KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

Mesaj gönderen Admin » 19 Oca 2019, 16:45

3287


KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN


Kanun Numarası : 7478
Kabul Tarihi : 9/5/1960
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019Kanunun şümulü
Madde 1 – Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.
DSİ Umum Müdürlüğü; 4 üncü maddedeki programlara giren bazı köylere ait işlerin, kendi kontrol ve murakabesi altında yapılmasını ilgili vilayete bırakabilir.
Vilayete bırakılan işler için vilayete nakdi ve ayni yardım yapılır.
Tahsisat
Madde 2 – Bu kanuna göre yapılacak işler için DSİ Umum Müdürlüğü bütçesine her yıl lü-zumu kadar tahsisat konur.
Çalışma ve icrai programlar
Madde 3 – Kafi miktarda sıhhi ve içme suyu olmıyan bütün köyler ve köy mahallelerinin tes-bitinden sonra:
a) İhtiyacı en çok,
b) Nüfusu en kalabalık,
c) Nüfus başına su getirme masrafı en az,
d) (Mülga: 1/2/1977-2032/3 md.)
e) Bir kaç köye ait işlerde aralarında birlik kuran,
f) En fazla iş birliğinde bulunan,
Köylere, bağlı bulundukları vilayetlerle teşriki mesai edilerek, rüçhaniyet sırası verilmek sure-tiyle DSİ Umum Müdürlüğünce her mali yıl başında üç yıllık Çalışma programları hazırlanır.
Madde 4 – Her sene bütçe yılı başında her vilayet için valinin reisliği altında bir daimi encü-men azası ile DSİ bölge müdürü ve nafıa müdüründen müteşekkil bir heyet tarafından üç yıllık çalış-ma programına uygun olarak yıllık icraat programları hazırlanıp, DSİ Umum Müdürlüğüne gönderilir.
DSİ Umum Müdürlüğünün teklifi ve Nafıa Vekilinin tasdiki ile programlar mer'iyete girer.

3288

İşin yapılması
Madde 5 – Yukarıda üçüncü ve dördüncü maddelerde adı geçen programlar bu kanunla, 6200 sayılı kanunun hükümleri ve bütçe ile verilen tahsisat dahilinde DSİ Umum Müdürlüğü tarafından icra ve tatbik olunur.
DSİ Umum Müdürlüğü bu işleri tabi olduğu mevzuat dairesinde emaneten yapabileceği gibi, tediyesi diğer yıllara sari taahhütlere de bağlıyabilir.
Aynı veçhile bu işlerin etüd ve projelerinin ihzarı için gerekli taahhütlere girişebilir.
DSİ Umum Müdürlüğü bu maksatlar için, lüzumlu her türlü vasıta, makina, alat, edevat ve malzemeyi bu tahsisatlarla tedarik edebilir.
Fabrika ve imalathaneler kurma salahiyeti
Madde 6 – DSİ Umum Müdürlüğü köy içme sularına lüzumlu içme su borularını, motor ve tulumbalarını ve sair teferruatını imal etmek üzere, Cumhurbaşkanının müsaadesi ile müstakilen fabrika, imalathane kurabileceği gibi, İller Bankası veya diğer yerli ve yabancı müessese ve teşekkül-lerle ortak olarak fabrikalar ve imalathaneler kurabilir.(1)
Bu maksatla kullanılacak bilümum malzeme için birinci fıkra hükümleri dairesinde, lüzum gördüğü fabrika ve imalathanelere ortak olabilir.
Teşkilat ve personel
Madde 7 – DSİ Umum Müdürlüğü köy içme su işleri için merkezde,bölgelerde ve şubelerde gerekli teşkilatı kurar. Bu teşkilatın ihtiyacı bulunan teknik elemanların yetişmesi için yurt içinde ve dışında mevcut öğretim müesseselerine bursla talebe gönderebilir.
Ayrıca lüzumlu teknisyenleri yetiştirmek üzere kurslar açabilir.
Belediyelerle müştereken yapılacak tesisler
Madde 8 – Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bir veya mütaaddit köylerle birlikte, taraflar için fayda mülahaza edildiği ve kendilerine isabet eden masrafları karşıladıkları takdirde İller Bankası ile teşriki mesai ederek mücavir belediyelerin de su tedarik ve isale işlerini ihtiva eden müşterek tesisler yapmaya salahiyetlidir.
Tesislerin devir ve teslimi
Madde 9 – Köy içme su tesisleri bitirilince tatbik projeleri ile birlikte, bir zabıtla ihtiyar mec-lisine ve bir kaç köye veya bir kaç köy ile birlikte belediyelere ait sularda ise,birliklere ve belediyele-re ve ihtiyar meclislerine devir ve teslim edilir. Bu suretle tesis; köylerin, belediyelerin veya köylerle birlikte belediyelerin müşterek malı olur.
Tesislerin bakım ve işletilmesi
Madde 10 – Köy ihtiyar meclisine devir ve teslim edilen ve bir köye ait olan tesislerin bakım, onarım ve işletmesi ve icabında bazı parçalarının yenilenmesi, o köy İhtiyar Heyetinin vazifesi olup bu yolda ihtiyar edilecek masraflar köy bütçesinden ödenir.
Bir kaç köy veya varsa belediye veya belediyelere devir ve teslim edilecek müşterek tesislerin bakımı, onarım ve işletilmesi ve icabında bazı parçalarının yenilenmesi hizmetlerinin ifası için bu idareler kendi mevzuatları gereğince aralarında birlikler kurarlar. Birlik Ana Nizamnamesinde ne gibi hususların yer alacağını DSİ Umum Müdürlüğü ve alakadar amme hükmi şahıslar temsilcileri tesbit ederler. Tesislerin bakım,onarım,işletme ve icabında yenilenme hizmetlerinin devamlı ve iyi yapılma-sı, idari makamlarca takip ve intac olunur.
––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 698 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi ile bu fıkrada yer alan “İcra Vekilleri Heyetinin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.3289

İçme suyunun tahsis ve tevzii
Madde 11 – Bu kanunun tatbikını temin için umuma ait sular ile hususi kanunlarla köye veya köylere devir ve tahsis edilmiş veya köyün veya köylerin öteden beri intifaında bulunmuş olan suları, köyün, köylerin veya meskün mahallerin içme suyu ihtiyacına göre tevzie,kısmen veya tamamen başka köyün, köylerin veya meskün mahallerin ihtiyacına tahsis etmeye veya tahsis şeklini değiştir-meye DSİ Umum Müdürlüğü salahiyetlidir.
Suyun bir veya bir kaç köye aidiyetinin evvelce ferman ve mahkeme ilamı gibi vesikalara bağlanmış olması bu madde hükmünün tatbikına mani olmaz.
Bu hususta istimlak yoluna gidilmez ve İstimlak Kanunu hükümleri tatbik olunmaz.
Su tesislerinin vücuda getirilmesine ve su yollarının geçirilmesine lüzumlu olan arazi Devle-tin hüküm ve tasarrufu altında veya köyün veya köylerin umumi yerleri içinde bulunuyorsa o araziler hakkında dahi bu madde hükmü tatbik olunur.
İstimlak hükümleri
Madde 12 – Bu kanunun tatbikını temin için sahipli veya köyün bedeli mukabilinde iktisabet-tiği sularla diğer gayrimenkulleri 6830 sayılı İstimlak Kanunu gereğince istimlake veya gayrimenkul üzerinde irtifak hakkı tesisine DSİ Umum Müdürlüğü salahiyetlidir.
Madde 13 – Bu kanunun 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile yapılması vilayetlere bırakılan köylerin içme ve kullanma su ihtiyacını temin için 11 ve l2 nci maddelerde yazılı salahiyetler vilayet idare heyetlerine aittir.
Madde 14 – 11 ve 13 üncü maddelerin tatbikı bakımından DSİ Umum Müdürlüğü ile vilayet idare heyetlerinin kararları kesindir.
(İkinci fıkra Mülga: 18/7/1963-293/1 md.)
Madde 15 – (Mülga: 24/5/1983-2824/1 md.)
Ceza hükümleri
Madde 16 – (Değişik: 23/1/2008-5728/267 md.)
Bir kimse, daha önceden veya bu Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan içme suyu tesisleri-ni tahrip veya imha eder veya bozar yahut bunlara zarar verirse Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.
Tesis edilen su kullanım düzenini bozanlara veya yetkili mercilerce alınan kararlara uymayan-lara mahalli mülki amir tarafından yüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
Geçici Madde 1 – Bu kanunun mer'iyete girmesinden evvel adli ve idari mercilere intikal et-miş olup da kanunun mer'iyete girdiği tarihe kadar katiyet kesbetmemiş olan ihtilaflar bu kanun hü-kümlerine göre halledilir.

3290

Geçici Madde 2 – Bu kanunun gerektirdiği masraflar 1960 mali yılında DSİ Umum Müdür-lüğü bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin 791 inci "Köy su işlerine yardım" faslından ödenir.
Geçici Madde 3 – Bu kanunun tatbikatı için 1960 mali yılı içinde istihdam edilecek geçici hizmetlilerin ücretlerini karşılamak üzere, DSİ Umum Müdürlüğü bütçesinin 791 inci "Köy su işleri-ne yardım" tertibinden aynı bütçenin 203 üncü "Geçici hizmetliler ücreti" faslına lüzumlu tahsisatı aktarmaya Maliye Vekili mezundur.
Geçici Madde 4 – (Ek: 24/5/1983-2824/2 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Yol - Su - Elektrik Genel Müdürlüğünce mukaveleye bağlanmış işlerle yapımına başlanmış işler veya 1983 yılı Yapım Programına alınmış olanlar bu Genel Müdürlükçe ifa ve ikmal olunur.
Madde 17 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.
Madde 18 – Bu kanun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

3291


7478 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

Değiştiren Kanunun / KHK’nin Numarası 7478 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
293 - 26/7/1963
2032 - 10/2/1977
2824 - 27/5/1983
5728 16 8/2/2008
KHK/698 6 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçim-leri sonucunda Cumhur-başkanının andiçerek göreve başladığı tarihte

Cevapla