KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN Y

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 512
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN Y

Mesaj gönderen Admin » 27 Eyl 2018, 15:17

497
KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

Kanun Hükmünde Kararnamenin Tarihi : 22/1/1990 No : 399
Yetki Kanununun Tarihi : 12/3/1986 No : 3268
9/4/1987 No : 3347
12/10/1988 No : 3479
1/6/1989 No : 3569
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 29/1/1990 No : 20417 (Mükerrer)
Yayımlandığı Düsturun Cildi/Sayfası/Tertibi : 29 / 571 / V


Bu KHK ile ilgili olarak çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için
"Yönetmelikler Külliyatı"nın KHK'lara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararname, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları personelinin hizmete alınmalarını, görev ve yetkilerini,
niteliklerini, atanma, ilerleme, yükselme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük haklarını düzenler.
Temel İlkeler
Madde 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi personelin hizmet şartlarına, statülerine,
hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinde;
a) İşin gerektirdiği nitelikleri haiz elemanların işe alınması ve işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi,

b) Verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırılması,
c) Çalıştığı kuruluşta göreve devamını özendirecek bir özlük hakları sisteminin gerçekleştirilmesi,

d) Yaratıcılığı, girişimciliği, başarı ve çabasının maddi ve manevi olarak değerlendirilmesinin
teşviki,
ilkeleri göz önünde bulundurulur.
İstihdam Şekilleri
Madde 3 – a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetler memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler
eliyle gördürülür.
b) (Değişik : 5/2/1992 - 3771/1 md.) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, devlet tarafından tahsis
edilen kamu sermayesinin karlı, verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında
bulunduğu teşkilat, hiyerarşik kademe ve görev unvanı itibariyle kuruluşunun karlılık ve verimliliğini
doğrudan doğruya etkileyebilecek karar alma, alınan kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme
yetkisi verilmiş asli ve sürekli görevler genel idare esaslarına göre yürütülür. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların
genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri; genel müdür, genel
müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve
şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen
diğer personel eliyle gördürülür.
——————————
(1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözü edilen 1 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 29/1/1990 tarih ve
Mükerrer 20417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Sözkonusu cetvelde yapılan değişiklikler ile kadroları
iptal ve ihdas edilen kuruluşlar bu KHK'nin sonundaki listede gösterilmiştir.
498
Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
c) (b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında
yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde
akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. (Bunlar bu Kanun Hükmünde
Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir.) Sözleşmeli personel işin niteliğine göre yılın veya günün
belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı da istihdam edilebilir. (1)
d) Memurlar ve sözleşmeli personel toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınamaz ve bunlara toplu iş
sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleri emsal alınarak hiçbir ayni ve nakdi menfaat sağlanamaz.
e) İşçiler bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi değildir.
İKİNCİ BÖLÜM
Personel İhtiyacı, Atama ve İşe Alma
Personel İhtiyacı
Madde 4 – Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam
edilecek personelin kadro, ünvan derece ve sayıları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. Sözleşmeli
statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların unvan ve sayıları Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilir.
Yeni kadro ve pozisyonların ihdası ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişiklikleri Bakanlar
Kurulu Kararı ile yapılır.(2)
Atama
Madde 5 – (Mülga birinci cümle: 2/7/2018 - KHK/703/132 md.) (İptal ikinci cümle: Anayasa
Mahkemesi’nin 4/4/1991 tarihli ve E. 1990/12, K. 1991/7 sayılı Kararı ile.) 1 sayılı cetvelde yer alan diğer
kadrolara yönetim kurulu kararı ile atama yapılır. Yönetim kurulları bu yetkilerini sınırlarını açıkca belirlemek
kaydıyla devredebilirler.
Birinci fıkra uyarınca yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli (...)(3)
statüde
geçen hizmetler memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirilir.
İşe Alma
Madde 6 – Sözleşmeli personel yönetim kurulu kararı ile işe alınır. Yönetim kurulları bu yetkilerini,
sınırlarını göstermek suretiyle devredebilirler. Sözleşmeli personel ile akdedilecek sözleşmeler Devlet Personel
Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle tespit edilecek tip sözleşme çerçevesinde ve takvim yılı itibariyle
yıllık olarak düzenlenir.
İlk defa açıktan işe alınacak sözleşmeli personel ile 6 aylık sözleşme yapılır. Bunların müteakip sözleşmeleri
ile yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçenlerin sözleşmeleri bir kereye mahsus
olmak üzere cari yıl sonuna kadar yapılır.
Sözleşmeli personelin, sözleşme süresi içinde görev yeri veya ünvanının değişmesi halinde sözleşme
yeniden düzenlenir.
İşe Alınacaklarda Aranılacak Şartlar
Madde 7 – Sözleşmeli olarak işe alınacak personelin;
a) Kamu haklarından mahrum bulunmamaları,
b) 18 yaşını tamamlamış olmaları,
c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış
olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüş-
——————————
(1) Bu bent uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanının 2012 yılında uygulanması ile ilgili
olarak, 29/12/2011 tarihli ve 28157 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21/12/2011 tarihli ve
6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesine bakınız.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 132 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibareleri
“Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) Bu fıkrada yer alan "... veya kapsam dışı ..." ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 13/8/1991 tarihli ve 20959
sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan 4/4/1991 tarihli ve E. 1990/12, K. 1991/7 sayılı Kararıyla iptal
edilmiştir.
499
vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı
veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü
bulunmamaları,
d) Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli
olmamaları(1)
,
e) En az ortaokul mezunu olmaları,
f) (Ek: 2/1/2017-KHK-680/84 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/82 md.) Güvenlik soruşturması
ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
gerekir.
Ancak, ortaokul mezunları arasından personel temininin mümkün olamaması halinde ilkokul
mezunlarının da istihdamı mümkündür.
Sözleşmeli statüde çalıştırılacak personelde aranılacak diğer özel şartlar teşebbüs veya
bağlı ortaklık yönetim kurullarınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunur.
Sınav
Madde 8 – Sözleşmeli personel, iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece
yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınır.Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda,memur
statüsünden sözleşmeli statüye, sözleşmeli statüden memur statüsüne geçenlerle mecburi hizmetle
yükümlü bulunanlar ayrıca sınava tabi tutulmazlar.
Sınav konuları, sınavın şekli ve sınav komisyonunun teşkili ile sınava ilişkin diğer hususlar
teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurulları tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle tespit
edilir.
Görev ve Yer Değişikliği
Madde 9 – Sözleşme süresi içerisinde gelişen hizmet şartlarına göre sözleşmeli personelin
görevi veya görev yeri değiştirilebilir. Sözleşmeli personelin daha üst bir göreve getirilebilmesi
için bu görevin iş gereklerini taşıması, boş bir pozisyonun bulunması ve sicil ve başarı değerlemesinin
A veya B düzeyinde olması gerekir.
Görev veya görev yeri değişikliklerinde yeni görev yerine hareket ve işe başlama süresi
aynı yerde göreve başlayacaklar için tebliği izleyen gün, başka yerdeki göreve başlayacaklar için
15 gündür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Ödev ve sorumlulukları
Tarafsızlık
Madde 10 – Sözleşmeli personel, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını
veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamaz. Görevini yerine getirirken dil, ırk, cinsiyet,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamaz; (Ek: 5/2/1992 - 3771/2 md.)
hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda bulunamaz ve bu çeşit eylemlere katılamaz.
Teşebbüs Personelinin Yükümlülük ve Sorumlulukları
Madde 11 – Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürü, yönetim ve
danışma kurulu veya yönetim komitesi üyeleri ile her çeşit personeli;
——————————
(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu bentte yer alan “vücut sakatlığı ile özürlü
olmamaları” ibaresi “bedensel engel ile engelli olmamaları” şeklinde değiştirilmiştir.
500
a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklara verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları verimlilik
ve karlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken gayret ve basireti
göstermekle sorumlu ve yükümlü olup, görevleri ile ilgili olarak mensup oldukları teşebbüs ve
bağlı ortaklığa verdikleri zarardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabidirler.
b) (İptal : Ana. Mah.nin 4/4/1991 tarih ve E. 1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/3 md.) Teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların paralarına ve para
hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak,
rapor ve benzeri her türlü belge ve defterleri üzerinde işledikleri suçlar ile ifa ettikleri görevlerinden
doğan suçlardan dolayı memur sayılarak haklarında Türk Ceza Kanununun 2 nci kitap
üçüncü ve altıncı baplarındaki hükümler uygulanır.
c) (İptal : Ana.Mah.nin 4/4/1991 tarih ve E. 1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/3 md.) Görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri,
görevden ayrılmış olsalar bile, yetkili amirin izni olmadan açıklayamazlar. Aksi halde haklarında
Türk Ceza Kanununun 229 uncu maddesi hükümleri uygulanır.
d) (Değişik: 2/12/1999 - 4483/17 md.) Teşebbüs genel müdürü ve yönetim kurulu üyelerinin
görevlerini icra sırasında işledikleri suçlardan dolayı yargılanmaları, ilgili bakanın iznine
bağlı olup; bu konuda Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Genel Haklar
Sosyal Güvenlik
Madde 12 – Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personel, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı
Kanununa tabidir.
Çekilme
Madde 13 – Sözleşmeli personel, bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşmesinde belirtilen
şartlarla görevinden çekilme hakkına sahiptir.
Sendika Kurma
Madde 13/A – (Ek:13/2/2011-6111/119 md.)
Sözleşmeli personel, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar
ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Yasaklar
Grev Yasağı (1)
Madde 14 – (Değişik:13/2/2011-6111/120 md.)
Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir
greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi yahut teşvik etmesi yasaktır.
——————————
(1) Bu madde başlığı “Sendikal Faaliyet ve Grev Yasağı” iken, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 120
nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
500-1
Başka İş ve Hizmet Yasağı
Madde 15 – Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel müdür, müessese müdürleri ile yönetim
kurulu ve yönetim komitesi üyeleri ve her çeşit personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamede
öngörülen haller dışında başka bir işle meşgul olamazlar.
Birinci fıkrada sayılanlar;
a) Anonim şirketler hariç olmak üzere, çalıştıkları kuruluşların faaliyet konusuna giren
mal ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamazlar. Bunların eşleri ile
reşit olmayan çocukları da aynı yasaklara tabidir.
b) Teşebbüs yönetim kurulunun muvafakatı üzerine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların iştiraklerinin
yalnız birisinde olmak kaydıyla bulundukları yerdeki, uygun aday bulunamaması halinde
başka yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, denetçiliğine ve tasfiye kurulu üyeliğine
getirilebilirler.
İlgili Bakanlık personeli de, kendi görevlerine ek olarak bakanın izni ile, teşebbüs genel
müdürü tarafından, bu fıkrada adı geçen görevlere atanabilirler.
