Hakim ve Savcıların iş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formları genelgesi

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

Hakim ve Savcıların iş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formları genelgesi

Mesaj gönderen Admin » 08 Şub 2019, 16:32

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Sayı : 87742275-010.03-0125-2014 30/04/2014

Konu : İş cetvelleri, sicil fişleri ve başarı bildirim formları

GENELGE

No: 1


Adlî ve idarî yargıda görev yapan hâkim ve savcıların yükselme incelemelerine
esas olan iş cetvelleri ile sicil fişleri ve başarı bildirim formlarının düzenlenmesinde
aşağıdaki usûl ve esaslar belirlenmiştir.

1- İş cetvelinin “Dönem içinde çalıştığı süre” sütunu Genel Sekreterlikçe
düzenlenirken, hâkimler için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yetkilendirme ve
yetki değişikliklerine ilişkin karar tarihleri esas alınmakta olup, bu sütunun
mahallinde doldurulmasında ilgili hâkime bu kararların tebliğ tarihinin esas
alınması; Cumhuriyet savcılarının iş cetvellerinin ise gönderilen cetvellerdeki
tarih aralığı dikkate alınmak suretiyle düzenlenmesi,

2- Hâkimler için yükselme dönemlerinde devreden ve bozularak gelen dosya
sayısı ile, ön inceleme aşamasında olan dosyalar dâhil dönem içinde gelen
dosya sayısı toplamının bakılan toplam iş miktarı olarak, o dönemde
sonuçlandırılıp karara bağlanmış dosya sayısının ise çıkan iş miktarı olarak
yazılması, dönem içinde bakılan ve çıkarılan iş miktarlarına talimatlar, değişik
ve müteferrik işlerin dâhil edilmemesi, bu türden bakılan ve çıkarılan işler ile ön
inceleme aşamasında olup son dört ayda gelen işlerin izahat kısmında
belirtilmesi,

3- Müstakil icra mahkemesi bulunmayan yerlerde; icra hukuk ve icra ceza
davalarına bakan asliye hukuk hâkimlerinin iş cetvellerinde, icra ceza ve icra
hukuk işlerinin asliye hukuk mahkemesinin gelen ve çıkan işinin içinde
gösterilmemesi, iş cetvelinde boş bırakılan sıralara bu mahkemelerin isimleri
yazılarak söz konusu işlerin bu yerlerde ayrı ayrı gösterilmesi,

4- Toplu mahkemelerde görev yapan üye hâkimlerin iş cetvelleri düzenlenirken
ilgilinin terfi dönemi içerisinde mahkemesine gelen işlerin tamamının gelen iş
olarak, sadece iştirak ettiği kararların ise çıkan iş olarak gösterilmesi, ancak
mahkemede ikiden fazla üye bulunması durumunda üye sayısı belirtilerek
üyelerin çalıştığı dönem ve bu dönemlerde gelen iş sayılarının izahat kısmında
ayrı ayrı belirtilmesi,

5- Kadastro mahkemesine bakan hâkimlerin iş cetvelleri düzenlenirken, devren ve
dönem içerisinde gelen işlerden istenen iş yüzdelerinin farklı olması nedeniyle,
devren gelen işlerden çıkarılan işler ile dönem içinde gelen işlerden çıkarılan
işlerin ayrı satırlarda gösterilmesi, ayrıca çıkan kararların mahiyetlerinin ayrıntılı
olarak bildirilmesi, (Esastan, birleştirme, ayırma, görevsizlik ve yetkisizlik v.b.)
6- Müstemir yetkili hâkimin izinli, raporlu veya geçici yetki ile başka mahalde
görevli olduğu dönemlerde, diğer hâkimlerin genel yetkilerine istinaden
çıkardıkları işlerin müstemir yetkili hâkimin baktığı toplam iş ve çıkan iş
miktarından düşülmeden yazılması, çıkarılan işlerin hangi hâkimler tarafından
çıkarıldığının iş cetvelinin izahat kısmında açık bir şekilde yazılması, Hâkimin
genel yetkili veya başka mahalde geçici yetkili olarak çalıştığı süreler ile hangi
mahkemede ne kadar iş çıkardığının izahat kısmında belirtilmesi,

7- Yakalama emri ve gıyabi tevkif müzekkeresi çıkartılan dosyaların bakılan iş
miktarına dâhil edilmesi, ancak bu emir ya da müzekkerenin çıkartıldığı tarihten
itibaren bir yıl geçmiş bulunan dosya sayısının iş cetvelinin izahat kısmına
ayrıca yazılması,

