MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

Mesaj gönderen Admin » 24 Eyl 2018, 00:50

2813
MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/9/1991 No : 91/2268
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No : 657
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 9/10/1991 No : 21016
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cildi : 31

I. BÖLÜM
Genel Hükümler
Madde 1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesi gereğince verilmesi
öngörülen giyecek yardımı ile ilgili hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Madde 2 – Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel
ile bu Kanunun ek geçici 21 inci maddesinde belirtilen personel ve diğer kanunlarda giyecek
yardımı konusunda 657 sayılı Kanuna göre işlem yapılacağına ilişkin hüküm bulunan personel
hakkında uygulanır.
II. BÖLÜM
Giyecek Yardımından Yararlanacak Olanlar
Madde 3 – 2 nci maddede belirtilen personelden giyecek eşyası verilecek olanlar, kadro
unvanları ve hizmet sınıfları itibariyle ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu cetvellerde
yer almayanlar her ne suretle olursa olsun bu yardımdan yararlandırılmazlar.
Giyecek yardımından yararlanılacak bir göreve aday memur olarak atananlar, bu yardımdan
memurlar gibi yararlanırlar.
III. BÖLÜM
Giyecek Yardımından Yararlanma Şekli
Madde 4 – Giyecek yardımı kurum tarafından temin edilir ve ayni olarak verilir. Bu yardım
karşılığında çek, kupon veya benzeri kağıtlar verilemez ve nakdi bir ödemede bulunulamaz.
Ayrıca, bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödeme yapılamaz.
Giyim eşyası standart beden ölçülerine göre yaptırılır. Gerektiğinde beden ölçüsüne göre
kurumca diktirilir.
(Değişik üçüncü fıkra: 28/2/2008-2008/13349 K.) Ancak, Emniyet Hizmetleri Sınıfında
sivil olarak görev yapanlara giyecek yardımı bedeli ve aynı sınıfta resmi kıyafet taşıyanlarla çarşı
ve mahalle bekçilerine dikiş bedeli, ilgili kurumun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca tespit
edilerek nakden ödenir.
2814
(Ek dördüncü fıkra: 28/2/2008-2008/13349 K.) Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
personeline ayni veya nakdi olarak giyecek yardımı yapılır. Nakdi olarak verilecek giyecek yardımı
bedeli ile ayni olarak verilecek giyim eşyasının tespitinde, bu Yönetmelik çerçevesinde
belirlenen kullanım süreleri ve fiyatlar esas alınır. Ayni olarak verilecek giyim eşyasının cinsi,
rengi ve biçimi ise Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından tespit edilir.
Verilecek giyecek eşyasının rengi ve biçimi ilgili kurumca tespit edilir.
Madde 5 – Giyim ve kullanma süresi bakımından beraberliği sağlamak amacıyla;
a) Kışlık kıyafete ait giyecek eşyaları Eylül-Ekim aylarında,
b) Yazlık kıyafete ait giyecek eşyaları Nisan-Mayıs aylarında,
c) Mevsimle ilgili olmayan giyecek eşyaları ise Nisan-Mayıs aylarında,
verilir.
Göreve ilk başlayışta yukarıda belirtilen aylar beklenmeden giyim eşyası verilir. Ancak,
giyim eşyasının verildiği tarih ile bu tip eşyaların genel olarak verilmesi gereken tarih arasında
kalan süre, o eşya için tespit edilen kullanma süresinin 1/4'ünden az ise, ilk giyim eşyası verilmez.
Herhangi bir nedenle bir dönem için verilmeyen giyim eşyası sonraki döneme ait giyecek
yardımı ile birlikte de verilemez.
Madde 6 – Giyim eşyalarının kullanma süreleri ekli cetvellerde gösterilmiştir. Bu süre
eşyanın verildiği tarih esas alınmak suretiyle hesaplanır.
Bir giyim eşyası için belirlenen kullanma süresi dolmadan yeni giyim eşyası verilemez.
Ancak giyim eşyası görev nedeniyle kullanılamaz hale gelir ve bu durum bir tutanakla tespit
edilirse, yetkili kurum amirinin onayı alınmak suretiyle genel veriliş zamanı beklenmeksizin
yenisi verilebilir. Bu takdirde 5 inci maddenin ikinci fıkrası gereğince işlem yapılır.
Sık sık temizlenmesi gereken giyim eşyası (beyaz önlük v.b.) o eşya için belirtilen kullanma
süresinin iki katı zamanda kullanılmak üzere iki adet verilir.
Madde 7 – Emeklilik, ölüm, istifa, sicilen emekli, memuriyetten ihraç v.s. gibi bir nedenle
görevinden ayrılanlar veya çıkarılanlar veya bu Yönetmelik uyarınca giyim eşyası verilmesi
gerekmeyen bir göreve nakledilenlerden, giyim eşyaları veya bedelleri geri alınmaz.
Ancak, giyim eşyası aldıktan sonra aynı kurumda görev değişikliği sebebiyle yeni giyim
eşyaları verilmesi gerekli olanlara kullanma süreleri sona erinceye kadar önceden almış bulundukları
aynı cins giyim eşyaları mükerreren verilmez.
Madde 8 – Giyecek yardımından yararlanan bir memurun, aynı görevi yapmak üzere bu
Yönetmeliğin uygulandığı başka bir kuruma geçmesi ve orada aynı eşyayı kullanmasının mümkün
olması halinde, o kişiye verilmiş eşyaların neler olduğu ve veriliş tarihi, ayrıldığı kurumca
gittiği kuruma bildirilir. Verilmiş olan giyim eşyalarından her birinin kullanma süresi doluncaya
kadar yeni kurumca ilgiliye o cins eşya verilmez.
