Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/3521 E. , 2017/6661 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017/3521 E. , 2017/6661 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

4. Hukuk Dairesi 2017/3521 E. , 2017/6661 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 06/02/2017 gün ve 2015/10653-2017/695 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK’un 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, indirimli tarifeden faydalanan dava dışı 3. kişi tarafından açılan davada kabul edilip ödenen paranın rücu yolu ile geri alınması istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, turizm teşvik belgesi sahibi olan dava dışı şirkete, davalı Hazine Müsteşarlığının yazısı üzerine indirimli tarife yerine normal tarife uygulanması nedeniyle dava dışı şirketin açtığı dava sonunda, normal tarife ile indirimli tarife arasındaki farkı ödemek zorunda kaldığını, bu suretle zarara uğradığını belirterek, dava dışı şirkete ödediği tutarın ödemeye neden olan davalıdan rücu yolu ile alınmasını istemiştir.
Davalı, 2634 sayılı Turizm Teşvik Yasasının 16. maddesi kapsamında enerji desteği uygulamasının her dönem ve kesintisiz olarak 2002/4100, 2005/8680, 2006/10921, 2009/15199 ve son olarak 2010/478 sayılı Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde ödendiğini ve halen ödemelerin gerçekleştirildiğini, firmaların dava açmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yapmaları halinde ilgili dönem Bakanlar kurulu kararları çerçevesinde destekten faydalanabileceklerini, firmalarca başvuru yapılmadan şekil şartı yerine getirilmeden doğrudan dava yoluna gidilmesi neticesi ödenen paranın hukuka aykırı olduğunu ve husumetin davalıya düşmeyeceğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece; davanın kabulüne dair verilen karar, Dairemizin 06/02/2017 gün ve 2015/10653 esas ve 2017/695 karar sayılı ilamı ile onanmış ve davalı karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
08/06/2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 637 Sayılı ... Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 2. maddesinin 1. fıkrasında “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Dış Ticaret Müsteşarlığı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile Hazine Müsteşarlığından Bakanlığa devredilen Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, her türlü borç ve
alacaklar, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve diğer dokümanlar ile kadro ve pozisyonlarda bulunan personel hiçbir işleme gerek kalmaksızın ... Bakanlığına devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca, Dış Ticaret Müsteşarlığına tahsis edilmiş taşınmazlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere ... Bakanlığına tahsis edilmiş sayılır.” hükmü ve yine bu Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 2. maddesinin 6. fıkrasında ise “Mevzuatta Dış Ticaret Müsteşarlığına, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezine ve Hazine Müsteşarlığının bu Kanun Hükmünde Kararname ile ... Bakanlığına devredilen birimlerinin görevleri nedeniyle Hazine Müsteşarlığına yapılmış olan atıflar ... Bakanlığına yapılmış sayılır.” hükmü yer almaktadır.
Eldeki davanın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan bu hüküm gereğince, Hazine Müsteşarlığı'nın her türlü borç ve alacakları hiçbir işleme gerek kalmaksızın ... Bakanlığı'na devredilmiş olduğuna göre, Hazine Müsteşarlığı tarafından ödenmesi gereken elektrik enerjisi desteğinin 16/07/2009 tarihinden önceki 2008 yılı içerisindeki dönemi kapsayan faturalar için olan kısmından ... Bakanlığının sorumlu olduğu, davalı Hazine Müsteşarlığına husumetin düşmediği, davanın husumetten reddi gerektiği anlaşılmaktadır.
Şu halde; mahkemece, davalı Hazine Müsteşarlığı yönünden davanın kabulüne karar verilmesi doğru olmayıp bu durum bozmayı gerektirir ise de karar onanmış olduğundan davalının karar düzeltme istemi kabul edilmeli, Dairemizin 06/02/2017 gün ve 2015/10653 esas - 2017/695 karar sayılı onama kararı kaldırılmalı ve yerel mahkeme kararı açıklanan nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 440-442 maddeleri gereğince davalının karar düzeltme isteminin kabulüne; Dairemizin 06/02/2017 gün ve 2015/10653 Esas - 2017/695 Karar sayılı onama kararının kaldırılmasına mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA 01/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön