EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU

Mesaj gönderen Admin » 22 Eyl 2018, 01:06

6611


EMNİYET TEŞKILÂTI UÇUŞ VE DALIŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU(1)


Kanun Numarası : 3160
Kabul Tarihi : 28/2/1985
Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 5/3/1985 Sayı : 18685
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 24 Sayfa : 285


Amaç:
Madde 1 – (Değişik: 27/3/2007-5611/2 md.)
Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi ile kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarının hizmet müddetlerinin, kendilerine ödenecek tazminatlar ile bu tazminatların ödenmesine dair esas ve usûllerin düzenlenmesidir.
Kapsam:
Madde 2 – (Değişik: 27/3/2007-5611/3 md.)
Bu Kanun, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeli ile kurbağa adam ve kurbağa adam adayları hakkında uygulanır.
Tanımlar:
Madde 3 – Bu Kanunda geçen tabirler aşağıda açıklanmıştır.
a) (Değişik: 27/3/2007-5611/4 md.) Pilot ve pilot adayı: Yurt içi veya yurt dışında uçuş okulu veya kurslarından usûlüne göre pilotluk sertifikası alan ve sertifikası Emniyet Genel Müdürlüğünce usûlüne göre onaylanan emniyet personeline pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuş eğitimine başlayan emniyet personeline de pilot adayı denir.
b) Uçuş ekibi: Uçmakta olan bir hava vasıtasının içinde pilot ile beraber bulunarak hava vasıtasının uçurulmasında görev almasının gerekli olduğu,Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığınca onaylanan uçucu emniyet personelidir.
c) Uçuş hizmet müddeti: Uçucuların, okul veya uçuş kurslarında ilk uçuşa başlama tarihinden itibaren uçuculuktan ayrılmalarına kadar geçen uçuculuk müddetleridir.
d) (Değişik : 30/7/1988 - KHK - 338/7 md. Aynen kabul : 8/6/1989 - 3570/9 md.) Kıstas aylık: En yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.
e) (Değişik: 27/3/2007-5611/4 md.) Hizmet yılı: Uçuş ve dalış hizmet yılı veya yıl deyimi 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 12 aylık dönemi kapsar.
_________________________________
(1) Bu Kanunun adı "Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu“ iken 27/3/2007 tarihli ve 5611 sayılı Kanunun 1 inci madddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

