KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Mesaj gönderen Admin » 24 Eyl 2018, 00:51

2719
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL VE BAŞARI DEĞERLEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13.9.1990, No : 90/915
Dayandığı KHK'nin Tarihi : 22.1.1990, No : 399
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.11.1990, No : 20696
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 30, S. 1408

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c)
bendi uyarınca sözleşmeli statüde çalıştırılan personelin sicil amirlerini, sicil ve başarı değerleme dönemini,
sicilde bulunacak bilgileri, ayrılış sicilinin verileceği halleri, sicil ve başarı değerlemesi raporlarının şeklini,
değerlemeye esas alınacak soruları, düzenleme zamanını, uygulanacak not usulünü, bunların değerlendirilmesi
ve muhafazası ile görevli makamlara dair esasları, sicil ve başarı değerlemesi raporlarına itiraz ve bunu
inceleyecek merciler ile sicil ve başarı değerlemesine ilişkin diğer hususları düzenlemektir.
Deyimler
Madde 2 – Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;
a) Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu: Sicil amirlerinin, sözleşmeli personelin sicil ve başarısının tespiti
için kullandıkları bu Yönetmeliğe ekli formları,
b) Sicil Amiri: Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre sicil ve başarı değerlemesi raporlarını birinci ve
ikinci derecede yetkili olarak doldurmakla görevlendirilen amirleri,
c) Teşebbüs ve Bağlı Ortaklık: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 1 sayılı cetvelde kadroları
belirtilen kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları,
d) Sözleşmeli Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi
uyarınca sözleşmeli statüde çalıştırılan personeli,
ifade eder.
Sözleşmeli Personel Kütüğü
Madde 3 – Sözleşmeli statüde işe alınan personel bir sicil numarası verilmek suretiyle sözleşmeli
personel kütüğüne kaydolunur.
Özlük Dosyası
Madde 4 – Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca, her sözleşmeli personel için bir özlük dosyası düzenlenir.
Bu dosyada sözleşmeli personelin adı ve soyadı, kütük sıra numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyeti, medeni
hali, nüfus hüviyet cüzdanı ile öğrenim belgesinin dairece tas-
2720
dik edilmiş sureti, bakmakla yükümlü olduğu kimseler, öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi,
yaptığı lisansüstü eğitimi, staj ve incelemeleri, mecburi hizmetleri, askerlik durumu, işe başlama tarihi, emeklilik
keseneğine esas aylığının derece ve kademesi, imtihan başarı dereceleri, yer değişiklikleri, hizmetiçi eğitim
durumu, siciline işaretlenmek üzere kendisi tarafından verilen yayın ve eserleri, aldığı takdirname ve ödüller,
hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ve verilen disiplin cezaları, herhangi bir suçtan dolayı
hakkında dava açılmış ise hükümlülük (affedilmiş olsalar bile) veya beraat kararı; sağlık durumu, yaptığı fahri
hizmetlerle aldığı izinlere ait bilgi ve belgeler ve işe alınırken istenen diğer belgeler saklanır.
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında özlük dosyaları sicillerin bir parçası sayılır; sicil ve başarı
değerlemesi raporlarının doldurulması sırasında ilgili sicil amirlerince incelenebilir.
Sicil Dosyası
Madde 5 – Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca her sözleşmeli personel için bir sicil dosyası düzenlenir. Sicil
dosyalarına sicil amirlerince düzenlenen sicil ve başarı değerlemesi raporları ile varsa müfettişler tarafından
verilen denetleme raporları ve mal beyannameleri konulur.
Özlük ve Sicil Dosyasının Önemi
Madde 6 – Sözleşmeli personelin sözleşmesinin yenilenmesinde, emekliye çıkarma veya hizmetle
ilişkilerinin kesilmesinde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır. Kurum değiştiren sözleşmeli personelin
özlük ve sicil dosyaları yeni kurumlarına eksiksiz olarak gönderilir.
