HUSUSİ İDARELER VE BELEDİYELER KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

HUSUSİ İDARELER VE BELEDİYELER KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ

Mesaj gönderen Admin » 19 Oca 2019, 16:53

183

HUSUSİ İDARELER VE BELEDİYELER
KEFALET SANDIĞI NİZAMNAMESİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3.2.1935, No : 2/1942
Dayandığı Kanunun Tarihi : 2.6.1934, No : 2489
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16.2.1935, No : 2931
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 3, Cildi: 16, S. 407


BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve vazife
Madde 1 – Hususi idare ve belediyelerde para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı alıp veren ve elinde tutan memur ve müstahdemler için müteselsil kefalet usulünü tatbik etmek maksadiyle (Hususi İdareler ve Belediyeler Kefalet Sandığı) kurulmuştur. Bu sandık hükmişahsiyeti haiz ve Dahiliye Vekilliğine bağlıdır.
Madde 2 – Sandık Dahiliye Vekili tarafından, Vekillik memurları arasından seçilecek bir reis ile iki azadan mürekkep bir heyetçe idare olunur. Reisin en aşağı dördüncü ve azaların en aşağı yedinci derecede memurlardan olması gerektir.
İdare heyeti lüzum görüldükçe reisin daveti üzerine toplanır.
Mazeretsiz devamsızlığı görülen reis ve azayı Daliliye Vekili değiştirebilir.
Madde 3 – Sandığın işlerini idare heyeti çevirir.
Kararlar, birlik veya çoklukla verilir ve sıra numarası altında toplu olarak saklanır. Kararlar reis tarafından yerine getirilir. İdare heyetinin vazifesi dışında kalan işleri doğrudan doğruya reis yapar.
Sandığı, reis temsil eder. Reisin bulunmadağı zamanlarda azadan derecesi yüksek olan ve derecede baraberlik halinde azalıkta daha eski olan reisin işlerini görür. Heyeti teşkil edenlerden birinin muvakkaten gaybubeti halinde Vekillikçe seçilecek bir zat heyeti tamamlar.
Madde 4 – İdare heyetinin başlıca vazifeleri şunlardır :
A – Sandığın işlerini çevirmek, kendiliğinden veya muhasebecinin göstereceği lüzum üzerine icabeden tedbirleri almak ve hesap usullerini tayin etmek;
B – Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilecek paraların her yerde ve zamanında kesilmesini ve gösterilecek bankalara yatırılmasını temin etmek;
C – Sandık muhasebesinin defterlerini ve kayıdlarını bu Nizamnameye göre tutturmak;
D – Her üç ayda bir hususi idarelerle belediyelerden ve bankalardan verilecek cetveller üzerine muhasebecinin yapacağı hesap hulasasını tetkik etmek;
E – Kesilecek paraları zamanında veya hiç kesmiyen veya kestiği paraları bir ay içinde sandık hesabına bankaya yatırmıyan muhasiplerin kanunun onuncu maddesinde yazılı cezalarını tayin eylemek;
F – Sandığın ödediği paraların zimmetlerine geçirenlerden tahsili için gerekli takibatın esaslarını hazırlayıp olbaptaki evrakı Vekalet makamına vererek memurun mensup olduğu hususi idare veya belediye vekilleri marifetiyle kanuni takibat yaptırmak;
G – Yıl sonunda muhasebecinin yapacağı bilançoyu tetkik ederek Dahiliye Vekilinin tasvibine sunmak;