Aşağıda gösterilen iş ve hizmetler bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı
dışındadır.
a) Esas görevlerine halel gelmemesi ve teşebbüs genel müdürü veya yetki vereceği diğer
amirlerin uygun görmesi şartıyle, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alınması,
b) Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları,
kamu kurumu niteliğini haiz kuruluşlar, teşebbüsün faaliyetleri ile ilgili sosyal ve mesleki nitelikteki
kuruluşların yönetim, denetim ve istişare organlarında görev alınması, (1)
c) Kişiler, kurum ve kuruluşlarca, görevleri dolayısıyla teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli
aleyhine açılan davalarda, teşebbüs genel müdürünün uygun görmesi şartıyla görevlendirilecek
avukatlarca savunma yapılması,
d) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevler.
Kısmi zamanlı olarak istihdam edilen sözleşmeli personelin hangi iş veya hizmetleri yapamayacağı
sözleşmelerinde belirtilir.
Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenlerin sözleşmeleri fesh edilir.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 132 nci maddesiyle, bu bentte yer alan “Kanunla” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” ibaresi eklenmiştir.
501
Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
Madde 16 – Sözleşmeli personelin, doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemesi ve görevi sırasında
olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmesi veya iş sahiplerinden borç para istemesi
ve alması yasaktır.
Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı
Madde 17 – Sözleşmeli personel, göreviyle ilgili konularda basına, haber ajanslarına veya radyo ve
televizyon kurumlarına yetkili amirlerinin izni olmadan bilgi veya demeç veremez.
Siyasi Faaliyet Yasağı
Madde 18 – (İptal : Ana.Mahkemesi’nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla;
Yeniden düzenleme: 5/2/1992 - 3771/4 md.) Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların bu Kanun Hükmünde Kararnameye
tabi personeli siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamazlar.
Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı
Madde 19 – Sözleşmeli personelin, teşebbüs veya bağlı ortaklığın hizmetlerini aksatacak şekilde kasıtlı
olarak birlikte çekilmeleri veya görevlerine gelmemeleri veya göreve gelipte hizmetlerin yavaşlatılması
veya aksatılması sonucunu doğuracak eylem ve hareketlerde bulunmaları, toplu olarak söz veya yazı ile
müracaat ve şikayetleri yasaktır.
ALTINCI BÖLÜM
Çalışma Saatleri ve İzinler
Çalışma Saatleri
Madde 20 – Sözleşmeli personelin, haftalık çalışma süresi 40 saattir. İş ve işyerinin çalışma şartları
dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile günün 24 saatinde
devamlılık gösteren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların yönetim
kurulları yetkilidir.
Yıllık İzin
Madde 21 – Sözleşmeli personelden hizmeti 10 yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 gün, 10
yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin verilmesine esas hizmetin tesbitinde kamu
kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile askerlik hizmeti gözönüne alınır. Bu şekilde hizmet
süresi bir yıldan az olanlar ile kısmi zamanlı istihdam edilenlerden bir yıldan az süreli sözleşmeyapılanlara
(yıl içinde memur statüsünden sözleşmeli statüye geçirilenler hariç) yıllık izin verilmez.
(Değişik ikinci fıkra: 23/2/2017-6824/24 md.) Yıllık izinler, teşebbüs veya bağlı ortaklığın uygun
bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Bir sözleşme döneminde kullanılmayan
izinler müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme
dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.
Mazeret İzni
Madde 22 – (Mülga: 12/7/2013-6495/66 md.)
Diğer İzinler (1)
Madde 23 – (Değişik: 12/7/2013-6495/67 md.)
Sözleşmeli personelin mazeret, refakat, hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz izinleri hakkında
kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.
Muvazzaf Askerlik
Madde 24 – Muvazzaf askerlik görevini ifa için görevinden ayrılan sözleşmeli personel askerlik
hizmetinin bitiminden itibaren 1 ay içinde başvurduğu takdirde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca işe başlatılır.
Muvazzaf askerlikte geçen süreler, muvazzaf askerliğe ayrıldıkları sırada iktisap etmiş oldukları emekli
keseneğine esas derecelerinde kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir.
——————————
(1) Bu madde başlığı “Hastalık ve Doğum İzni” iken, 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
502
YEDİNCİ BÖLÜM
Mali ve Sosyal Haklar
Aylık ve Ücretler (1) (2)
Madde 25 – a) Ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvan ve dereceleri gösterilen personel aylık ve özlük
hakları bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabidir.
(Mülga ikinci paragraf: 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1)
b) (Mülga : 11/10/2011-KHK-666/1 md.) (1)
c) (Değişik: 13/3/1995 - KHK - 549/1 md.) Ekli 1 sayılı cetvelin dışında kalan sözleşmeli personele
ödenecek sözleşme ücreti; temel ücret ile başarı ve kıdem ücretleri toplamından oluşur ve bu ücret asgari
ücretin altında olamaz. Sözleşme ücretlerinin tavanı her yıl bütçe kanunları ile belirlenir. Kamu personeli için
uygulanan aylık katsayısının mali yılın ikinci yarısı için değiştirilmesi veya mali yıl içinde 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun mali vesosyal haklara ilişkin hükümlerinde değişiklik yapılması halinde sözleşmeli
personel ücretlerinin tavanını değiştirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. (2)
Temel Ücret (2)
Madde 26 –(Değişik birinci fıkra: 4/4/2007-5620/4 md.) Temel ücret tutarları, sözleşmeli personelin
unvanı, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları dikkate alınmak suretiyle teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca
tespit edilir.
Teşebbüs ve bağlı ortaklıklar, sözleşmeli personeline unvanları itibarıyla uygulayacakları azami temel
ücret miktarlarına ilişkin tekliflerini 15 Kasım tarihine kadar Devlet Personel Başkanlığına gönderirler.
Bu teklifler Devlet Personel Başkanlığınca teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında ücret dengesi ve uygulama
birliği sağlamaya yönelik önerilerle birlikte Cumhurbaşkanının onayına sunulur.(2)
Başarı Ücreti
Madde 27 – Sözleşmeli personelden sicil ve başarı değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde
olanlara temel ücretlerinin% 8'i, (B) düzeyinde olanlara% 4'ü, (C) düzeyinde olanlara % 2'si oranında
hesaplanacak miktarda ve 43 üncü maddedeki esaslara göre başarı ücreti ödenir.
Kıdem Ücreti
Madde 28 – Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen
hizmet süresi toplamı 6-10 yıl olanlara temel ücretlerinin % 2'si, 11-15 yıl arasındaolanlara% 3'ü, 16-20 yıl
olanlara % 4'ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara% 5'i oranında kıdem ücreti verilir.
Ücretin Ödeme Zamanı
Madde 29 – Sözleşmeli personelin ücreti her ayın onbeşinde peşin olarak ödenir. Ay içinde göreve
başlayanların ücretleri gün hesabı ile ay sonunda ödenir. Günlük ücret aylık sözleşme ücreti toplamının 30'a
bölünmesi suretiyle hesaplanır. Emeklilik ve ölüm hali hariç olmak üzere ay sonundan önce görevden ayrılma
halinde sözleşme ücretinin kalan günlere tekabül eden tutarı geri alınır. Görev değişimi halinde, yeni göreve
başlanıldığı tarihten geçerli olarak yeni görevin ücreti ödenir.
Fazla Çalışma ve Diğer Ödemeler
Madde 30 – Sözleşmeli personele;
a) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde
yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla
çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli
personel sayısının% 5'ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin
% 15'ini geçemez.
——————————
(1) 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK ile bu maddede yapılan düzenlemeler; 10/10/2013 tarihli ve 28791
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27/12/2012 tarihli ve E.: 2011/139, K.:
2012/205 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
(2) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 132 nci maddesiyle, 25 inci maddesinin (c) fıkrasında yer alan
“Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde ve 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“Yüksek Planlama Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının” şeklinde değiştirilmiştir.
503
(Ek : 15/3/1990 - KHK - 408/1 md.) Mal ve hizmet üretiminde darboğaz yaratılmaması
bakımından kritik görevlerde bulunan sözleşmeli personel için, teşebbüs veya bağlı ortaklığın
teklifi, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü ve ilgili Bakanın onayı ile toplam fazla çalışma
süresi belirtilmek suretiyle% 5 oranının üzerinde de fazla çalışma yaptırılabilir.
b) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarıncayapılacak yabancı
dil bilgisi seviye tespit sınavı esas alınarak, yabancı dil bilgisi seviyeleri A olanlara temel ücretlerinin
% 10'u, B olanlara % 5'i ve C olanlara % 2'si oranında bilinen her yabancı dil için ödemede
bulunulur.
c) (Ek : 6/7/1995 - KHK - 562/22 md.) Bankacılık ve sigortacılık faaliyetiyle bilfiil iştigal
eden Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışan personele, kendi yönetmeliklerinde belirtilen
esaslar çerçevesinde elde edilen sigorta acentelik komisyonlarının % 80'i, personelin her türlü
ödemeler dahil kadro aylığı veya sözleşme ücretinin yılda iki aylık brüt tutarını geçmemek şartıyla
ödenebilir.
Sözleşmeli personele bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ödemeler dışında herhangi
bir ödeme yapılamaz.
Harcırah
Madde 31 – Yurt içinde ve yurt dışında geçici olarak görevlendirilecek sözleşmeli personele
gündelik ve yol gideri ödenir. Ödenecek gündelik miktarı 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca
en yüksek Devlet memuru için belirlenen gündeliği geçmemek üzere ilgililerin görev ve
unvanları dikkate alınarak teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca tespit edilir.
İlk defa sözleşmeli statüde işe başlayan personele ikamet mahalli ile görev mahalli arasında
kendisi ve aile efradına harcırah ödenmez.
Yukarıda belirtilmeyen hususlarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre işlem
yapılır.
Tedavi, Ölüm ve Cenaze Giderleri (1)
Madde 32 – Sözleşmeli personelin,eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının
(…)(1) doğum, ölüm yardımı ve cenaze giderleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde
gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak ölüm yardımının hesabında
ilgililerin temel ücretleri esas alınır.
Sosyal Yardımlar
Madde 33 – Sözleşmeli personel,bedelini ödemek şartıyla teşebbüs veya bağlı ortaklığın
lojman, misafirhane, eğitim ve dinlenme tesisleri, yemek ve diğer sosyal imkanlarından yararlanır.
İşin gerektirdiği araç,gereç ve giyim eşyası teşebbüs veya bağlı ortaklığın demirbaşı olarak
verilebilir. Ancak bu yardımlar hiç bir surette nakdi ödeme şeklinde yapılamaz.
(Ek fıkra: 25/6/2010-6001/42 md.) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi
Genel Müdürlüğünde tren üzerinde fiili görev yapmakta olan sözleşmeli personele, tren üzerinde
görev yaptığı sürelere göre belirlenmek ve günde iki öğünü geçmemek üzere, belirlenecek esaslara
göre ücretsiz yemek veya kumanya verilebilir.