6612

f) (Ek: 27/3/2007-5611/4 md.) Kurbağa adam ve kurbağa adam adayı: Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu polis kurbağa adam kurslarını başarıyla bitirerek sertifika alan veya yurt içi-yurt dışı dalış okulu kurslarından sertifika alan ve sertifikası Emniyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavdan sonra usûlüne göre onaylanan emniyet personeline kurbağa adam; kurbağa adam olmak için sayılan yerlerde fiilen dalış eğitimine başlayan emniyet personeline de kurbağa adam adayı denir.
g) (Ek: 27/3/2007-5611/4 md.) Kurbağa adam hizmet süresi: Kurbağa adamların Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu polis kurbağa adam kurslarında dalışa başlama tarihinden itibaren kurbağa adamlıktan ayrılmalarına kadar geçen süredir.
Uçucu ve kurbağa adamlara ödenecek tazminat (1)
Madde 4 – (Değişik: 12/1/2012-6266/2 md.)
Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan pilot ve pilot adaylarına kıstas aylığının uçuş hizmet yılı 15 yıl ve daha yukarı olanlar için % 95’i, uçuş hizmet yılı 15 yıldan az olanlar için kıstas aylığın % 83’ü, uçuş ekibi personeline kıstas aylığın % 71’i, kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarına kıstas aylığın % 67’si üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen nispette aylık uçuş veya dalış tazminatı ödenir.
Diğer görevlilere ödenecek tazminat:
Madde 5 – Bir görevin ifası veya hava vasıtasının kontrol ve tecrübesi maksadıyla, hava vasıtası içinde fiilen uçan pilot, pilot adayları ve uçuş ekibi dışında olup aylık uçuş tazminatı almayan, Emniyet Genel Müdürlüğünce görevlendirilmiş personele her uçuş saati başına kıstas aylığının % 1'i oranında tazminat ödenir. Ancak bu şekilde görev yapanlara bir ay içinde ödenecek tazminat miktarı kıstas aylığının % 10’unu geçemez.
Tazminatın ödenme şartları ve kesilmesi:
Madde 6 – (Değişik: 27/3/2007-5611/6 md.)
a) Pilotların ve uçuş ekibi personelinin aylık uçuş tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az;
1. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 1500 saatin altında olanların 60 saat,
2. Uçuş hizmeti 10-20 yıl veya tüm uçuşu 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat,
3. Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2500 saatten fazla olanların 15 saat,
uçuş yapmaları şarttır.
b) Kurbağa adamların aylık dalış tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az;
1. Dalış hizmeti 10 yıldan az veya tüm dalışı 1500 saatin altında olanların 60 saat,
2. Dalış hizmeti 10-20 yıl veya tüm dalışı 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat,
3. Dalış hizmeti 20 yıldan veya tüm dalışı 2500 saatten fazla olanların 15 saat,
dalış yapmaları şarttır.
c) Yıllık mecburi uçuş veya dalış saatini tamamlayamayanların uçuş veya dalış tazminatlarının % 50'si müteakip hizmet yılı başlangıcından itibaren kesilir. Normal tazminat, önceki yıldan noksan kalan müddet veya miktarının tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır.
_________________________________
(1) Bu maddenin başlığı " Uçuculara ödenecek tazminat:” iken 27/3/2007 tarihli ve 5611 sayılı Kanunun 4 üncü madddesi ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

6612-1

d) Uçuş veya dalış hizmetlerine dair görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda istirahatı gerektiren rapor alan veya geçici olarak uçuştan ve dalıştan başka hizmetlere nakledilen uçuş ekibi, pilot ve kurbağa adamlara iki yıl müddet ile son aldıkları aylık tazminat ödenir. Bu müddetler, uçuş ve dalış hizmetlerinden sayılır. Bu müddet zarfında uçuş ve dalış mecburiyeti aranmaz. İki yıldan fazla ara verilmesi halinde, aylık uçuş ve dalış tazminatı kesilir. Bunlar tekrar göreve başladıklarında diğer şartları taşıyorlarsa aylık tazminat, göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenir.
e) Aylık tazminatlar aybaşında peşin olarak ödenir ve damga vergisi hariç hiçbir vergiye tâbi değildir.
f) (a) fıkrası kapsamına giren personele aynı bentte belirtilen zorunlu uçuş saatinden fazla uçtukları her uçuş saati için uçuş hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatının % 5.5’i oranında ayrıca her yıl toptan ödeme yapılır. Bu ödemenin yapılmasında 80 saatten fazla uçuşlar dikkate alınmaz. Bu şekilde ödenen tazminat, damga vergisi hariç hiçbir vergiye tâbi tutulmaz. (1)(2)
(Ek paragraf: 12/1/2012-6266/2 md.) Ancak, görev ve hizmet ihtiyaçları nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenen ve İçişleri Bakanlığınca onaylanan bilfiil uçuş gerektirmeyen kadro görev yerlerine atanan veya bu kadro görev yerlerinde görevlendirilenlerden, 10’uncu uçuş hizmet yılını tamamlamış ve toplam uçuşu 1000 saatten fazla olan pilot ve uçuş ekibi personeline (a) fıkrasında belirtilen zorunlu uçuş saatlerini tamamlamaları şartı ile 80 saatlik uçuş karşılığının % 80’i yıllık uçuş tazminatı olarak ödenir. Bu şekilde ödenen tazminat damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaz.
g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, kurbağa adam ve kurbağa adam adayı personeline, sözleşmeli olarak çalışanlar dahil, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uygun tazminat ödenir.
h) (Ek: 12/1/2012-6266/2 md.) Emniyet Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığının onayı alınmak kaydıyla bu maddede belirtilen yıllık zorunlu uçuş süreleri malzeme, araç ve teknik zorunluluk veya imkânsızlıklar nedeniyle veya olağanüstü durumlarda azaltılabilir. 20 uçuş hizmet yılı veya 2500 saatten fazla uçuşu olan pilot ve uçuş ekibi personeli için statü ve hakları saklı kalmak üzere 3 yıla kadar yıllık zorunlu uçuş süre ve miktarları aranmayabilir.
Yıpranma tazminatı:
Madde 7 – (Değişik: 27/3/2007-5611/7 md.)
Yıpranma tazminatının ödenme usûl ve şartları aşağıda gösterilmiştir:
a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile;
1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimî olarak diğer görevlere nakledilen pilotlara,
2. Oniki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimî olarak diğer görevlere nakledilen uçuş ekibi personeline,
––––––––––––––––
(1) 12/1/2012 tarihli ve 6266 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “% 4’ü” ibaresi “% 5,5’i” şeklinde, “120” ibaresi “80” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı KHK’nin 50 nci maddesiyle, bu fıkranın birinci paragrafının birinci cümlesindeki “%5.5’i” ibaresinin sadece Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunan pilotlar için geçerli olmak üzere “%7’si” şeklinde uygulanacağı hüküm altına alınmış olup, daha sonra bu hüküm 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşmıştır.6612-2

