ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR

Mesaj gönderen Admin » 19 Oca 2019, 16:55

5809
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN
BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8/8/2011 No : 2011/2151
Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/4/2000 No : 4562
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 26/8/2011 No : 28037
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 50


Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin
gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; il ve ilçelerin sosyoekonomik durumları dikkate alınarak
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinde, 12/4/2000
tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu maddesinin
öngördüğü istihdam sayısını sağlayacak yatırımlar için başvuru koşulları, tahsislerde öncelik
sırası, taahhütname alınması, yatırım koşulları, mücbir sebepler, borçlardan mahsup işlemleri,
ödemelerin durdurulması, ödemeye esas parsel bedellerinin tespiti, tapu kaydına konulacak
şerh ve yatırımların denetlenmesi ile devredilen taşınmazların geri alınmasına ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4562 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, b) Banka: Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,
c) OSB: Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğini,
ifade eder.
Parsel tahsisleri, başvuru ve istenecek belgeler
MADDE 5- (1) Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerin mülkiyetindeki tahsis edilmemiş parseller,
OSB müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az on kişilik istihdam
öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, bedeli Bakanlık tarafından OSB’ye
verilen kredilerden mahsup edilmek üzere, tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis
edilebilir.
(2) Planlı alanda kendi imkanları ile altyapı inşaatları tamamlanan ve Bakanlık kredisi
kullanmamış OSB’ler ile altyapı inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan
OSB’lerde müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az on kişilik
istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, tahsis edilmemiş parsellerin
tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisi yapılabilir.
5810
(3) Bakanlığa kredi borcu devam eden OSB’lerde 12/4/2011 tarihinden önce tahsis yapılan
katılımcılar, OSB’ye müracaat etmeleri ve müteşebbis heyet veya genel kurul kararı ile
taleplerinin uygun bulunması halinde, en az on kişilik istihdam sağlamaları şartıyla tamamen
veya kısmen bedelsiz parsel tahsisinden yararlandırılabilir.
(4) 12/4/2011 tarihinden önce parsel tahsis edilen katılımcılardan, bu tarihten sonra tahsisleri
iptal edilenlere yeni tahsis yapılamaz.
(5) 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri
Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen yatırımları kapsamak kaydıyla, bu Yönetmelik
kapsamında parsel tahsisi isteyen en az on kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek
veya tüzel kişiler EK-1’de yer alan form dilekçe ve EK-2’de yer alan yatırım bilgi formunu
doldurarak tahsisi talep edilen parselin bulunduğu OSB’ye başvurur.
(6) Müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde OSB müteşebbis heyeti veya genel
kurulunun belirleyeceği prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca parsel tahsislerine ilişkin
karar alınır ve yatırımcılara bildirimde bulunulur.
Tahsislerde öncelik sırası
MADDE 6- (1) Aynı parsele birden fazla talep olması halinde, gerçek veya tüzel kişiler
arasında öncelik sırası; yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve ileri teknoloji gibi faktörlere göre
yönetim kurulunca belirlenir. Alınan kararlarda öncelik gerekçesine yer verilir.
Taahhütname alınması ve sözleşme düzenleme
MADDE 7- (1) Parsel tahsisi uygun bulunan gerçek veya tüzel kişilerin EK-3’de yer alan
taahhütnameyi noter onaylı olarak OSB’ye vermesini müteakip yatırımcı ve OSB arasında
parsel tahsisine ilişkin sözleşme düzenlenir.
Yatırım koşulları
MADDE 8- (1) Katılımcı, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 108 inci
maddesi kapsamındaki süre ve yatırım şartları ile en az on kişilik istihdam sayısını sağlayarak
üretime geçmek zorundadır. Ancak, yatırımının yüzde seksenini tamamlamasına karşın üretime
geçemeyen katılımcıların talebi üzerine OSB tarafından proje bazında en fazla bir yıla kadar ek
süre verilir.
Mücbir sebepler
MADDE 9- (1) Karma OSB’lerde arıtma tesisleri hariç, ihtisas OSB’lerde ise arıtma tesisleri
dahil olmak üzere altyapı yatırımlarının tamamlanamaması ve bu durumun katılımcının üretime
geçmesine engel olduğunun OSB’ce karara bağlanması hali ile yangın, doğal afet, kısmi ve
genel seferberlik hali gibi nedenler mücbir sebep olarak kabul edilir. Bu durumda bu
Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen süre ve yatırım şartları, mücbir sebebin sona erdiği
tarihten itibaren dikkate alınır.