——————————
(1) 5510 sayılı Kanunun 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle değişik 106 ncı
maddesiyle; bu maddede yer alan resmî ve özel sağlık kuruluşlarında ayakta ve yatarak tedavileri ile"
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
504
Çeşitli Kurul Başkan ve Üyelerinin Ücretleri (1)
Madde 34 – a) Teşebbüslerde, bağlı ortaklıklarda ve bunları temsilen iştiraklerde teşebbüs
mensupları ile kamu görevlilerinden ve dışarıdan atanan veya seçilen bütün yönetim ve danışma
kurulu başkan ve üyeleri, denetçi ve tasfiye kurulu üyelerine, her yıl Cumhurbaşkanınca
belirlenen miktarda aylık ücret ve diğer ödemeler yapılabilir.
b) Tahakkuk ettirilen ücret, prim, temettü ve benzeri ödemelerin, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan
miktarı aşan kısmı ilgililere verilmeyerek bir ay içinde temsil olunan teşebbüs veya
bağlı ortaklığa ödenir.
c) (Mülga : 20/6/2001 - 4684/4 md.)
Ödül
Madde 35 – Görevlerinde olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya karlılığı
artıran veya teşebbüs ve bağlı ortaklığın faaliyetlerine yararlı buluş getiren veya büyük zararların
doğmasını önlemede üstün gayret gösteren sözleşmeli personele genel müdürce bir aylık, genel
müdürün teklifi üzerine yönetim kurulunca iki aylık sözleşme ücretini aşmamak üzere ödül verilebilir.
Ancak bu şekilde bir takvim yılı içinde ödüllendirileceklerin sayısı teşebbüs ve bağlı ortaklıkların
toplam sözleşmeli personel sayısının % 2'sinden fazla olamaz.
Diğer Sözleşme Ücretleri
Madde 36 – (Değişik: 5/2/1992 - 3771/6 md.) (1)
Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yurt dışındaki şube,mağaza,büro ve benzeri yerlerinde istihdam
edilecek sözleşmeli personele ödenecek ücret sürekli görevle yurt dışına gönderilen 2 nci
derecenin 1 inci kademesinde bulunan Dışişleri Bakanlığı meslek memuruna (bekar) ödenen
aylığı geçmemek ve 15 inci derecenin 1 inci kademesinde bulunan memur (bekar) için hesaplanacak
aylıktan da az olmamak üzere öğrenim durumu, kıdem, görev unvanı, ülke ve görev yeri
dikkate alınmak suretiyle teşebbüs yönetim kurullarınca belirlenir.
(Ek : 6/7/1995 - KHK - 562/23 md.) Teşebbüsler, (…) (1) yurt dışında kurdukları veya iştirak
ettikleri şirketlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 77 nci maddesi hükümleri
çerçevesinde aylıksız ve ücretsiz olarak personelini görevlendirebilirler. Bu personelden, sözkonusu
şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde görevlendirilenler hakkında, 15 inci
maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi hükümleri uygulanır.
Günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı olarak istihdam edilecek sözleşmeli
personele ödenecek ücretler, aynı unvanda tam gün çalışan sözleşmeli personelin ücretleri ile
çalışma süreleri arasındaki oran dikkate alınmak suretiyle teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim
kurullarınca belirlenir.
Vekalet Ücreti
Madde 37 – Mahkeme ve icra dairelerince teşebbüs ve bağlı ortaklık lehine hükmedilip
borçlusundan tahsil olunan vekalet ücretlerinin davaları izleyen ve sonuçlandıran avukatlara
dağıtımında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri esas alınır.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 132 nci maddesiyle, 34 üncü maddesinde yer alan “Yüksek Planlama
Kurulu’nca” ibareleri “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiş ve 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında
yer alan “Bakanlar Kurulu Kararına istinaden” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
504-1
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sicil ve Başarı Değerlemesi
Personel Kütüğü ve Özlük Dosyası
Madde 38 – Sözleşmeli personel teşebbüs ve bağlı ortaklıklarca tutulacak sözleşmeli personel
kütüğüne kaydolunur. Her sözleşmeli personele bir numara verilir ve bir özlük dosyası
tutulur.
Sicil Dosyası
Madde 39 – Her sözleşmeli personelin bir sicil dosyası bulunur. Sicil amirleri tarafından
düzenlenecek sicil raporları ile varsa müfettiş raporları sicil dosyasına konulur.
Özlük ve Sicil Dosyasının Önemi
Madde 40 – Sözleşmeli personelin başarılarının tespitinde, emekliye sevk edilmelerinde
veya sözleşmelerinin yenilenmesinde ya da yenilenmeyerek feshinde özlük ve sicil dosyaları
başlıca dayanaktır.
Sicil Amirleri ve Sicil Yönetmeliği
Madde 41 – Sicil vermeye yetkili sicil amirleri, sicil ve değerleme dönemi, sözleşmeli
personelin başarısının tespiti amacı ile sicilinde bulunacak bilgiler, ayrılış sicilinin verileceği
haller, sicil raporlarının şekli, değerlemeye esas alınacak sorular, düzenleme zamanı, uygulanacak
not usulü ve bunların değerlendirilmesi, muhafaza ile görevli makamlara dair esaslar ile itiraz ve
bunu inceleyecek merciler ve diğer hususlar Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulacak bir
yönetmelikle belirlenir. (1)
Başarı Değerleme Düzeyleri
Madde 42 – Yapılan sicil ve başarı değerlemesi sonucunda;
59 ve daha aşağı puan alanlar (D),
60-75 puan alanlar (C),
76-89 puan alanlar (B),
90 ve daha yukarı puan alanlar (A),
olmak üzere personel dört başarı düzeyinde değerlendirilir.
Sicil ve Başarı Değerlemesi Sonucunda Yapılacak İşlem
Madde 43 – Sicil ve başarı değerlemeleri;
a) (D) düzeyinde olanlarla başka bir sicil amirinin yanında, bulundukları görevin temel
ücreti tutarında bir ücretle altı ay daha denenmek üzere yeni bir sözleşme yapılır. Bu süre sonunda
da sicil ve başarıları (D) düzeyinde olanların sözleşmeleri fesh edilir ve haklarında 5434 sayılı
T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 170 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan Devlet Personel Başkanlığınca
hazırlanarak Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
505
b) (C) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 2'si oranında,
c) (B) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 4'ü oranında,
d) (A) düzeyinde olanların, bulundukları görevin temel ücretine bu ücretin % 8'i oranında,
başarı ücreti ilave edilmek suretiyle sözleşmeleri yenilenir.
e) (D) düzeyinde bulunanlara başarı ücreti ödenmez.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Disiplin Hükümleri
Disiplin Cezaları
Madde 44 – (İptal : Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E. 1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/7 md.) Teşebbüs veya bağlı ortaklıklardaki hizmetlerin gereği gibi yürütülmesini
sağlamak amacıyla sözleşmeli personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri, iş yerinde veya dışında
teşebbüs ve bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı davranışları nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması
hariç verilmesi gereken disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları
hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık memurlarının
tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren
fiiller için sözleşme ücretinden kesme cezası, aylıktan kesme cezası esaslarına göre uygulanır.
Sözleşmenin Feshi ve Sona Ermesi
Madde 45 – (İptal : Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/8 md.) Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin
sözleşmesi aşağıdaki hallerde feshedilir:
a) İzinsiz veya kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi
içinde kesintili 10 gün göreve gelmemek,
b) İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan
kaybedilmesi,
c) Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın
yeni görevine başlamamak,
d) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,
e) Sicil ve başarı değerlendirmeleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,
f) (Ek: 2/1/2017 - KHK - 680/85 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/83 md.) Terör örgütleriyle eylem
birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye
yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak,
İstek, yaş haddi,malüllük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hallerinde sözleşme sona
erer.
Savunma Hakkı
Madde 46 – (İptal : Ana.Mah.nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/9 md.) Savunması alınmadan sözleşmeli personel hakkında disiplin cezası
verilemez. Sözleşmeli personel, soruşturmayı yapanın, disiplin cezası vermeye yetkili organ, merci veya
amirin veya disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere vereceği süre içinde yazılı olarak savunmasını
yapar. Bu süreler içinde savunmasını yapmayan sözleşmeli personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
Disiplin Cezalarına İtiraz
Madde 47 – (İptal: Ana.Mah.nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/10 md.) Disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre,kararın ilgiliye
tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.
506
İtiraz mercileri bu itirazı doğrudan doğruya karara bağlayabileceği gibi dosya veya belgelerin bir kez
daha incelenmesini cezayı teklif eden merciden isteyebilirler.
Süresi içinde itiraz edilmez veya yapılan itiraz red edilirse onaylanan cezalar kesinleşir ve sicile işlenir.

Disiplin Cezalarının Kesinleşmesi
Madde 48 – (İptal: Ana.Mah'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/11 md.) Sözleşmenin feshini gerektiren disiplin cezalarının kesinleşmesi;
teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarının kararına bağlıdır.
Ceza Kovuşturması ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi
Madde 49 – (İptal: Ana.Mah'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/12 md.) Sözleşmeli personel hakkında, aynı olaydan dolayı ceza kovuşturmasının
başlamış olması disiplin kovuşturmasının yapılmasını engellemez ve ceza kovuşturması sonunda
sözleşmeli personelin hüküm giymesi veya hakkında beraat yahut takipsizlik kararı verilmesi, ayrıca disiplin
cezasının uygulanmasına engel olmaz.
Zamanaşımı
Madde 50 – (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/13 md.) Disiplin kurulları kendilerine tevdi edilen dosyaları en geç 3 ay
içinde karara bağlarlar. Disiplin cezasını gerektiren kusurlu bir halin öğrenilmesinden 6 ay geçtikten sonra
sözleşmeli personel hakkında bu kusurlu hareket ile ilgili olarak disiplin kovuşturması yapılamaz ve disiplin
cezası verilemez.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası
verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
ONUNCU BÖLÜM
Görevden Uzaklaştırma
Görevden Uzaklaştırma
Madde 51 – (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/14 md.) Görevden uzaklaştırma, 53 üncü maddede gösterilen haller nedeniyle
görevi başında kalmasında sakınca görülecek sözleşmeli personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir.
Yetkililer
Madde 52 – (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/15 md.) Görevden Uzaklaştırmaya yetkili olanlar şunlardır:
a) Sözleşmeli personeli işe almaya yetkili olan veya kendilerine bu yetki devredilen organ veya görevliler,

b) İlgili bakanlık, teşebbüs veya bağlı ortaklık müfettişleri.
Uygulanacağı Haller
Madde 53 – (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/16 md.) Görevden uzaklaştırma, sözleşmeli personel tarafından:
a) Teşebbüs ve bağlı ortaklığın; paraları, para hükmündeki evrak ve senetleri ile diğer mevcutlarına
karşı veya bilanço, tutanak, rapor ve benzeri hertürlü belge ve defterler üzerinde suç işlenmesi,
b) Kasayı, ambarları saydırmaktan, para, para hükmündeki evrak, senet veya ayniyat veya bunların
kayıt ve hesaplarını göstermekten veya sorulan sorulara kanuni bir sebep olmaksızın cevap vermekten kaçınılması,
c) Teftiş veya soruşturmanın güçleştirilmesi,
d) Sözleşmeli personel hakkında cezai kovuşturma yapılması,
e) İş yerinde kişilere veya mallara karşı ağır zarar ika edileceği hakkında kuvvetli emarelerin bulunması,
Hallerinde uygulanır.
