ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Mesaj gönderen Admin » 19 Oca 2019, 16:55

3415
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 15/7/1997 No: 97/9637
Dayandığı Kanunun Tarihi : 17/10/1983 No: 2924
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 31/7/1997 No: 23066
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : Cildi : 36 S.


BİRİNCİ KISIM
Amaç,Kapsam,Tanımlar
Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlar Kurulunca nakline karar verilen orman içi köyler halkının
yerleştirilmesi ve orman sınırları dışına çıkarılmış ve çıkarılacak yerlerin değerlendirilmesi suretiyle orman köylülerinin
kalkındırılmalarının desteklenmesine ilişkin uygulama esaslarını tespit etmektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik;
a – 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2 nci maddesi uyarınca orman kadastro komisyonları tarafından Hazine adına
orman sınırları dışına çıkarılan;
1) Orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiç bir yarar görülmeyip aksine tarım alanlarına
dönüştürülmesinde kesin yarar bulunan yerlerin,
2) Otlak,kışlak,yaylak gibi yerlerin,
3) Tarla, bağ, bahçe,meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı), çam fıstığı gibi çeşitli tarım alanlarının,
4) Şehir,kasaba,köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerdeki sahaların,
İmar, ıslah, ihya ve değerlendirilmesine,
b – Bu sahalara yerleştirilecek orman içi köylülerinin nakil, kamulaştırma, ifraz ve tapulama, şekil ve esasları ile gelir
ve giderlere,
ait iş ve işlemleri kapsar,
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 21
inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
a) İmar ve ıslah: Bitki örtüsünün açılması, varsa taşlığının giderilmesi, gerekiyorsa teraslanması veya tesviyesi ile
asitli, tuzlu, alkali, yaş ve turbiyer toprakların ıslahı suretiyle arazinin kullanım amacına uygun hale getirilmesini,
b) İhya: Toprağın bitki yetiştirilmesine elverişli hale getirilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasını,
c) Fon: 6831 sayılı Orman Kanunu'na 1744 sayılı Kanunla eklenen Ek-3 üncü madde ile oluşan Orman Köylüleri
Kalkınma Fonu'nu,
d) Orman içi köy: Evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanlarından itibaren aralıksız olarak devam eden arazi topluluğu
dört yönden ormanlarla çevrili olan köyleri,
e) Ormana bitişik köy ve belde: Evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanından itibaren aralıksız olarak devam eden
arazi topluluğu, bir,iki veya üç yönden ormanlara bitişik olan köyleri ve beldeleri,
f) Orman köyü: Orman içi veya ormana bitişik köyleri,
g) Otlak: Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden veya müştereken hayvanlarını otlatmaları ve otundan
yararlanmaları için tahsis edilen araziyi,
h) Yaylak: Bir veya birkaç köy veya beldeye münferiden ve müştereken hayvanları ile birlikte yaz mevsimini
geçirmeleri,hayvanlarını otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen araziyi,
3416
ı) Kışlak: Bir veya birkaç köy veya beldeye, münferiden veya müştereken hayvanlarını kış mevsiminde
barındırmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen araziyi,
i) Yapı ve tesis: Ev, ahır, samanlık, depo, sundurma,kümes, ağıl,saya, mandıra, imalathane, ambar ve benzeri
taşınmazları,
j) Orman köylüsü: Orman köyü nüfusuna kayıtlı olup, sürekli olarak bu köyde oturan halkı,
k) Kullanan kişi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu'na göre kadastrosu yapılan
yerlere ait kadastro tutanağının beyanlar hanesine kaydedilen kişiyi,
l) Hak sihibi kişi: Orman köyü nüfusuna kayıtlı olan ve 4127 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye
yönelik en az 5 yıl müddetle o yerde ikamet etmiş bulunan kişi ile, 31.12.1981 tarihinden itibaren Orman köyü nüfusuna
kayıtlı kişiyi,
m) İdare: Orman Bakanlığını, Orköy Genel Müdürlüğünü, Bakanlık bölge müdürlüğünü, orköy başmühendisliğini,
orköy mühendisliğini,
n) Bakan: Orman Bakanını,
o) Bakanlık: Orman Bakanlığını,
p) Merkez: Orman Bakanlığı merkez teşkilatını,
r) Genel müdürlük: Orköy Genel Müdürlüğünü,
s) Bölge müdürlüğü: Bakanlık bölge müdürlüğünü,
t) Başmühendislik: Orköy başmühendisliğini,
u) Mühendislik: Orköy mühendisliğini,
v) Taşra teşkilatı: Bakanlık bölge müdürlüğünü,
ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Orman İçi Köyler Halkının Nakil ve Yerleştirilmesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Etüt ve Projelendirme
Nakledilecek Köylerin Tespiti
Madde 5 – 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/A maddesi uygulaması ile orman sınırları dışına çıkarılan ve Hazine
adına tescil edilen yerler Orman Genel Müdürlüğünce Orman Bakanlığına bildirilir.
Orman Kanunu'nun 13/B maddesi gerekince yerinde kalkındırılması mümkün görülmeyen veya toprak-su rejimi,
sağlık, askerlik, turizm ve ormancılık yönünden nakil edilmesi gereken öncelikle orman içi köyler Bakanlık taşra teşkilatı
koordinatörlüğünde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatı ile Orman Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüklerinin taşra teşkilatlarınca müştereken tespit edilir. Bu konuda hazırlanan ön etüt raporu Bakanlık bölge
müdürlüğünce Bakanlığa gönderilir.
Köylerin Nakledileceği Arazilerin Ön Etüdü
Madde 6 – 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 2/A maddesi uygulaması ile orman sınırları dışına çıkarılan alanların
tahmini zirai iskan kapasitesini belirlemek amacıyla, taşra teşkilatı koordinatörlüğünde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra
teşkilatı ile Orman Genel Müdürlüğü ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü taşra kuruluşlarınca müştereken ön etüt raporları
hazırlanarak Bakanlığın tasdikine sunulur.