8- İş cetveli istenilen Cumhuriyet savcılarının, iş bölümüne göre diğer savcıların
baktıkları işlerden onların yokluğunda çıkardıkları işlerin, hem baktıkları hem de
çıkardıkları iş miktarına ilave edilmesi, ayrıca geçici yetki ile başka mahalde
çalışılan süreler ile çıkarılan işlerin izahat kısmında belirtilmesi, Cumhuriyet
savcılarının, yapılan iş bölümü gereğince kendilerine son dört ayda verilen ya
da alınan dosyaların aktarma tarihleri ile aktarılan dosya sayılarının izahat
kısmında belirtilmesi,

9- İş bölümü gereği en az bir yıl süre ile ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde
görevlendirilen veya münhasıran cezaevlerinin denetim ve gözetiminden
sorumlu olan Cumhuriyet savcılarının bu görevlerinin ve ceza infaz kurumunun
türü/tipi ile hükümlü ve tutuklu sayısının iş cetvelinin izahat kısmında belirtilmesi,
10-Terfide lehe değerlendirilmesi bakımından, Cumhuriyet savcısı tarafından terfi
dönemi içerisinde, uzlaştırmacıya tevdi edilen ancak henüz sonuçlanmayan
soruşturma dosyaları ile uzlaşmayla sonuçlandırılan ve kamu davasının
açılmasının ertelenmesine karar verilmiş dosya sayısının iş cetvelinin izahat
kısmında gösterilmesi,

11-Daimî arama kararının verilmesinden itibaren bir yıl geçen dosyalar ile üçer aylık
zaman dilimleriyle üç kez aranmasına rağmen şüphelisi tespit edilemeyen
dosyaların toplam bakılan işte gösterilmekle birlikte izahat kısmında belirtilmesi,
12-Ceza infaz kurumunda bulunan kişilere ait ilamat evrakı ile koşullu salıverilip
hak ederek tahliye tarihini bekleyen kişilere ait ilamat evrakının çıkan iş olarak
gösterilmesi, Cumhuriyet savcısının ilamata ait iş cetveli düzenlenirken, ilgilinin
terfi dönemine ilişkin Başsavcılığın UYAP Bilişim Sisteminde bulunan ilamat
bürosu iş cetveli ile derdest ilâmların masalara göre beyanı raporlarının iş
cetveline eklenerek gönderilmesi,

13-Para cezalarına ilişkin ilamat evrakının, birinci taksitinin ödenmesi koşuluyla
çıkan iş olarak gösterilmesi,

14-İlamat evrakında infaz için taşraya gönderilen evrakın, gönderen Cumhuriyet
savcısına ait iş cetvelinde gelen ve çıkan iş olarak gösterilmemesi, evrakı
sonuçlandıran Cumhuriyet savcısının iş cetvelinde gelen ve çıkan iş olarak
belirtilmesi,

15-( Ek madde: HSK Genel Kurulunun 16/1/2019 tarihli ve 2 sayılı kararı ile)
İş cetvelinin ‘ihbar evrakı’na ilişkin bölümünde, ihbara kaydedilen dosyalardan
soruşturma evrakına dönüşenler düşülmek suretiyle bakılan ve çıkan iş
miktarının gösterilmesi,

Soruşturma evrakına dönüşenlerin ise, soruşturmaya bakan cumhuriyet
savcısının iş cetvelinin soruşturma evrakı bölümünde gösterilmesi,
İhbar kaydı oluşturulan evraklardan soruşturmaya dönüşenlerin sayısının buna
ilişkin bölümde belirtilmesi,

16-İdari yargıda; tekemmül eden dava dosyalarının üyelere eşitlik esasına göre
derhâl havale edilmesi ve zorunluluk olmadıkça adına ilk defa havale edilen üye
tarafından sonuçlandırılması, üyelere bu şekilde tevdi edilen ve çıkan dosya
sayısının belirlenmesi amacıyla her hâkim için ayrı bir havale defteri tutulması,
havale edilen ve esastan karara bağlanan dosyaların bu defterlere ayrı ayrı
kaydedilmesi,

17-İdari yargıda başkanların performanslarının değerlendirilmesi açısından,
mahkemeye ait iş cetvelinin tanziminde, mahkemeye gelen dosyaların toplam
iş olarak, sonuçlandırılan dosyaların çıkan iş kısmında gösterilmesi, tekemmül
edip üyelere havale edilmeyen dosyaların izahat kısmında ayrıca belirtilmesi,