507
Görevden Uzaklaştırmada Amirin Sorumluluğu
Madde 54 – (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/17 md.) Görevinden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında görevden
uzaklaştırmayı izleyen 3 iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.
Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personel hakkında makul bir sebep olmaksızın derhal soruşturmaya
başlamayan, keyfi olarak, garez veya kini dolayısıyla bu tasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda
anlaşılan amirler hukuki,mali ve cezai sorumluluğa tabidir.
Görevden Uzaklaştırılan Sözleşmeli Personelin Hak ve Yükümlülüğü
Madde 55 – (İptal: Ana.Mah'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/18 md.) Görevden uzaklaştırılan sözleşmeli personelin bu süre içinde
hertürlü hak ve yükümlülükleri sürer. Ancak, ilgiliye bu halin devamı süresince sözleşme ücretinin 2/3'ü
ödenir.
Göreve Başlatma
Madde 56 – (İptal: Ana.Mah.'nin 4/4/1991 tarih ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı Kararıyla; yeniden
düzenleme: 5/2/1992 - 3771/19 md.) Soruşturma veya yargılama sonunda yetkili mercilerce:
a) Haklarında sözleşmenin feshi cezasından başka bir disiplin cezası verilenler,
b) Takibata mahal olmadığına veya beraatine karar verilenler,
c) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanlar,
d) Görevlerine ilişkin olsun veya olmasın çalıştırılmasına engel olmayacak bir ceza ile hükümlü olup
bu cezası ertelenenler,
Hakkında bu kararların kesinleşmesi üzerine görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılır. (…)(1) sözleşme ücretinin
kesilmiş bulunan 1/3 oranındaki kısmı ilgililere ödenir. (1)
Görevden uzaklaştırma tedbiri sözleşmeli personelin soruşturmaya konu olan fiilinin hizmetlerine
devama engel olmadığı hallerde, her zaman kaldırılabilir. Ceza kovuşturması tutuksuz olarak devam edenlerden
göreve başlamasında sakınca görülmeyenler görevlerine döndürülebilirler.
ONBİRİNCi BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Diğer Kurumlar
Madde 57 – 3460 ve 23 sayılı Kanunlara tabi kurumların personeli hakkında bu Kanun Hükmünde
Kararname hükümleri uygulanmaz.
Uygulamanın İzlenmesi
Madde 58 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında
birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.
(Ek fıkra : 28/8/1991 - KHK - 453/1 md.) Sözleşmeli personele ilişkin olarak bu Kanun Hükmünde
Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak kaydıyla 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 59 – 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 6 numaralı bendinde yer
alan "genel müdür yardımcıları" ibaresi madde metninden çıkarılmış, 12, 14, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 52 nci
maddeleri ile 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
——————————
(1) Bu maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “(b) bendindeki halin gerçekleşmesi durumunda …”
ibaresi, Anayasa Mahkemesinin 28/1/2010 tarihli ve E.: 2008/19, K.: 2010/17 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.
508
Ek Madde 1 – (Ek : 15/3/1990-KHK-408/3 md.)
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce özel hukuk hükümlerine
göre kurulmuş olup iş kanunlarına tabi personel çalıştırmakta iken 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
yürürlüğe girdiği tarihten sonra teşebbüs ve bağlı ortaklıkların yeniden teşkilatlanmaları ile kurulan Havaalanları
Yer Hizmetleri A.Ş., Türkiye Gemi Sanayii A.Ş., Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile D.B. Deniz
Nakliyat A.Ş.`nin kadroları 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelden çıkarılmıştır.
Bu teşebbüs ve bağlı ortaklıkların personeli hakkında, bağlı ortaklıklarının veya yeniden teşkilatlanma suretiyle
ayrıldıkları teşebbüs ve bağlı ortaklıkların personelinin 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe
girdiği tarihten önce tabi oldukları iş kanunları hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların genel müdür, genel
müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerinin (seçimle gelenler hariç) atanmalarında 2477 sayılı Kanun
hükümleri uygulanır. Bunun dışında kalan görevlere yönetim kurullarınca atama yapılır.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesi, birinci fıkra ile geçici 9 uncu madde kapsamında
bulunan teşebbüs ve bağlı ortaklıklar hakkında da uygulanır.
Ek Madde 2 – (Ek: 21/4/2005-5335/27 md.; Değişik: 23/7/2010-6009/56 md.)(1)
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü
maddesinin (b) ve (c) bentleri kapsamına giren personeline; aylık tutarı, “Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti
Teşkilatı” prensipleri çerçevesinde personel maliyetlerinin tamamı karşılanan kadro ve pozisyonlarda bulunanlar
için en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 600’ünü, kısmen karşılanan
kadrolar ve pozisyonlarda bulunanlar için aynı miktarın % 300’ünü, pilotlar için ise % 1000’ini, diğerleri
için de % 150’sini geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca belirlenen oran, esas ve usullere göre “Havacılık
Tazminatı” ödenir. Cumhurbaşkanı, yukarıda belirtilen kriterlere göre aynı tazminat tavanı grubu içerisinde
yer alan bir kadro veya pozisyon unvanında çalışanlar için uygulanacak tazminat oranını, birimin bulunduğu
yer, iş yoğunluğu, öğrenim durumu farklılığı, hizmet süresi, personel temininde güçlük gibi kriterleri birlikte
veya ayrı ayrı dikkate almak suretiyle ve ödenecek tazminat tutarının % 30’unu geçmeyecek şekilde farklılaştırmaya
yetkilidir. Bu şekilde yapılacak ödemeler, sözleşmeli personel için belirlenen ücret tavanı ile kapsama
dahil personele verilecek diğer hak ve ödemelerin hesabına esas alınacak matrahın tespitinde dikkate alınmaz.(1)
Bu tazminat, aylıklara ilişkin esaslar çerçevesinde gelir vergisi ve damga vergisi hariç herhangi bir
vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir.
Ek Madde 3 – (Ek: 12/10/2017-7036/37 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci ve geçici 9 uncu maddelerine tabi teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda
toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında çalışan personel ile bu teşebbüs ve bağlı ortaklıklar arasında, iş
ilişkisi nedeniyle sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin dava ve işler iş
mahkemelerinde görülür.
Geçici Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli statüde
çalışanlardan sosyal güvenlikleri bakımından Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi olanlar iki ay içinde T.C.
Emekli Sandığı ile ilgilendirilirler.
Geçici Madde 2 – (İptal: Anayasa Mahkemesinin 4/4/1991 tarihli ve E.1990/12, K.1991/7 sayılı
kararıyla)
Geçici Madde 3 – 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uyarınca, kadroları
iptal edilmemiş olan personelin bulundukları kadrolarda ikramiye dahil her türlü mali ve sosyal hakları
saklıdır. Bu kadrolarda 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde derece değişiklikleri
ile disiplin hükümlerinin uygulanmasına münhasır olmak üzere unvan değişiklikleri yapılabilir. Bu kadrolar;
ilgililerin ekli 1 sayılı cetveldeki bir kadroya atanmaları, kendi istekleri ile sözleşmeli statüye geçmeleri veya
emeklilik, istifa, ölüm ve benzeri sebeplerle boşaldığı takdirde, hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilerek
bir ay içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Geçici Madde 4 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 2 nci maddesi uyarınca teşebbüs ve
bağlı ortaklıklarda ekli 1 sayılı cetveldeki kadrolara geçirilen personelin aylık ve ücretleri bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yeni statülerine göre ödenir.
Geçici Madde 5 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte teşebbüs ve bağlı
ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta olanlardan; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi
uyarınca; 1 sayılı cetvellerde yer alan kadrolara intibak ettirilenlerin 15/12/1989 tarihi itibariyle almakta
oldukları net aylık ücret tutarının 15/2/1990 tarihi itibariyle alacakları net aylık ücret tutarından fazla olması
halinde 15/12/1989 tarihi itibariyle aldıkları ücretlerin ödenmesine aradaki fark kapanıncaya kadar devam
olunur.
–––––––––––––––––––––
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 132 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Yüksek Planlama Kurulunca” ibaresi
“Cumhurbaşkanınca” şeklinde ve “Yüksek Planlama Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.
508-1
15/12/1989 ve 15/2/1990 tarihlerindeki aylık ücret olarak; sözleşmeli personel bakımından net aylık
sözleşme ücreti; 1 sayılı cetveldeki kadrolara intibak ettirilenler bakımından aylık gösterge, ek gösterge taban
ve kıdem aylıkları ile ikramiyelerden bir aya isabet eden net tutar ve diğer zam ve tazminatlar dahil bütün
ödemelerin net aylık tutarı alınır. İkramiyeden bir aya isabet eden miktar; ilgili mevzuatı uyarınca 1990 yılında
ödenmesi gereken yıllık ikramiye sayısı ile 1990 yılının birinci yarısı için belirlenmiş gösterge ve katsayılar
esas alınmak suretiyle bulunacak net ikramiye tutarı çarpımının 1/12'si olarak hesaplanır.
Geçici Madde 6 – Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmaya devam edeceklerden
15/12/1989 tarihi itibariyle ödenen ücretleri mevcut 3.600.000,- Lira ücret tavanının üzerinde tespit edilmiş
bulunanların sözleşme ücretleri tespit edilecek yeni sözleşme ücret tavanına eşitleninceye kadar, 15/12/1989
tarihi itibariyle tespit edilen sözleşme ücreti üzerinden ödenmeye devam edilir.
Geçici Madde 7 – Sözleşme ücretlerinin bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslar çerçevesinde
tespiti yapılıncaya kadar mevcut ücretlerin uygulanmasına devam edilir ve sözkonusu tespit yapılıncaya
kadar mevcut ücretlerde artış yapmaya, 25 inci maddenin (c) bendi ve 30 uncu maddeye göre tespit
yapılıncaya kadar da sözleşme tavan ücretleri ile fazla çalışma ücretlerini belirlemeye Yüksek Planlama
Kurulu yetkilidir.
Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tespit edilecek sözleşme ücretlerinin 15/12/1989 tarihi itibariyle
ödenen ücretten düşük olması halinde ilgililere 15/12/1989 tarihi itibariyle aldıkları ücretlerin ödenmesine
aradaki fark kapanıncaya kadar devam olunur.
Geçici Madde 8 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte teşebbüs ve bağlı
ortaklıklarda sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanlardan 1 sayılı cetveldeki kadrolara geçirilenlerin
sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri, işsonu tazminatı almamış olmaları kaydıyla, 5434 sayılı T.C. Emekli
Sandığı Kanunu hükümleri çerçevesinde emekli ikramiyesi ödenmesine esas hizmet süresinin tespitinde
dikkate alınır. 1 sayılı cetveldeki kadrolara geçmek istemeyerek teşebbüs veya bağlı ortaklıklardan ayrılanlara
sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri için iş sonu tazminatları ödenir.