Sözleşmeli personelden sözleşmeleri feshedilenler, istifa eden, istek, yaş haddi, malüllük ve sicil
nedenlerinden biri ile emekliye ayrılan veya ölenlerin sicil dosyaları özlük dosyaları ile birleştirilerek saklanır.
Sicil Amirleri Yönetmelikleri
Madde 7 – Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü üzerine coğrafi
yerleşim özellikleri, organizasyon yapıları, hiyerarşik yönetim kademeleri ve benzeri hususları dikkate alarak ve
her sözleşmeli personelin birinci sicil amiri ilgili kişilerin bağlı olduğu birim amiri olacak şekilde birinci ve
ikinci sicil amirlerini yönetim kurullarınca çıkarılacak yönetmeliklerle tespit ederler.
Zorunlu hallerde sadece bir sicil amiri de tespit edilebilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporları
Sicil ve Başarı Değerleme Dönemi
Madde 8 – Sicil ve başarı değerlemesi raporları her yılın Aralık ayının ilk yarısı içinde doldurularak en
geç 15 Aralık'a kadar bunları muhafaza ile görevli birime teslim edilir.
İlk defa açıktan işe alınan sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporları sözleşme
sürelerinin bitiminden 15 gün önce doldurulur. Bu personelin 6 aylık deneme süresinden sonraki ilk sözleşme
dönemlerine ait sicil ve başarı değerlemesi raporları ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye
geçenlerin sicil ve başarı değerlemesi raporları sözleşme sürelerine bakılmaksızın Aralık ayının ikinci yarısında
doldurulur.
Yıl içinde görev yeri veya unvanı değişen sözleşmeli personelin o yıla ait sicil ve başarı değerlemesi
raporu 6 aydan fazla çalıştığı yerdeki sicil amiri tarafından doldurulur.
Sicil ve Başarı Değerleme Raporu Doldurmak İçin Gerekli Süre
Madde 9 – Haklarında sicil ve başarı değerlemesi raporu düzenlenecek sözleşmeli personelin,
değerlendirilmelerini yapacak sicil amirlerinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır.
2721
Sözleşmeli personel hakkında sicil verecek amirlerden birinin bulunmaması halinde mevcut amirin
raporuna itibar edilir.
Bir sicil amiri bulunanlar hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılır.
Sicil amirlerinin hiç birinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde sicil ve
başarı değerlemesi raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından 3 aylık bir sürenin sonunda
derhal doldurulur. Bu şekilde de sicil ve başarı değerlemesi raporu verme imkanı bulunmazsa, sicil ve başarı
değerlemesi raporu, düzenleme döneminde 3 aydan az olmamak üzere, sözleşmeli personel ile en fazla çalışan
sicil amiri tarafından doldurulur.
Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veyasağlık kurulu
raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmetiçi eğitimde geçen süreler, sicil ve başarı değerlemesi raporu
düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadar ki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır.
Hizmetiçi eğitimin veya hastalığın sicil ve başarı değerlemesi raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine
imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla sözleşmeli personel hakkında sicil ve başarı değerlemesi
raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 3 yılın
sicil ve başarı değerlemesi notlarının ortalaması esas alınır.
Görevden Ayrılış Halinde Sicil ve Başarı Değerleme Raporlarının Doldurulması
Madde 10 – Bir görevde 6 ay veya daha fazla bir süre bulunup görevi veya görev yeri değiştirilenlerin
sicil ve başarı değerlemesi raporları, önceki sicil amirlerince ayrıldıkları tarihi takip eden 15 gün içinde
doldurulur ve yeni görev yerlerine gönderilmek üzere ilgili makamlara teslim edilir.
Sicil ve başarı değerlemesi raporlarını doldurma zamanı gelmeden ve yeni sicil amirine sicil ve başarı
değerlemesi raporu doldurmak için yeterli süre kalmadan görevlerinden ayrılan sicil amirleri en az 6 ay beraber
çalıştıkları sözleşmeli personelin sicil ve başarı değerlemesi raporlarının kendilerine ait bölümünü, görevinden
ayrılmadan önce doldurarak sicil raporlarını saklamakla görevli makamlara teslim ederler.