Borçlardan mahsup işlemleri ve bedel ödemesi için başvuru
MADDE 10- (1) 12/4/2011 tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş parsellerin mahsup
işlemleri ile yeni tahsis edilecek parsel bedellerinin mahsubu için ilgili OSB, müteşebbis heyet
veya genel kurul kararı ile birlikte Bakanlığa başvurur.
5811
(2) Başvuruya, 12/4/2011 tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş parseller ile gerçek veya
tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsis edilecek boş parsellerin ada, parsel
numaraları ile büyüklüklerini ve tahsis edilenleri gösteren yönetim kurulu tarafından tasdikli
genel parsel listesi, tapu müdürlüğünden onaylı güncel tapu mülkiyet listesi, yatırım bilgi
formu, yatırım taahhütnamesi ve parsel tahsis sözleşmesi eklenir. Bakanlıkça ihtiyaç duyulması
halinde başka bilgi ve belgeler de istenebilir.
(3) Bakanlık tarafından, OSB’nin başvurusu ekinde yer alan liste ve Banka tarafından takip
edilen kredi hesabı dikkate alınarak yapılacak mahsup işlemlerinden ilgili OSB’ye bilgi verilir.
(4) Altyapı inşaatları tamamlanan ve Bakanlık kredisi kullanmamış OSB’ler ile altyapı
inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan OSB’lerde tahsis edilmemiş parsellerin
bedelleri Hazinece ödenir. Ödemeye ilişkin başvuru, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen
belgelerle birlikte Bakanlığa yapılır.
Ödemelerin durdurulması
MADDE 11- (1) Bakanlığa kredi borcu devam eden OSB’lerde müteşebbis heyet veya genel
kurulca karar alınması halinde, 12/4/2011 tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş parseller
için ödemeler durdurulur. Ancak tahsis bedeline ilişkin vadesi geçen borcu bulunan
katılımcılar, borçlarını OSB’nin arsa satışları hesabına yatırmak zorundadır.
Mahsup işlemleri
MADDE 12- (1) Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranlarda; ödemeleri durdurulan
parsellerin 12/4/2011 tarihindeki, yeni tahsis edilecek parsellerin ise tahsis tarihindeki
bedelleri, Bankanın ilgili OSB’ye Bakanlık tarafından kullandırılmış bulunan kredilere ait
anapara ve faizlerinin tutulduğu borçlu cari hesap bakiyesinin, toplam sanayi alanına bölünmesi suretiyle bulunacak yılı metrekare fiyatı üzerinden hesaplanır.
(2) Altyapı yatırımları devam eden OSB’lerde 4562 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin
uygulama süresi içinde genel idare giderleri, kamulaştırma bedelleri ve ihalesi yapılan altyapı
yatırımları için mahsup işlemleri; her yıl 31 Aralık tarihi itibarıyla borçlu cari hesap bakiyesine
ilave edilen yılı kredi kullanımı ile anapara taksit ve faizlerinin toplamının toplam sanayi
alanına bölünmesi ile bulunacak yılı metrekare fiyatı üzerinden, Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen oranlarda hesaplanan bedelden, bir önceki yıl mahsup edilen bedelin düşülmesi ile
yeniden hesaplanacak bedelin mahsubu yapılmak suretiyle kredilendirilmenin bittiği tarihe
kadar devam eder.
(3) 12/4/2011 tarihinden önce altyapısı tamamlanmış OSB’lerde mahsup işlemleri, 4562 sayılı
Kanunun geçici 9 uncu maddesinin uygulama süresince devam eder.
(4) Mahsup işlemlerine esas parsel bedellerinin tespitinde Hazine Müsteşarlığının uygun
görüşü alınır.
Ödemeye esas parsel bedellerinin tespiti
MADDE 13- (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde tahsis edilen
parsellerin kamulaştırma, altyapı inşaatı ve arıtma tesisi maliyetinden oluşan bedelleri ve
Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınmak suretiyle OSB’nin muhasebe kayıtlarındaki
toplam yatırım harcamaları ile Bakanlıkça benzer işlerdeki kredi maliyetleri mukayese edilmek
suretiyle tespit edilen en düşük tutarın toplam sanayi alanına bölünmesi ile elde edilen yılı
metrekare fiyatı üzerinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranlarda hesaplanan bedel,
OSB’ye Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı ve Bakanlık arasında yapılacak protokol
hükümlerine göre ödenir.
5812
(2) Bakanlık kredisi ile tamamlanan ve kredi borcunu tahsis ettiği parsellerden elde ettiği
gelirle geri ödeyen OSB’ler, 4562 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesinin uygulama
süresince yapılacak tahsisler için bedel talebinde bulunamaz.