184

H – Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin katileşmiş hükümlere bağlı borçlarını alacaklı idare veya belediyelere kanunun gösterdiği müddet içinde ödetmek;
İ – Sandığın, yukardaki fıkraya göre, sermayeden ödediği paraları kefalete bağlı memur ve müstahdemlere, hisselerine göre, dağıtmak;
J – Sandıktan ayrılan veya ölen memur ve müstahdemlerin Sandıktaki sermayelerini kendilerine veya mirasçılarına kanun hükümlerine göre geri vermek;
K – Sandığın masraf bütçesini yaparak Dahiliye Vekiline tasdik ettirmek;
L – Sandık muhasebecisini seçerek Dahiliye Vekilinin tasdikına bildirmek ve katipleri tayin etmek.
Madde 5 – Sandıkta bir muhasebeci ve gereği kadar katip kullanılır.
Muhasebeci idare heyeti kararı ile Dahiliye Vekilinin tasdikıyla tayin olunur. Katiplerin tayini idare heyetince yapılır.
Madde 6 – Muhasebecinin vazifeleri şunlardır :
A – Sandığın bütçesini hazırlamak;
B – Verilmesi gerekli olan paraların usulüne göre sarf muamelesini yapmak;
C – Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden kesilmesi gerekli olan paraların her yerde ve zamanında kesilmiş olup olmadığını ve bankalara yatırılıp yatırılmadığını araştırarak kanunsuz işleri ve gecikmeleri reise haber vermek;
D – Her üç ayda bir hususi idarelerle belediyelerden ve bankalardan verilecek cetvelleri tetkik ederek kayda geçirmek ve bunlara göre hesap hulasalarını hazırlıyarak idare heyetine vermek;
E – Yıl sonunda Sandığın bilançosunu yapmak;
F – Sandığın bütün hesap işlerini görmek ve idare heyetince Maliye Kefalet Sandığının kabul ettiği esaslara uygun olarak hazırlanıp Dahiliye Vekilliğince tasvip olunacak hesap talimatnamesine göre defterlerin iyi ve doğru tutulmasını temin etmek;
G – Sandığın bütün varidatının düzenli olarak elde edilmesini ve ödenmesi gerekli tazminatların ilişiklilerden tahsilini temin için icabeden tedbirleri yapmak ve icabında idare heyetine haber vermek;
H – Sandığın yazı ve kayıt işlerini görmek ve gördürmek.
Madde 7 – Muhasebeci paraya el sürmez. Sandık namına yapılacak Ödemeler ve masraflar, usulüne gÖre tahakkuk ettikten sonra reis ve onun bulunmadığı zamanlarda vekalet eden aza ile muhasebeci tarafından birlikte imzalanacak çek ile hak sahibine veya mutemede bankadan verdirilir.
Madde 8 – Katiplerin vazifeleri, muhasebecinin kontrolü altında ve onun vereceği işleri yolunda yapmaktan ibarettir. Katipler kayıt ve yazı işlerini yolunda ve zamanında yapmamaktan ve kağıtları ve defterleri iyi saklamamaktan mesuldürler.
Madde 9 – Muhasebeci, hesap bakımından Muhasebei Umumiye Kanununun genel hükümlerine bağlıdır.
Muhasebeci, Sandığın aldığı ve verdiği para ve ayınlar ile vazifelerine ilişikli bütün muamelelerden mesul ve hesaplarını Divanı Muhasebata vermeğe mucburdur.
Madde 10 – Muhasebecinin ve katiplerin vazİfelerini iyi yapmamalarından doğan idari ve inzibati mesuliyetlerinin tayini idare heyetine aittir. Cezaya ve tazminata dayanan mesuliyetler, umumi hükümlere ve Memurin Muhakemat Kanununda yazılı usullere bağlıdır.