2815
IV. BÖLÜM
Giyecek Yardımının Verilmesinde Uyulacak Esaslar
Madde 9 – (Değişik: 10/2/2011-2011/1437 K.)
Kurumlar tarafından giyim eşyalarının verilmesinde ekli cetveller esas alınarak personelin
kadro unvanı, sınıfı, sayısı ve hizmet yerlerine göre dağıtım listeleri düzenlenir. Giyecek yardımı
harcama yetkililerince onaylanan bu listelere göre yapılır.
Madde 10 – Kurum tarafından temin edilen giyim eşyaları bu amaçla tutulacak bir zimmet
defterine kaydedildikten sonra örneği ekli "Giyim Eşyası Teslim Tutanağı"nda gösterilerek
ilgililere zimmet karşılığı verilir. Teslim tutanağı, personelin özlük dosyasında saklanır. Giyim
eşyası, kullanma süresinin sonuna kadar alanın zimmetinde kalır. Kullanma süresi sona erdiği
veya 6 ncı madde gereğince yenisi verildiği takdirde eskisi zimmetten düşülür.
Personelin zimmetinde bulunmasına gerek olmayan, belirli zaman ve hallerde kullanılacak
giyim eşyaları 9 uncu maddede belirtilen mercilerin uygun görüşü üzerine demirbaş olarak
alınır. Bu giyim eşyaları ayniyat sorumluları tarafından muhafaza edilir ve gerektiğinde yalnız o
işin görüldüğü sırada giyilmek ve geri toplatılmak üzere kullanacaklara verilir.
Madde 11 – Kurum ve kuruluşlar, verilecek giyim eşyalarını Maliye ve Gümrük Bakanlığınca
belirlenecek standart fiyatları gözönünde bulundurmak suretiyle tabi oldukları ihale mevzuatına
göre karşılarlar.
V. BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 12 – a) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kurum ve kuruluşlar giyecek yardımı
konusunda ayrı bir yönetmelik çıkaramazlar. Sözleşmeli olarak çalışan personel bu Yönetmelik
hükümlerinden yararlanamaz.
b) Üst yönetim, bölge müdürü, il müdürü, şube müdürü ve müdür unvanlı diğer görevlilerle
bunların yardımcılarına kariyerleri (teknik, sağlık vb.) dikkate alınmak suretiyle hiç bir
şekilde giyecek yardımı yapılmaz.
Madde 13 – a) Giyim eşyaları verildiği maksada uygun olarak ve görev yapılırken kullanılır.
Verilen giyim eşyasının iyi kullanılması zorunludur. Bu eşyanın tamiri ve bakımı kullanana
aittir.
b) Kendisine teslim edilmiş bulunan giyim eşyasını satanlar ile kullanmadıkları tespit edilenler
hakkında ilgili mevzuat gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca bu eşyaların bedeli
kendilerinden alınır.
Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulamasıyla ilgili hususlarda Maliye ve
Gümrük Bakanlığı Devlet bütçe uzmanları ile Devlet Personel Başkanlığı Devlet Personel uzmanları
kapsama dahil kurumlarda gerektiğinde, her türlü incelemeleri yapmaya ve evrakı tetkik
etmeye yetkilidir.
Tetkik, inceleme ve denetleme sonucunda bu Yönetmeliğe aykırı uygulama yapılmasına
sebep olduğu tespit edilenlerden usulsüz verilen giyim eşyalarının bedeli tahsil edilir ve haklarında
ilgili mevzuat gereğince disiplin hükümleri uygulanır.
2816
Madde 15 – 31/10/1972 tarihli ve 7/5314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği ve bu Yönetmeliğin ek ve değişiklikleri
ile diğer Yönetmelik ve Kararnamelerin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek Madde 1 – (Ek: 7/5/2010-2010/508 K.)
(1)(2)(3)(4)
Bu Yönetmeliğe ekli (I) sayılı Cetvelin (…)(1) (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) ve
(24) numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri
Sınıfına ait bölümün (3) ve (4) numaralı sıraları hariç olmak üzere, personele verilmesi öngörülen
giyecek yardımlarının bedeli, 11 inci madde uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınmak suretiyle
nakden ödenir. Emniyet Hizmetleri Sınıfı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında
görev yapan personel için bu madde hükümleri uygulanmaz. Bu maddenin uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.
Geçici Madde – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçecek bir yıl içerisinde
doğabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye
ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
Geçici Madde 1 – (Ek: 7/5/2010-2010/508 K.)
Ek 1 inci madde uyarınca nakden ödenecek giyecek yardımının belirlenmesinde kullanma
süresi devam eden giyim eşyaları hakkında dikkate alınmaz.
Madde 16 – Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri 1/1/1992 tarihinde
yürürlüğe girer.
Madde 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
–––––––––––––––––––––
(1) 15/9/2014 tarihli ve 2014/6799 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu
maddenin birinci fıkrasında yer alan “(16),” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 8/2/2016 tarihli ve 2016/8542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu
maddede yer alan “(19) ve (20)” ibaresi “(19), (20) ve (21)” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 6/6/2016 tarihli ve 2016/8888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu
maddenin birinci fıkrasında yer alan “(20) ve (21)” ibaresi “(20), (21), (22) ve (23)” şeklinde ve “(3)
numaralı sırası hariç” ibaresi “(3) ve (4) numaralı sıraları hariç” şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 5/2/2018 tarihli ve 2018/11334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu
maddenin birinci fırkasında yer alan “(22) ve (23)” ibaresi “(22), (23) ve (24)” şeklinde değiştirilmiştir.
