YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

1 mesaj 1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Admin

Site Admin
Mesajlar: 503
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

Mesaj gönderen Admin » 27 Eyl 2018, 15:19
339
YÜKSEK HAKİMLİK TAZMİNATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Kanun Hük.Kar.nin Tarihi : 23/1/1987 No : 270
Yetki Kanununun Tarihi : 12/3/1986 No : 3268
Yayımlandığı R.G. Tarihi : 2/2/1987 No : 19360
V. Tertip Düsturun Cildi : 26 Sh.: -


Madde 1 – Aşağıda unvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenir. Bu tazminat damga
vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.
(Değişik cetvel: 20/3/1997 - KHK - 570/1 md.) (1)
Sıra Tazminat
No Kadro ve Görev Unvanı Göstergeleri
1 (…) (1) Yargıtay Başkanı, Danıştay Başkanı, Sayış tay Başkanı ve
(…) (1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı 15.000
2 (…) (1) Yargıtay-Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı Vekili, Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Daire Başkanları, Adalet
Bakanlığı Müsteşarı 8.000
3 Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri, Birinci sınıf Hakim ve Savcılar (Birinci
sınıf hakim ve savcılardan; Adalet Bakanlığında Bakanlık Yüksek Müşaviri,
Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür, A.P.K. Kurulu
Başkanı ve Müstakil Daire Başkanı görevini yapmakta olanlar dahil) ve Sa-
yıştay Savcısı (2)(3)
7.000
4 Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de meslekte üç
yılını doldurmuş Yargıtay ve Danıştay Üyeliklerine seçilme hakkını da kay-
betmemiş bulunan Hakim ve Savcılar (2)
4.500
5 Birinci sınıfa ayrılmış diğer Hakim ve Savcılar 2.000
6 (İptal: Ana.Mah.'nin 18/11/1998 tarihli ve E.:1997/70, K.:1998/72 sayılı Kararı ile.)
7 (İptal: Ana.Mah.'nin 18/11/1998 tarihli ve E.:1997/71, K.:1998/73 sayılı Kararı ile.)
8 Birinci sınıfa ayrılmış diğer Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay Savcı
Yardımcıları 2.000
—————————
(1) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Kanunun 75 inci maddesiyle, bu cetvelde yer alan “Anayasa Mahkemesi Başkanı,”, “Uyuşmazlık
Mahkemesi Başkanı ile” ve “Anayasa Mahkemesi Üyeleri,” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.
(2) Bu sıraların uygulanması ile ilgili olarak 22/12/2005 tarihli ve 5435 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesine bakınız.
340
Madde 2 – Birinci madde kapsamına dahil bulunanlardan Yüksek Hakimlik Tazminatını almaya müstehak oldukları
tarihten itibaren bu görevlerde en az iki yıl çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara, anılan maddeye göre bulunacak miktarın
tamamı hayatta bulundukları sürece T.C. Emekli Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler
halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder.
(Mülga ikinci ve üçüncü fıkralar: 23/2/1995 - KHK - 547/13 md.)
Madde 3 – A) Askeri Yargıda aşağıda ünvanları yazılı görevlerde bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge
rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda Yüksek Hakimlik Tazminatı ödenir.
Bu tazminat damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu
tazminattan yararlananlara ayrıca 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci maddesi gereğince
makam tazminatı ödenmez.
(Değişik cetvel: 20/3/1997 - KHK - 570/2 md.)
Sıra Tazminat
No Kadro ve Görev Unvanı Göstergeleri
1 Askeri Yargıtay Başkanı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Askeri
Yargıtay Başsavcısı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı (…)(1)
15.000
2 Askeri Yargıtay İkinci Başkanı, (…)(1)
,
Askeri Yargıtay Daire Başkanları ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Daire
Başkanları 8.000
3 Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyeleri ile Birinci sınıfa
ayrıldıktan sonra bu sınıfta altı yılını tamamlamış ve askeri yüksek yargı
organları üyeliklerine seçilme niteliklerini kaybetmemiş askeri hakim subaylar 7.000
4 Birinci sınıfa ayrıldıktan sonra bu sınıfta üç yılını tamamlamış ve Askeri Yargı-
tay ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliklerine seçilme hakkını kaybetme-
miş askeri hakim subaylar 4.500
5 Birinci sınıfa ayrılmış askeri hakim subaylar 2000
B) Yüksek Askeri Yargı organları dışındaki görevlerde bulunan askeri hakim sınıfı general-amiraller Yüksek
Hakimlik Tazminatından yararlanamazlar. Bunlara, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Ek 18 inci
maddesindeki makam tazminatı ödenir.
C) Yüksek Hakimlik Tazminatı almaya müstehak oldukları tarihten itibaren bu görevlerde en az iki yıl çalıştıktan
sonra emekliye ayrılanlara, bu maddeye göre bulunacak miktarın tamamı hayatta bulundukları sürece T.C. Emekli
Sandığınca ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den tahsil eder.
(Değişik : 9/4/1990 - KHK - 418/37 md.) Askeri hakim sınıfı, general ve amirallerle albaylara yukarıda esaslara
göre ödenecek tazminat miktarının rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı
makam tazminatı ödenir. (2)
Son paragraf mülga: 23/2/1995 - KHK - 547/13 md.)
Madde 4 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
—————————
(1) Ana.Mah.nin 7/2/2007 tarihli ve E:2005/61, K:2007/17 sayılı Kararı ile (1) numaralı sırada yer alan “... (General-Amiral rütbesinde
olmak şartıyla)” ibaresi ile (2) numaralı sırada yer alan “... Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başsavcısı...” ibaresi iptal edilmiştir.
(2) 25/6/1992 tarih ve 3825 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle bu maddenin (C) fıkrasının birinci paragrafındaki "...yarısı...” ibaresi
"...tamamı..." şeklinde, ikinci paragrafındaki "...kıdemli albaylara ..." ibaresi ise "...albaylara..." şeklinde değiştirilmiş olup, metne
işlenmiştir.
340-1/340-2
23/1/1987 TARİH VE 270 SAYILI KHK'YE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1. 9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin hükmü :
Madde 44 – Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişiklikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut hükümlerin
uygulanmasına devam edilir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanması sırasında doğacak tereddütleri gidermeye
Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir.
2. 22/12/2005 tarihli ve 5435 sayılı Kanunun hükmüdür:
Geçici Madde 1 - Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 23/1/1987 tarihli ve 270 sayılı Yüksek Hakimlik Tazminatı
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinde yer alan yüksek hâkimlik tazminatı cetvelinin (3) ve (4)
numaralı sırası aşağıdaki şekilde uygulanır.
3 Yargıtay-Danıştay-Sayıştay Üyeleri, birinci sınıf hâkim ve
savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine
seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, Sayıştay
Savcısı
7.000
4 Birinci sınıfa ayrılmış, bu sınıfa ayrıldığı tarihten itibaren de
meslekte üç yılını doldurmuş, Yargıtay ve Danıştay üyeliğine
seçilme hakkını kazanmış birinci sınıf hâkim ve savcılar
4.500