185

İKİNCİ BÖLÜM
Kefalete bağlı olanlar
Madde 11 – Vilayetler hususi idareleriyle belediyelerde para ve menkul kıymetleri ve ayınları alıp veren ve elinde tutan ve bunların girmesinden ve çıkmasından ve saklanmasından mesul olan veznedar, tahsildar, ambar ve tevzi memurları, müteselsil kefalete bağlı olduğu gibi bu idarelere merbut müesseselerin aynı vaziyette bulunan diğer memur ve müstahdemleri dahi müteselsil kefalete bağlıdır.
Madde 12 – Bu Nizamnameye tabi daire ve müesseselerde para ve menkul kıymetlere ve ayınlara fiilen el sürmiyen muhasiplerle Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinde yazılı mutemetler kefalet usulüne tabi tutulmazlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sandığın sermayesi
Madde 13 – Sandığın sermayesi :
A – Kefalet Kanununun birinci muvakkat maddesinin B fıkrasına göre yapılacak tasfiye neticesinde hususi idareler ile belediye memurlarına dağıtılması gerekli olanparalar (bu paralar, alakalarların hakları mahfuz kalmak şartiyle sandığın ilk sermayesini teşkil eder.)
B – Kefalete bağlı vazife alanların maaş (emsal hasılı da dahildir.) veya ücretlerinden kesilecek kefalet aidatından;
C – Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden kefalet karşılığını miadında kesmiyen veya kesipte bir ay içinde Kefalet Sandığı hesabına yatırmıyan muhasiplerden kesilecek para cezalarından;
D – Sandık sermayesinin tevdi edileceği bankadan alınacak faizlerden;
E – Kefaletle memur kullanan daire ve müesseselerin icabında Sandığa yapacakları yardımlardan elde edilir.
Madde 14 – Müteselsil kefalete bağlı olanlardan, Sandığa girerken ve aylık olmak üzere iki türlü aidat alınır :
1 – Giriş aidatı, kefalete bağlı vazife alanların tam olarak aldıkları ilk maaş veya ücretin yarısıdır.
Tayinlerini takip eden aydan itibaren beş ayda ve beş müsavi taksitte kesilir.
2 – Aylık aidat, maaş ve ücretlerin % 2 sidir. Bu aidat giriş aidatının tamamının kesilmesini takibeden aydan itibaren tediye sırasında kesilir.
Madde 15 – Aidatla kullanılanlardan alınacak Sandık aidatı, bu vazifelerin benzeri olanların giriş ve aylık aidatlarından aşağı olmamak üzere idare heyetince takdir olunur.
Vazifelerinin benzeri olmıyanların, ilk aylık aidatının tutarı üzerinden giriş ve her ayın tutarı üzerinden aylık aidatları alınır.
Gündeliklilerin giriş ve aylık aidatı, gündeliğinin yirmi beş misli üzerinden kesilir.
Madde 16 – Kendisine muvakkat olarak veya vekalet suretiyle kefalete bağlı vazife verilenler, vazifenin ehemmiyetine göre kefalet olarak bin liradan ikibin liraya kadar para veya Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunundaki esaslara göre menkul kıymetler veya ipotekli gayrimenkul gösterirler. Şu kadar ki muvakkat veya vekalet suretiyle tayin olunanlar, kefalete bağlı memurlardan iseler, kendilerinden ayrıca kefalet aranmaz; ancak aldıkları vekalet maaşından veya ücretten yüzde iki aidat kesilir.

186

Madde 17 – Bu suretle elde edilen paralar, ulusal bir bankaya yatırılır. Hangi bankaya verileceği ve ne suretle nemalandırılacağı idare heyetince tayin ve Dahiliye Vekili tarafından tasdik olunur. Bütün varidat bankaya yatırılacağı gibi bütün ödemeler de banka vasıtasiyle yaptırılır. Sandığın hususi veznesi yoktur.
Madde 18 – Kefalet Sandığı sermayesi her türlü vergi ve resimlerden muaftır.

Madde 19 – Sahiplerine ret ve iade olununcıya kadar bu Sandıktaki mevduat muhtemel tazminata karşı teminattır. Üçüncü şahısların bu paralar üzerine koyacakları hacizler, paraların sahiplerine verileceği zaman tenfiz olunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zimmetlerin ödenmesi
Madde 20 – Bu Nizamname ile kefalete tabi tutulan hususi idare ve belediye memur ve müstahdemlerinden her hangi birinin katiyet kesbetmiş hükümle tebeyyün eden zimmeti, Sandığın her bilanço senesini takibeden ayın sonunda alacaklı daire veya müesseseye verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödenen zimmetlerin karşılanması ve dağıtılması
Madde 21 – Ödenen zimmetler, hükmün katiyet kesbettiği senede kefaletli memuriyette bulunanlara o sene bilançosundaki kar kifayet etmediği takdirde aynı sene bilançosundaki hisseleri nispetinde garameten tevzi edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Kefaletli vazifeden ayrılanların alakalarının kesilmesi
Madde 22 – Kefalete bağlı memurlar ve müstahdemlerden kefalete bağlı olmayan bir memuriyete geçen veya ölenlerle herhangi bir sebeple kefaleti hizmetten ayrılmış olanların Sandıktan alakaları, aşağıda yazılı surette kesilir: Bunların ayrıldıkları tarihe kadar kesilmiş olan aidatları yekünundan 21 inci maddeye göre mahsup edilecek miktarlar çıktıktan sonra kalanının birinci yarısı ölenlerin vereseleriyle tekaüt edilenlere derhal verilir. Bunlardan gayrı sebeplerle kefaletli hizmetten ayrılmış olanlara mütaakip bilanço tarihinden üç ay sonra geri verilir.