2817
I SAYILI CETVEL
KADRO UNVANLARI ESAS ALINARAK
GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL
Ve r i l e c e k Gi yi m Eş ya s ı n ı n
Sıra
No. Kadro Unvanı Cinsi Miktarı
Kullanma
Süresi Niteliği
1 Ambar Memuru (Açıkta çalışan) İş önlüğü 1 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
Yağmurluk (Muşamba) 1 Adet 2 Yıl
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
2 Ambar Memuru (Soğuk hava
deposu, buzhane, buz fb., kombina
vb.)
İş Önlüğü 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
Kazak 1 Adet 2 Yıl Yün
Lastik çizme 1 Çift 2 Yıl
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
3 Ayniyat Memuru İş önlüğü 1 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
Yağmurluk (Muşamba) 1 Adet 2 Yıl
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
4 Rasat Kontrol Memuru-Rasatçı Yağmurluk (Muşamba) (*) 1 Adet 2 Yıl (*) Bunlardan biri
Meşin ceket (*) 1 Adet 3 Yıl verilir.
Lastik çizme veya bot 1 Çift 2 Yıl Bunlardan biri verilir.
5 Şoför Takım elbise veya tayyör 1 Takım 1 Yıl Yünlü Kumaştan
Tulum 1 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
Yağmurluk (Muşamba) 1 Adet 2 Yıl
Atkı veya kaşkol 1 Adet 3 Yıl Bunlardan biri verilir.
Eldiven 1 Çift 1 Yıl Yün
6 İcra Memuru Yağmurluk (Muşamba) 1 Adet 2 Yıl
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
7 Ambar Memuru (Kapalı yerde
çalışan), Ayniyat Memuru (Kapalı
yerde çalışan), Daktilograf, Bilgisayar
İşletmeni, Veri Hazırlama ve
Kontrol İşletmeni, Haberleşme
Memuru, Kütüphaneci, Arşivci,
Evrak Memuru, Santral Memuru,
Usta Öğretici, Gişe Memuru, Zabıt
Katibi (Mahkeme), Programcı,
Çözümleyici, Programcı Yardımcısı,
Çözümleyici Yardımcısı.
İş Önlüğü 1 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
8 Matbaacı, Ciltci İş Önlüğü 1 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
Tulum 1 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
9 Hemşire Hemşire Forması 2 Adet 1 Yıl Terlen Kumaştan
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
Kep 2 Adet 1 Yıl Patiskadan
Çorap 2 Adet 1 Yıl Naylondan
10 Ebe Ebe Forması 2 Adet 1 Yıl Terlen Kumaştan
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
Kep 2 Adet 1 Yıl Patiskadan
Çorap 2 Adet 1 Yıl Naylondan
Önlük 1 Adet 1 Yıl Plastik, deri vb.
2818
Ve r i l e c e k Gi yi m Eş ya s ı n ı n
Sıra
No. Kadro Unvanı Cinsi Miktarı
Kullanma
Süresi Niteliği
11 Hemşire, Ebe (Gezici) Hemşire veya Ebe Forması 2 Adet 1 Yıl Terlen Kumaştan
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
Kep 2 Adet 1 Yıl Patiskadan
Çorap 2 Adet 1 Yıl Naylondan
Manto 1 Adet 3 Yıl Yünlü Kumaştan
Önlük 1 Adet 1 Yıl
Yağmurluk (Muşamba) 1 Adet 2 Yıl
12 Sağlık Memuru (Gezici) İş Gömleği 2 Adet 1 Yıl KetenKumaştan
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
Palto veya Manto 1 Adet 3 Yıl Yünlü Kumaştan
İş Önlüğü 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
Yağmurluk (Muşamba) 1 Adet 2 Yıl
13 Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru İş Gömleği 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
Veteriner Sağlık Teknisyeni
(Laboratuvarda çalışan)
Laboratuvar Kıyafeti 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
14 Veteriner-Hayvan Sağlık Memuru İş Gömleği 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
Veteriner Sağlık Teknisyeni
(Hayvanlarla direkt temas eden)
Lastik Çizme veya Bot 1 Çift 2 Yıl Bunlardan biri verilir.
Yağmurluk (Muşamba) 1 Adet 2 Yıl
15 Uzman Tabip, Tabip (Fiilen
Tabiplik Yapanlar ile Akademik
Unvanlılar), Eczacı, Sağlık Memuru
İş Önlüğü 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
16 (Değişik: 15/9/2014-2014/6799)
Müftü, Müftü Yardımcısı, Vaiz,
İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım
Cüppe 1 Adet 2 Yıl
Sarık veya başörtüsü 1 Adet 2 Yıl
17 (Değişik: 15/9/2014-2014/6799)
Avukat, Hakim, Savcı, Hukuk
Müşaviri (Avukatlık ruhsatına
sahip)
Cüppe 1 Adet 2 Yıl
18 Bekçi (Üniformalı)
a) Açık yerde çalışan Takım Elbise veya Tayyör 1 Takım 1 Yıl Yünlü Kumaştan
Palto veya Manto 1 Adet 3 Yıl
Yağmurluk (Muşamba) 1 Adet 2 Yıl
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
Bot veya Fotin 1 Çift 1 Yıl Bunlardan biri verilir.
Şapka 1 Adet 2 Yıl
Eldiven 1 Çift 1 Yıl
Gömlek 4 Adet 1 Yıl 2 Yazlık, 2 Kışlık
verilir.
