İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İLE İL YATIRIM VE HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İLE İL YATIRIM VE HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN

Mesaj gönderen Admin » 22 Eyl 2018, 01:06

6581

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YÜKSEK DİSİPLİN KURULU İLE İL YATIRIM VE HİZMETLERİNE İLİŞKİN BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN (1) (2)

Kanun Numarası : 3152
Kabul Tarihi : 14/2/1985
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 23/2/1985 Sayı : 18675
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 239


BİRİNCİ KISIM
Amaç, Görev, Teşkilat
Amaç
Madde 1 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Görev
Madde 2 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Teşkilat
Madde 3 –(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

İKİNCİ KISIM
Bakanlık Merkez Teşkilatı
Merkez Teşkilatı
Madde 4 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

BİRİNCİ BÖLÜM
Bakanlık Makamı
Bakan
Madde 5 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Müsteşar
Madde 6 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Müsteşar yardımcıları
Madde 7 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
İKİNCİ BÖLÜM
Anahizmet Birimleri
Anahizmet Birimleri
Madde 8 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
Madde 9 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
––––––––––––––––––
(1) Bu Kanunun adı 6/8/1988 tarih ve 340 sayılı KHK'nin 1 inci maddesiyle değiştirilmiş ve metne işlenmiş-tir.
(2) Bu Kanunun Adı “İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 18 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

6582/6588-6

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 10 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Madde 11 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
Madde 12 – (Mülga: 29/5/2009 - 5902/25 md.)
Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı
Madde 13 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Dernekler Dairesi Başkanlığı
Madde 13/A- (Ek: 31/7/2003-4970/2 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Madde 13/B- (Ek: 8/8/2011-KHK-649/47 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Danışma ve Denetim Birimleri
Danışma ve Denetim Birimleri
Madde 14 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Madde 15 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Madde 16 – (Mülga : 22/12/2005-5436/17 md.)
Hukuk Müşavirliği
Madde 17 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Bakanlık Müşavirleri
Madde 18 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Madde 19 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardımcı Birimler
Yardımcı Birimler
Madde 20 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Personel Genel Müdürlüğü
Madde 21 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Madde 22 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Madde 23 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Madde 23/A – (Ek: 8/8/2011-649-KHK/49 md. ; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Özel Kalem Müdürlüğü
Madde 24 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

6589


BEŞİNCİ BÖLÜM
Sürekli Kurullar
Sürekli kurullar
Madde 25 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu
Madde 26 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Bakanlık Encümeni
Madde 27 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

ÜÇÜNCÜ KISlM
Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar
Taşra Teşkilatı
Madde 28 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
İl yatırım ve hizmetleri (1)
Madde 28/A – (Ek: 12/11/2012-6360/34 md.; Değişik: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
(1) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları, illerde her türlü yatırım, yapım, bakım, onarım ve yardım işlerini Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla yapabilirler. Bu işler karşılığı yapılacak kaynak transferlerinin hangi aşamada ne surette avans veya tahakkuk suretiyle yapılacağı, ihaleye çıkılmasında kaynağın sağlanması yöntemi, avans karşılığı ödeneğin saklı tutulması, ödenek devri, aranacak belgeler ile bu kapsamdaki diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Bu madde kapsamında Başkanlık aracılığıyla yapılacak işlere ilişkin ödenekler, kamu kurum ve kuruluşlarının bütçele-rinde ayrı tertiplerde izlenir, bu ödeneklerden diğer tertiplere aktarma yapılamaz ve başka amaç-larla kullanılamaz. Söz konusu tertiplerde yer alan ödeneklerden harcanmayan kısımlar ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydedilir.
(2) İldeki kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülmesi gereken yatırım ve hizmetlerin ak-sadığının ve bu durumun halkın sağlığı, huzur ve esenliği ile kamu düzeni ve güvenliğini olumsuz etkilediğinin vali veya ilgili bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, vali uygun süre vererek hiz-met ve yatırımın gerçekleştirilmesini ister. Hizmet ve yatırımın verilen sürede gerçekleşmemesi hâlinde, vali söz konusu yatırım ve hizmetin ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yerine getirilmesini isteyebileceği gibi yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı aracılığıyla da yerine getirebilir. Yapılan veya yapılacak harcamalar karşılığı tutarlar ilgili kurumun pay ve ödenekle-rinden tahsis yapan kurum tarafından kesilerek ilgili başkanlığa veya hizmeti yerine getiren diğer kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Bu fıkra kapsamında ilgili genel bütçeli idarelere aktarılan tutarları, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan bütçesinin ilgili ter-tiplerine ödenek kaydetmeye ve yıl içerisinde harcanmayan kısımlarını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Strateji ve Bütçe Başkanlığı yetkilidir. Diğer kamu kurum ve kuru-luşlarına aktarılan tutarların bütçeleriyle ilişkilendirilmesi bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