Tapu kaydına konulacak şerh
MADDE 14- (1) Tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilen parselde üretime geçilmeden
tapu talep edilmesi halinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesine devir işlemi sırasında aşağıdaki
şerh konulur:
“12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu
maddesine göre, ..... ada.....parselde kayıtlı taşınmazı devralan gerçek veya tüzel kişiler, söz
konusu Kanun ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili çıkarılan yönetmelik ile taahhütnamede
belirtilen devir amaç ve koşullarına uymak zorundadır. Bu şerh kaldırılmadığı sürece taşınmaz
hiçbir şekilde başkalarına devredilemez, haczedilemez, ipotek edilemez, teminat verilemez.
İflas ve konkordato ile diğer ayni ve şahsi haklara da konu edilemez.”
Yatırımın denetlenmesi ve tapudaki şerhin kaldırılması
MADDE 15- (1) OSB tarafından yatırımın aşamaları takip edilerek denetlenir. Denetleme
sonucu hazırlanan rapor Haziran ve Aralık ayı sonu itibarıyla Bakanlığa gönderilir.
(2) 4562 sayılı Kanun, bu Yönetmelik, Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği,
yatırım taahhütnamesi ve parsel tahsis sözleşmesindeki şartlara uygun olarak yatırımın en az on
kişilik istihdam sayısı ile üç ay üretim yapmasından sonra katılımcılar, tahsisi yapan OSB’den
tapu kayıtlarındaki şerhin kaldırılmasını isteyebilir.
(3) OSB’ce yapılan inceleme ve denetim sonucunda şartlara uyulduğunun anlaşılması halinde,
ilgili OSB’nin talebi üzerine tapu kayıtlarından şerh kaldırılır.
Devredilen taşınmazın tahliyesi, geri alınması ve mahsupların iptali
MADDE 16- (1) Katılımcının, 4562 sayılı Kanuna, bu Yönetmeliğe, Organize Sanayi
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine, yatırım taahhütnamesi ve parsel tahsis sözleşmesindeki
şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımı tamamlamadığının
tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın parsel tahsisi iptal edilir. Bu durumda
taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel
ödenmeksizin OSB’ye intikal eder, bundan dolayı adına tahsis yapılan kişiler veya üçüncü
kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak, öngörülen sürede yatırımın en az
yüzde ellisinin gerçekleştirilmesi halinde yatırımın bedeli, yeni katılımcı tarafından önceki
katılımcıya ödenir. Bu ödeme, OSB’ce sağlanır.
(2) Parsel tahsisi iptal edildiğinde, otuz gün içinde aynı parsel bir başka katılımcıya tahsis
edilebilir. Bu değişiklik Bakanlığa bildirilir. Ancak, bu süre içinde bir başka katılımcıya tahsis
edilemeyen parsel için yapılan mahsup veya ödeme, OSB’nin bildirimi üzerine veya re’sen,
Bakanlık tarafından iptal edilir. Bakanlık kredisi kullanmamış veya kredi borcunu ödemiş olan
OSB’lere parsel tahsisi kapsamında yapılan ödeme, parsel tahsisinin iptali halinde Bakanlığa
bilgi verilerek, OSB tarafından Hazine Müsteşarlığına iade edilir.
5813
Diğer hükümler
MADDE 17- (1) Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerde en az on kişilik istihdam şartı aranmaz.
(2) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18- (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5814
EK-1
..............................................................NA,
12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu
maddesinden yararlanmak istiyorum.
Şahsıma/Şirketimize, yapılacak yatırıma ve talep ettiğim/ettiğimiz parsele ilişkin bilgiler
aşağıda gösterilmiş olup, istenilen belgeler dilekçe ekinde sunulmuştur.
Gereğini arz ederim ...../....../20...
EKLER: -Yatırım bilgi formu
-Üretim akış şeması ve açıklama raporu
Gerçek Kişi veya Yetkili Temsilcisinin Adı Soyadı ve İmzası
Tüzel Kişi ise Ticaret Unvanı, Kaşe ve Yetkili İmzalar
TALEP FORMU
ADI SOYADI/UNVANI
YERLEŞİM YERİ ADRESİ/KANUNİ ADRESİ
TELEFON NUMARALARI
GERÇEK KİŞİ İSE T.C. KİMLİK NUMARASI
VERGİ SİCİL NUMARASI
YATIRIMCI
BİLGİLERİ
ODA SİCİL NUMARASI
TALEP EDİLEN PARSEL ADEDİ VE
BÜYÜKLÜĞÜ
ÜRETİM AKIŞ ŞEMASI VE AÇIKLAMA
RAPORU
DİLEKÇE EKİNDE
VERİLECEKTİR.