Kravat 1 Adet 1 Yıl
b) Kapalı Yerde Çalışan Takım Elbise veya Tayyör 1 Takım 1 Yıl Yünlü Kumaştan
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
Gömlek 4 Adet 1 Yıl 2 Yazlık, 2 Kışlık
verilir.
Kravat 1 Adet 1 Yıl
Şapka 1 Adet 2 Yıl
2818-1
Ve r i l e c e k Gi yi m Eş ya s ı n ı n
Sıra
No. Kadro Unvanı Cinsi Miktarı
Kullanma
Süresi Niteliği
19 (Değişik: 29/9/2009-2009/15480 K.)
Resmi Kıyafet Taşıyan Personel
(İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra
Personeli ile İnfaz ve Koruma Memuru,
(… )(1) (…)(2) Gemi Adamı,
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (…)(2)
v.b.)
a) Açık Yerde Çalışan Takım Elbise veya Tayyör
veya Pantolon ve Mont
1 Takım 2 Yıl Yünlü Kumaştan
Ayakkabı veya Bot 2 Çift 1 Yıl
Gömlek 4 Adet 1 Yıl 2 Yazlık, 2 Kışlık
verilir.
Kravat 1 Adet 1 Yıl
Şapka veya Kep 1 Adet 2 Yıl
Palto veya Manto veya
Pardesü veya Kaban
1 Adet 3 Yıl Bunlardan biri verilir.
Yağmurluk (Muşamba) 1 Adet 2 Yıl
b) Kapalı Yerde Çalışan Takım Elbise veya Tayyör
veya Pantolon ve Mont
1 Takım 2 Yıl Yünlü Kumaştan
Ayakkabı veya Bot 1 Çift 1 Yıl
Gömlek 4 Adet 1 Yıl 2 Yazlık, 2 Kışlık
verilir.
Kravat 1 Adet 1 Yıl
Şapka veya Kep 1 Adet 2 Yıl
20 (Ek: 17/5/2005-2005/8864 K.;
Değişik: 10/2/2012-2012/2818 K.)
İnfaz ve Koruma Memuru
Pantolon 3 adet 1 yıl (Kumaştan 1 adet
yazlık, 2 adet kışlık)
Tişört 4 adet 1 yıl (2 adet yazlık, 2 adet
kışlık)
Bot 2 adet 1 yıl (1 adet yazlık, 1 adet
kışlık)
Mont 1 adet 2 yıl
Pardesü-Gocuk 1 adet 3 yıl
Kep 1 adet 1 yıl
Yağmurluk 1 adet 3 yıl
Palaska 1 adet 2 yıl
–––––––––––––––––––––
(1) 8/2/2016 tarihli ve 2016/8542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu
sırada yer alan “Orman Muhafaza Memuru,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 5/2/2018 tarihli ve 2018/11334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu
sırada yer alan “Muhafaza Memuru, Kolcu,” ibaresi ile “, Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları”
ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
2818-2
Ve r i l e c e k Gi yi m Eş ya s ı n ı n
Sıra
No. Kadro Unvanı Cinsi Miktarı
Kullanma
Süresi Niteliği
21 (Ek: 8/2/2016-2016/8542 K.)
Orman Muhafaza Memuru
Pantolon veya Etek 2 Adet 1 Yıl Kumaştan 1 yazlık, 1
kışlık
Gömlek 4 Adet 1 Yıl 2 yazlık, 2 kışlık
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
Bot 1 Çift 2 Yıl
Mont 1 Adet 1 Yıl
Eldiven 1 Adet 5 Yıl
Kravat 1 Adet 1 Yıl
Parka 1 Adet 3 Yıl
Kep ve Bere 3 Adet 2 Yıl 1 yazlık kep, 1 kışlık
kep, 1 bere
Tişört 2 Adet 1 Yıl
Bel Kemeri 1 Adet 2 Yıl
Teçhizat Takımı 1 Adet 5 Yıl Teçhizat KemeriSilah
Kılıfı-El Feneri
22 (Ek: 6/6/2016-2016/8888 K.)
Mübaşir
Ceket 1 Adet 1 Yıl
Pantolon veya Etek 2 Adet 1 Yıl 1 Yazlık, 1 Kışlık
Gömlek 2 Adet 1 Yıl 1 Yazlık, 1 Kışlık
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
İş Önlüğü 1 Adet 1 Yıl
Kravat 2 Adet 2 Yıl
23 (Ek: 6/6/2016-2016/8888 K.)