Sicil ve Başarı Değerleme Raporlarının Şekli
Madde 11 – Sözleşmeli personel için genel olarak düzenlenecek Sicil ve Başarı Değerlemesi Raporu
(Ek 1) de, bunlardan yönetici durumunda olanlar için düzenlenecek olanlar (Ek 2)'de gösterilmiştir. Yurt dışı
teşkilatında görevli olanlar hakkında da bu formlar kullanılır. Formlarda yer alan sorulara Devlet Personel
Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurullarınca yeni sorular
eklenmesi mümkündür.
Sicil ve Başarı Değerleme Raporlarının Doldurulması
Madde 12 – (Değişik : 14/12/2000 - 2000/1836 K.)
Formlarda yer alan bölümlerden sözleşmeli personelin “Genel durum ve davranışlarının
değerlendirilmesi” bölümü, sicil amirinin kanaatine göre (olumsuz), (olumlu) veya (çok iyi) şeklinde doldurulur.
Sorular ise 100 tam not üzerinden değerlenderilir. Sicil amirlerinin her bir soruya verdikleri notların aritmetik
ortalaması, değerlemeye alınan konuda verilen nihai sicil ve başarı notunu gösterir. Bu nihai sicil ve başarı
notlarının ortalaması sicil ve başarı değerleme düzeyinin tespitine esas alınacak notu gösterir.
Bu şekilde tespit edilecek sicil ve başarı değerleme notu;
59 ve daha aşağı puan alanlar (D),
60-75 puan alanlar (C),
76-89 puan alanlar (B),
90 ve daha yukarı puan alanlar (A),
düzeyinde olmak üzere sözleşmeli personel dört başarı düzeyine ayrılır. Sicil amirlerinin, sözleşmeli
personelin sicil ve başarı değerleme raporlarına kanaatinin oluşmasına etki eden hususlara ait bilgi ve belge
örneklerini eklemeleri şarttır. Bu şekilde bilgi ve belge eklenmeyen raporlar geçersiz sayılır.
Sicil ve başarı değerleme notlarının ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır.
2722
Sicil ve Başarı Değerlemesi Sonucunda Yapılacak İşlem
Madde 13 – Sicil ve başarı değerlemeleri (D) düzeyinde olanlarla; başka bir sicil amirinin yanında,
bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır.
Sicil ve başarı değerleme düzeyleri (C), (B) ve (A) olanların bulundukları görevlerin temel ücretlerine
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinde belirtilen oranlarda başarı ücreti ilave edilmek
suretiyle sözleşmeleri yenilenir.
Sözleşmeli Personelin Uyarılması
Madde 14 – Sicil ve başarı değerleme düzeyi (D) olması nedeniyle 6 ay süre ile bir daha denenmek
üzere sözleşme yapılan personelden sicil amirlerince 3 aylık çalışması da olumsuz görülenler, bu duruma neden
olan kusur ve noksanlıklarını gidermeleri için gizli bir yazı ile uyarılır.
İtiraz
Madde 15 – Sözleşmeli personelden 14 üncü madde gereğince uyarılanların bildirim tarihini izleyen 5
gün içinde itiraz hakkı vardır.
İtirazlar, sadece uyarı yazısında belirtilen kusur ve noksanlara karşı yazılı olarak yapılır. Bu itirazlar
kurumun en üst yöneticisi veya görevlendirileceği personel tarafından incelenir. İtirazı incelemekle
görevlendirilecek personelin itiraz edilen sicil ve başarı değerlemesi raporunu dolduran sicil amirleriyle aynı
veya daha üst düzeyde bulunması zorunlu olup inceleme gereğine göre sözleşmeli personelin sicil ve özlük
dosyası ve konuyla ilgili diğer belgeler tetkik edilerek tamamlanır.
Kurumun en üst yöneticisi ya da görevlendireceği personel, bu konuda verilen kararı, inceleme için
kendisine verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgiliye bildirir.