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce birinci sınıf olan hâkim ve savcılar, daha önceden hak kazandıkları ek
gösterge ve yüksek hâkimlik tazminatı rakamlarına göre aylık almaya devam ederler.
Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde çıkarılır.
340-3/341-343
270 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
Kanun, KHK Yürürlüğe
No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
____________ ____________________________________________________ ____________
KHK/328 – 1/7/1988
KHK/418 37 nci maddesi 1/1/1991
KHK/433 a) 1 ve 3 üncü maddeleri1/1/1992
b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının
1 ve 2 nci bentleri hükümleri;
1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine
tabi olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa
tabi olan personelden profesör, doçent ve yardımcı doçent
unvanına sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma
Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-
nuna tabi personelden; kadroları Emniyet Hizmetleri Sını-
fına dahil olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli için 15/8/1991
2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına
giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan öğretim
elemanları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ta-
bi personelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı
Sağlık Hizmetleri sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare
Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı
maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin
11 inci fıkrasında sayılan unvanlarda bulunanlar, Müste-
şar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık ve Ba-
kanlıklarda Kurul Başkanları, Genel Müdür Yardımcısı ve
Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan Yar-
dımcılığı ile Defterdar, Başkan, Müdür ve Saymanlık
görevlerinde bulunanlar için 15/1/1992
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden
kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Teknik Hiz-
metler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hiz-
metleri sınıflarına ait bulunan personel için
15/7/1992
4. Kapsama dahil diğer personel için 15/1/1993
c) Diğer maddeleri 15/7/1991
tarihinden
geçerli ol-
mak üzere
8/7/1991
3825 – 11/7/1992
KHK/486 – 15/7/1993
KHK/547 – 15/4/1995
KHK/570 – 15/4/1997 tarihin
den geçerli olmak
üzere yayımı olan
3/4/1997 tarihinde

340-4/344
Değiştiren Kanun, KHK Yürürlüğe
No. 270 sayılı KHK’nin değişen maddeleri giriş tarihi
____________ ____________________________________________________ ____________
5435 Madde 1, İşlenemeyen Hüküm 24/12/2005
6216 1 3/4/2011
1 mesaj 1. sayfa (Toplam 1 sayfa)