Yeni Yerleşim Projeleri
Madde 7 – Ön etüt raporları hazırlanan sahalara nakli öngörülen yerleşim yerleri ile ilgili olarak Bakanlıkça
belirlenecek esaslara göre, her iskan sahası için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 7269 sayılı Kanun gereği jeoteknik etüt
yaptırılıp, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının onayı sağlanarak "Yeni Yerleşim Projeleri" yapılır veya yaptırılır.
Bakanlıkça belirlenecek esaslar; sahanın özellikleri ile, iskandan sonra köylünün gelir durumana göre, ne gibi
projelerin uygulanması gerektiğine ait hususları ihtiva eder.
Ancak; yeni yerleşim projelerinin uygulanacağı bölgelere ait planlama, planların onaylanarak kesinleşmesi ve plan
uygulaması konularında özel kanunlarla verilen yetkiler saklıdır.
(1) Bu arada bulunan “sağlık, askerlik, turizm” ibareleri, Danıştay sekizinci dairesinin E.1997/4801, K.1998/1482 sayılı Kararıyla iptal
edilmiştir.
3417
Yıllık Programlar
Madde 8 – Bakanlar Kurulunca nakline karar alınan ve Fon bütçesi programında bulunan köylere ait yeni yerleşim
ve kalkınma projelerindeki hizmetler, ilgili kuruluşların o yılki çalışma programlarında yer alır.
Nakle Esas İş ve İşlemler
Madde 9 – Yeni yerleşim projesi hazırlanarak idarece nakli ön görülen öncelikle orman içi köy, mahalle veya
mezranın nakledilebilmesi için Bakanlar Kurulu Kararına esas olacak iş ve işlemler Bakanlıkça yürütülür.
İKİNCİ BÖLÜM
Alt Yapı ve İhya Çalışmaları
Tarım Arazisinin İmar, Islah ve İhyası
Madde 10 – Yeniden yerleşim yapılacak arazinin,iskan sahası dışında kalan ve tarım arazisi olarak kullanılacak
kısmı, "Yeni Yerleşim Projesinde" tipleri belirtilen tarım işletmelerinin kurulmasını sağlayacak şekilde Bakanlık, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmak suretiyle imar, ıslah ve ihya projeleri ile zirai
aile işletme projeleri hazırlanır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün taşra kuruluşlarınca,
kendi usul ve esaslarına göre hazırlanan uygulama projelerinde belirtilen işlerin parasal karşılığı, Fon hesabından Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ödenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamulaştırma ve Borçlandırma
Kadastro
Madde 11 – Nakline karar alınan orman içi köyler halkının değiştirilecek ve kamulaştırılacak taşınmaz mallarının
daha önce bu yerlerin kadastrosu yapılmamış ise kadastro hizmetleri Bakanlığın talebi üzerine Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünce, orman kadastrosu ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından öncelikle yerine getirilir.
Kamulaştırma
Madde 12 – 9 uncu madde gereğince nakli karar altına alınan köyde yapılan kadastro sonucu düzenlenen kadastro
tutanaklarının ve orman kadastro komisyonu kararlarının ilanından sonra, kadastro tutanaklarına istinaden oluşacak tapu
sicillerinde görülen hak sahiplerine ait yerlerin kamulaştırma işlemlerine başlanır.
Nakline karar verilen orman köylerinin eski yerleşim yerindeki taşınmaz malları ile ilgili değiştirme ve kamulaştırma
işlemleri, Bakanlık taşra teşkilatı tarafından yapılır.
Kamulaştırmaya yapılan itiraz, iskanla ilgili olarak yürütülen işlemleri durdurmaz.
Mülkiyet Devri
Madde 13 – Naklen yerleştirilecek köyler halkının yazılı başvuruları üzerine, nakline karar verilen mıntıka sınırları
içinde kalan taşınmaz malların tespit edilecek rayiç değerleri karşılığı olarak, yerleştirilecek yerlerden rayiç değere eş
değerde taşınmaz mal verilir.
Tarafların anlaşması üzerine karşılıklı olarak tapuda devir ve tescil işlemleri yapılır.
Yeni Yerleşim yerinde verilecek eş değerde taşınmazın, zirai aile işletme projesinde ön görülen arazi miktarının
altında olması halinde, aradaki fark kadar arazi borçlandırmak suretiyle verilir. Ancak yeni yerleşim yerinde verilecek
taşınmaz, hiçbir surette projesinde belirlenen miktardan fazla olamaz, eski yerleşim yerindeki taşınmazın değeri daha fazla
ise aradaki fark hak sahibine ödenir.
Komisyon Kararlarına İtiraz
Madde 14 – Kadastro tutanakları ile, orman kadastro komisyonu kararlarına karşı kanuni süreleri içerisinde itiraz
vaki olursa, kamulaştırma bedeli, dava sonuna kadar bir kamu bankasında bloke edilir.
Borçlandırma
Madde 15 – Taşınmazlarını değiştirmeyi kabul etmeyenlerin, genel hükümlere göre kamulaştırılacak taşınmaz
malları için takdir edilen ve kesinleşen bedeli, kendilerine ödenmeyerek yeni yerleşim yerinde verilen taşınmaz mal
dolayısıyla meydana gelen borcuna mahsup edilir. Şayet kendisine yeni yerleşim yerinde verilen taşınmazın rayiç değeri
kamulaştırma değerinden az ise aradaki fark alacaklıya bir defada ödenir.
Kamulaştırma bedeli, yeni yerleşim yerinde verilen taşınmaz malların rayiç değerini karşılamıyorsa aradaki fark
peşin veya istendiği takdirde borçlandırılmak suretiyle tahsil edilir.
Nakline karar alınan köyde hiç taşınmaz malı olmayan kişilerden 2924 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce köy
kütüğüne kayıtlı olup, köyde sürekli ikamet edenlere yeni yerleşim yerinde peşin veya istenildiği takdirde borçlandırmak
suretiyle taşınmaz mal verilir.
