KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

Mesaj gönderen Admin » 27 Eyl 2018, 15:16

4015
KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No : 2002/3975
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No : 657
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 3/5/2002 No : 24744
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 41


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacakların
seçimi ile kamu kurum ve kuruluşlarında özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen
mesleklere atanacakların ön elemesi amacıyla yapılacak sınavların genel ilkeleri ile usul ve esaslarını
tespit etmektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik;
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız
genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma
sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına
tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde
yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile
kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin
kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında
yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve
görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere,
atanacaklar için yapılacak işlem ve sınavları kapsar.
4016
İstisnalar (1)(2)(3)
Madde 3- Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları, kaymakam adayları, Dışişleri Bakanlığı aday meslek
memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman
yardımcıları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında
sayılanlar ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları
bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
Dayanak
Madde 4- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 217 sayılı Devlet Personel
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak
hazırlanmıştır.
Kısaltma ve tanımlar
Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen;
DPB: Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı’nı,
ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı): Bu Yönetmelikte (A) grubu olarak adlandırılan
kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına
kabul edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak
yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi sınavı,
Giriş Sınavı: Kamu kurum ve kuruluşlarının, bu Yönetmelikte (A) grubu olarak nitelendirilmiş
kadrolarına atanacakları belirlemek üzere KPSS sonuçlarına göre saptayacaklarının üzerinde
bir puanı olan adayların katılımı ile kendi mevzuatına göre yapacakları, yazılı ve/veya sözlü
bölümlerden oluşan sınavı,
ifade eder.
––––––––––––––––
(1) 13/10/2014 tarihli ve 2014/6894 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu
maddede yer alan “Askeri Adalet Teftiş Kurulları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, kaymakam
adayları” ibaresi eklenmiştir.
(2) 25/4/2016 tarihli ve 2016/8833 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu
maddede yer alan “kaymakam adayları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Dışişleri Bakanlığı aday
meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları” ibaresi eklenmiştir.
(3) 29/5/2017 tarihli ve 2017/10335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu
maddede yer alan “aday konsolosluk ve ihtisas memurları” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.
4017
İKİNCİ BÖLÜM
Kamu Personel Seçme Sınavı
KPSS’nin usul ve esasları
Madde 6- KPSS’nin usul ve esasları, içeriği, yapılacağı yer ve zamanı, sınavın duyurulması,
KPSS’de yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama
yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, adayların başvurusu, sınavdan elde edilecek puan
türlerinin yerleştirmede ve giriş sınavına çağrıda kullanılmasına ve KPSS sonuçlarının adaylara
ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esaslar, DPB ve ÖSYM tarafından müştereken belirlenir.
Bu usul ve esaslara uygun olarak ÖSYM’ce bir KPSS Kılavuzu ve Başvuru Belgesi hazırlanır.
KPSS duyurusu
Madde 7- (Değişik: 28/3/2005-2005/8714 K.)
Kamu kurum ve kuruluşlarının personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak KPSS'nin
yapılacağı tarihler, DPB ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenir. ÖSYM, KPSS tarihi, başvuru
tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde
yayınlanan en yüksek tirajlı ilk üç gazetede farklı tarihlerde ilan vermek suretiyle duyurur.
KPSS Kılavuzu
Madde 8- KPSS Kılavuzu'nda; personel alımı, başvuru, genel sınav, alan sınavları ve değerlendirme
işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallar ile kadrolarına usulüne uygun açıktan
atama izni alınmış veya bir yıl içinde personel alınması planlanmış olan kamu kurum ve kuruluşlarının
adları, kadro sayıları bunların adaylarda aradıkları nitelikler ile adayların sınav öncesi
bilmesinde yararlı olabilecek diğer bilgiler yer alır.
Başvuru Belgesi
Madde 9- Başvuru Belgesi; aday profilinin tam olarak tanınabilmesini sağlamak amacıyla,
adayların ayrıntılı kimlik bilgileri, öğrenim düzeyi ve öğrenim alanlarına ilişkin bilgiler ile
gerekli diğer kişisel niteliklerine ilişkin bilgilerin yer almasını sağlayacak içerikte hazırlanır.
KPSS’nin yapılması
Madde 10- KPSS, ÖSYM tarafından yapılır. Başvuruların alınması, sınavın uygulanması
ve değerlendirilmesi ÖSYM tarafından gerçekleştirilir.
KPSS sonuçları, elektronik ortamda DPB’ye bildirilir ve adayların adreslerine posta ile
gönderilir. Sınav sonuçları ayrıca diğer iletişim araçları ile de duyurulabilir.
KPSS'nin geçerlilik süresi
Madde 11- (Değişik: 25/1/2016-2016/8434 K.)