ÜRETİM MİKTARI (Yılık/Aylık)
KULLANILACAK SU MİKTARI (m3
/ay)
KULLANILACAK ENERJİ MİKTARI (kwa/ay)
ATIK SU MİKTARI (m3
/gün)
İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİ SAYISI
FAALİYETE GEÇME TARİHİ
YATIRIM TUTARI
YATIRIMIN TAMAMLAMA SÜRESİ (Ay)
YATIRIMIN
ÖZELLİKLE

DİĞER HUSUSLAR
5815
EK-2
YATIRIM BİLGİ FORMU
BÖLÜM I
YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER
YATIRIMCI KURULUŞUN:
1. Adı, soyadı veya unvanı:
2. Haberleşme adresi:
3. Telefon, faks no ve e-posta adresi:
4. Sermayesi:
Ortaklar hisse oranı (%) esas sermaye/kayıtlı sermaye ödenmiş/çıkarılmış sermaye
a) Yabancı ortaklar
b) Yerli ortaklar
Toplam
5. Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası. Gerçek kişi ise T.C. kimlik
numarası: 6. Ortaklar hakkında bilgi:
(İsim, adres, bağlı bulundukları vergi dairelerinin adı, vergi kimlik numaraları, yatırımcı
özgeçmişi.)
7. Firma ve ortaklar hakkında bilgi alınabilecek özel ve resmi kuruluşlar ve bankalar, adresler
ve telefon numaraları:
8. Firmada projeden sorumlu şahısların isimleri, adresleri, telefon numaraları:
9. Tüzel kişiler için yönetim kurulu üyelerinin, müdürlerin isimleri, adresleri, telefon
numaraları:
BÖLÜM II
YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER
GENEL BİLGİLER
1. Yatırımın cinsi:
(Komple yeni, tevsi, entegrasyon, tamamlama, yenileme, modernizasyon, darboğaz giderme,
kalite düzeltme, ürün çeşitlendirme cinsinden hangisi olduğu belirtilir.)
2. Yatırımın konusu:
3. Yatırıma başlama tarihi:
(6 aylık dönemler itibarıyla yatırımın tamamlanma aşamaları belirtilir.)
4. İşletmeye geçiş tarihi:
5. Yatırımın bitiş tarihi:
6. Öngörülen istihdam (kişi):
7. Projenin kapasitesi:
(Tek vardiyada tesiste üretilecek mal veya hizmet miktarları verilir.)
PROJENİN TEKNİK YÖNLERİ
1. Üretilecek mallar:
2. Projenin gerekçesi:
3. Projenin kısa anlatımı:
4. Üretim teknolojisi:
5. Çevreye etkisi:
(Yatırımın yaratabileceği çevre kirliliği sorunlarının olup olmadığı belirtilir.)
5816
TOPLAM SABİT YATIRIM TUTARI
Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda sabit yatırım kalemleri ayrı ayrı belirtilerek
toplam yatırım ve yıllara göre dağılımı tablosu düzenlenir. Yatırımın özelliği
dolayısıyla harcama gerektirmeyen kalemler dikkate alınmaz.
1. Etüt ve proje giderleri: Yatırıma ait etüt ve proje çalışmalarıyla ilgili ekonomik ve
teknik araştırma masrafları ile yatırım dönemi işletmeye alma sırasında ihtiyaç
duyulacak kontrolörlük, müşavirlik, eğitim ve benzeri konularda yapılacak
harcamalar bu kalemde dikkate alınır.
2. Bina inşaat giderleri: Yapılacak ana mal/hizmet üretim binası, yardımcı işletmelere ilişkin
binalar, idari binalar, depolar dahil olmak üzere her bir harcama kalemi için metrekare ve birim
değerlerde belirtilmek üzere, inşaat giderleri uygun hesaplama yöntemleri uygulanarak
hesaplanır.
3. Mal veya hizmet üretimine yönelik ana makine ve teçhizat giderleri.
4. Yardımcı işletmeler makine ve teçhizat giderleri: Su, elektrik, yakıt, buhar, arıtma tesis ve
benzeri servisler için gerekli makine ekipman giderleri ortaya konacaktır.