3418
Bu Yönetmelik hükümlerine göre yerleşime tabi tutulanlar, mülkiyetlerini iktisap edecekleri tarım toprakları ile
üzerindeki yapı ve tesisleri tespit edilen rayiç bedeller üzerinden Bakanlığa karşı borçlanırlar. Bakanlık taşra teşkilatı
ilgililere borç senetleri imzalamaları ve borçlanma ile ilgili diğer işlemleri, bizzat veya vekilleri tarafından tamamlamaları
için kendilerine tebliğ tarihinden itibaren üç aylık süre tanır ve bunu alışılmış usullerle mahallinde ilan eder. Bu süre içinde
belgelendirilmiş hastalık, tutukluluk, askere alınma gibi mazeretler dışında borçlandırılma işlemlerini tamamlamayanlar
borçlandırılma haklarını kaybederler.
Taksitlendirme
Madde 16 – 13 üncü, 15 inci maddeler gereğince yapılan işlemler sonucunda çıkan borç, peşin veya 20 yıl içinde ve
yıllık eşit taksitlerle faizsiz olarak tahsil olunur.
Ödeme
Madde 17 – Yeni yerleşim yerinde verilen taşınmaz mallar karşılığında borçlandırılan her borçlu için taşra teşkilatı
ilgili birimince ayrı bir hesap tutulur ve taksit ödeme tarih ve miktarını gösterir bir ödeme planı düzenlenir. Bir örneği ilgili
şahsa verilir. Taksit borcunu zamanında ödemeyenere, üç aylık süre tanınır. Bu süre içinde ödeme yapanlardan T.C. Ziraat
Bankasının o yılki tarım kredilerine uyguladığı oran üzerinden faiz alınır. Tanınan üç aylık süre içinde ödeme gerçekleşmezse
borcun tamamı muaccel hale gelir. Borcu muaccel hale gelen borçluya, 30 gün içinde borcunun tamamını ödemesi için
tebligat yapılır. Borçlu şayet borcunu, 30 gün içinde ödemezse yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
Taşınmaz malları kamulaştırılan şahıslardan yeni yerleşim yerine gitmek istemeyenlerle, başka yerde kendi imkanları
ile yerleşim yapacaklara kamulaştırma bedeli genel hükümlere göre ödenir.
Nakline karar verilen köy halkından, köyde veya kasaba ve şehirlerde oturanlardan iskana tabi olmayanların
taşınmazları da kamulaştırılır ve takdir edilen bedel sahibine bir defada ödenir.
DÖNDÜNCÜ BÖLÜM
Tescil, Devir ve Geri Alma
Tescil ve Devir
Madde 18 – 13 üncü maddenin 2 nci fıkrası ve 15 inci madde gereğince yeni yerleşim yerinde verilecek
taşınmazların devri, tespit edilen bedelleri peşin ödenmesi veya borçlanma sözleşmesi ile kanuni ipotek işlemlerini
tamamlamaları kaydıyla hak sahipleri adına tescili en geç bir ay içinde Bakanlık taşra teşkilatınca mahalli tapu sicil
müdürlüğünden talep edilir. Islah, imar ve ihya edilerek mülkiyeti devredilen taşınmaz mallar 20 yıl süre ile tespit edilen
dağıtım amaçları dışında kullanılamaz, miras hükümleri dışında bölünemez ve başkalarına devir ve temlik edilemez. Taksimi
ve satış suretiyle ortaklığın giderilmesi talebine ve satış vaadi sözleşmesine konu olamaz, hacedilemez.
Bu hususlar, tapu kütüğünün şerhler hanesinde belirtilir.
Ancak, tarım alanı olarak ayrılıp da adına ifraz veya tescili yapılmış olan şahsın asker, tutuklu, yatalak hasta olması
veya ölmesi hallerinde aynı aile içinde tarım işlerini yapacak herhangi birinin bulunmaması halinde veya kamu hizmeti ve
sağlık nedenleriyle yeni yerleşim yerini terk edecek olanların taşın mazları; bu durumlarını belgelendirmek ve Bakanlıktan
izin alınmak suretiyle, aynı köyde oturan diğer bir aileye kiraya verilebilir veya ortak işletmecilik yapılabilir.
Ayrıca herhangi bir sebeple geri alınan taşınmaz mallar o yerleşim yerinde yeniden hak sahibi olan ailelere
devredilebilir.
Geri Alma ve Devretme
Madde 19 – 18 inci maddedeki yükümlülükleri yazılı uyarıya rağmen 3 ay içerisinde yerine getirmeyenlerin, kendi
taşınmaz mallarından fazla verilen kısmı ile, eski yerleşim yerinde hiç taşınmazı olmayanlara yeni yerleşim yerinde verilen
taşınmazların tamamı geri alınır. Geri alınma tarihine kadar, taşınmazların sahipleri tarafından idareye yapılan ödemeler ve
varsa taşınmaz mal üzerinde kendisi tarafından yapılmış ilave yapı ve tesislerin rayiç bedeli bir defada ve faizsiz olarak
ödenir.
Taşınmazların verilmesi dolayısıyla borçlanan şahsın taksidi tespit edilen günde ödenmemesi halinde, ödeme için 3
aylık süre tanınır. Bu süre içinde ödeme gerçekleşmezse borcun tamamı muaccel hale gelir. Borcu muaccel hale gelen
borçluya 30 gün içerisinde borcunun tamamını ödemesi için tebligat yapılır. Şayet borç bu sürede de ödenmemişse, yeni
yerleşim yerinde borçlandırılmak suretiyle verilen taşınmazların tamamı geri alınır.
Taşınmazların geri alma tarihine kadar borçlu tarafından yapılan ödemelerin tamamı idarece faizsiz olarak bir defada
ödenir.
Geri alınıp başka hak sahiplerine devredilecek taşınmazlar, devir işlerinin yapıldığı tarihteki rayiç değer üzerinden
devredilir ve borçlandırılması yapılır.