KPSS, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. (Mülga ikinci cümle:
RG-15/8/2018-30510 - CK-25/1 md.) (…) Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise
sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarınının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
4018
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
A Grubu Kadrolara Atanacakların Seçilmesi
A grubu kadrolar için seçme
Madde 12- Kamu kurum ve kuruluşları, bu Yönetmelikte (A) grubu olarak nitelenen kadrolarına
personel seçimini, esas olarak kendi mevzuatına göre yapacakları giriş sınavı ile gerçekleştirir.
Ancak, kendi mevzuatında hüküm bulunmak kaydıyla KPSS puanları, giriş sınavı yapılmadan
da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, doğrudan (A) grubu kadrolara atama için kullanılabilir.
Seçme duyurusu
Madde 13- (Değişik: 22/7/2015-2015/7924 K.)
(A) grubu kadrolarına atama için seçme yapacak kamu kurum ve kuruluşları, mevzuata
uygun olarak açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve derecelerini,
genel mevzuat ve özel mevzuatındaki koşulları, KPSS puan türü ya da türleri ve asgari puanları,
sınavın yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemini Resmi Gazete ile DPB ve kendi kurumsal
internet adreslerinde duyurur.
Kabul için ön şart
Madde 14- Adayların öncelikle bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılacak
KPSS’ye girmeleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği bir taban puanın üzerinde
KPSS puanı almış olmaları şarttır.
Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen koşullar
ile kamu kurum ve kuruluşlarının kendi mevzuatındaki diğer adaylık koşullarını da taşımaları
zorunludur.
Başvuru
Madde 15- Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarına, daha önce kendilerine ÖSYM’ce
gönderilmiş olan KPSS Sınav Sonuç Belgesi'yle başvururlar.
Adaylar, kabul için kendilerinden istenen tüm belgeleri de, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına
eksiksiz olarak vermek zorundadırlar.
Kuruluşların yükümlülüğü ve KPSS puanlarının kontrolü
Madde 16- (Değişik birinci fıkra: 8/7/2009-2009/15245 K.) Kamu kurum ve kuruluşları,
kendilerine başvuran adayların T.C. kimlik numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarının
doğruluğunu ÖSYM'ye ait internet sitesinden kontrol eder. Yapılan kontrol sonucunda sınav
sonuç belgesinde tahrifat yaptığı belirlenen adaylar ilgili kurumlarca ÖSYM'ye bildirilir. Bu
adayların KPSS sonuçları iptal edilir.
(Mülga ikinci fıkra: 8/7/2009-2009/15245 K.)
Sınav ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya
da teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumlarında, ilgili kamu kurum ve
kuruluşları, sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.
4019

Giriş sınavı
Madde 17- (Değişik: 9/8/2002-2002/4773 K.)
Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış
kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları
tarafından belirlenen sayıda aday çağrılır.
Giriş sınavı sonuçları adaylara yazılı olarak duyurulur.
Bildirim yükümlülüğü
Madde 18- Giriş sınavı sonucu atanarak göreve başlatılanlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşunca
15 gün içinde DPB ve ÖSYM’ye bildirilmek zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
B Grubu Kadrolara Atanacakların Yerleştirilmesi
Personel planlaması
Madde 19- Kamu kurum ve kuruluşları, her yılın bütçe imkanları, ülkenin içinde bulunduğu
ekonomik koşullar ile hizmet gereklerini de dikkate alarak bir personel planlaması yapar.
(Değişik ikinci fıkra: 28/3/2005-2005/8714 K.) İlgili kamu kurum ve kuruluşları, bu plan
çerçevesinde acil ve zorunlu olarak yeni personel alınmasına ihtiyaç duymaları halinde, açıktan
atama yapmayı planladıkları kadrolar için yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde açıktan
atama izinlerini almak zorundadırlar.
(Mülga son fıkra: 28/3/2005-2005/8714 K.)
Atama yapılacak kadroların belirlenmesi
Madde 20- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından, açıktan atama yapacakları (B) grubu
kadrolar için ilgili mevzuatı uyarınca yetkili makamlardan izin alındıktan sonra, bu kadroların
koşullarının belirlenmesi amacıyla; yüksek öğretim kurumları ile yüksek öğretim üst kuruluşları,
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına; (…)(1) bunların dışında kalan diğer kamu kurum ve
kuruluşları DPB’ye başvurur.
(…)(1) YÖK Başkanlığı aldıkları başvuruları; unvan, sayı, sınıf ve derecesi ile aranan koşullar
yönünden inceleyerek görüşlerini, bu kuruluşlara ait kadroların tümünü kapsayacak şekilde
manyetik ortamda DPB’ye bildirir.
Yerleştirme işlemine alınabilmesi için, bu kadrolara ilişkin bilgi ve aranan koşulların, sınavın
yapılacağı tarihten 4 ay önce DPB’ye doğru ve eksiksiz olarak bildirilmiş olması şarttır.