(Ek: 15/3/1990-KHK-408/2 md.) Sözleşmeli personelden geçici 9 uncu madde uyarınca işçi statüsüne
geçenlerin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri kıdem tazminatlarının
hesabında dikkate alınır.
(Ek: 15/3/1990-KHK-408/2 md.) 308 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi
uyarınca kapsam dışı statüdensözleşmeli statüye geçmiş bulunanların statü değişikliği tarihindeki mevzuat
hükümleri çerçevesinde ve ödeneceği tarihteki ücretleri üzerinden kıdem tazminatı haklarının saklı tutulmasına
devam olunur.
(Ek: 15/3/1990-KHK-408/2 md.) Bu madde uyarınca sözleşmeli statüde geçen bir yıllık hizmet karşılığında
ödenecek iş sonu tazminatı ilgililerin brüt sözleşme ücretlerinin dörtte biridir.
Geçici Madde 9 – Özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş olup yönetim kademelerinde iş kanunları
çerçevesinde personel çalıştıran ve ekli 1 sayılı cetvelde yer almayan teşebbüs ve bağlı ortaklık personeli
hakkında, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce tabi oldukları iş kanunu hükümleri uygulanır. Bu kuruluşların genel müdür, genel müdür yardımcısı
ve yönetim kurulu üyelerinin (seçimle gelenler hariç) atanmalarında 2477 sayılı Kanun hükümleri
uygulanır. Bunun dışında kalan görevlere yönetim kurullarınca atama yapılır.
Geçici Madde 10 – Bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüs ve bağlı ortaklıkların sözleşmeli
personel pozisyonlarının ünvan ve adetleri en geç 2 ay içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilir. Bu
süre zarfında mevcut pozisyonların kullanılmasına devam edilir.
Ek Geçici Madde – (Ek: 22/9/1991-KHK-457/1 md.)
Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan
sözleşmeli personelden 20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden
yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim
durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunan kademede
geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.
508-2
Birinci fıkra hükmü, bu fıkra kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malül ük, vazife malüllüğü aylıkları ile
dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.
Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış
bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini
yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 60 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin (....) (1) hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
Yürütme
Madde 61 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22/1/1990 TARİHLİ VE 399 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1) 9/4/1990 tarih ve 418 sayılı KHK'nin hükmü.
(418 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Anayasa Mahkemesinin 5/2/1992 tarih ve
E.1990/22, K.1992/6 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.)
2) 5/2/1992 tarih ve 3771 sayılı Kanunun hükmü:
Geçici Madde 1 – 5 inci maddede öngörülen Bakanlar Kurulu Kararı en geç 6 ay içinde
yürürlüğe konulur. Bu süre zarfında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı
cetvele dahil kadrolarda bulunan personelin sözleşme ücretlerini belirleyen 27/12/1991 tarihli ve
91/2584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinin uygulanmasına devam olunur ve uygulamanın
gerektirdiği hallerde bu Kararda değişiklik yapılabilir. 5 inci maddede öngörülen Bakanlar
Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihte 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1)
sayılı cetvele dahil kadrolarda görev yapanlardan, bu Kanun hükümleri çerçevesinde belirlenecek
kadro aylıklarının net tutarı, (ikramiyelerden bir aya isabet eden miktar dahil) mevcut sözleşme
ücretlerinin net tutarından az olanlara, aradaki fark giderilinceye kadar mevcut sözleşme ücretleri
esas alınarak ödemede bulunulur.

——————————
(1) Bu maddede yeralan "Ceza sendikal faaliyet ve grev yasağı ile siyasi faaliyet yasağına ilişkin hükümleri
kanunlaştığı tarihte, diğer..."ibaresi,Ana. Mah.'nin4/4/1991 tarih, E.1990/12, K.1991/7 sayılı kararıyla
iptal edilmiştir. (Bkz: R.G.: 13/8/1991 - 20959)
509
22/1/1990 tarihli ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
Eki Cetvellerde Yapılan Değişiklikler ile Kadroları veya Pozisyonları
İptal ve İhdas Edilen Kuruluşları Gösterir Tablo:
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
KHK 15/3/1990 408 28/3/1990 20475 Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.; Türkiye Gemi Sanayii A.Ş.; Türkiye
Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile D.B. Deniz Nakliyat A.Ş.nin kadrolarının
(1) sayılı Cetvelden çıkarılması.
B.K.K. 8/3/1990 90/274 29/3/1990 20476 Bazı KİT'lerde kadro iptal ve ihdası.
B.K.K. 16/5/1990 90/481 25/5/1990 20528 Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne kadro ihdası.
B.K.K. 25/1/1991 91/1419 17/2/1991 20789 T.C.Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Etibank,Türkiye Halk
Bankası A.Ş., Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Petrol Ofisi A.Ş.,
Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Devlet
Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Antalya Pil Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., T.C.Posta Telgraf
ve Telefon İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Vagon
Sanayii A.Ş., Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel
Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.
B.K.K. 27/3/1991 91/1649 29/3/1991 20829 Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro iptali ve Elazığ
Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne kadro ihdası.
B.K.K. 27/3/1991 91/1651 29/3/1991 20829 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve
ihdası.
B.K.K. 23/2/1991 91/1552 2/5/1991 20859 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro iptali,
Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ile Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro ihdası.
B.K.K. 12/5/1991 91/1751 24/5/1991 20880 Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait
Kadro İptali ile Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne ait
Kadro İhdası.
B.K.K. 15/8/1991 91/2143 11/9/1991 20988 Emlak Konut A.Ş Genel Müdürlüğü'ne ait Kadro İptal ve İhdası.
B.K.K. 7/10/1991 91/2320 20/10/1991 21027 Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Etibank, Türkiye Halk Bankası A.Ş.,
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii
T.A.Ş., Adıyaman Çimento Sanayii T.A.Ş., Aşkale Çimento Sanayii
T.A.Ş., Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş., Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş.,
Çorum Çimento Sanayii T.A.Ş., Elazığ Çimen to Sanayii T.A.Ş., Ergani
Çimento Sanayii T.A.Ş., Filyos Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş., Gaziantep
Çimento Sanayii T.A.Ş.,İskenderun Çimento Sanayii T.A.Ş.,Kars
Çimento Sanayii T.A.Ş., Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş.,
Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş., Ladik Çimento Sanayii T.A.Ş., Niğde
Çimento Sanayii T.A.Ş., Kurtalan Çimento Sanayii T.A.Ş.,Sivas Çimento
Sanayii T.A.Ş.,Şanlıurfa Çimento Sanayii T.A.Ş., Trabzon Çimento
Sanayii T.A.Ş., Van Çimento Sanayii T.A.Ş.,Yarımca Porselen Sanayii
T.A.Ş.,Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş.,Petrol Ofisi A.Ş., Türkiye
Gübre Sanayii A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi,
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Mak na ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Av
Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Antalya Pil Sanayi A.Ş., Çelik Çekme Boru
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Etimesgut Ağaç Sanayi ve Tic.A.Ş., Elektrik
Sayaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.,Makina Sanayi ve Tic. A.Ş., Hafif Silah
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Tic.A.Ş., Türkiye Kömür
İşletmeleri Kurumu Et ve Balık Kurumu, Türkiye Zirai Donanım
Kurumu, Türkiye Elektrik Kurumu, T.C.Posta, Telgraf ve Telefon
İşletmeleri, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş., Türkiye
Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., Çay
İşletmeleri, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Tarım
İşletmeleri, Denizcilik Bankası T.A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait Kadro
İptal ve İhdası.
510
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 9/10/1991 91/2338 26/10/1991 21033 T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlü ğü'ne ait Kadro İptal ve İhdası.
B.K.K. 25/12/1991 91/2578 23/1/1992 21120 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Kadro İhdası.
B.K.K. 22/4/1992 92/2962 26/5/1992 21239 T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Konya Krom Magnezit Tuğla
Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Denizli Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Kütahya
Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Samsun Gübre Sanayii A.Ş.Genel
Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğü, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu Genel
Mü dürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Aksaray Azmi
Milli T.A.Ş Genel Müdürlüğü,Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü,
T.C.Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye
Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait
kadro iptal ve ihdası.
B.K.K. 6/6/1992 92/3238 18/7/1992 21288 Etibank, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü
Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.,Et ve Balık Kurumu, T.C.Posta
Telgraf ve Telefon İşletmesi, Çay İşletmeleri ve Tütün, Tütün Mamulleri,
Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.
B.K.K. 17/9/1992 92/3542 19/10/1992 21380 Türkiye Gübre Sanayii A.Ş .,Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.,Yem Sanayii
T.A.Ş., T.C. Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi, Çay İşletmeleri, Tütün,Tütün
Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri,Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüklerine ait Kadro iptal ve İhdası.
B.K.K. 17/11/1992 92/3744 29/11/1992 21420 Denizcilik Bankası na ait (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan ünvan ve
pozisyonların T.Emlak Bankasına ait (I) ve (II) sayılı cetvellere eklenmesi.
B.K.K. 24/1/1993 93/4056 19/2/1993 21501 Etibank, Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş., Filyos Ateş Tuğlası Sanayii
T.A.Ş., Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş., Türkiye Taşkömürü
Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Elektrik Kurumu Genel
Müdürlüklerine Ait Kadro İptal ve İhdası.
B.K.K. 1/3/1993 93/4235 13/4/1993 21551 Çorum, Sivas, Trab zon, Gaziantep ve İskenderun Çimento Sanayii Türk
Anonim Şirketleri Genel Müdürlüklerine Ait Kadroların iptali.
B.K.K. 30/3/1993 93/4336 6/5/1993 21573 T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Emlak Konut
A.Ş.,Etibank, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Demir ve Çelik
İşletmeleri, Filyos Ateş Tuğlası Sanayii T.A.Ş., Yarımca Porselen Sanayii
T.A.Ş., Devlet Malzeme Ofisi, Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Et ve
Balık Kurumu,Orman Ürünleri Sanayii Kurumu, Türkiye Elektrik
Kurumu,T.C.Posta Telgraf Telefon İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları
İşletmesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri,Tütün,Tütün
Mamülleri Tuz ve Alkol İşletmeleri, Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.
B.K.K. 17/5/1993 93/4421 6/6/1993 21599 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na ait kadro iptali, Nitroselüloz
Sanayii ve Ticaret A.Ş., Prinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Çelik ve Ağır
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri
A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait kadro ihdası.
510-1
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 3/8/1993 93/47 143/9/1993 21687 Denizli, Şanlıurfa, Ladik, Aşkale ve Bartın Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel
Müdürlüklerine ait kadroların iptali.