Kiralama
Madde 20 – Geri alma kararına karşı ilgili şahıs idare aleyhine dava açarsa, hukuki durum kesinleşinceye kadar,
idare taşınmaz malı tespit edeceği bedel üzerinden aylık veya yıllık kiraya verebilir. Kiradan elde edilen gelir, yargılama
sonucuna kadar Fon bütçesi emanet hesabında tutulur.
3419
Kayıtlarda Düzeltme ve Tebliğ
Madde 21 – Geri alma kararının kesinleştiği Bakanlık taşra teşkilatınca mahalli tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesini
müteakip, taşınmazların tapu sicilindeki kaydı, Hazine adına resen düzeltilir ve durum Bakanlık taşra teşkilatınca ilgiliye
tebliğ edilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
6831 Sayılı Orman Kanunu'nun Değişik 2 nci ve 2/B Maddelerince Orman Sınırları
Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirme İşlemleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Otlak, Kışlak ve Yaylakların Değerlendirilmesi
Madde 22 – Orman Kadastro komisyonlarınca orman sınırları dışına çıkarılan otlak, kışlak ve yaylaklar mülki
sınırları içinde bulunduğu orman köyü veya beldesine bir bütün olarak, gerektiğinde birden fazla orman köyü ve beldesine
hayvancılıkta kullanılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilir.
Faydalanma
Madde 23 – Tahsis edilen bu yerlerden faydalanma 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ön gördüğü kayıt ve şartlara göre
yapılır.
Devir ve Kiralama Yasağı
Madde 24 – Orman köyü veya beldesine tahsis edilen otlak, kışlak ve yaylakların başka köy veya beldeye devrine
veya kiralanmasına izin verilmez.
Tahsis edilen köy veya beldece bu yasağa uyulmaması halinde, tahsis işlemi iptal edilir. Otlak,kışlak ve yaylak
ihtiyacı olan köy veya belde halkına Bakanlıkça tahsis edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Tarım Alanı Haline Gelmiş Yerlerin Değerlendirilmesi
Tarım Alanı Haline Gelmiş Yerlerin Tespiti
Madde 25 – Orman sınırları dışına çıkarılan ve 2924 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendi kapsamına giren
tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı), çam fıstığı gibi tarım alanları ve buralardaki yapı ve tesislerin
yerleri, orman sınırları dışına çıkarıldıkları tarihteki fiili durumlarına göre ifraz edildikten sonra, bu yerleri satın alma hakkına
sahip olan kişilere, Bakanlıkça rayiç bedelleri üzerinden peşin veya istenildiği takdirde borçlandırılmak sureti ile taksitle
satılır.
Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre ifraz edilen yerlerin tespiti ve satışında aşağıdaki esaslar uygulanır.
a) Kadastro çalışmaları sırasında; 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 14 üncü maddesinde öngörülen 40 ve 100
dönümlük sınırlama göz önünde bulundurularak, bu yerleri tasarruf edenlerin isimleri kadastro tutanağının beyanlar hanesine
yazılır.
b) Kadastro müdürlükleri, tespitlerini Hazine adına kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, bu yerleri ve
beyanlar hanesinde belirtilen kişileri Bakanlığa bildirir.
c) Beyanlar hanesinde adı geçenlerin gerçek hak sahibi olup olmadıkları, Bakanlıkça kurulacak hak sahipleri tespit
komisyonlarınca tespit edilir.
d) 31.12.1981 tarihinde köy statüsünde olan yerler, bilahare köy statüsünden çıkmış olsalar da, uygulamada
31.12.1981 tarihindeki statüleri esas alınır.
e) Birden fazla köye ayrılmış veya sınırlarında değişiklik olmuş köylerde, köyün orman kadastrosu yapıldığı tarihteki
mülki sınırları esas alınır.
f) Hak sahibi kişiler, sulu toprakta 40, kuru toprakta 100 dönümden fazla yer için hak sahibi olamazlar.
g) Evvelce kadastrosu veya tapulaması tamamlanan çalışma alanlarında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 1744 sayılı
Kanunla değişik 2 nci maddesi ve 2896 ve 3302 sayılı Kanunlarla değişik 2 nci maddesinin (B) bendi hükmü gereğince
orman sınırları dışına çıkarılan yerlerdeki Hazine adına ihtilafsız veya hükmen tescil edilmiş yerler ile 6831 sayılı Orman
Kanunu'nun 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ve 2896 ve 3302 sayılı Kanunlarla değişik 2 nci maddesinin (B) bendi
hükmü gereğince Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan sahalardaki gerçek veya tüzel kişiler adına (Hazine hariç)
tescil edilmiş taşınmazlardan tapu kayıtları mahkeme kararı ile iptal edilip Hazine adına tescil edilen taşınmaz mallar için de
bu madde hükümlerinin kadastro ile ilgili hükümleri dışındaki satış ve devir hükümleri uygulanır.
6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre tahsis edilen yerler ile Hazinenin mülkiyetinden çıkan veya kamu
hizmetlerine tahsis edilen veya bu maksatla fiilen kullanılan taşınmaz mallarda bu madde hükmü uygulanmaz.
3420
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hak Sahibi Olabilme Esasları
Hak Sahibi
Madde 26 – Kişilerin hak sahibi olabilmesi için;
Orman köyü nüfusuna kayıtlı olması, 4127 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geriye yönelik en az 5
yıl müddetle bu yerde ikamet etmesi veya 31.12.1981 tarihinden itibaren orman köyü nüfusuna kayıtlı olması gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Komisyon Kuruluşları
Hak Sahipleri Tespit Komisyonu Kuruluşu
Madde 27 – Hak sahipleri tespit komisyonları taşra teşkilatının teklifi ve Bakanlığın onayı ile kurulur ve çalışmaya
başlar.
Bu komisyonlar;
Bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi başkanlığında,
İki mühendis üye,
Köylerde muhtarlıkça bildirilecek iki temsilci üye,
olmak üzere 1 başkan ve 4 üyeden oluşur.