18-İş cetvelinin, ağır ceza merkezi olan yerlerde ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı,
ağır ceza merkezi olmayan yerlerde varsa Cumhuriyet başsavcısı yoksa kıdemli
Cumhuriyet savcısı tarafından doldurularak yazı işleri müdürü, Cumhuriyet
başsavcısı veya kıdemli Cumhuriyet savcısının güvenli elektronik imzalı
onaylarını müteakiben UYAP Bilişim Sistemi üzerinden gönderilmesi, ayrıca
fiziken gönderilmemesi,

19-İş cetvelinin toplu mahkemelerde mahkeme başkanı, diğerlerinde incelemeye
tabi tutulan hâkimin kendisi tarafından, kendisinin görevi başında bulunmaması
hâlinde ilgili hâkimin kontrolü altında doldurularak zabıt kâtibi, yazı işleri müdürü
ve hâkimin güvenli elektronik imzalı onaylarını müteakiben UYAP Bilişim
Sistemi üzerinden gönderilmesi, ayrıca fiziken gönderilmemesi,

20-İş cetvellerinin yanlış, gerçeğe aykırı veya eksik doldurulmasının sorumluluk
doğuracağı unutulmayarak, özellikle tayini çıkan veya o mahalde bulunmayan
hâkim ve Cumhuriyet savcıları için gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

21-İş cetvellerinin doldurulması sırasında cetvelin arkasında yer alan açıklamaların
dikkatlice okunması ile yukarıda belirtilen hususlara titizlikle riayet edilmesi,

22-Sicil fişleri ile başarı bildirim formlarının düzenlenmesinde;

a) Haklarında doldurulan sicil fişlerinin iptali için ilgililer tarafından açılan
davalarda idare mahkemelerince; “Olumsuz bir tespit bulunmaması, göstermiş
olduğu olumsuz bir davranışa dayanılarak herhangi bir soruşturma geçirmemesi
ve disiplin cezası aldığının açıkça belirtilmemesi, “sicillerin objektifliği” ilkesi
çerçevesinde yetkili sicil amirlerinin kanaatinin oluşmasında etkili olan
hususların somut bilgi ve belgeye dayandırılmaması” gerekçeleriyle sicil
fişlerinin iptaline karar verildiğinden, Yönetmelik ve ilke kararlarında yer alan
hükümler ile belirtilen hususlara dikkat edilerek bütün bölümlere ilişkin
görüşlerin gerekçeleriyle birlikte açık ve sonuç kısmıyla çelişki oluşturmayacak
biçimde düzenlenmesi, özellikle olumsuz fiş düzenlenmesi durumunda varsa
dayanak belgelerinin fişte belirtilerek eklenmesi,

b) Kanun ve ilgili Yönetmelikte belirtilen süre ve hususlara uyularak hakkında
sicil fişi veya başarı bildirim formu düzenlenecek hâkim ve savcının ayrı ayrı
yerlerde görev yapmaları durumunda gönderilen belgelerin en uzun süre
çalıştığı sicil amirince; aynı yerde çalışmakla birlikte sicil amirinin değişmesi
durumunda ise Yönetmelikte belirtilen sürelerde (Derece yükselmeleri için en
az altı ay, birinci sınıfa ayrılma ve ondan sonraki sınıflarda ise en az bir yıl sicil
amirleri ile çalışmaları zorunludur.) birlikte çalışılması şartıyla en son sicil
amirince doldurulması, sicil amirinin tayininin çıkması durumunda fiş ya da
formun doldurulmak üzere bulunduğu yere gönderilmesi, ayrıca sicil amirinin
ilgili ile terfi dönemi içerisinde birlikte çalıştığı tarih aralığının sicil fişi/başarı
bildirim formunda belirtilmesi,

23-(Ek madde: HSK Genel Kurulunun 6/6/2018 tarihli ve 223 sayılı kararı ile)
Bölge Adliye Mahkemesi ve Bölge İdare Mahkemesi üyelerinin iş cetvellerinin
UYAP üzerinden kendisine havale edilen ve karar numarası verilen işler dikkate
alınarak tanzim edilmesi, üyelerin kendisine havale edilmeyip kararına katıldığı
dosya sayısının izahat kısmında belirtilmesi,

Daire Başkanlarının performanslarının değerlendirilmesi açısından, daireye ait
iş cetvelinin tanziminde, bir önceki yükselme döneminden devreden dosyalar ile
terfi dönemi içerisinde daireye gelen dosyaların toplam iş olarak,
sonuçlandırılan dosyaların çıkan iş olarak gösterilmesi, havale edilmeyen
dosyaların izahat kısmında ayrıca belirtilmesi,

Konularında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunun, Genel
Kurulun 30/04/2014 tarih ve 215 sayılı kararı ile tüm teşkilata duyurulmasına
karar verilmiştir.

Cevapla