3. Amir sınıfı kurbağa adamlardan sekiz dalış hizmet yılını, memur sınıfı kurbağa adamlardan oniki dalış hizmet yılını tamamladıktan sonra dalış hizmeti görevi alamayacak duruma gelen ve daimî olarak diğer görevlere nakledilen kurbağa adamlara,
b) Uçuş veya dalış hizmetleri ile ilgili görevler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer sağlık sebepleriyle yetkili sağlık kurumları raporlarına dayanılarak daimî olarak diğer görevlere nakledilen uçuculara ve kurbağa adamlara,
Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli oldukları müddetçe uçuş ve dalış görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerinin ödeme tarihindeki karşılığının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık yıpranma tazminatı on yıl süreyle ödenir.
Diğer görevlere nakledilen bu personel bulunduğu görevle ilgili diğer tazminatlardan da yararlandırılır.
Disiplinsizlik sebebiyle bu madde kapsamına girenlere veya kendi istekleriyle ayrılanlara yıpranma tazminatı ödenmez.
Öğretmenlere verilecek yetiştirme ikramiyesi: (1)
Madde 8 – Uçuş okulu ve kursu öğrencilerini, aynı hava vasıtasında fiilen uçurmak suretiyle yetiştiren kadrolu ve sözleşmeli uçuş öğretmenleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü havacılık birimlerinde çift kumandalı hava vasıtalarında, atış, alet, intibak ve standardizasyon uçuş öğretmenliği yapanlara, öğretmenlik uçuş saati başına, kıstas aylığının binde altısı yetiştirme ikramiyesi olarak ödenir. Bu ikramiye öğretmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir.
(Ek fıkra: 27/3/2007-5611/8 md.) Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu kurbağa adam kurslarında öğrencileri fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğretmenlerin her dalış saati başına, kıstas aylığının binde altısı yetiştirme ikramiyesi olarak ayrıca ödenir. Bu ikramiye, öğretmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir.
Hizmet müddetinin hesabı:
Madde 9 – (Değişik: 27/3/2007-5611/9 md.)
Uçuş ve dalış hizmet müddetlerinin hesabında başlangıç tarihi, okul veya kurslarda ilk uçuşa veya dalışa başlanılan tarihtir.
Uçuştan ve dalıştan ayrılma tarihi ise durumlarına göre;
a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifinin İçişleri Bakanınca onay tarihi,
b) Sağlık kurulu raporunun tasdik tarihi,
c) Uçuculardan ve kurbağa adamlardan istekleri üzerine ayrılmaları kabul edilenlerin dilekçe tarihidir.
Uçuş ve dalış hizmet süreleri hizmet yılı başlangıcına göre tespit edilir. Yıl hesabında 6 ay veya daha fazla müddetler tam yıl sayılır. 6 aydan az müddetler dikkate alınmaz.
Şehitlik ve engellilik tazminatı: (2)
Madde 10 – (Değişik: 27/3/2007-5611/10 md.)
a) Pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinin uçuş hizmeti faaliyetlerinden,
b) Kurbağa adamlar ile kurbağa adam adaylarının kurbağa adam hizmeti faaliyetlerinden,
––––––––––––––––
(1) 12/1/2012 tarihli ve 6266 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “binde üçü” ibareleri “binde altısı” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin başlığında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