Görevlendirme
Madde 28 – Başkan ve üyelerin görevlendirilmeleri.
a – Başkanın görevlendirilmesi;
Hak sahipleri tespit komisyonu başkanlığına en az 10 yıl hizmeti bulunan orman yüksek mühendisi veya orman
mühendisi görevlendirilir.
b – Üyelerin görevlendirilmesi;
1) Hak sahipleri tespit komisyonunda görevlendirilecek iki mühendis üyeden biri, hizmeti en az 5 yıl olan orman
yüksek mühendisi veya orman mühendisi, diğeri deneyimli ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi, bulunamaması
halinde ise bir teknik elaman görevlendirilir.
2) Köy muhtarlığınca bildirilecek köy temsilcilerinin bu köyde doğmuş, bu köyün nüfusuna kayıtlı, sürekli bu köyde
oturmuş olmaları ve hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş sabıkasız olması gerekir.
Köy temsilcileri taşra teşkilatının yazılı isteği üzerine tespit edilir, ad ve adresleri taşra teşkilatına bildirilir.
Köy muhtarlığınca köy temsilcilerinin 15 gün içinde taşra teşkilatına bildirilmemesi halinde, köy temsilcileri ilgili
mülki amirlikçe resen mahallinde tespit edilir.
c- Bilirkişilerin görevlendirilmesi;
Komisyonca köy muhtarlığından komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere bilirkişigörevlendirilmesi istenebilir.
Rayiç Bedel Takdir Komisyonu Kuruluşu
Madde 29 – Rayiç bedel takdir komisyonları taşra teşkilatının teklifi ve Bakanlığın onayı ile kurulur ve çalışmaya
başlar.
Bu komisyonlar;
Bir orman yüksek mühendisi veya orman mühendisi başkanlığında,
İki mühendis üye,
Köylerde muhtarlıkça bildirilecek iki temsilci üye,
olmak üzere 1 başkan ve 4 üyeden oluşur.
Görevlendirme
Madde 30 – Başkan ve üyelerin görevlendirilmeleri.
a – Başkanın görevlendirilmesi;
Rayiç bedel takdir komisyonu başkanlığına en az 10 yıl hizmeti bulunan orman yüksek mühendisi veya orman
mühendisi görevlendirilir.
b – Üyelerin görevlendirilmesi;
1) Rayiç bedel takdir komisyonunda görevlendirilecek iki mühendis üyeden biri, hizmeti enaz 5 yıl olan orman
yüksek mühendisi veya orman mühendisi, diğeri deneyimli ziraat yüksek mühendisi veya ziraat mühendisi, bulunamaması
halinde ise bir teknik elaman görevlendirilir.
3421
2) Köy muhtarlığınca bildirilecek köy temsilcilerinin bu köyde doğmuş, bu köyün nüfusuna kayıtlı, sürekli bu köyde
oturmuş olmaları ve hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan hüküm giymemiş sabıkasız olması gerekir.
Köy temsilcileri taşra teşkilatının yazılı isteği üzerine tespit edilir, ad ve adresleri taşra teşkilatına bildirilir.
Köy muhtarlığınca köy temsilcilerinin 15 gün içinde taşra teşkilatına bildirilmemesi halinde, köy temsilcileri ilgili
mülki amirlikçe resen mahallinde tespit edilir.
c – Bilirkişilerin görevlendirilmesi;
Komisyonca ihtiyaç duyulduğunda köy muhtarlığından komisyon çalışmalarına yardımcı olmak üzere bilirkişi
görevlendirilmesi istenebilir. Ayrıca komisyon gerekli gördüğü kişilere de bilirkişi olarak danışabilir.
Satış Komisyonu Kuruluşu
Madde 31 – Bakanlığın görevlendireceği bir teknik personel başkanlığında, Fon saymanı, ilgili birim mühendisi ve
bir memur olmak üzere 4 kişiden oluşur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Görevler
Hak Sahipleri Tespit Komisyonlarının Görevleri
Madde 32 – Hak sahipleri tespit komisyonu;
a) 6831 sayılı Orman Kanunu'nun değişik 2 nci ve 2/B maddeleri kapsamında orman kadastro komisyonlarınca
orman sınırları dışına çakırtılan tarım alanına dönüşmüş yerler ile köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim
sahalarının kadastro çalışmaları sırasında fiili kullanım durumuna göre sınırlandırılan ve Hazine adına tespit edilen bu yerler
üzerindeki muhdesat ile tasarruf edenlerin isim listelerine göre gerçek hak sahibi olup olmadıklarını tespit etmek,
b) "Hak sahipliği" tanımına girmeyen kişilerce tasarruf edilen yerler ve tasarruf edeni olmayan yerler ile sulu toprakta
40, kuru toprakta 100 dönümlük sınırlamayı aşan yerler için hak sahibi tespit etmek,
c) Hak sahipliğinin tespitinde; orman ve tapukadastro dosyaları, mahkeme kararları, nüfus idaresi, muhtarlık ve vergi
dairesi gibi kuruluşlardan ve kayıtlardan faydalanmak,
d) Orman ve tapu kadastro dosyalarındaki mübayenetlerde unutulmuş 6831 sayılı Kanunun değişik 2 nci ve 2/B
maddesine göre Hazine adına çıkartılmış sahaları öncelikli kadastrosu yapılması için tapu ve kadastro müdürlüğüne, tapu ve
kadastroca ölçülmüş ormanlık alanlardaki tapuların iptali için orman işletme müdürlüklerine bildirmek ve ilgili iş ve işlemleri
yapmakla görevlidir.
Hak Sahipleri Tespit Komisyonu Başkanının Görev ve Yetkileri
Madde 33 – Hak sahipleri tespit komisyonu başkanı, komisyonun idari, hukuki ve mali bütün iş ve işlemlerinin
amiridir.
Üyelerin Görev ve Yetkileri
Madde 34 – Üyeler, komisyonların büro ve arazi çalışmalarına katılır, başkanın vereceği görevleri yapar, Kanuna
uygun şekilde görüşlerini bildirir, oyunu kullanır, başkanın yokluğunda en kıdemli mühendis üye başkana vekalet eder.