Arama ve Kurtarma Teknisyeni
Pantolon 2 Adet 1 Yıl 1 Yazlık, 1 Kışlık
Mont 2 Adet 1 Yıl 1 Yazlık, 1 Kışlık
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
Bot 1 Çift 2 Yıl
Palaska 1 Adet 3 Yıl Kurtarma Palaskası
Tişört 2 Adet 1 Yıl Pamuklu
Kazak 1 Adet 1 Yıl Yünlü
Kep ve Bere 3 Adet 2 Yıl 1 Yazlık Kep, 1
Kışlık Kep, 1 Bere
Eldiven 1 Adet 2 Yıl Yünlü
Parka 1 Adet 3 Yıl
Yağmurluk 1 Adet 2 Yıl
Tulum 2 Adet 2 Yıl
İçlik 2 Adet 2 Yıl Termal
Yelek 1 Adet 5 Yıl Acil Durum İkaz
Yeleği
2819
Ve r i l e c e k Gi yi m Eş ya s ı n ı n
Sıra
No. Kadro Unvanı Cinsi Miktarı
Kullanma
Süresi Niteliği
24 (Ek: 5/2/2018-2018/11334 K.)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığında
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı
Gümrük Kanunu uyarınca resmi
kıyafet giymek zorunluluğu bulunan
personelden;
a) Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza
Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü,
Gümrük Müdür Yardımcısı
Takım Elbise 1 Takım 5 Yıl
Gömlek 1 Adet 5 Yıl
Kravat 1 Adet 5 Yıl
Ayakkabı 1 Çift 5 Yıl
Kemer 1 Adet 5 Yıl
b) Bölge Amiri, Kısım Amiri, Muhafaza
Memuru, Muayene Memuru
Pantolon 3 Adet 2 Yıl
Tişört 3 Adet 2 Yıl Yazlık
Gömlek 3 Adet 2 Yıl Kışlık
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl Yazlık
Bot 1 Çift 2 Yıl
Mevsimlik Mont 1 Adet 3 Yıl
Parka veya Kaban 1 Adet 5 Yıl
İçlik 2 Adet 2 Yıl 1 üst, 1 alt beden
Şapka veya Kep 1 Adet 2 Yıl
Bere veya Desensiz
Kumaş Başlık
1 Adet 2 Yıl İsteyen bayan personel
için desensiz
kumaş başlık
Eldiven 1 Çift 5 Yıl
Bel Kemeri ve/veya
Teçhizat Takımı
1 Adet 5 Yıl Muayene Memuru
için bel kemeri
c) Şef, Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni, Memur, İcra Memuru,
Anbar Memuru, Satış Memuru,
Veznedar
Pantolon 2 Adet 1 Yıl
Tişört 3 Adet 2 Yıl Yazlık
Gömlek 3 Adet 2 Yıl Kışlık
Ayakkabı 1 Çift 2 Yıl
Mevsimlik Mont 1 Adet 3 Yıl
Desensiz Kumaş Başlık 1 Adet 2 Yıl İsteyen bayan personel
için
Kemer 1 Adet 5 Yıl
2820
II SAYILI CETVEL
SINIFLARI ESAS ALINARAK
GİYECEK YARDIMI YAPILACAK PERSONEL
Ve r i l e c e k Gi yi m Eş ya s ı n ı n
Sıra
No. Kadro Unvanı Cinsi Miktarı
Kullanma
Süresi Niteliği
T E KNİK HİZM ET LE R S INIF I
1 Atölye, Fabrika,
Telekomünikasyon Tesisinde Fiilen
Çalışanlar
İş Önlüğü veya Tulum 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
Lastik Çizme veya Bot (*) 1 Çift 2 Yıl (*) Bunlardan biri
verilir. Ayakkabı (*) 1 Çift 1 Yıl
2 Açıkta Çalışanlar (Arazi, Şantiye,
Maden İşletmesi ve Radyoling
İstasyonlarında Çalışanlar)
İş önlüğü veya Tulum 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
Yağmurluk (Muşamba) 1 Adet 2 Yıl
Lastik Çizme veya Bot 1 Çift 2 Yıl Bunlardan biri verilir
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
3 Laboratuvarda Fiilen Çalışanlar İş Önlüğü 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
S AĞLIK HİZ M ET LE Rİ VE YARDIM CI S AĞLIK HİZM ET LE Rİ S INIF I
1 Ameliyathanede Görevli Sağlık
Personeli
Ameliyathane Kıyafeti 2 Adet 1 Yıl
2 Bu Hizmet Sınıfında Bulunan Diğer
Personel
İş Önlüğü 2 Adet 1 Yıl Keten Kumaştan
3 (Ek: 25/8/2003-2003/6104 K.;
Değişik: 2/10/2017-2017/10872 K.)
İl Ambulans Servisi Başhekimliği
İdari ve Destek Birimleri ile Başhekimliğe
bağlı Komuta Kontrol
Merkezi ve İstasyonlarda kadrolu
olarak (en az altı ay süreyle geçici
görevlendirilenler dahil) fiilen çalışan
112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli
(Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık
Memuru, Sağlık Teknikeri, Teknisyen,
Hemşire ve Şoför)
Mont 1 Adet 2 Yıl Polyester, pamuk,
elastan*
Yelek 2 Adet 2 Yıl Polyester, pamuk,
elastan*
(1 uzun veya kısa boy
yazlık, 1 uzun veya
kısa boy kışlık)
Pantolon 2 Adet 1 Yıl Polyester, pamuk,
elastan, yün*
(1 yazlık ve 1 kışlık)
Tişört 2 Adet 1 Yıl Polyester, pamuk,
elastan*
(1 uzun veya kısa
kollu yazlık, 1 uzun
kollu kışlık)
Örgü Başlık 1 Adet 2 Yıl Yün, akrilik*
Kep 1 Adet 2 Yıl Polyester, pamuk,
elastan*
Bot 1 Çift 2 Yıl
Ayakkabı 1 Çift 2 Yıl
*Kumaş niteliği içeriklerinden biri veya bir kaçı kullanılabilir.
2821
Ve r i l e c e k Gi yi m Eş ya s ı n ı n
Sıra
No. Kadro Unvanı Cinsi Miktarı
Kullanma
Süresi Niteliği
4 (Ek: 6/6/2016-2016/8888 K.)