–––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” iken, 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 18 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

6590

Bağlı kuruluşlar
Madde 29 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

DÖRDÜNCÜ KISIM
Sorumluluk ve Yetkiler
Yöneticilerin sorumlulukları
Madde 30 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu
Madde 31 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Mahalli İdarelerle koordinasyon sorumluluğu
Madde 32 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi
Madde 33 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Yetki devri
Madde 34 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Atama
Madde 35 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Kadrolar
Madde 36 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Valilerin merkezde görevlendirilmesi
Madde 37 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Kontrolörler
Madde 38 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 39 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
İl Planlama Uzmanlığı
Ek Madde 1 – (Ek : 6/8/1988 - KHK - 340/2 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Ek Madde 2- (Ek: 31/7/2003-4970/3 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Ek Madde 3- (Ek: 31/7/2003-4970/3 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Ek Madde 4- (Ek: 2/1/2017-KHK-682/36 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/36 md.)
Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu; Müsteşarın veya Bakanın uygun gördüğü Müsteşar Yardımcısının başkanlığında Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdürü ile;
a) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Müsteşar veya Bakanın uygun gördüğü Müsteşar Yardımcısının katılımıyla,

6590-1

b) Emniyet Genel Müdürlüğü personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Emniyet Genel Müdürü veya Bakanın uygun gördüğü Emniyet Genel Müdür Yardımcısının katılımıyla,
c) Jandarma Genel Komutanlığı personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Jandarma Genel Komutanı veya Bakanın uygun gördüğü Jandarma Genel Komutan Yardımcısının katılımıyla,
d) Sahil Güvenlik Komutanlığı personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Sahil Güvenlik Komutanı veya Bakanın uygun gördüğü Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısının katılımıyla,
e) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personeliyle ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Genel Müdür veya Bakanın uygun gördüğü Genel Müdür Yardımcısının katılımıyla,
f) Diğer memurlarla ilgili işlerin görüşüldüğü ve karara bağlandığı toplantılarına Bakanın belirlediği ana hizmet birimlerinden birisinin en üst amirinin katılımıyla,
oluşur.
Ek Madde 5- (Ek: 2/1/2017-KHK-682/36 md.; Aynen kabul: 31/1/2018-7068/36 md.)
Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı, Bakanlığa bağlı kuruluşlar, mahalli idareler ve bunların bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde istihdam edilen memurlar hakkında gerek görülmesi halinde Devlet memurluğundan çıkarma cezasını vermek.
b) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu kararları kesindir.
Ek Madde 6- (Ek: 19/10/2017-7039/35 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Geçici hükümler
Geçici Madde 1 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Geçici Madde 2 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Geçici Madde 3 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Geçici Madde 4 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Geçici Madde 5 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Geçici Madde 6 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Geçici Madde 7 – (Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Geçici Madde 8 – (Ek : 14/9/1999 - KHK 576/4 md.; Mülga: 3/8/2000 - KHK - 609/1 md.)
Geçici Madde 9- (Ek: 31/7/2003-4970/5 md.; Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)
Geçici Madde 10- (Ek: 15/8/2016-KHK-674/36 md.; Aynen Kabul: 10/11/2016-6758/32 md.)
Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarının 2016 mali yılı harcamaları, Maliye Ba-kanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar İçişleri Bakanlığının 2016 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