B.K.K.(1) 9/1/1994 94/5166 13/1/1994 21817 Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Türkiye Elektrik Üretim, İletim
A.Ş.,Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Devlet Hava Meydanları işletmesi,
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş., Tütün, Tütün Mamülleri,Tuz
ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.(1)
B.K.K. 7/3/1994 94/5422 29/6/1994 21975 Türkiye Demir ve Çelik İşetmeleri, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri
A.Ş., Karabük Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Divriği-Hekimhan Madenleri
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yem Sanayii T.A.Ş., Tütün, Tütün Mamulleri,
Tuz ve Alkol İşletmeleri, Emlak Konut A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait
kadro iptal ve ihdası.
B.K.K. 16/9/1994 94/6119 10/11/1994 22107 Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Emlak Konut A.Ş., Etibank Bankacılık
A.O., Etibank, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Selüloz ve Kağıt
Fabrikaları Genel Müdürlü ğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri,
Karabük Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Türkiye Çimento ve Toprak
Sanayii T.A.Ş.,Van Çimento Sanayii T.A.Ş.,Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.,
Gemlik Gübre Sanayii A.Ş., Samsun Gübre Sanayii A.Ş.,Türkiye
Taşkömürü Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş., Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.,
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Av Fişek Sanayii ve Ticaret A.Ş.,
Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çe lik Çekme Boru Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Etimesgut Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nitroselüloz Sanayi
ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Tica ret A.Ş., Mühimmat
Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Çelik ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Makina ve Kimya Edüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş., Et ve Balık Kurumu,
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, T.C.Posta Telgraf ve Telefon İşletmesi,
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi,
Çay İşletmeleri, Tarım İşletmeleri, T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü,
Kütahya Gübre Sanayii A.Ş., Elazığ Gübre Sanayii A.Ş., Makina Sanayi
ve Ticaret A.Ş., Pirinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürlüklerine ait Kadro iptal ve ihdası.
B.K.K. 15/12/1994 94/6417 1/2/1995 22189 Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat
Fab.San.ve Tic. A.Ş.,Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi T.A.Ş., Devlet
Malzeme Ofisi,Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Nikroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır Sanayi
ve Ticaret A.Ş., Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Elektrik Üretim, İletim
A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.,
Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya
Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Körfez Elektrik
Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., T.C. Posta Telgraf ve
Telefon İşletmesi, Çay İşletmeleri, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları,
Van Çimento Sanayi T.A.Ş., Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş.,
Türkiye Vagon Sanayi A.Ş., Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve
ihdası.
——————————
(1) Bu Kararla, 399 sayılı KHK'nin eki cetvellerde yer alan"Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü" ibaresi; "Türkiye Elektrik
Üretim,İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü" ve "Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.
510-2
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 16/3/1995 95/6608 31/3/1995 22244 T.C. Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait kadro
iptali ile T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekominikasyon
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait kadro ihdası, Türkiye Emlak
Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü, Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu makinaları Sanayii A.Ş.Genel
Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.
B.K.K. 17/7/1995 95/7129 15/8/1995 22375 T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye
Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve Çelik
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş.
Gn. Md.lüğü, Divriği- Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.Gen.Müd., Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş.Genel
Müdürlüğü, Bozüyük Seramik Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Ergani
Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Filyos Ateş Tuğlası Sanayii
T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Kars Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Konya Krom Magnezit Tuğla Sanayii T.A.Ş.Genel Müdürlüğü, Kurtalan
Çimanto Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü, Van Çimento Sanayii T.A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Yarımca Porselen Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Gemlik Gübre Sanayii
A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Adapazarı Şeker
Fabrikası A.Ş.Genel Müdürlüğü, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Süt Endüstrisi A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye
Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye
Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Gn.Md.lüğü, Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Elazığ Çimento Sanayii T.A.Ş.Genel
Müdürlüğü, Gümüşhane Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüklerine
ait kadrolarda iptal ihdas suretiyle değişiklik ve T.Kömür İşletmeleri
Gn.Md.lüğünün taşra teşkilatında yeralan kadro ve pozisyonların Türkiye
Elektrik, Üretim, İletim A.Ş. Gn.Md.lüğü Taşra teşkilatı cetvellerine
eklenmesi.
B.K.K. 13/11/1995 95/7509 10/12/1995 22489 Türkiye Çimento ve Toprak Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait bazı
kadroların iptali ile Edirne Lalapaşa Çimento Sanayi ve Ticaret T.A.Ş.
Genel Müdürlüğüne kadro ihdası, Bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve
bağlı ortaklıklarına ait kadrolarda iptal, ihdas ve değişiklik.
510-3
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 26/2/1996 96/7876 19/3/1996 22585 Yeniköy, Soma, Hamitabat ve Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdürlükleri ile Efes Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü,
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, İskenderun Demir
Çelik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye
Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tütün,
Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüklerine ait
kadrolarda iptal, ihdas ve değişiklik.
B.K.K. 7/8/1996 96/8759 30/12/1996 22863 T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Emlak Bankası A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü,
Etibank Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, İskenderun
Demir Çelik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, Divriği Hekimhan
Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel
Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Et ve Balık
Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel
Müdürlüğü, Orman Ürünleri Sanayii Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye
Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Boğaziçi Elektrik Dağıtım
A.Ş., Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektirk Dağıtım A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik
Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Körfez Elektrik Dağıtım
A.Ş., Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü,
Türk Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi
Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
Türkiye Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kemerköy Elektrik
Üretim ve Ticaret A.Ş.Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii
A.Ş.Genel Müdürlüklerine ait kadrolarda iptal, ihdas ve değişiklik.
B.K.K. 11/12/1996 96/8963 9/1/1997 22872 Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait
pozsyonların iptal ve ihdası.
B.K.K. 10/3/1997 97/9256 10/4/1997 22960 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü'ne ait pozisyon iptali ve
kadro ihdası.
510-4
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 29/9/1997 97/10062 16/10/1997 23142 T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Etibank, Türkiye Halk
Bankası, Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları, Türkiye Demir ve Çelik
İşletmeleri, İskenderun Demir Çelik İşletmeleri A.Ş., Divriği-Hekimhan
Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Gübre Sanayii A.Ş., Samsun
Gübre Sanayi A.Ş., Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş., Adapazarı Şeker Fabrikaları A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikaları A.Ş.,
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kapsül ve Av Fişek Sanayi Ticaret
A.Ş., Antalya Pil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve
Ticaret A.Ş.,Çelik Çekme Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Etimesgut Ağaç
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nitroselüloz Sanayi
ve Ticaret A.Ş., Pirinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır Silah
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri
A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Et ve Balık Kurumu, Toprak
Mahsulleri Ofisi, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, Orman Ürünleri Sanayi
Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım
A.Ş., Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş., Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Hamitabat Elektrik Üretim
ve Ticaret A.Ş., Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Devlet Hava
Meydanları İşletmesi, T.C.Posta İşletmesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş.,
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii
A.Ş., Çay İşletmeleri, Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri,
Tarım İşletmeleri, Emlak Konut A.Ş.,Türkiye Taşkömürü Kurumu,
Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya
Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Başkent Elektrik
Dağıtım A.Ş., Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş., Türkiye Vagon
Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.
B.K.K. 29/12/1997 97/10478 11/1/1998 23227 T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Etibank Genel Müdürlüğü,
Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Gübre Sanayii
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Kütahya Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Samsun Gübre Sanayii
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elazığ Gübre Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel
Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü,Türkiye
Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, Başkent Elektrik
Dağıtım A.Ş., T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Lokomotif ve Motor Sanayii
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü,
İskenderun Demir Çelik İşletmeleri AŞ. Genel Müdürlüğü, Adapazarı
Şeker Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., Kemerköy Elektrik
Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.
510-5
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 16/3/1998 98/10793 26/3/1998 23298 Etibank, Eti Holding A.Ş., Eti Bor A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret
A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Bakır
A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve
ihdası.
B.K.K. 22/4/1998 98/11034 17/5/1998 23345 Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Kemerköy
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim
ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Karaelmas Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, DivriğiHekimhan
Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C.
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii
A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait kadro iptal ve ihdası.
KANUN 22/7/1998 4369 29/7/1998 23417
Mükerrer
Maliye Bakanlığı ile ilgili kadro iptal ve ihdası.
B.K.K.(1) 24/6/1998 98/11459 19/8/1998 23438 T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş, Emlak Konut A.Ş.
Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları, Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. Türkiye
Taş Kömürü Kurumu, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Makina ve Kimya
Endüstri Kurumu, Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik Çekme
Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Nitroselüloz
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Mühimmat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik ve
Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda
İşletmeleri A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Et ve Balık
Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Orman Ürünleri Sanayi Kurumu,
Türkiye Elektrik Üretim,İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.,
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.,
Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Kemerköy Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C. Posta İşletmesi,
Türk Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi,
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş., Türkiye Lokomotif ve Motor
Sanayi A.Ş., Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri, Tütün, Tütün
Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri, Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve
Tic.A.Ş., Tarım İşletmeleri, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Adapazarı
Şeker Fabrikası A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. Kapsül ve Av Fişek
Sanayi Ticaret A.Ş., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi
ve Ticaret A.Ş., Pirinç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüklerine ait
kadro iptal ve ihdası, (1)
B.K.K. 27/8/1998 98/11706 1/10/1998 23480 Tütün ve Tütün mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne
ait kadro iptal ve ihdası.
——————————
(1) 30/11/1998 tarihli ve 98/12136 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 24/6/1998 tarihli ve 98/11459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın eki (1)
sayılı listede yer alan kuruluşlardan Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Genel Müdürlüğü'ne ait bölümlerdeki "TEŞKİLAT: TAŞRA" ibarelerinin "TEŞKİLAT: MERKEZ" olarak değiştirilmiştir.
510-6
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 30/11/1998 98/12136 30/12/1998 23569 T.C.Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Eti Holding A.Ş., Eti
Bor A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti
Gümüş A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş., Türkiye Halk
Bankası A.Ş, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri, Divriği-Hekimhan
Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye
Şeker Fabrikaları A.Ş., Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş., Etimesgut Ağaç
Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., Başkent
Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Soma
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş., Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Devlet Hava Meydanları
İşletmesi, T.C.Posta İşletmesi, Eti Krom A.Ş., Adapazarı Şeker Fabrikası
A.Ş., Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Genel Müdürlüklerine ait
kadro iptal ve ihdası.
B.K.K. 16/3/1999 99/12686 5/5/1999 23686 Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi,
Tarım İşletmeleri, Çankırı Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Elektrik
Üretim, İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş., Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.,Başkent Elektrik Dağıtım
A.Ş., Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş., Hamitabat Elektrik
Üretim ve Ticaret A.Ş., T.C.Posta İşletmesi, Türk Telekomünikasyon
A.Ş., Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Tarım İşletmeleri
Genel Müdürlüklerine ait kadro ihdasıve değişikliği
B.K.K. 8/4/1999 99/12734 20/5/1999 23700 Türkiye Taşkömürü Gn.Md., Makina ve Kimya Enstitüsü Kurumu
Gen.Md., Antalya Pil Sanayii ve Ticaret A.Ş. Gen.Md., Elektrik Sayaçları
ve Sanayi ve Tic. A.Ş. Gen. Md., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.Gen.Md.,
Toprak Mahsulleri Ofisi Gen.Md., Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş.