Sözleşmenin Feshi
Madde 16 – Sicil ve başarı değerleme düzeyleri (D) olması nedeniyle başka bir sicil amirinin yanında,
bulundukları görevin temel ücreti tutarında bir ücretle 6 ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılanlardan
bu süre sonunda da sicil ve başarıları (D) düzeyinde olanların sözleşmeleri feshedilir ve haklarında T.C.Emekli
Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Sicil Raporlarının Muhafazası ile Görevli Makamlar
Madde 17 – Sicil ve başarı değerlemesi raporları merkezde kurumun en üst yöneticisinin veya
görevlendireceği en yakın yardımcısının ve gereğine göre taşra teşkilatının başında bulunanların nezdinde,
personel işleri ile görevli birimlerin başında bulunanlar ile birden fazla olmamak üzere seçecekleri en yakın
yardımcılarının, böyle bir birim yoksa personel işleri ile görevli personelden amir durumunda bulunanın
sorumluluğunda muhafaza edilir.
Özlük İşleri ile Görevli Birim ve Memurların Sorumlulukları
Madde 18 – Sicil ve başarı değerlemesi raporlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
doldurulması ve sicillerle ilgili bütün işlemlerin mer'i hükümlere göre yürütülmesinden kurumların özlük işleri
ile görevli birimleri, böyle bir birimin bulunmaması halinde bu işle görevlendirilen personel sorumludur.
Yukarıda sayılan birim ve görevliler, kendilerine teslim edilen raporları, bu Yönetmelikte belirtilen en
son teslim tarihlerini takip eden 15 gün içinde, sicil amirlerinin not ve değerlendirmeleri hariç olmak üzere diğer
hususlar bakımından inceleyerek tespit edecekleri noksanlıkların giderilmesini temin ederler.
2723
Bu işle görevlendirilenlerin gizliliğe riayetleri, edindikleri bilgileri açıklamamaları şarttır.
Sicil ve başarı değerlemesi raporları ile ilgili her türlü yazışma, evrak ve belgelerin sevkinde ve sicil ve
başarı değerlemesi raporlarının muhafazasında (Gizli ve Kişiye Özel) işaretli zarfların kullanılması şarttır.
Sicil ve başarı değerlemesi raporları sicil dosyalarıyla birlikte kilitli dolaplarda muhafaza edilir.
Madde 19 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri
yapmaya Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.
Geçici Madde 1 – 7 nci maddede belirtilen sicil amirleri en geç 2 ay içinde tespit edilir.
Geçici Madde 2 – Sözleşmeli personelin 1989 yılına ait sicil ve başarı değerlemelerine ilişkin olarak
teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca yapılan işlemler geçerlidir.
Yürürlük
Madde 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
2724
2725
FORMUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Sözleşmeli Personelin Genel Durum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Sicil amirleri sicil ve başarı değerlemesi raporunu doldurdukları her personeli,
a) Dış görünüşü (Kılık, kıyafet),
b) Zeka derecesi ve kavrayış kabiliyeti,
c) Azim ve sebatkarlık,dürüstlük,sır saklamada güvenirlilik ve beşeri münasebetlerdeki başarısı,
d) Alkol, kumar, vb. alışkanlıkları görevi ile bağdaşmayacak ölçüde sürdürme gibi halleri,
e) Güvenilir olmama, şahsi menfaatlerini aşırı ölçüde düşünme, yalan söyleme, dedikodu yapma, kışkançlık, kin
tutma gibi kötü huy ve davranışları,
bakımından genel bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Bu değerlendirme sonucu (olumsuz), (olumlu) veya (çok iyi)
şeklinde rapora kaydedilir.
Sicil amirlerinin sözleşmeli personelin genel durumu ve davranışları hakkındaki düşünceleri, not takdirlerinde
dikkate alınır.
2. Soruların Cevaplandırılması
Sicil ve başarı değerlemesi raporları önceden hazırlanan müsvettelerden yararlanılarak herhangi bir silinti ve kazıntı
yapılmaksızın doldurulur. Müsvetteler imha edilir. Fazla ve yanlış yazılan kelime veya notlar okunulacak surette çizilerek
doğrusu yazıldıktan sonra keyfiyet imza ile tevsik edilir.