Madde 23 – Kalan diğer yarısı, üç sene içinde tahakkuk edecek şahsına ait zimmetlerle Sandıktan ayrılmadan evvelki zamanlara ait ve 21 inci madde hükmiyle kendine düşecek zararlar karşılığı olarak mevkuf tutulur.
Üç sene sonunda yukarda yazılı zimmetler mahsup edildikten sonra kalan miktar, üç senelik faiz ilavesiyle beraber alacaklı memura geri verilir. Sandıkça verilecek faiz haddi, Sandığın son üç sene içinde sermayesine aldığı faizlerin nispetini geçemez.

Madde 24 – Kefaletli hizmetten ayrılanlar bu müddet içinde yine kefaletli hizmete geçtiklerinde ilk yarıyı istemeğe hakları kalmaz. 22 nci maddeye göre Kefalet Sandığından birinci yarıyı aldıktan sonra üç sene içinde tekrar kefalete bağlı bir hizmete geçenlerin sandıkta kalan son yarı hisseleri memuriyetleri müddetince sermaye olarak hesaplarına sandıkta kalır.

187

YEDİNCİ BÖLÜM
Murakabe
Madde 25 – Muhasipler, maiyetlerinde para ve menkul kıymetlerle ayniyat alıp vermekte ve elinde tutmakta olan memur ve müstahdemlerin koruyacakları para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı aşağıda yazılı müddetler içinde murakabeye mecburdurlar:
A – Para ve menkul kıymetleri alıp verenleri en az on beş günde bir, tahsildarları en az iki ayda bir ve her tahsilattan avdetini takibeden on gün içinde;
B – Ayniyat işlerinde;
İşin icaplarına göre ve en az senede bir defa belediye müfettişlerinin, hususi idare murakıplarının muhasipler namına yaptığı murakabe dahi makbuldür.
Muhasiplerin mazaretleri halinde murakabe vekillerine düşer.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Cezalar
Madde 26 – Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin maaş veya ücretlerinden kefalet karşılığını miadında kesmiyen veya kesipte bir ay içinde Kefalet Sandığı hesabına yatırmıyan muhasiplerin ceza olarak maaş veya ücretlerinin dörtte biri ve tekrar yapıldığı halde yarım maaş veya ücretleri kesilerek sandık hesabına irat kaydolunur.
Ancak bunun bir yanlışlık veya mazerete müstenit olduğu anlaşıldığı veya eksik kestiği parayı şahsen tazmin ettirdiği takdirde Dahiliye Vekilinin tasvibi ile Sandık İdare Heyetinin cezayı hafifletmek veya kaldırmak salahiyeti vardır.
Madde 27 – Muhasipler, 26 ncı maddedeki cezalardan başka ihmal ve teseyyüplerinin ve sebep oldukları zararların derecelerine göre Memurin Kanununun 28, 29, 30, 31, 32, 33 üncü maddelerine ve Belediye Memur ve Müstahdemleri Nizamnamesinin 21 inci maddesinde yazılı fiillerle mukayyet olmaksızın takdir ve tayin olunacak inzibati cezalara da çarptırılır.
Madde 28 – Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş ve tahkik neticesinde zimmet veya ihtilasları anlaşılanlar, derhal usulune göre hizmetlerinden çıkarılır ve haklarında ayrıca kanuni takibat yapılır. Bunlara açıkta kaldıkları müddetçe her hangi bir nam ile maaş veya ücret verilmez. Ancak suçları muhakeme ile sabit olduğu takdirde zimmete geçirilen para ve menkul kıymetleri ve ayniyatı verseler bile ihtilas şeklinde zimmet yapanlar bir daha belediye ve hususi idarelerce kullanılmazlar. Yetim ve dulların hakları mahfuz kalmak şartiyle tekaüt hakkından da mahrum kalırlar.
Adiyen zimmettar olanlar hakkında, Ceza Kanununun hükümleri tatbik edilmekle beraber bunlar da para ve ayniyatın alınıp verilmesi ve elinde tutulması gibi işlerde kullanılmazlar.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Ödenen zimmetlerin takip yolları
Madde 29 – Kefalete bağlı memur ve müstahdemlerin sandıktaki aidatlarından zimmet ve ihtilaslarına karşı tutulan miktardan arta kalan kısmı umumi hükümlere göre bunların mallarına ve haczi kabil haklarına müracaat olunarak tahsil edilir.
Sandığın hak ve alacakları, Dahiliye Vekilliğince takip olunur.