Gen. Md., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Gen. Md., T.C. Devlet Demiryolları
İşletmesi Gen.Md., Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkollü
İşletmeler Gn.Md., Tarım İşletmeleri Gen. Md., Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu Gen. Md., Antalya Pil Sanayi ve Ticaret
A.Ş.,Gen.Md.Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş. Gen. Md., Hamitabat
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Gen.Md., Kemerköy Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş.Gen. Md., T.C.Posta İşletmesi Gen. Md.ne ait kadro iptal ve
ihdası
B.K.K. 27/8/1999 99/13291 30/9/1999 23832 T.C. Ziraat Bankası, Eti Holding A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş.,
Divriği-Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Taşkömürü
Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Makina
ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Kapsül ve Av Fişek Sanayi Ticaret A.Ş.,
Elmadağ Barut Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çelik Çekme Boru Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Elektrik Sayaçları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Hafif Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Fişek Sanayi
ve Ticaret A.Ş., Nitroselüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Pirinç Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Elmadağ Roket Sanayi ve Ticaret, Mühimmat Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Çelik ve Ağır Silah Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Kömür
İşletmeleri Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Orman Ürünleri Sanayii
Kurumu, Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım
A.Ş., Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.,
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi, T.C.
Posta İşletmesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş., T.C. Devlet Demiryolları
İşletmesi, Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret
A.Ş., Eti Krom A.Ş., Türkiye Gübre Sanayi A.Ş., Makina Sanayi ve
Ticaret A.Ş., Makina ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri A.Ş., Körfez
Elektrik Dağıtım A.Ş., Yeniköy, Soma, Kemerköy Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş., Türkiye Vagon Sanayi A.Ş., Tütün, Tütün Mamulleri Tuz ve
Alkol İşletmeleri, Kristal Tuz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Genel
Müdürlüklerine ait kadro değişikliği, iptal ve ihdası.
510-7
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 20/12/1999 99/13834 13/1/2000 23932 Türkiye Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Eti Holding A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir
ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Adapazarı Şeker Fabrikası A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C.
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Eti Alüminyum A.Ş.
Genel Müdürlüğü ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne
ait kadro değişikliği, iptal ve ihdası.
B.K.K. 8/10/1999 99/13481 6/11/1999 23868 Türkiye Emlak Bankası A.Ş., Et Balık Kurumu, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi, Türkiye Lokomotif ve
Motor Sanayii A.Ş., Tütün, Tütün Mamülleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri,
Divriği-HekimhanMadenleri Sanayi ve TicaretA.Ş., Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş., Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çankırı Silah Sanayi ve
TicaretA.Ş., Hafif SilahSanayi ve Ticaret A.Ş,, Türkiye Elektrik Üretim,
İletim A.Ş., KemerköyElektrikÜretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüklerine
ait kadro değişikliği, iptal ve ihdası.
B.K.K. 31/3/2000 2000/331 4/4/2000 24010
Mükerrer
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne ait kadro ihdası.
B.K.K. 3/2/2000 2000/144 26/2/2000 23976 T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Taşkömürü Kurumu,
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Et
ve Balık Kurumu, T.C. Posta İşletmesi, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.,
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüklerine ait kadro
değişikliği, iptal ve ihdası.
B.K.K. 12/4/2000 2000/545 17/5/2000 24052 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası.
B.K.K. 25/9/2000 2000/1324 27/10/2000 24213 Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait kadro iptal ve ihdası.
B.K.K. 4/10/2000 2000/1454 30/11/2000 24246 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik Üretim İletim
A.Ş.Genel Müdürlüğü’ne ait kadro iptal ve ihdası.
B.K.K. 4/7/2001 2001/2657 12/7/2001 24460 Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.
Genel Müdürlüğü ve Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro
ve pozisyon iptal ve ihdası.
B.K.K. 6/7/2001 2001/2783 14/8/2001 24493 Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Gen.Md., Türikye
Kömür İş. Gen. Md.,Toprak Mah. Of. Gen.Md., Boğaziçi Elektrik
Dağıtım A.Ş. Gen. Md, Meram Elektrik Dağıtım Gen.Md., Hamidbat
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Gn. Md., Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürğlü., T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Gen.Md., T.C.
Devlet Demiryolları İşletmesi Gen.Md., Türkiye Demiryolu Makinaları
Sanayii A.Ş. Gn.Md., Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Gn.Md., Çay İşletmeleri
Gen.Md., Et ve Balık Kurumu Gen.Md., Tütün ve Tütün Mamülleri
Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadro değişikliği.
B.K.K. 1/4/2002 2002/3969 7/5/2002 24748 Türkiye Elektrik Üretim, İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro ve
pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.
B.K.K. 11/4/2002 2002/4033 16/5/2002 24757 Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon
iptal, ihdas ve değişikliği.
510-8
Değişiklik Yapan Mevzuatın
Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 13/9/2002 2002/4850 14/11/2002 24936 Türk Telekominikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadroların iptal ve
ihdası.
B.K.K. 27/3/2003 2003/5424 10/4/2003 25075 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarına
ait kadroların iptal ve ihdası.
B.K.K. 9/4/2003 2003/5475 1/5/2003 25095 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün tasfiye edilen
bağlı ortaklıklarına ait kadrolarda değişiklik ve iptal.
B.K.K. 25/4/2003 2003/5526 3/6/2003 25127 Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve
ihdası.
B.K.K. 4/6/2003 2003/5716 3/7/2003 25157 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon
iptal, ihdas ve değişikliği.
B.K.K. 23/12/2003 2003/6696 10/1/2004 25342 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş
Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye
Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, Kemerköy Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğüne ait kadroların değişiklik iptal ve ihdası.
B.K.K. 5/1/2004 2004/6705 12/1/2004 25344 Emlak Konut A.Ş Gn. Md., Türkiye Taşkömürü Kurumu Gn. Md., Devlet
Malzeme Ofisi Gn. Md.,Kapsül ve Av Fişek San. ve Tic.A.Ş Gn. Md.,
Elmadağ Barut San. ve Tic. A.Ş Gn. Md., Makine Sanayii ve Tic. A.Ş Gn.
Md., Çankırı Silah Sanayii ve Tic. A.Ş Gn.Md., Hafif Silah San.ve Tic.
A.Ş Gn. Md., Fişek San.ve Tic.A.Ş Gn. Md.,Nitroselüloz San. ve Tic.
Gn. Md., Pirinç San. veTic. A.Ş Gn. Md., Elmadağ Roket San. ve Tic.
A.Ş Gn. Md., Mühimmat San. ve Tic. A.Ş Gn. Md., Çelik ve Ağır Silah
San. ve Tic. A.Ş Gn. Md., Makine ve Kimya Endüstrisi Hurda İşletmeleri
A.Ş Gn. Md.,Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Gn. Md., Toprak
Mahsulleri Ofisi Gn. Md., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Gn. Md.,Meram
Elektrik Dağıtım A.Ş Gn. Md., Körfez Dağıtım A.Ş Gn.Md., Başkent
Elektrik Dağıtım A.Ş Gn.Md.,Elektrik Üretim A.Ş Gn. Md.,Türkiye
Elektrik İletim A.Ş Gn. Md., Türkiye Elektrik Tic. ve Taahhüt A.Ş Gn.
Md., Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gn. Md., T.C Posta ve Telgraf
Teşkilatı Gn. Md., T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Gn. Md., Türkiye
Demiryolu Makinaları San. A.Ş Gn. Md.,Türkiye Vagon San.Gn. Md.,
Tarım İşletmeleri Gn. Md., Etibor A.Ş Gn. Md., Eti Alüminyum A.Ş Gn.
Md., Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş Gn. Md.’ne ait kadro ve pozisyonların
değişiklik, iptal ve ihdası.
B.K.K. 9/1/2004 2004/6731 21/1/2004 25353 Eti Holding A.Ş. “Eti Maden Genel Müdürlüğü” olarak yeniden
teşkilatlandırılmış ve Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra
teşkilatına ait kadro ve pozisyonlar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün
ilgili ölümlerine ilave edilmiştir. Eti Holding E.Ş.Genel Müdürlüğü
ile bağlı ortaklık statüsü kaldırılan Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğünün
merkez ve taşra teşkilatlarına ait kadro ve pozisyonlarda yer alan
personel yeni düzenleme yapılıncaya kadar mevcut kadro ve pozisyonlarında
görevlerini sürdürür.
B.K.K. 17/3/2004 2004/7119 29/4/2004 25447 Eti Maden İşletmeleri Ge. Md., T.C. Devlet Demiryolları Gn. Md. ile Çay
İşletmeleri Gn. Md.ne ait kadro ve pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.
510-9
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 7/10/2004 2004/7964 20/10/2004 25619 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi
Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, T.C.
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğü,Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik
Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Hamitabat Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü,Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon iptal, ihdas ve değişikliği.
B.K.K. 3/12/2004 2004/8184 19/12/2004 25675 Türk Telekomünikasyon A.Ş Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyon
iptal, ihdas ve değişikliği.
B.K.K. 28/2/2005 2005/8552 5/3/2005 25746 Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, SSK Başkanlığı (Sağlık İşleri
Genel Müdürlüğü), Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne ait bazı
kadroların kurumlarına ait bölümden çıkarılarak Sağlık Bakanlığı
bölümüne eklenmesi.
B.K.K. 15/3/2005 2005/8615 5/4/2005 25777 Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait bazı kadro ve pozisyonlarda iptal,
ihdas ve değişiklik.
B.K.K. 3/10/2005 2005/9555 6/12/2005 26015 Eti Maden İşletmeleri Gn. Md., Türkiye Taşkömürü Kurumu Gn. Md.,
Devlet Malzeme Ofisi Gn.Md., Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Gn.Md.,
MKE Kurumu Gn.Md., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Gn. Md.,
Toprak Mahsulleri Ofisi Gn. Md., Elektrik Üretim A.Ş Gn. Md., Elektrik
İletim A.Ş Gn. Md., Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gn. Md., T.C
Posta ve Telgraf Teşkilatı Gn. Md., T.C Devlet Demiryolları İşletmesi
Gn. Md., Türkiye Demiryolu Makinaları San. A.Ş Gn. Md., Türkiye
Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş.Gn.Md., Türkiye Vagon San.Gn. Md.,
Tarım İşletmeleri Gn.Md., Eti Maden İşletmeleri Gn.Md., Türkiye
Taşkömürü Kurumu Gn.Md., Soma Elektrik Üretim Tic.A.Ş.Gn.Md.,
Hamitabat Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş. Gn.Md., Türkiye Elektrik Tic.ve
Taah.A.Ş.Gn.Md.’ne ait kadro ve pozisyonlarında değişiklik, iptal ve
ihdas.
B.K.K. 27/2/2006 2006/10125 14/3/2006 26108 Makina Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik
İletim A.Ş. Gen. Md., T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğüne
ait kadro ve pozisyonlarında değişiklik, iptal ve ihdas.
