiyle sonuca gidilmesi gerekirken taleple bağlılık ilkesini de aşarak karar verilmesi doğru değildir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve 6100 sayılı HMK'nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'nun 428. maddesi uyarınca
BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 04.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön