Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2016/19669 E. , 2018/4505 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 94369
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2016/19669 E. , 2018/4505 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

5. Hukuk Dairesi 2016/19669 E. , 2018/4505 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
K A R A R –
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Dava konusu ... Köyü, 3 ada 39 parsel sayılı taşınmazın tarım arazisi niteliğinde kabul edilerek değerinin tespitinde yöntem itibariyle bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak; Bu nedenle davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.Davalı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;
1-Dava konusu taşınmazın konumu bilirkişi raporunda yazılı özelliklerine göre, objektif değer artırıcı unsur oranının % 100 olacağı gözetilmeden, daha az oran kabulü ile eksik bedel tespiti,
2-Gerekçeli kararın hüküm fıkrasında yargılama sonunda belirlenen toplam kamulaştırma bedeli ve acele el koyma dosyasında belirlenen bedel açıkça belirtilmeden ve infazda tereddüt yaratacak şekilde doğrudan bakiye bedele hükmedilmesi,Doğru görülmemiştir.
Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine davacıdan peşin alınan temyiz ve taraflardan peşin alınan temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 15/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018 Yılı Kararları” sayfasına dön