6613

c) Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; vazifeli olarak hava veya deniz vasıtasında bulunan emniyet personeli ile bir emniyet hizmetinin ifası için bu vasıtalarda bulunanların, vasıtada bulundukları sırada,
şehit olmaları, engelli hâle gelmeleri veya yaralanmaları halinde kendilerine veya kanunî mirasçılarına, bu Kanun hükümleri uyarınca tazminat ödenir. (1)
Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan sözleşmeli pilot ve sözleşmeli uçuş ekibi personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan sözleşmeli kurbağa adam personeli, bu Kanunun engellilik ve şehitlik tazminatı ile ilgili hükmünden aynen istifade eder. (1)
Bu Kanundan yararlanan personel ayrıca 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan istifade edemez.
Tazminat miktarı: (2)
Madde 11 – a) (Değişik: 12/1/2012-6266/2 md.) Şehit olanların kanuni mirasçılarına kıstas aylığın 100 katı,
b) (Değişik: 12/1/2012-6266/2 md.) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malul olanlara kıstas aylığın 200 katı, diğerlerine ise vazife malulü olanlar hakkında esas alınan 13/7/1953 tarihli ve 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamnamede gösterilen engellilik derecelerine göre (a) bendinde belirtilen tutarın;
1 inci dereceye % 75’i,
2 nci dereceye % 65’i,
3 üncü dereceye % 55’i,
4 üncü dereceye % 45’i,
5 inci dereceye % 35’i,
6 ncı dereceye % 25’i,
c) Yaralanma ve engellilik durumları (b) bendinde gösterilen derecelerde olmamakla birlikte görevlerinden ayrılmalarına sebep olmuş ise, (a) bendinde belirtilen miktarın % 20 si,
Tutarında maddi ve manevi tazminat ödenir.
Bu tazminatın tespitine esas tutulacak kıstas aylık, engelli hâle gelmeye veya şehitliğe sebep olan olayın meydana geldiği tarihteki kıstas aylıktır.
d) (a) bendi esaslarına göre tespit edilen tazminatın kanuni mirasçılarına intikalinde; şehidin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babanın her birine ayrı ayrı olmak üzere % 10 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak, ana ve babaya verilen tazminat çocukların herbirine ödenen tazminattan fazla olamaz.
–––––––––––––––––
(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, 10 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan “sakat kalmaları” ibaresi “engelli hâle gelmeleri”, ikinci fıkrasında yer alan “sakatlık” ibaresi “engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddede yer alan “sakatlık” ve “sakatlanma” ibareleri sırasıyla “engellilik” ve “engelli hâle gelmeye” şeklinde değiştirilmiştir.