Evde Sağlık Hizmetlerinde Görevli
Personel
Montgomer 1 Adet 2 Yıl 1. sınıf sentetik
kumaş/İç astarı polar
Kışlık Yelek 1 Adet 2 Yıl 1. sınıf sentetik
kumaş/İç astarı polar
Pantolon 2 Adet 1 Yıl Pamuklu
(1 yazlık, 1 kışlık)
Kazak 1 Adet 1 Yıl Yün/Polyester
Tişört 2 Adet 1 Yıl Pamuklu
(1 yazlık, 1 kışlık)
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
EM NİYE T HİZ ME T LERİ S INIF I
1 (Değişik : 20/11/2017-2017/11157 K.)
Resmi Kıyafet Taşıyanlar
Pantolon 4 adet 2 yıl 2 adet yazlık, 2 adet
kışlık
Tişört 3 adet 2 yıl
Gömlek 2 adet 2 yıl kışlık
Gömlek altı tişört 2 adet 2 yıl
Ayakkabı 1 çift 1 yıl
Bot 1 çift 3 yıl
Mont 1 adet 3 yıl
Kazak 1 adet 2 yıl
Eldiven 1 adet 5 yıl
Kravat 2 adet 5 yıl
Parka 1 adet 5 yıl
Termal içlik 1 adet 2 yıl
Kep 2 adet 1 yıl 1 yazlık, 1 kışlık
Bel kemeri 1 adet 5 yıl
Teçhizat takımı 1 adet 10 yıl
Örgü başlık 1 adet 2 yıl
2 Sivil Olarak Görev Yapanlar Takım Elbise veya
Tayyör
1 Takım 2 Yıl Yünlü Kumaştan
Ayakkabı 1 Çift 1 Yıl
Palto veya Manto veya
Pardesü
1 Adet 3 Yıl Bunlardan biri verilir.
Gömlek veya Bluz 4 Adet 1 Yıl 2 Yazlık, 2 Kışlık
verilir.
2822
Ve r i l e c e k Gi yi m Eş ya s ı n ı n
Sıra
No. Kadro Unvanı Cinsi Miktarı
Kullanma
Süresi Niteliği
M İLL İ İS T İHBARAT HİZ ME T LERİ S INIF I
Bu Hizmet Sınıfında Çalışan Personel Takım Elbise veya
Tayyör
1 Takım 2 Yıl Yünlü Kumaştan
Gömlek veya Bluz 4 Adet 1 Yıl 2 Yazlık, 2 Kışlık
verilir.
Kravat 1Adet 1 Yıl
Ayakkabı 1Çift 1 Yıl
Palto veya Manto veya
Pardesü
1Adet 3 Yıl Bunlardan biri verilir.
YARDIM CI HİZM ET LE R S INIF I(1)
(Değişik : 6/12/1993-93/5103 K.)
1 (…)(1)
2 (Değişik : 20/11/2017-2017/11157 K.)
Bu Hizmet Sınıfında Çalışan Personel
Takım Elbise veya
Tayyör
1 takım 1 yıl Yünlü kumaştan
Ayakkabı 1 çift 1 yıl
DİP NOT :
A)
1 – (Değişik sıra: 24/1/2005-2005/8411 K.) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki bando, boru
ve trompet takımı gösteri birliği mensuplarına normal giyim eşyası dışında 3 yılda bir kışlık ve
yazlık tören üniforması verilir.
(Değişik ikinci fıkra : 20/11/2017-2017/11157 K.) Emniyet Hizmetleri Sınıfında görevli
personele tören veya özel günlerde giyilmek üzere ayrıca 5 yılda bir takım elbiselik, şapkalık,
paltoluk veya pardesülük kumaş, bir adet beyaz gömlek ve bir çift tören ayakkabısı verilir.
–––––––––––––––––––––
(1) 20/11/2017 tarihli ve 2017/11157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle,
“YARDIMCI HİZMETLER SINIFI” bölümünün “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarında Çalışan Çarşı
ve Mahalle Bekçileri” başlıklı (1) numaralı sırası yürürlükten kaldırılmıştır.
2823
2 – (Değişik sıra: 6/12/1993-93/5103 K.) Resmi kıyafet taşıyan personele (Emniyet Hizmetleri
Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri, infaz ve koruma memurları,
orman muhafaza memurları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli ve mübaşirler hariç) ayrıca
keten kumaştan bir takım yazlık elbise veya pantolon ve mont verilir.(1)(2)(3)(4)(5)
–––––––––––––––––––––
(1) 17/5/2005 tarihli ve 2005/8864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle; bu
sırada yer alan "(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hariç)" ibaresi,
"(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri ve infaz ve koruma
memurları hariç)" şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle; bu
sırada yer alan "ayrıca keten kumaştan bir takım yazlık elbise" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya
pantolon ve mont" ibaresi 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak üzere eklenmiştir.
(3) 8/2/2016 tarihli ve 2016/8542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle; bu
sırada yer alan “(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri ve infaz ve
koruma memurları hariç)” ibaresi, "(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle
bekçileri, infaz ve koruma memurları ve orman muhafaza memurları hariç)" şeklinde değiştirilmiştir.
(4) 6/6/2016 tarihli ve 2016/8888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle; bu
sırada yer alan “(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile çarşı ve mahalle bekçileri, infaz ve
koruma memurları ve orman muhafaza memurları hariç)” ibaresi, “(Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan
personel ile çarşı ve mahalle bekçileri, infaz ve koruma memurları, orman muhafaza memurları ve
mübaşirler hariç)” şeklinde değiştirilmiştir.
(5) 5/2/2018 tarihli ve 2018/11334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle; bu
sırada yer alan “orman muhafaza memurları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
personeli” ibaresi eklenmiştir.