B.K.K. 28/8/2006 2006/10927 5/10/2006 26310 T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro
ve pozisyo ihdası ve değişikliği.
510-10
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 26/9/2006 2006/11104 4/11/2006 26336 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü,
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Yeniköy Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş
Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye
Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Eletrik Tic. Ve Taahhüt
A.Ş Genel Müdürlüğü, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü,
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi A.Ş Genel Müdürlüğü, Çay
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş Genel Müdürlüğü, Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel
Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C.
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayi
A.Ş Genel Müdürlüğü’ne ait kadro ve pozisyon iptal ve ihdası.
B.K.K. 22/2/2007 2007/11781 22/3/2007 26470 Elektrik Üretim A.Ş. Gen. Md., Devlet Hava Meydanlari İşl.Gn.Md.lüğü,
Eti Maden İşl.Gn.Md.lüğü, Makina ve Kimya End.Kur.Gn.Md.lüğü,
Yeniköy Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş. Gn. Md.lüğü, Hamitabat Elektrik
Üretim ve Tic.A.Ş.Gn.Md.lüğüne ait bazı pozisyonlarda değişiklik ve
ihdas yapılması.
B.K.K. 9/4/2007 2007/11967 4/5/2007 26512 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Gen. Md.ne ait bazı pozisyonlarda değişiklik iptal ve ihdas yapılması.
B.K.K. 26/6/2007 2007/12374 21/7/2007 26589 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait; bazı kadroların iptal ve ihdası ile
bazı pozisyonlarda değişiklik iptal ve ihdas yapılması.
B.K.K. 27/10/2008 2008/14269 26/11/2008 27066 Eti Maden İşl.Gn.Md.lüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim ve A.Ş. Gn. Md.lüğü, Devlet
Hava Meydanlari İşl.Gn.Md.lüğü, PTT Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları
San. A.Ş Gn. Md., Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya End.Kur.Gn.Md.lüğü,
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Yeniköy Elektrik Üretim ve
Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim Tic.A.Ş.Gn.Md.,
Hamitabat Elektrik Üretim ve Tic.A.Ş.Gn.Md.lüğü, Kemerköy Elektrik
Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğüne ait bazı kadroların iptal ve ihdası ile bazı pozisyonlarda
değişiklik iptal ve ihdas yapılması.
B.K.K. 1/9/2008 2008/14380 20/12/2008 27086 Türkiye Elektrik Üretim ve A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait kadro ve
pozisyon ihdası.
B.K.K. 15/12/2008 2008/14537 17/1/2009 27113 Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile Türkiye
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası ile
pozisyon iptal ve ihdası.
510-11
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 12/10/2009 2009/15536 14/11/2009 27406 Eti Maden İşl.Gn.Md.lüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü,
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Balık
Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,
Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Soma
Elektrik Üretim Tic.A.Ş.Gn.Md., Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye
Elektrik İletim A.Ş. Gen. Md., Devlet Hava Meydanları İşl.Gn.Md.lüğü,
PTT Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel
Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları San. A.Ş. Gn. Md., Türkiye
Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çay işletmeleri
Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Gn.Md., Eti Maden İşletmeleri
Gn.Md., Türkiye Taşkömürü Kurumu Gn. Md., Hamitabat Elektrik
Üretim ve Tic.A.Ş. Gn.Md., Türkiye Elektrik Tic.ve Taah.A.Ş. Genel
Müdürlüğüne ait bazı kadroların iptal ve ihdası ile bazı pozisyonlarda
değişiklik, iptal ve ihdas yapılması.
B.K.K. 21/6/2010 2010/611 27/7/2010 27654 Çeşitli kurumlara ait bazı kadroların iptal ve ihdası ile bazı pozisyonlarda
iptal ve ihdas yapılması.
B.K.K. 12/10/2010 2010/1009 14/11/2010 27759 Çeşitli kurumlara ait bazı kadroların iptal ve ihdası ile bazı pozisyonlarda
iptal ve ihdas yapılması.
B.K.K. 20/12/2010 2010/1177 29/12/2010 27800 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne
ait kadro iptal ve ihdası.
B.K.K. 1/2/2011 2011/1390 11/2/2011 27843 Çeşitli kurumlara ait bazı kadroların ihdası ile bazı pozisyonların iptal ve
ihdas edilmesi.
B.K.K. 22/8/2011 2011/2180 27/9/2011 28067 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Türkiye
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Balık kurumu Genel
Müdürlüğü, Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü,
Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü, T.C Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii
A.Ş Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası ile Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel
Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya
Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Balık kurumu Genel Müdürlüğü,
Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel
Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü,
Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Kemerköy
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü, T.C Devlet
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor
Sanayii A.Ş Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait pozisyon iptal ve ihdası.
510-12
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 3/1/2012 2012/2664 10/1/2012 28169 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil
pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı
KHK’nin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel
dahil) kısmının (2) nci sırasına “koruma güvenlik amiri,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “koruma ve güvenlik amir yardımcısı,” ibaresinin
eklenmesi,
B.K.K. 30/7/2012 2012/3533 8/9/2012 28405 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün
merkez teşkilatında kullanılmak üzere ekli listede yer alan kadrolardan
(A) sütununda belirtilenin iptali ile (B) sütünunda belirtilen kadronun
ihdası,
B.K.K. 24/9/2012 2012/3777 20/10/2012 28447 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,
Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Genel Müdürlüğü, Elektrik
Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel
Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, PTT
Genel Müdürlüğü, T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü,
Türkiye Demiryolu Makinaları San. A.Ş. Gn. Md., T.C. Devlet Demiryolları
İşletmesi, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş., Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ve ihdası,(I) sayılı
cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik yapılması ile Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye
Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi
Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü, T.C Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çay
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait
pozisyon iptal ve ihdası, (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik
yapılması.
B.K.K. 28/1/2013 2013/4260 7/2/2013 28552 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadro iptal ihdası ile pozisyon ihdası.
B.K.K. 25/3/2013 2013/4553 27/4/2013 28630 Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan
kadrolar ile (II) sayılı cetveline tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına ait
cetvellerin Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ile ilgili bölümlerinde
yer alan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü ibareleri Et ve Süt
Kurumu Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmesi.
B.K.K. 15/4/2013 2013/4688 16/5/2013 28649 Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarına ait
kadro iptali ve ihdası.
510-13
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
KANUN 24/4/2013 6461 1/5/2013 28634 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketinde
kullanılmak üzere kadro ihdası, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
eki (I) sayılı cetvele, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
bölümünden sonra gelmek üzere eklenmesi.
B.K.K. 2/7/2013 2013/5077 24/7/2013 28717 Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde
değişiklik yapılarak; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü,
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürülüğü, Türkiye Kömür
İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret
A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye
Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi
Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu
Genel Müdürlüğüne ait kadroların iptal ve ihdası ile Bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin ilgili bölümlerinde değişiklik
yapılarak; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü,
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet
Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürülüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü,
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü, Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne
ait pozisyonların iptal ve ihdası.
B.K.K. 13/1/2014 2014/5831 27/1/2014 28895 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel
Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve
Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,
Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik
Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait kadroların ihdası, iptali ve bazı
kadrolarda değişiklik yapılması.
B.K.K. 21/7/2014 2014/6712 18/8/2014 29092 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Soma
Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Tic. ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye
Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü,
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait kadro ve
pozisyonların iptal ve ihdası ile ilgili cetvellerde değişiklik yapılması.
510-14
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 29/12/2014 2014/7143 1/1/2015 29223 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak
Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik
Tic. ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları
İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel
Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü,
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri
Genel Müdürlüğüne ait kadro ve pozisyonların iptal ve ihdası ile ilgili
cetvellerde değişiklik yapılması.
B.K.K. 8/4/2015 2015/7580 30/5/2015 29371 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu
Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait bazı kadroların iptal
ve ihdası ile bazı pozisyonların iptal ve ihdası.
B.K.K. 10/8/2015 2015/8026 26/8/2015 29457 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel
Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü Kurumu
Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait bazı
kadroların iptal ve ihdası ile bazı pozisyonların iptal ve ihdası.
B.K.K. 17/10/2016 2016/9408 12/11/2016 29886 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel
Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,
PTT Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Çayırhan
Enerji ve Madencilik Proje A.Ş Genel Müdürlüğü, Türkiye Lokomotif ve
Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Tic. ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğüne
ait bazı kadroların iptal ve ihdası ile bazı pozisyonların iptal ve
ihdası.
B.K.K. 6/2/2017 2017/9856 11/3/2017 30004 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel
Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, T.C Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Demiryolu
Makinaları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait bazı kadroların
iptal ve ihdası ile bazı pozisyonların iptal ve ihdası.
B.K.K. 3/7/2017 2017/10550 17/8/2017 30157 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu
Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Devlet
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü,
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel
Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye
Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait bazı kadroların
iptal ve ihdası ile bazı pozisyonların iptal ve ihdası.
510-15 / 510-27
Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî
Gazetenin Kur ul uş un A dı v e İş l e mi n N i t el i ği
Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı
B.K.K. 17/1/2018 2018/11261 15/3/2018 30361 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü,
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.
Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü,
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Makina ve
Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi
Genel Müdürlüğü, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait
bazı kadroların iptal ve ihdası ile bazı pozisyonların iptal ve ihdası.
510-16 / 510-28
399 SAYILI KHK’YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO
Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya iptal
eden Anayasa Mahkemesi kararının
numarası
399 sayılı KHK’nin değişen veya
iptal edilen maddeleri Yürürlüğe Giriş Tarihi
KHK/408 30, Ek Madde 1, Geçici Madde 8, 28/3/1990
KHK/453 58 16/9/1991
KHK/457 Ek Geçici Madde 15/10/1991
3771 3, 10, 11, 18, 25, 36, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 13/2/1992
KHK/549 25 29/3/1995
KHK/562 30, 36 25/7/1995
4483 11 4/12/1999
4684 34 3/7/2001
5335 Ek Madde 2 27/4/2005
5620 26 21/4/2007
5510
(5754 sayılı Kanunla değişik) 32 1/10/2008
6001 33 13/7/2010
6009 Ek Madde 2 1/8/2010 tarihini izleyen
aybaşında
6111 13/A, 14, 25 25/2/2011
KHK/666 25 14/1/2012 tarihinden geçerli
olmak üzere 2/11/2011
6462 7 3/5/2013
6495 22, 23 2/8/2013
Anayasa Mahkemesinin 27/12/2012 tarihli ve
E.: 2011/139, K.: 2012/205 sayılı Kararı 25 10/10/2013
KHK/680 7, 45 6/1/2017
6824 21 8/3/2017
7036 Ek Madde 3 25/10/2017
7072 7, 45 8/3/2018
KHK/703
4,5,15,25,26,34,36,
41,Ek Madde 2
24/6/2018 tarihinde birlikte
yapılan Türkiye Büyük
Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı
seçimleri sonucunda
Cumhurbaşkanının
andiçerek göreve başladığı
tarihte (9/7/2018)

Cevapla