6614

Statünün kaybı:
Madde 12 –(Değişik: 27/3/2007-5611/12 md.)
Emniyet Genel Müdürlüğünce uçuş personelinden teşkil olunacak Uçuş Kıymetlendirme Kurulu ve kurbağa adam personelinden teşkil olunacak Dalış Kıymetlendirme Kurulu kararları ve İçişleri Bakanının tasdiki ile uçucu ve kurbağa adamlardan görevlerinin gerektirdiği nitelikleri kaybettikleri veya görev isteklerini yerine getirmedikleri anlaşılanların bu statülerine son verilir.
Kaza - kırımdan sorumlu personele uygulanacak işlemler:
Madde 13 – Meydana gelen kaza - kırım olaylarında hava aracı içinde bulunan pilotlar ve diğer uçucu personel, pilotaj ve diğer idari hatalar nedeniyle meydana gelen zararı tazminle sorumlu olmazlar. Ancak bu personel hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Kaza - Kırım Yönergesi hükümleri uygulanır.
Sözleşmeli personel:
Madde 14 – Sözleşmeli olarak çalıştırılan pilot ve uçuş ekibi personelinden isteyenlerin sözleşmeli hizmet süresi terfilerine sayılır ve emeklilik hakları devam eder.
Uçuş hizmetlerine dair görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda hastalık izni alan sözleşmeli pilot ve uçuş ekibi personeline de bir yıl müddet ile sözleşmelerinde belirtilen aylık ücret ödenir, bu müddetler uçuş hizmetlerinden sayılır ve bu müddet zarfında uçuş mecburiyeti aranmaz.

6615


İtibari hizmet müddeti:
Madde 15 – (Değişik - 8/6/1989 - 3570/12 Md.)
(Değişik birinci fıkra : 27/3/2007-5611/13 md.) Emniyet Genel Müdürlüğünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurları ile sözleşmeli personelden; pilot, uçuş ekibi ve kurbağa adam olarak görev yapmakta olanların, uçucu ve kurbağa adam olarak geçirdikleri fiili hizmet müddetlerinin her yılı için, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası ile 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde gösterilen hizmet müddetleri dışında, ayrıca altı ay itibarî hizmet müddeti eklenir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışan sözleşmeli personele yukarıdaki fıkrada belirtilen itibari hizmet müddeti 90 gün olarak eklenir.
Sözleşmeli ve emniyet hizmetli personele verilecek haklar:
Ek Madde 1 – (Değişik: 27/3/2007-5611/14 md.)
Sözleşmeli uçuş ve kurbağa adam personeline, bu Kanunda uygun görülenler ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere sözleşme ile belirlenen ücretin dışında kurumun gerekli gördüğü aynî menfaat, hizmetin özelliğine uygun gerekli uçuş, dalış ve bakım melbusatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir.
Emniyet hizmetleri sınıfı uçucu ve dalıcı personele verilmekte olan hizmet giyeceği dışında ayrıca, hizmetin özelliği gereği kurumun uygun göreceği gerekli uçuş, dalış ve bakım melbusatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir.
Ek Madde 2- (Ek: 20/11/2017-KHK-696/54 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/49 md.)
Emniyet hizmetleri sınıfına mensup pilot, uçuş ekibi ve İHA uçuş ekibi personeli, istifa veya müstafi sayılma sebepleri ile on yıl içerisinde görevlerinden ayrılmaları halinde, havacılık branşına aktarılmalarına esas teşkil eden eğitimlerin masraflarını yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olmak üzere kanuni faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür.
Geçici Madde 1 – (Ek: 27/3/2007-5611/16 md.)
Bu Kanunun 15 inci maddesinde öngörülen itibarî hizmet müddetiyle ilgili düzenlemeden, 8/6/1989 tarihinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan pilot ve uçuş ekibi personeli de aynen yararlandırılır.
Yürürlük:
Madde 16 – Bu Kanunun 10 uncu maddesi 1 Ocak 1982 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 17 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.6616

EK CETVEL (1)
(Değişik: 27/3/2007-5611/15 md.)

