BAZI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI İÇİN CUMHURBAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

BAZI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI İÇİN CUMHURBAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

Mesaj gönderen Admin » 22 Eyl 2018, 14:49

3729

BAZI ANDLAŞMALARIN YAPILMASI İÇİN CUMHURBAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ HAKKINDA KANUN (1)

Kanun Numarası : 244
Kabul Tarihi : 31/5/1963
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/6/1963 Sayı : 11425
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 1507


İmza yetkisinin verilmesi:
Madde 1 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/181 md.)

Onaylamanın uygun bulunması kanunu:
Madde 2 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/181 md.)

_____________
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 181 inci maddesiyle, “Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlüğü ve Yayınlanması ile Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun”un adı “Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin Cumhurbaşkanına Yetki Verilmesi Hakkında Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

3730

Onaylama ve sair tasarruflar:
Madde 3 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/181 md.)

Andlaşmalarla ilgili belgelerin hazırlanması:
Madde 4 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/181 md.)

İktisadi, ticari, idari ve teknik andlaşmaların yapılmasında Cumhurbaşkanının (1) yetkisi:
Madde 5 – Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı Devletlerle ve milletlerarası kurullarla veya bunlar adına hareket eden kurumlarla yapılmış olup Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlükte bulunan iki veya çok taraflı andlaşmaların iktisadi, ticari, teknik, veya idari hükümlerinin taşıdığı amaçların yerine getirilmesi gayesini güden iki veya çok taraflı andlaşmalar ile Türkiye Cumhuriyetine hibe, kredi veya sair suretlerle yardım sağlıyan iki veya çok taraflı andlaşmaları, iki veya çok taraflı teknik veya idari işbirliği andlaşmalarını, iki veya çok taraflı borç ertelenmesi veya ticaret andlaşmalarını ve aynı nitelikteki modüsvivendileri 2 nci maddenin 4 üncü fıkrası gereğince onaylamaya veya bunlara katılmaya Cumhurbaşkanı (1) yetkilidir.

NATO ile ilgili andlaşmaların yapılmasında Hükümetin yetkisi:
Madde 6 – (Mülga: 2/7/2018 – KHK-703/181 md.)

Andlaşmalarda yer alan maddelerin gümrük resimleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanının (2) yetkisi:
Madde 7 – 5 inci maddede yazılı andlaşmaların ve modüsvivendilerin kapsamına giren maddelerin yürürlükteki Gümrük resimlerinde (…) (2) değişiklik yapmaya veya bu maddelerden bazılarının resmini kaldırmaya veyahut muaf tutulmuş olanları umumi tarifedeki resme tabi kılmaya ve bu değişikliklerin uygulanmasına dair usul ve şartları tesbit etmeye Cumhurbaşkanı (2) yetkilidir.
Cumhurbaşkanı (2), yukardaki fıkra gereğince aldığı tedbirleri Cumhurbaşkanı kararıyla (2) yürürlüğe koyar ve bunları, bu kararın (2) Resmi Gazete'de yayımlanmakla yürürlüğe girdiği tarihten başlıyarak üç ay içinde (…) (2) Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunar.

Kaldırılan hükümler:
Madde 8 – Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı, Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı, Milletlerarası, Çalışma Taşkilatı ve Dünya Sağlık Teşkilatı arasında Teknik Yardım Teminine Mütedair Esas Anlaşma ve eklerinin Onanması hakkında 3 Temmuz 1953 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 2 nci maddesi, Yabancı memleketlerle muvakkat mahiyette modüsvivendiler ve ticaret anlaşmaları akdi ve bunların şümulüne giren maddelerin gümrük resimlerinde değişiklikler yapılması ve anlaşmaya yanaşmıyan devletler muvaredatına karşı tedbirler alınması hususunda Hükümete salahiyet verilmesi hakkında 1 Şubat 1956

___________
(1) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 181 inci maddesiyle, bu maddenin madde başlığında yer alan “Hükümetin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde ve aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli 703 sayılı KHK’nin 181 inci maddesiyle, bu maddenin madde başlığında yer alan “Hükümetin” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri “Cumhurbaşkanı” şeklinde, ikinci fıkrada yer alan “bir kararname ile” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararıyla” şeklinde ve aynı fıkrada yer alan “bu kararnamenin” ibaresi “bu kararın” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “Dışişleri, Maliye, Ticaret, Gümrük ve Tekel, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının birlikte lüzum göstermeleri üzerine” ibaresi ile ikinci fıkrada yer alan “, bir kanun tasarısı ile” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

3730-3732

tarihli ve 6653 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri ile Birleşmiş Milletler Andlaşması ile Birleşmiş Milletler Teşkilatına bağlı ihtisas müesseselerinin Ana Sözleşmeleri, Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Münakit Ekonomik İş Birliği Anlaşması, Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve Hükümetimiz tarafından imza edilmiş veya edilecek sair andlaşma ve sözleşmelerin icaplarından olarak ilgili Hükümet ve teşekküller veya bunlar namına hareket edecek müesseseler ile kredi, yardım ve ödeme anlaşmaları akdine Hükümetin salahiyetli kılınması hakkında 20 Mayıs 1959 tarihli ve 7280 sayılı Kanunun 1, 2 ve 3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlüğe giriş:
Madde 9 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük:
Madde 10 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

3732


Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası 244 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
1173 - 17/5/1969
KHK/703 Kanunun Adı,1 ila 4,5,6,7 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

Cevapla