Bilirkişilerin Görevleri
Madde 35 – Hak sahipleri tespit komisyonlarının arazi çalışmalarına katılır, gerekli bilgiyi verir. Bilirkişilerin
vereceği bilgiler hak sahipleri tespit komisyonlarını bağlayıcı nitelikte değildir.
Rayiç Bedel Takdir Komisyonlarının Görevleri
Madde 36 – Rayiç bedel takdir komisyonu, hak sahipleri tespit komisyonunca düzenlenen evrakları teslim alıp,
mülki hudutları esas alarak her parsel ve varsa üzerindeki tesislerin vasıflarını da dikkate alarak rayiç bedeli belirlemek ve
ilgili iş ve işlemleri yapmakla görevlidir.
Başkan ve Üyelerin Görevleri
Madde 37 – Rayiç bedel takdir komisyonu başkanı bu Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki, üyeler 34 üncü
maddesindeki, bilirkişiler 35 inci maddesindeki görev ve yetkilere sahiptirler.
Satış Komisyonunun Görevleri
Madde 38 – Satış komisyonu Bakanlıkça onaylanmış hak sahipliği ve rayiç bedel tespitlerini esas alarak bu
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda satış yapmakla görevlidir.
3422
ALTINCI BÖLÜM
Çalışma Alanlarının Tespiti
2924 Sayılı Kanun Uygulaması Yapılacak Yerlerin Tespiti
Madde 39 – 2924 sayılı Kanun uygulaması yapılacak yerler Bakanlıkça tespit edilir. Bu tespitler gereği yapılmak
üzere taşra teşkilatına gönderilir.
Uygulamanın Bütünlüğü ve Sonuçlandırılması
Madde 40 – Hak sahipleri tespit komisyonu, rayiç bedel takdir komisyonu ve satış komisyonunun çalışma alanı
köydür. Bir köyde başlatılan çalışmalar bitirilmeden zaruri haller dışında diğer bir köyde çalışmaya başlanılamaz.
Bir köyde birden fazla aynı işi yapan komisyonlar, birlikte çalışamaz.
Uygulamalar, köy sınırları içindeki 6831 sayılı Kanunun değişik 2 nci ve 2/B maddesi ile orman sınırları dışına
çıkartılmış tüm alanları kapsayacak şekilde yapılır.
Bu şekilde bitirilen, ilan edilen ve satışı yapılan yerlerde aynı maksatlı bir çalışma daha yapılamaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
İlanlar
Madde 41 – Hak sahipleri tespit komisyonu, rayiç bedel takdir komisyonu ve satış komisyonları köyde yapılacak
çalışmaları, 15 gün önceden ilgili köyde askı sureti ile ilan ederler.
Madde 42 – Hak sahipleri tespit komisyonu ve rayiç bedel takdir komisyonu yaptıkları çalışmaları, ilgili köyde 30
gün askı sureti ile ilan ederler. Bu ilan ilgililere şahsen yapılan tebliğ hükmündedir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Hak Sahiplerinin Tespiti
Madde 43 – Hak sahipleri tespit edilecek orman köyleri Bakanlıkça programa alınır. Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğünce arazi kadastrosu yapılan kadastro dosyaları taşra teşkilatına gönderilir.
Bölge müdürlüğünce bu dosyalar hak sahipleri tespit komisyonuna teslim edilir.
Madde 44 – Hak sahipleri tespit komisyonu, hak sahibi tespiti yapılacağını 15 gün önceden ilgili köyde askı sureti ile
ilan eder.
İlanda, çalışma yapılacak günler, hak sahipliği tespit edilecek yerlerin mahalle, mevkii, parsel numaraları, vasfı, yüz
ölçümü ile ilgili paftalar ve hak sahipliği ile ilgili şartlar belirtilir. Bu ilan köy muhtarlığınca halkın rahatlıkla görebileceği bir
yerde 15 gün süre ile asılır.
Ayrıca bu süre zarfında haftada en az iki kez olmak üzere muhtarlıkça hoparlör ile duyurulur. İlan ve duyuruların
yapıldığına dair tutanak tutulur.
Madde 45 – Hak sahipleri tespit komisyonu, beyanlar hanesinde ismi yazılı kişilerin, hak sahipliği tanımı
çerçevesinde, hak sahipi olup olmadıklarını tespit eder ve hak sahibi olarak tespit edilenleri, hak sahibi sicil defterine işler.
Madde 46 – Hak sahipleri tanımına girmeyen kişilerin kullanımındaki taşınmazlar ile sulu toprakta 40, kuru toprakta
100 dönümlük sınırlamayı aşması nedeniyle hak sahibi olmıyan taşınmazlar için yeni hak sahipliği tespiti günü komisyon
başkanlığınca 15 gün sureyle ilgili köyde askı sureti ile ilan edilir.
İlanda yeni hak sahibi tespiti yapılacak taşınmazların ada, parsel, yüz ölçümü, vasfı, mevkii belirtilerek paftalar asılır.
Süre bitiminde dilekçeler talipliler huzurunda değerlendirilir. Aynı taşınmaz için, hak sahipliği şartlarına uygun
birden fazla talipli olması halinde, hak sahibi talipliler huzurunda kura ile belirlenir. Bu durum tüm talipliler huzurunda bir
tutanakla tespit edilir.
Hak sahipleri tespit komisyonunca tespit edilen hak sahipleri listesi ilgili köyde 30 gün süre ile asılarak ilan edilir.
Listede taşınmazların mahallesi, mevkii, ada, parsel numaraları, yüz ölçümü, avsfı, hak sahibinin adı, soyadı, doğum yeri ve
tarihi, ana ve baba adı yazılır.
Komisyonca tespit edilen hak sahipliğine itiraz, ilan süresinin bitiminden itibaren en geç 30 gün içinde ilgili
mahkemeye yapılır. Bu konuda yapılan itirazın bu süre zarfında, itiraz sahibi tarafından hak sahipleri tespit komisyonuna da
bildirilmesi gerekir.