2824
3 – (Değişik sıra: 10/2/2011-2011/1437 K.) Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki personelden;
özel harekat, çevik kuvvet, arama kurtarma timleri ile atlı polis, uçucu personel, turizm polisi,
deniz polisi, kurbağa adam, toplum destekli polis, bisikletli polis, motosikletli timler (yunusşahm),
Başbakanlık koruma motosikletli ekibi, köpek eğitim merkezinde eğitim görmüş köpekli
polis, trafik hizmetlerinde çalışan personel, koruma hizmetlerinde çalışan personel, barışı
destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel, bomba imha uzmanı, laboratuvar
personeli ve olay yeri inceleme birimlerindeki görevlilere (II) sayılı Cetvelin Emniyet Hizmetleri
Sınıfına ait bölümünün (1) numaralı sırasında belirtilen giyim eşyalarından verilmesi gerekenler
İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenir.(1)(2)(3)
Bu hizmet birimlerinde görev yapan personele, yukarıdaki esasa göre belirlenecek giyim
eşyaları dışında görevin ve hizmetin özelliğine göre ayrıca verilecek olan giyim eşyalarının cinsi,
miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile belirlenen
esaslara göre hak sahiplerine verilir.
Bu hizmet birimlerine ait giyim eşyalarından; yurtdışında görevlendirilen personel ile öğrenci,
eğitici ve kursiyer personele verilmesi gerekenler Emniyet Genel Müdürünün onayı ile
belirlenir.
4 – (Değişik birinci fıkra: 20/11/2017-2017/11157 K.) Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden
isteyen bayan personele her yıl 2 adet desensiz kumaş başlık verilir.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ile
belirlenecek hizmet birimlerinde görev yapanlara 5 yılda bir reflektif uygulama yeleği ve sivil
olarak görev yapanlara 5 yılda bir operasyon yeleği verilir.
5 – Karayollarında kar temizleme işinde çalıştırılanlara, bir takım eldiven, lastik çizme
veya bot ve gocuk verilir.
6 – Şoförlere verilen tulum, aracın bakımı ve tamiri sırasında kullanılmak üzere kamu
araçlarında hazır bulundurulur.
7 – İtfaiye işinde fiilen çalışan personele I sayılı cetvelde belirtilen resmi kıyafete ilaveten
görev (iş) kıyafeti olarak, iş elbisesi veya tulum, yağmurluk (muşamba), iş ayakkabısı veya lastik
çizme ve eldiven verilir.
–––––––––––––––––––––
(1) 10/2/2012 tarihli ve 2012/2818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu
fıkrada yer alan “trafik hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresinden sonra gelmek üzere “koruma hizmetlerinde
çalışan personel,” ibaresi eklenmiştir.
(2) 20/4/2015 tarihli ve 2015/7605 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu
fıkrada yer alan “koruma hizmetlerinde çalışan personel,” ibaresinden sonra gelmek üzere “barışı
destekleme ve koruma misyonlarında görevlendirilen personel,” ibaresi eklenmiştir.
(3) 20/11/2017 tarihli ve 2017/11157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu
fıkrada yer alan “sualtı grup amirliğinde görevli balık adam” ibaresi “kurbağa adam” şeklinde değiştirilmiştir.
2825
8 – Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin (b) fıkrasında sayılanlar ile büro personeli hariç
olmak üzere; maden işletmelerinde çalışanlara tulum, bot veya lastik çizme, eldiven; çimento
fabrikaları ile kömür tevziinde çalışanlara tulum, yağmurluk (muşamba), bot veya lastik çizme,
eldiven; tekel tuzlaları, yaprak tütün atölye ve evleri ile fabrikalarında çalışanlara tulum ve eldiven
ayrıca verilir.
9 – Laboratuvarda fiilen çalışanlara iş önlüğüne ilave olarak görevin gerektirdiği diğer kıyafet
demirbaş olarak verilir.
10 – Dip Not A/8'de belirtilenlerle II sayılı cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümünün
2 nci sırasında sayılan yerlerde fiilen çalışanlara gerektiğinde ayrıca gocuk veya meşin
ceket verilebilir.
11 – (Ek sıra: 21/8/1996-96/8518 K.) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlügünde çalışan
personele görevlerinin özelliği itibariyle verilecek giyecek eşyasının kimlere verileceği,
cinsi, miktarı, verilme zamanı ile kullanma süresi, bu Yönetmelikte belirlenmiş hususlar da dikkate
alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile tespit edilir.
12 – (Ek sıra: 25/8/2003-2003/6104 K.) (Değişik birinci fıkra: 2/10/2017-2017/10872
K.) İl ambulans servisi başhekimliği idari ve destek birimleri ile başhekimliğe bağlı komuta kontrol
merkezi ve istasyonlarda görevli personele özel görev kıyafeti olarak belirlenmiş bulunan
giyim eşyalarının dışında giyecek yardımı yapılmaz.
Bu personelin herhangi bir nedenle acil sağlık hizmetleri dışında başka bir görevle
görevlendirilmesi halinde, kullanma süresinin yarısından daha az sure kullanılmış olan giyecek
eşyaları geri alınır ve bu hizmetlerde kullanılmak üzere değerlendirilir. Geri alınan giyeceklerin
nasıl değerlendirileceği Sağlık Bakanlığınca belirlenir.
Yukarıda belirtilen giyim eşyaları için bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde gösterilen adet ve
süreler esas alınır.