5. Montaj giderleri: Ana fabrika, yardımcı işletme tesislerinin montajları ile ilgili tüm masraflar
verilir. (Ortalama bir değer olarak toplam makine-teçhizat bedelinin %6’sı kadar bir meblağ
alınabilir.)
6. Taşıt araçları: Tesis için gerekli taşıt araçlarına ilişkin öngörülen harcamalar, cins, miktar ve
birim fiyatlar da belirtilerek bu gider kaleminde gösterilir.
7. İşletmeye alma giderleri: Deneme üretimine başlangıçtan itibaren kesin işletmeye geçişe
kadar yapılması zorunlu olan harcamalar dikkate alınır.
8. Genel giderler: Haberleşme, aydınlatma, ilan vesaire masraflar ile emlak ve taşıt alım
vergileri, yatırım dönemi personel, personel eğitimi ve yönetim giderleri, idari ve sosyal
binaların tefrişi ve çeşitli demirbaşlarla ilgili giderler verilir.
9. Diğer giderler: Başta yatırım dönemi finansman giderleri olmak üzere çeşitli fon, vergi ve
benzeri masraflar bu harcama kaleminde gösterilir.
5817
EK-3
YATIRIM TAAHHÜTNAMESİ
MADDE 1- 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9
uncu maddesine istinaden ................. Organize Sanayi Bölgesi tarafından .... ada ….. parsel
yatırımcıya tahsis edilecektir.
MADDE 2- YATIRIMCININ ADI SOYADI VEYA TİCARET UNVANI
MADDE 3- PARSELİN TAHSİS VE TESLİM TARİHİ
MADDE 4- YATIRIMIN KONUSU
MADDE 5- YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ
MADDE 6- YATIRIMIN FAALİYETE GEÇECEĞİ TARİH
MADDE 7- İSTİHDAM EDİLECEK KİŞİ SAYISI
MADDE 8- İSTİHDAM DARALTICI PLAN VE PROJE TADİLATI YAPMAMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Yatırımcı, istihdamı daraltacak plan ve proje tadilatına gidemez.
MADDE 9- İNŞAAT VE İŞLETMENİN KONTROLÜNE İZİN VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Yatırımcı yatırımının başlangıcından itibaren üretim aşamasına kadar organize sanayi bölgesi
ve diğer ilgili kamu kuruluşlarının her türlü takip ve denetiminde gereken her türlü kolaylıkları
göstermek ve istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.
MADDE 10- MASRAFLARI KARŞILAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Yatırımcı, tahsis edilen parsel üzerine ipotek konulması veya kaldırılması ile tapuya ilişkin
diğer işlemlerle ilgili her türlü vergi, resim, harç, katılma payı ve katkı payı gibi diğer
masrafları karşılamak zorundadır.
MADDE 11- TAHSİSLERİN İPTALİ
Yatırımcının, iflas hali dahil yatırıma devam etmediğinin, mücbir sebepler hariç organize
sanayi bölgesi tarafından öngörülen sürede yatırımı tamamlamadığının, bedelsiz olarak tahsis
edilen parsel ile ilgili olarak yapılan denetimler ve düzenlenen raporlar sonucunda, 4562 sayılı
Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında, ilgili mevzuatta ve bu taahhütnamede belirtilen
şartlara uymadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın, Organize Sanayi
Bölgesi yetkili organları tarafından yapılan parsel tahsisi iptal edilir. Bu durumda taşınmazın
üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin
Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine intikal eder, bundan dolayı adına tahsis yapılan kişiler
veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak, öngörülen sürede
yatırımının en az yüzde ellisinin gerçekleştirilmesi halinde yatırımın bedeli, yeni yatırımcı
tarafından önceki yatırımcıya ödenir. Bu ödeme organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğince
sağlanır.
MADDE 12- HAFRİYAT SIRASINDA BULUNACAK KÜLTÜR VARLIKLARININ
MÜLKİ AMİRLİĞE BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Yatırımcı, inşaat sırasında bulunacak olan taşınır kültür varlıklarını mülki amirliklere bildirmek
zorundadır.
MADDE 13- DİĞER HÜKÜMLER
Bu taahhütnamede yer almayan hususlarda Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
hükümleri geçerlidir.
YUKARIDAKİ ESAS, KOŞUL, KURAL VE YÖNTEMLERE UYACAĞIMI VE YERİNE
GETİRECEĞİMİ, YATIRIM BİLGİ FORMUNDAKİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU
TAAHHÜT EDERİM.
YATIRIMCI
Kişi veya Yetkili Temsilcisi Tüzel Kişilerin Unvanı
İmza/Kaşe

Cevapla