İtirazsız kesinleşen hak sahibi listeleri taşra teşkilatının tasdiki, Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.
3423
Rayiç Bedel Tespiti
Madde 47 – 25 inci maddede açıklandığı şekilde tespiti yapılan taşınmazların rayiç bedeli 29 uncu maddeye göre
oluşturulacak komisyon tarafından tespit ve ilan edilir. Bu bedel ilandan sonra değiştirilemez. Tespit edilen bedele karşı,
adına tespit yapılan şahıslarca 60 gün içerisinde itiraz davası açılabilir. Ancak itiraz edilmiş olması, bu Yönetmeliğe göre
yapılacak iş ve işlemleri durdurmaz.
Madde 48 – Rayiç bedel takdir komisyonu taşınmazların kimin tarafından kullanıldığını, fiili durumu, yeri ve mevkii
gibi hususları dikkate alarak her taşınmaz için ayrı rayiç bedel tespiti yapar ve durumu bir tutanakla tespit ederek rayiç bedel
sicil defterine işler. Çalışmalar bitiminde hazırladığı dosyayı Bakanlık bölge müdürlüğüne teslim eder.
Rayiç bedele itiraz dolayısı ile açılan dava var ise dava sonucunda;
a) Hak sahibi lehine fark olur ise, peşin ödeyenlerin alacağı miktar Fon bütçesinden iade edilir. Taksitli ödemeye
bağlananların alacağı fark, kendilerine iade edilmeyerek, borçlarına mahsup edilir ve ilgiliye bildirilir.
b) Dava sonucu takdir edilen bedel, rayiç bedelin üzerinde ise peşin ödeyenlerden meydana gelen fark peşin veya on
yıllık eşit taksitle, taksitle ödeme yapanlardan ise meydana gelen fark kalan taksitlerine eşit tevzi edilerek tahsil edilir. Durum
ilgililere bildirilir.
Satış İşleri
Madde 49 – Yönetmeliğin 25 inci, 47 nci ve 48 inci maddeleri gereğince yapılan, satılacak taşınmazların hak
sahipleri ve rayiç bedel tespitleri Bakanlık taşra teşkilatının teklifi ve Bakanlığın onayı ile ilgilileri adına satışına karar verilir
ve durum tebligat yerine geçmek üzere ilanen ilgililere duyurulur. Bedel; ilgililerce, ilan tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde
peşin olarak veya ilgilinin aynı süre içinde yazılı başvurusu üzerine, 10 yıl içerisinde yıllık eşit taksitlerle tahsil olunur.
Ancak taksitli ödeme halinde ilk taksitin borçlanma sözleşmesi yapılmasından itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekir.
Satış komisyonu, satışlarla ilgili karar defteri tutar ve kararları bu deftere işler. Karar pulu veya tutarı satış yapılan
şahıstan alınır.
Satış Süresi
Madde 50 – Adına satışına karar verilen yerleri ve tesisleri 1 yıl içinde peşin veya taksitle almayanlar ile 51 inci
maddedeki şartları yerine getirmeyenlerin kullanımındaki yerler, satış komisyonunca rayiç bedel üzerinden 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu'nun açık teklif usulü esasları dahilinde hak sahibi tanımına uygun kişilere bu Yönetmelik esasları
dahilinde satılır.
Taksitlendirme
Madde 51 – Taksitli ödemelerde borçlandırma, borçlanmanın yapıldığı tarihteki T.C. Ziraat Bankasının zirai
kredilere uyguladığı Faiz oranı esas alınarak yapılır ve yıllık taksit, faizi ile birlikte ödenir.
Taksit tarihinde ödenmeyen borcun geçen süresi için, taksit borcunun ödeneceği yılda T.C. Ziraat Bankasının
uyguladığı gecikme faizi üzerinden gecikme faizi alınır. Ancak bu süre her taksit süresinde 3 ayı geçemez. Bu süre içinde de
taksitini yatırmayanların bütün borcu muaccel hale gelir ve genel hükümler içerisinde tahsil edilir.
Taksitli satışlarda Bakanlığın talebi üzerine bu yerlere Hazine lehine ipatek tesis edilir. Taksitli satışlarda,
taşınmazlara ait borcun tamamı ödenmeden, taşınmazlar başkasına satılamaz. Bu yerler satış vaadine konu olamaz ve bunlar
üzerinde zirai krediler hariç, ipotek tesis edilemez, haciz işlemi yapılamaz. Bu hususlar tapu kütüğünün beyanlar hanesinde
belirtilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Köylerdeki Yerleşim Sahalarının Değerlendirilmesi
Satış
Madde 52 – Orman sınırları dışına çıkarılan ve 2924 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi kapsamına giren köy
yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim sahalarına ait kadastro tutanağının beyanlar hanesinde tasarruf edenlerin isimleri
ile üzerindeki muhdesat gösterilir. Bu yerler hakkında Yönetmeliğin 25,26,45,47,48,50,51 ve 54 üncü madde hükümleri
uygulanır.
Rayiç Bedel Tespiti Satış ve Faiz Uygulaması
Madde 53 – 52 nci maddede belirtilen yerlere ilişkin kadastronun yapılması ve hak sahiplerinin kesinleşmesinden
sonra, 29 uncu maddede belirtilen rayiç bedel takdir komisyonunca, her parsel ve üzerindeki tesislerin vasıfları tespit
edilerek, rayiç bedel takdirine esas alınır. Satışı yapılacak taşınmazların bedeli, tespit edilen rayiç bedel üzerinden peşin veya
talep halinde beş yıllık süre içinde ve yıllık eşit taksitlerle ödenmek üzere Bakanlıkça alınır.
Hak sahipliliği ve rayiç bedeller,taşra teşkilatının tasdiki, Bakanlığın onayı ile yürürlüğe girer.