(Ek fıkra: 6/6/2016-2016/8888 K.) Evde sağlık hizmetlerinde görevli personelin herhangi
bir nedenle evde sağlık hizmetleri dışında başka bir görevde görevlendirilmesi halinde, kullanma
süresinin yarısından daha az süre kullanılmış ve kullanılabilir durumda olan giyecek eşyaları geri
alınır ve bu hizmetlerde kullanılmak üzere değerlendirilir. Geri alınan giyecek eşyalarının nasıl
değerlendirileceği Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca belirlenir.
13 – (Ek sıra: 9/5/2014-2014/6382 K.; Mülga sıra: 5/2/2018-2018/11334 K.)
(1)
14 – (Ek sıra: 9/5/2014-2014/6382 K.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatına ait
kaptan, makinist ve gemi adamı kadrolarında görev yapan personele yılda iki adet tişört, bir adet
kazak ile üç yılda bir adet baret ve bir adet tulum verilebilir.(1)
–––––––––––––––––––––
(1) Bu sıralar, 11/6/2014 tarihli ve 29027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup yayımını izleyen yılın
başı olan 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
2826
15 – (Ek sıra: 8/2/2016-2016/8542 K.) Orman muhafaza memurlarına yapacakları görevler
gereği iki yılda bir, iki adet (yazlık, kışlık) pantolon, iki yılda bir, bir adet kazak ve yelek
verilebilir. Motosikletli olarak görev yapan orman muhafaza memurlarına ise bu giyim eşyaları ile
(I) sayılı Cetvelin (21) numaralı sırasında sayılan giyim eşyalarının dışında giymeleri zorunlu
olan giyim eşyaları ayrıca verilir.
Motosikletli olarak görev yapan orman muhafaza memurlarının zorunlu olarak giyecekleri
giyim eşyaları ile bunlara bu giyim eşyaları dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelik kapsamında
verilecek giyim eşyalarından hangilerinin verileceğini belirlemeye Orman ve Su İşleri Bakanlığı
yetkilidir.
16 – (Ek sıra: 6/6/2016-2016/8888 K.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Dedektör Köpek
Eğitmeni ve İdarecisi olarak görev yapan muhafaza amir ve memurlarına yılda (2) adet tulum
verilir.
B) Bu Yönetmeliğe ekli II sayılı Cetvelin Teknik Hizmetler Sınıfına ait bölümünün 2 nci
sırasında belirtilen (Arazide çalışanlar) ibaresi, yıllık çalışma programları çerçevesinde aynı yıl
içerisinde en az toplam 3 ay süre ile fiilen arazide görev yapılmasını ifade eder.
GİYİM EŞYASI TESLİM TUTANAĞI
VERİLEN GİYİM EŞYASININ
Cinsi Miktarı
Kullanma
Süresi
Verildiği
Tarih
Yukarıda cins, miktar ve süresi ile nitelikleri yazılı giyim eşyasını tamamen teslim aldım.
TESLİM EDEN TESLİM ALAN
ADI SOYADI :
GÖREVİ :
KURUM SİCİL NO :
İMZASI :
2827-2871
14/9/1991 TARİHLİ VE 91/2268 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO
Ek ve Değişiklik Getiren
Yönetmeliği Yürürlüğe
Koyan Kararnamenin
91/2268 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Yürürlüğe Konulan
Yönetmeliğin Değişen Maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
Tarihi Numarası
6/12/1993 93/5103 4, (II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A) 1/1/1994
21/8/1996 96/8518 DİP NOT (A) 30/9/1996
16/2/1998 98/10652 (I) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A) 28/2/1998
25/8/2003 2003/6104 9, (II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A) 1/1/2004 tarihinden geçerli olmak
üzere 24/9/2003
24/1/2005 2005/8411 (II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A) 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak
üzere 8/2/2005
17/5/2005 2005/8864 (I) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A) 4/6/2005 tarihini izleyen malî
yılın başında
11/4/2007 2007/11991 DİP NOT (A) 5/5/2007 tarihini izleyen malî
yılın başında
28/2/2008 2008/13349 4
1/1/2008 tarihinden geçerli olmak
üzere 19/3/2008
29/9/2009 2009/15480 (I) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A) Yayım tarihi olan 17/10/2009’u
izleyen yılbaşında (1/1/2010)
7/5/2010 2010/508 EK MADDE 1, GEÇİCİ MADDE 1 1/1/2010 tarihinden geçerli olmak
üzere 29/6/2010
10/2/2011 2011/1437 9, (II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A) 3/5/2011 tarihini izleyen malî
yılın başında
10/2/2012 2012/2818 (I) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A) 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak
üzere 9/3/2012
9/5/2014 2014/6382 DİP NOT (A) Yayım tarihi olan 11/6/2014’ü
izleyen yılbaşında (1/1/2015)
15/9/2014 2014/6799 EK MADDE 1, (I) Sayılı Cetvel 2/10/2014
20/4/2015 2015/7605 DİP NOT (A) 30/5/2015
8/2/2016 2016/8542 EK MADDE 1, (I) Sayılı Cetvel,
(II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A)
1/1/2016 tarihinden geçerli olmak
üzere 9/3/2016
6/6/2016 2016/8888 EK MADDE 1, (I) Sayılı Cetvel,
(II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A) 23/6/2016
6/2/2017 2017/9853 DİP NOT (A) 17/3/2017
2/10/2017 2017/10872 (II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A) 1/12/2017
20/11/2017 2017/11157 (II) Sayılı Cetvel, DİP NOT (A) 20/1/2018
5/2/2018 2018/11334 Ek Madde 1, (I) Sayılı Cetvel,
DİP NOT (A) 22/2/2018

Cevapla