Sicil amirleri sicil ve başarı değerleme notlarını raporun ilgili bölümüne yazarlar. Not ortalamaları, özlük işleriyle
görevli birimlerin başında bulunan amir veya en yakın yardımcıları, böyle bir birim yoksa özlük işleriyle görevli
memurlardan en üst yöneticiler tarafından seçilenlerce hesaplanarak raporun ilgili bölümüne yazılır.
3. Sicil Amirinin Sorumlulukları
Sicil amirleri raporları itinalı,doğru ve tarafsız bir şekilde düzenlerken: Devlete sadakat ve bağlılığı, hizmetlerin
süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi gerektiğini esas alır.
Sicil amirlerinin maiyetlerinde çalışanları değerlendirmedeki başarıları üst sicil amirleri tarafından kendisinin
değerlendirilmesinde de dikkate alınır.
Garez veya özel amaçla sicil ve başarı değerlemesi raporlarını gerçeğe aykırı doldurdukları anlaşılan sicil amirlerinin
cezai sorumlulukları saklıdır.
2726
2727/2728
FORMUN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
1. Sözleşmeli Personelin Genel Durum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Sicil amirleri sicil ve başarı değerlemesi raporunu doldurdukları her personeli,
a) Dış görünüşü (Kılık, kıyafet),
b) Zeka derecesi ve kavrayış kabiliyeti,
c) Azim ve sebatkarlık, dürüstlük, sır saklamada güvenirlilik ve beşeri münasebetlerdeki başarısı,
d) Alkol, kumar, vb. alışkanlıkları görevi ile bağdaşmayacak ölçüde sürdürme gibi halleri,
c) Güvenilir olmama, şahsi menfaatlerini aşırı ölçüde düşünme, yalan söyleme, dedikodu yapma, kışkançlık, kin
tutma gibi kötü huy ve davranışları, bakımından genel bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Bu değerlendirme sonucu (olumsuz),
(olumlu) veya (çok iyi) şeklinde rapora kaydedilir.
Sicil amirlerinin sözleşmeli personelin genel durumu ve davranışları hakkındaki düşünceleri, not takdirlerinde
dikkate alınır.
2. Soruların Cevaplandırılması
Sicil ve başarı değerlemesi raporları önceden hazırlanan müsvettelerden yararlanılarak herhangi bir silinti ve kazıntı
yapılmaksızın doldurulur. Müsvetteler imha edilir. Fazla ve yanlış yazılan kelime veya notlar okunulacak surette çizilerek
doğrusu yazıldıktan sonra keyfiyet imza ile tevsik edilir.
Sicil amirleri sicil ve başarı değerleme notlarını raporun ilgili bölümüne yazarlar. Not ortalamaları, özlük işleriyle
görevli birimlerin başında bulunan amir veya en yakın yardımcıları, böyle bir birim yoksa özlük işleriyle görevli
memurlardan en üst yöneticiler tarafından seçilenlerce hesaplanarak raporun ilgili bölümüne yazılır.
3. Sicil Amirinin Sorumlulukları
Sicil amirleri raporları itinalı, doğru ve tarafsız bir şekilde düzenlerken: Devlete sadakat ve bağlılığı, hizmetlerin
süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi gerektiğini esas alır.
Sicil amirlerinin maiyetlerinde çalışanları değerlendirmedeki başarıları üst sicil amirleri tarafından kendisinin
değerlendirilmesinde de dikkate alınır.
Garez veya özel amaçla sicil ve başarı değerlemesi raporlarını gerçeğe aykırı doldurdukları anlaşılan sicil amirlerinin
cezai sorumlulukları saklıdır.
2728-1-2733
13/9/1990 TARİH VE 90/915 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
Tarihi Numarası
Farklı Tarihte
Yürürlüğe Giren
Maddeler
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
14/12/2000 2000/1826 - 27/1/2001

Cevapla