YURT DIŞINDA GÖREVLİ PERSONELE NAKTİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

YURT DIŞINDA GÖREVLİ PERSONELE NAKTİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

Mesaj gönderen Admin » 22 Eyl 2018, 14:46

5243

YURT DIŞINDA GÖREVLİ PERSONELE NAKTİ TAZMİNAT VERİLMESİ VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası : 2453
Kabul Tarihi : 23/4/1981
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 25/4/1981 Sayı : 17321
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 20 Sayfa : 259

Madde 1 – (Değişik: 1/6/1994 - 3994/1 md.) (1)
Bu Kanun;
a) Yurt dışında sürekli görev veya her türlü geçişi görev nedeniyle bulunan Türk uyruklu kamu personelinden; bu görevlerinden dolayı (görevleri sona ermiş olsa bile) yurt dışında maruz kaldıkları tedhiş veya uğradıkları suikast sonucu ölen, engelli hâle gelen ya da yaralananları,
b) Anayasanın 92 inci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar uyarınca ya da 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 10 uncu maddesi gereğince görevlendirilenler ile yabancı ülkeler veya uluslararası sahalarda yapılan eğitim, tatbikat, manevra veya harekat sırasında bu görevin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içerisinde ölen, engelli hâle gelen ve yaralananları,
Kapsar ve bunlar hakkında 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.
Madde 2 – Aynı olay ve durum nedeniyle;
a) 2330 sayılı Kanundan yararlanmış olanlara birinci maddedeki hüküm ayrıca uygulanmaz.
b) Kendilerine vatani hizmet tertibinden aylık bağlananlar, 2330 sayılı Kanunun 4 ncü maddesindeki % 25 oranındaki aylık artırma hükmünden yararlanamazlar.
Madde 3 – Bu Kanun kapsamına giren personelin, yurt dışında kendilerine veya mallarına yönelen tedhiş veya yapılan suikast sonucu menkul veya gayrimenkullerinin kısmen veya tamamen tahrip olması halinde; sigorta şirketleri veya yabancı makamlar herhangi bir tazminat ödemedikleri takdirde olayın vuku bulduğu ülkenin mevzuatına göre düzenlenecek hasar tespit raporunda belirtilen miktarda hasar tazminatı, hak sahibinin bağlı olduğu kurumca ödenir. Ancak, ilgili ülke mevzuatının uygulama imkanı bulunmaması gibi zorunlu hallerde en yakın misyon şefi tarafından teşkil edilecek ve uzmanlardan oluşan bir kurulca düzenlenecek hasar tesbit raporu ödemeye esas alınır.
Sigorta şirketleri ve yabancı makamların ödedikleri tazminatın tutarı hasar tespit raporunda belirtilen miktardan az olduğu takdirde aradaki fark ödenir.
Madde 4 – 1 inci madde kapsamına giren personel ile bunların eş ve ikinci derece dahil kan ve birinci derece sıhri hısımlarından yurt dışında maruz kaldıkları tedhiş veya uğradıkları suikast neticesinde ölenlerin cenazelerinin nakil ve defin giderleri (…)(2) personelin bağlı bulunduğu kurumca karşılanır. (2)
Yukarıdaki fıkrada belirtilen olaylar neticesi ölen diğer Türk uyrukluların cenazelerinin nakil ve defin giderleri gerektiğinde Dışişleri Bakanlığınca karşılanır.
–––––––––––––––
(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalan” ibareleri “engelli hâle gelen” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 5510 sayılı Kanunun 31/5/2006 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle değişik 106 ncı maddesiyle; bu fıkrada yer alan "ile yaralanan veya sakat kalanların tedavi giderleri" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

5244

Geçici Madde 1 – Bu Kanunun uygulanmasında 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunun;
a) 3 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerine göre ödenecek nakdi tazminatlar 1/1/1973 tarihinden itibaren uygulanır. 1/1/1973 tarihi ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih arasındaki döneme ilişkin ödemelerin hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen 1 nci derece son kademe aylığının bu Kanunun yayımı tarihindeki brüt tutarı esas alınır.
Ancak, yukarıdaki hükme göre ana ve babaya nakdi tazminat ödenebilmesi, bu Kanunun yayımı tarihinde sağ olmaları şartına bağlıdır.
1/1/1973 tarihinden itibaren nakdi tazminata hak kazanmış bulunan eşlerden bu Kanunun yayımı tarihinden önce ölmüş olanların tazminat payları görev nedeniyle ölenin çocuklarına ödenir. Çocukları yoksa miras hükümleri uygulanır.
b) Bağlanacak aylıklarla ilgili 4 ncü maddesi, 1/1/1973 tarihinden itibaren bu Kanunun şumulüne girecekleri de kapsayacak şekilde bu Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından,
c) Öğretim yardımlarıyla ilgili 7 nci maddesi, 1/1/1973 tarihinden itibaren bu Kanunun kapsamına girenlerin çocuklarını da içine alacak şekilde yayımı tarihinden,
Geçerli olarak ve anılan Kanunun geçici 3 ncü maddesinin mahsup hükümleri de dikkate alınmak suretiyle uygulanır.
Ancak, kendilerine aynı olay ve durum nedeniyle vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış olanlar, 3/11/1980 tarih ve 2330 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin, bağlanacak aylıkların % 25 artırılarak ödenmesine ilişkin hükmünden yararlanamazlar.
Geçici Madde 2 – 1 inci madde kapsamına giren personelin 1/1/1973 tarihinden itibaren bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, yurt dışında kendilerine veya mallarına yönelen tedhiş veya yapılan suikast sonucu menkul ve gayrimenkul malları tamamen veya kısmen tahrip olanlardan, Bütçe kanunları hükümlerine göre veya herhangi bir suretle ödeme yapılmamış bulunanlara 3 ncü madde hükümlerine göre verilecek hasar tazminatı, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca tespit edilecek esaslara göre ödenir.
Bu Kanundan yararlananlar 1981 Mali Yılı Bütçe Kanununun (R) cetvelinin 460 Harcama Kaleminin (f) bendinde yer alan hükümden ayrıca yararlanamazlar.
Geçici Madde 3 – (Ek: 1/6/1994 - 3994/2 md.)
30.8.1992 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen süre içerisinde 1 inci maddenin (b) bendi kapsamına girenler hakkında da 3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Yürürlük:
Madde 5 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 6 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

5244-1/5245

2453 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun/ Numarası
2453 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
3994 – 7/6/1994
(5754 sayılı Kanun ile değişik) 5510 4 1/10/2008
6462 1 3/5/2013

Cevapla