DPB bu bildirimleri, Nitelik-Kod Kılavuzu'nda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek
sonucu, sınavın yapılacağı tarihten 3 ay önce ÖSYM’ye manyetik ortamda bildirir.
ÖSYM, bu kadrolarla ilgili olarak gerektiğinde kurumlarla son mutabakatı sağlar.
Kamu kurum ve kuruluşları, DPB tarafından onaylanan Nitelik-Kod Kılavuzu'nda belirtilenler
dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez.
––––––––––––––––
(1) 11/12/2006 tarihli ve 2006/11473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle
birinci fıkrada yer alan "mahalli idareler İçişleri Bakanlığına;" ibaresi ile ikinci fıkrada yer alan "İçişleri
Bakanlığı ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
4020
Yerleştirme programı
Madde 21- Tercih Kılavuzu’nun hazırlanması, tercihlerin alınması, genel ve ek yerleştirmenin
yapılması ile yerleştirme sonuçlarının bildirilmesi işlemlerinde göz önünde tutulacak işlem-süre
takvimini kapsayan Yerleştirme Programı, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca
adaylara ulaştırılacak KPSS Kılavuzu’nda yer alır.
Yerleştirme Programı'na göre, zamanında bildirilmeyen kadrolara ilişkin bilgiler, Tercih
Kılavuzu’nda yer almaz ve genel yerleştirme sırasında bu kadrolara yerleştirme yapılmaz.
Tercihlerin alınması
Madde 22- KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra ÖSYM tarafından, yerleştirme işlemi
için, bir Tercih Kılavuzu ve Tercih Formu hazırlanır ve adaylara ulaşması sağlanır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının, usulüne uygun olarak açıktan atama izni alınmış ve koşulları
belirlenmiş (B) grubu boş kadrolarının sınıf, unvan, derece ve sayısı ile bu kadrolar için aranacak
nitelikleri kapsayan bilgiler, DPB adına ÖSYM tarafından ilan edilir.
Adaylar, atanmak istedikleri kadroları, Tercih Formu’na yazarak kodlarlar ve Kılavuz’da
belirlenen yolla teslim ederler.
Tercihlerin alınması sırasında adaylardan kadroların koşullarına ilişkin herhangi bir belge
istenmez.
Yerleştirme
Madde 23- (Değişik birinci cümle: 11/12/2006-2006/11473 K.) Adaylar, Beşinci Bölümde
yer alan hükümler saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolara; KPSS puanları,
tercihleri, kadro sayıları ve koşulları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme
işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait
geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek KPSS puanı dikkate alınır ve aynı puanı
alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde
yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan
adaya öncelik tanınır.(1)
(Değişik ikinci fıkra: 25/12/2006-2006/11516 K.) Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak
ilk defa öğretmen atamalarına ilişkin yerleştirme işlemleri, ek 5 inci maddeye göre yapılan alan
seçme sınavı ile ÖSYM’ce yapılan KPSS sonuçları birlikte değerlendirilerek adı geçen Bakanlık
tarafından yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacı durumuna bağlı olarak sadece KPSS
sonucuna göre de yerleştirme işlemi yapabilir. Gerek görüldüğünde tüm yerleştirme işlemlerinde
ÖSYM ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü işbirliği yapar.(2)
Yerleştirmede adayların Başvurma Belgesi’nde ve Tercih Formu’nda yazıp kodladıkları
beyanları esas alınır.
Yerleştirme sonuçları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve DPB’ye bildirilir.
(Mülga son fıkra: 28/3/2005-2005/8714 K.)
––––––––––––––––
(1) Danıştay Onikinci Dairesinin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/412, K.: 2010/1680 sayılı ve yine aynı Dairenin
24/3/2010 tarihli ve E: 2007/256, K.: 2010/1679 sayılı Kararları ile bu fıkranın birinci cümlesi iptal
edilmiştir.
(2) Danıştay Onikinci Dairesinin 31/3/2010 tarihli ve E: 2007/763, K.: 2010/1751 sayılı Kararı ile bu fıkra
iptal edilmiştir.
4020-1
Ek yerleştirme yapılması
Madde 24- (Değişik birinci fıkra: 28/3/2005-2005/8714 K.) Kamu kurum ve kuruluşları,
genel yerleştirme sonucu boş kalan kadrolarına ya da yerleştirme yapılmasından sonra ortaya
çıkan acil ve zorunlu hallerde açıktan atama izni alınmış boş kadrolarına yerleştirme yapılmasını
isteyebilirler.
Boş kalan kadrolar için ek yerleştirme, bu Yönetmeliğin 22 ve 23 üncü maddelerinde yazılı
yol izlenerek yapılır.
Ek yerleştirmeye, genel yerleştirme sırasında yerleşen adaylar başvuramaz.