6590-2

Başkanlıkların kullanımında bulunan her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme ile borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve dokü-manların devir işlemleri İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre yürütülür. 6360 sayılı Kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerine ait taşınmazlardan ilgisi nedeniyle Hazineye devredilen ancak halen başkanlığın kullanımında olan taşınmazlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde ilgili başkanlığın talebi ve defterdarlık tarafından tapu müdür-lüğüne başvurulması üzerine tapuda bu başkanlık adına devir ve tescil edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, başkanlıklarca sözleşmeye bağlanmış olan işler mevcut sözleşme hükümlerine göre yürütülmeye devam olunur. Başkanlıklara devredilen sözleşmelerden dolayı taraf olunan davalar ile başlatılmış olan takiplerde başkanlıklar kendiliğin-den taraf sıfatını kazanır. Ancak valinin uygun görmesi halinde söz konusu davalar ile başlatılmış takipler valiliklerce sonuçlandırılır.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi-nin yirmibeşinci fıkrası ile bu Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilmeden önceki 28/A maddesine göre; İçişleri Bakanlığı bütçesine, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin işleri ile ilgili olarak aktarılan veya kaydedilen ödeneklerden harcanmayan kısımlar, iş veya projenin ilgili olduğu idare bütçesine İçişleri Bakanlığınca aktarılır. Genel bütçe kapsamında yer almayan diğer kurum ve kuruluşlarının işlerine ilişkin İçişleri Bakanlığı bütçesine kaydedilen ödenekler-den harcanmayan kısımlar karşılığı tutarlar ise İçişleri Bakanlığı bütçesine gider kaydedilerek ilgili kurum veya kuruluşun muhasebe birimi hesabına yatırılır. Yatırılan bu tutarlar ilgili kurum veya kuruluş tarafından bütçesine gelir ve ödenek kaydedilir. Bu fıkra kapsamında merkezi yöne-tim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerine kaydedilen veya aktarılan ödeneklerden harcan-mayan kısımları ertesi yıl bütçesine devren ödenek kaydetmeye ilgili kamu idaresi yetkilidir.
Geçici Madde 11- (Ek: 3/10/2016-KHK-676/26 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/24 md.)
Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bir yıl içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Bu sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine ilişkin gö-rev ve hizmetler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler veya personel tarafın-dan yürütülmeye devam olunur.
Pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlü-ğüne devredilen görevler hakkında diğer mevzuatta Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, mahalli emniyet makamlarına yapılmış olan atıflar ise nüfus müdürlüklerine yapılmış sayılır.
Yürürlük
Madde 40 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 41 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6591


14/2/1985 TARİHLİ VE 3152 SAYILI ANA KANUNA İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1) 3/8/2000 tarihli ve 609 sayılı KHK.’nin geçici maddesi
Geçici Madde 1 – (İptal: Ana.Mah.nin 31/10/2000 tarih ve E.:2000/34, K.:2000/37 sayılı Kararı ile.)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
(Ek- 1 sayılı Cetvel)
(Mülga: 2/7/2018-KHK-703/18 md.)

3152 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanu-nun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı-nın Numarası 3152 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
KHK/340 — 8/11/1988
KHK/367 — 4/5/1989
KHK/576 — 23/9/1999
KHK/581 — 1/11/1999
KHK/609 — 23/8/2000
4825 — 20/3/2003
4970 — 6/8/2003
5253 13/A 23/11/2004
5436 14 ve 16 24/12/2005
5490 28 29/4/2006
5540 27 5/7/2006
5902 2, 8, 12, 27 17/6/2009
5952 28, 29 4/3/2010
6111 23 25/2/2011
KHK/649 8, 13/B, 20, 23/A, (1) sayılı cetvel 17/8/2011

6592

3152 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA
ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTE


Değiştiren Kanu-nun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararı-nın Numarası 3152 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
KHK/666 37 15/1/2012
6360 28, 28/A 6/12/2012
6458 29 11/4/2013
6525 28 27/2/2014
6713 25 20/5/2016
KHK/674 7, 28/A, Geçici Madde 10 1/9/2016
KHK/676 2, 3, 10, Geçici Madde 11 29/10/2016
6758 7, 28/A, Geçici Madde 10 24/11/2016
KHK/682 Ek Madde 4, Ek Madde 5 23/1/2017
7039 Ek Madde 6 3/11/2017
7068 Ek Madde 4, Ek Madde 5 8/3/2018
7070 2, 3, 10, Geçici Madde 11 8/3/2018
KHK/703 Kanunun Adı, 1 ila 28, 28/A, 29 ila 39, Ek Madde 1 ila Ek Madde 3, Ek Madde 6, Geçici Madde 1 ila Geçici Madde 9, Ek (I) sayılı cetvel 24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

Cevapla