188

Madde 30 – Kefaletli memur ve müstahdemlerden teftiş ve tahkik neticesinde veya her hangi bir suretle zimmet ve ihtilasları anlaşılanların mallarına mensup olduğu dairelerce derhal ihtiyati haciz koydurularak tebeyyün eden zararların tahsili temin edilir.
Madde 31 – Teftiş ve murakabe vazifelerini ihmal ederek veya her hangi bir suretle teseyyübde bulunarak zimmet ve ihtilas vukuunu sebep veren muhasiplerin müşterek mesul sıfatiyle tazmin ile mahküm edildikleri takdirde bunlardan tahsil olunacak mebaliğ dahi kefalet sandığına aittir.
Madde 32 – Zimmete geçirilen ve ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle ayniyattan doğan kefalet sandığının alacakları, Devlet alacakları gibi rüçhanlıdır.
ONUNCU BÖLÜM
Bütçe ve masraflar
Madde 33 – Sandığın bilanço senesi İkincikanun iptidasından başlar. Ve Birincikanun sonunda biter.
Madde 34 – Sandığın sermayesine alınacak faizin muhammen miktariyle yapılacak masraflar her senenin bütçesinde gösterilir.
Masraf kısmı:
İdare heyetinin mesai saatleri haricindeki çalışmalarına mukabil verilecek ikramiyeyi;
Muhasebeci, katip ve hademe ücretlerini;
Gerekli görülen sair idare masraflarını ihtiva eder.
İdare heyetince tanzim olunacak bütçe, Dahiliye Vekilinin tasdikiyle mer'i olur.
Madde 35 – Sandığın sermayesinden her sene alınacak faizlerden yapılan masraflar çıktıktan sonra geri kalanı sandığın karını teşkil eder.
Bu kar sandıkça ödenen zimmetlerden fazla olursa, bu fazlalık ertesi senenin muhammen varidatına ayrı bir kalem olarak ilave edilir.
Madde 36 – Muhasipler, kefalete bağlı memur ve müstahdemlerden keserek bankaya yatıracakları kefalet aidatı miktarını gösterir nümunesine uygun olmak üzere yapacakları müfredatlı hesabı cari cetvellerini tasdikli olarak ve sandığın bankasından alınan makbuz suretleriyle birlikte Nisan, Temmuz, Birinciteşrin ve İkincikanun aylarının en geç birinci haftası nihayetine kadar her üç ayda bir muntazaman Kefalet Sandığına göndermeğe mecburdurlar.
Madde 37 – Sandıkla alakalı memurlar ve müstahdemler için bir hesabı cari defteri tutulur. Hesabı cari defterinde, her memur ve müstahdem namına birer hesap açılarak başlangıçtan itibaren verdiği bütün aidat oraya geçirilir.
Madde 38 – İşbu Nizamnamenin tatbikı sureti bir talimatname ile tesbit olunur.
Madde 39 – 2489 sayılı Kefalet Kanununun 13 üncü maddesine göre hazırlanmış ve Şürayı Devletçe görülmüş olan bu Nizamname neşr'i tarihinden muteberdir.
Madde 40 – Bu Nizamnamenin hükümlerini Dahiliye Vekili yürütür.

Cevapla