Uçuş-Dalış Hizmet Pilot Aylık Kurbağa Adam Aylık Uçuş Ekibi Aylık
Yılı Tazminat Tazminat Tazminat
Oranları (%) Oranları (%) Oranları (%)
1 290 284 270
2 297 289 274
3 306 294 280
4 315 301 286
5 324 305 291
6 326 311 295
7 337 316 300
8 343 320 304
9 348 324 310
10 355 326 316
11 359 332 319
12 365 338 324
13 373 346 329
14 377 349 334
15 383 353 340
16 390 357 346
17 393 363 351
18 397 366 357
19 405 371 363
20 411 376 368
21 418 381 372
22 425 386 378
23 460 438 431

NOT: 23 yıldan daha fazla hizmet yılları için 23 hizmet yılı karşılığında gösterilen oranlar uygulanır.

–––––––––––––––––––
(1) Bu Cetvelin “Pilot Aylık Tazminat Oranları (%)” sütununda yer alan tazminat oranlarının hizmet yılları itibarıyla uygulanması ile ilgili olarak “İşlenemeyen Hükümler “ bölümünde yer alan 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanunun 45 inci maddesiyle aynen kabul edilerek kanunlaşan 15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı KHK’nin 50 nci maddesi hükümlerine bakınız.

6616-1/6633

28/2/1989 TARİHLİ VE 3160 SAYILI ANA KANUNA
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER

1 – 8/6/1989 tarihli ve 3570 sayılı Kanunun Geçici Maddesi
Geçici Madde 1 – 12.3.1986 tarihli ve 3268 sayılı, 9.4.1987 tarihli ve 3347 sayılı, 28.10.1988 tarihli ve 3479 sayılı kanunlar ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi bu kanunlarla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.
2- (15/8/2016 tarihli ve 674 sayılı KHK’nin 50 nci Maddesi; Aynen kabul: 10/11/2016-6758/45 md.) (1)
Pilotlara ödenecek tazminat
MADDE 50- (1) Sadece Emniyet Genel Müdürlüğü ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunan pilotlar için geçerli olmak üzere; 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanununun 6 ncı maddesinin (f) fıkrasının birinci paragrafının birinci cümlesindeki “%5.5’i” ibaresi “%7’si” şeklinde ve aynı Kanuna ekli Ek Cetvelin “Pilot Aylık Tazminat Oranları (%)” sütununda yer alan tazminat oranları hizmet yılları itibarıyla aşağıdaki şekilde uygulanır.


Uçuş Hizmet Yılı Pilot Aylık Tazminat Oranları (%)
1 290
2 297
3 306
4 345
5 359
6 371
7 392
8 403
9 418
10 495
11 514
12 535
13 653
14 780
15 790
16 815
17 840
18 867
19 875
20 878
21 888
22 895
23 930

–––––––––––––––––––
(1) 10/11/2016 tarihli ve 6758 sayılı Kanunun 47 nci maddesiyle, bu maddenin 31/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 24/11/2016’da yürürlüğe gireceği hüküm altına alınmıştır.

6634/6676-4

3160 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren
Kanunun/ KHK’nin Numarası
3160 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
KHK/338 — 26/10/1988
3570 — 13/6/1989
KHK/450 — 15/9/1991 tarihinden geçerli olmak üzere 13/9/1991
KHK/486 — 15/7/1993
KHK/547 — 15/4/1995
KHK/569 — 25/1/1997
5611 Kanun Başlığı, Madde 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 15 ile Ek Madde 1, Ek Cetvel ve Geçici Madde 1 5/4/2007
6266 4, 6, 8, 11 15/11/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 13/1/2012
6288 Geçici Madde 29 4/4/2012
6462 10,11 3/5/2013
KHK/674 6, Ek Cetvel, İşlenemeyen Hüküm (674-KHK/50 md.) 31/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 1/9/2016 tarihinde
6758 6, Ek Cetvel, İşlenemeyen Hüküm (674-KHK/50 md.; Aynen kabul: 6758/45 md.) 31/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere 24/11/2016 tarihinde
KHK/696 Ek Madde 2 24/12/2017
7079 Ek Madde 2 8/3/2018

Cevapla