3424
ONUNCU BÖLÜM
Tescil ve Arşiv
Madde 54 – Muhdesat ile tasarruf edenlerin isimlerinin bulunduğu kadastro tutanakları, Bakanlıkça onaylı hak
sahipleri tespit listesi, rayiç bedel takdir tutanağı ve satış tutanakları tescile esas olmak üzere mahallin tapu sicil müdürlüğüne
gönderir. Bu yerlerin mülkiyetinin satılan kişilere devri, tespit edilen rayiç bedeli peşin ödemeleri veya ilk taksitini ödemeleri
ve borçlanma
işlemi ile birlikte kanuni ipotek işlemlerini tamamlamaları kaydıyla Bakanlığın talebi üzerine tapu sicil müdürlüklerince
yapılır.
Arşiv İşlemleri
Madde 55 – Satışlarda 54 üncü maddedeki tasdikli belgelerin birer nüshası, taşra teşkilatında ve merkezde süresiz
olarak saklanır.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Geçici Hükümler
2924 Sayılı Kanunla Uygulanmaya Başlanılan ve 28.8.1991 Tarihli 3763 Sayılı Kanunla Uygulamaların
Değiştirildiği ve Durdurulduğu Yerlerde Yapılacak İşlemler
Madde 56 – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre, Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü birimlerince teknik uygulamasına başlanılan ve ancak uygulamaların neticelendirilmemiş yerlerde de bu
Yönetmelik hükümleri uygulanır.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Hak Sahibi Bulunmayan ve Satış İmkanı Olmayan Yerlerin Durumu
Madde 57 – Hak sahibi bulunmayan ve satış imkanı olmayan yerler Orman Genel Müdürlüğüne, ormancılık
faaliyetleri yapılmak üzere Bakanlıkça tahsis edilir.
Kredi Desteği
Madde 58 – Devlet ormanları içinde ve bitişiğindeki köyler halkının geçim seviyelerinin yükseltilmesi için Orman
Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği esasları gereğince ayni ve nakdi kredi desteğinde bulunulur.
2924 sayılı Kanuna göre yeni iskana tabi tutulan orman köylülerine İskan Kanunu'na göre tesis edilen fondan ayni ve
nakdi kredi desteği sağlanır.
Fon Bütçesinden Ödeme
Madde 59 – Bu Yönetmeliğin 10,12,25 ve 52 nci maddeleri gereğince Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ve
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak hizmetlerin karşılığı Fon bütçesinden
ödenir.
Tesisler İçin Harcama
Madde 60 – Yeni yerleşim alanlarında projesine göre yapılacak tesisler tamamlandıktan sonra, ilerde yapılacak ve
yapılması düşünülen tesis ve yapılan için Fon bütçesinden harcama yapılmaz. Bu gibi ihtiyaçlar ilgili kamu kuruluşlarınca
yerine getirilir.
Ağaçlandırma
Madde 61 – Orman içi köyler halkının nakledilmesi sonucu boşaltılmış orman içi arazi, yapı ve tesis yerleri, Orman
Bakanlığınca öncelikle projelendirilir. Devlet Ormanı olarak derhal ağaçlandırılır.
3425-3427
Ağaçlandırılan sahaların korunması, bakımından tamamlanması için Fon bütçesinden ödeme yapılmaz. Bu gibi
hizmetlere ait harcamalar Orman Bakanlığı tarafından karşılanır.
Yetki
Madde 62 – Satışa esas hak sahibi tespitleri ile rayiç bedel tespitleri Bakanlık onayı ile kesinleşip satışı yapılan
taşınmazların, tapu sicil muhafızlıkları nezdinde gerek tescil, devir ve diğer bütün işleri takip ve imzaya taşra teşkilatı
Bakanlık adına yetkilidir.
Protokol Düzenleme
Madde 63 – Genel Müdürlüğün Bakanlığa bağlı kuruluşlar veya diğer kamu kuruluşları ile müştereken yapacağı
çalışmaların esasları, Fon bütçesinden ödeme durumları ve diğer idari hususlar bir protokol ile düzenlenir.
Gelirler
Madde 64 – Bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin olarak;
a) Yapılacak satış ve devir işlemlerinden tahsil edilecek bedel ve faizler,
b) 2510 sayılı İskan Kanunu ile ek ve tadillerine göre tahsil edilen bedeller, Fon'a gelir kaydedilir.
Bu konuda Fon hesap planında gerekli değişiklikler veya ilaveler yapılır.
Giderler
Madde 65 – Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili 61 inci maddedeki giderler hariç her türlü giderler Fon'dan
karşılanır. Ancak projede belirtilenler dışında yapılacak zaruri harcamalar ilgili kuruluşlarca karşılanır.
Giderlerle ilgili olarak Fon hesabında gerekli değişiklikler veya ilaveler yapılır.
Dava Takip İşleri
Madde 66 – Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak açılacak davalar ile icra işlemleri taşra teşkilatınca takip
edilir ve sonuçlandırılır.
Muafiyetler
Madde 67 – Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak tapu sicil müdürlüklerince tapu dairelerinde
yapılacak tescil, devir ve kayıt düzeltme işlemleri 2924 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereği her türlü vergi, resim ve
harçtan muaftır.
Talimat
Madde 68 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin şekil, şart ve esaslarla, kurulacak komisyonların çalışma usul ve
esasları, Bakanlık tarafından çıkarılacak talimatla düzenlenir.
Madde 69 – Bu Yönetmelik kapsamına giren yerler, 2510 sayılı İskan Kanunu ve mülga 4753 sayılı Kanun
gereğince Hazinece bedeli tahsil edilerek dağıtılmış ve dağıtım yapılan kişilere, hükümsüz sayılan kayıtlar karşılığında
başkaca bir yer verilmemiş ise bu kişilerden ikinci defa bedel alınmaz.
Madde 70 – 6 Ocak 1986 gün ve 18980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan "Orman
Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik" ile bunun ek ve değişikliklerine ilişkin Yönetmelikler
yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 71 – 832 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 105 inci maddesine göre Sayıştay görüşü alınarak hazırlanan bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 72 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Cevapla