Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2016/19870 E. , 2018/4533 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 94369
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2016/19870 E. , 2018/4533 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

5. Hukuk Dairesi 2016/19870 E. , 2018/4533 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazların yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
K A R A R –
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazların yol olarak terkini istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre yapılan incelemede;
1-Dava 13.10.2015 tarihinde açıldığından taşınmazların m2 birim bedellerinin bu tarih esas alınarak belirlenmesi gerekirken, aynı taşınmazlara ilişkin olarak 10.04.2014 tarihinde açılmış bulunan ve redle sonuçlanan tespit ve tescil dosyasında belirlenen bedelin hükme esas alınması doğru değildir.Bu itibarla taraflara dava konusu taşınmazlara yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan değerlendirme tarihinden önceki benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde resen emsal celbi yoluna gidilmesi, dava konusu taşınmazın, değerlendirme tarihi itibariyle, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibariyle imar ya da kadastro parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden sorulması, ayrıca dava konusu taşınmazın; imar planındaki konumu, emsallere ve belediye, adliye, hükümet konağı, okul , hastane gibi yerlere olan mesafesini de gösterir krokisi fen bilirkişisine işaretlettirilip, dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek, dava konusu taşınmazların değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu değerlendirme tarihi olan 13.10.2015 tarihi itibariyle değerlerinin belirlenmesi bakımından, bilirkişi kurulu eşliğinde mahallinde keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,
2-Kabule göre de; Hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda dava konusu edilmeyen 109 ada 56 parsel sayılı taşınmazın bedeli de hesaplanmış olduğu gibi, dava konusu 109 ada 58 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılan alanının 170.99 m2 yerine 530,00 m2 olarak, 119 ada 23 parselin kamulaştırılan alanının ise 385,36 m2 yerine 358,36 m2 olarak hesaplamaya dahil edilmesi suretiyle hatalı bedel tespit edilmesi ve bu parselin 358,36 m2' lik bölümünün terkinine karar verilmesi,Doğru görülmemiştir.Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalılardan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 15/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 2018 Yılı Kararları” sayfasına dön