(Mülga dördüncü fıkra: 28/3/2005-2005/8714 K.)
Adayların başvurmaları ve atanmaları
Madde 25- Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzu’nda
yazılı olan belgeler ve KPSS Sınav Sonuç Belgesi ile birlikte atanmak üzere süresi içinde başvururlar.
Kamu kurum ve kuruluşları, atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir sınav
değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler
yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder.
(Değişik üçüncü fıkra: 11/12/2006-2006/11473 K.) Beşinci Bölümde yer alan hükümler
saklı kalmak üzere, ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın,
ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.(1)
Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen
adayların atamaları yapılmaz.
(Ek fıkra: 20/2/2012-2012/2875 K.) Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama
işlemleri yapılmadan önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formunda
kimlik, adli sicil, askerlik durum ve sağlık beyanında bulunurlar. Kamu kurum ve kuruluşları
tarafından kimlik, adli sicil, askerlik ve sağlık durumu hususlarında adaylardan yazılı beyanları
dışında ayrıca bir belge talep edilmez. Adayların kimlik beyanlarının doğruluğu Kimlik Paylaşımı
Sistemi üzerinden veya doğrudan nüfus cüzdanı kontrol edilerek teyit edilir. Adayların
askerlik ve adli sicil beyanlarının doğruluğu idare tarafından yetkili askeri ve adli mercilerden
teyit edilir. Adayların atama işlemleri, atama başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyidi sürecinin
tamamlanması beklenmeksizin devam ettirilir.
(Ek fıkra: 20/2/2012-2012/2875 K.) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Gerçeğe aykırı belge verdikleri veya beyanda
bulundukları tespit edilen adaylar hakkında yapılacak işlemler, atama başvuru formunda kamu
kurum ve kuruluşları tarafından yazılı olarak belirtilir.
Hak iddia edilemeyecek durumlar
Madde 26- KPSS’de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada
tek başına bir hak teşkil etmez.
––––––––––––––––
(1) Danıştay Onikinci Dairesinin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/412, K.: 2010/1680 sayılı ve yine aynı Dairenin
24/3/2010 tarihli ve E: 2007/256, K.: 2010/1679 sayılı Kararları ile bu fıkra iptal edilmiştir.
4020-2
Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile Başvuru Belgesi’nde ve Tercih Formu’nda
kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi
yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemez.
Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları karşılayamayan adaylar,
yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.
Bildirim yükümlülüğü
Madde 27- İlgili kamu kurum ve kuruluşları, atama sonucu göreve başlatılanları ve niteliği
uymadığı gerekçesi ile ataması yapılamayan adayları, ayrı listeler halinde, manyetik ortamda
15 gün içinde DPB ve ÖSYM’ye bildirmek zorundadır.
BEŞİNCİ BÖLÜM (1)
İl Özel İdareleri ve Belediye Kadrolarına Atanacakların Seçilmesi
Seçme duyurusu (2)
Madde 27/A- (Ek: 11/12/2006-2006/11473 K.)
İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner
sermayeli kuruluşlar, atama yapılacak kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile
KPSS taban puanı ve türünü Türkiye genelinde yayın yapan gazetelerin en az birinde ve bir mahalli
gazetede ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.
Bu duyuruda ayrıca giriş sınavının yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi de belirtilir.
Başvuru ve kabul (2)
Madde 27/B- (Ek: 11/12/2006-2006/11473 K.)
Adaylar, il özel idarelerine ve belediyelere, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birliklere
ve döner sermayeli kuruluşlara, ÖSYM tarafından gönderilen KPSS Sınav Sonuç Belgesiyle
başvururlar. Ayrıca, adaylar kabul için ilgili mevzuat uyarınca kendilerinden istenen diğer belgeleri
de eksiksiz olarak vermek zorundadır.
Seçme (2)
Madde 27/C- (Ek: 11/12/2006-2006/11473 K.)
İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner
sermayeli kuruluşlar, başvuran adayları KPSS sınavı başarı puanlarına göre sıralayarak en yüksek
puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında adayı
sınava çağırır. Sınav yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.(3)
––––––––––––––––
(1) Bu bölüm, 11/12/2006 tarihli ve 2006/11473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 3 üncü
maddesiyle eklenmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Danıştay Onikinci Dairesinin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/412, K.: 2010/1680 sayılı ve yine aynı Dairenin
24/3/2010 tarihli ve E: 2007/256, K.: 2010/1679 sayılı Kararları ile bu maddeler iptal edilmiştir. Daha
sonra yapılan Karar düzeltme talebi de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 29/4/2015
tarihli ve E.: 2014/3999, K.: 2015/1668 sayılı Kararı ile reddedilmiştir.
(3) 11/9/2017 tarihli ve 2017/10785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle bu
fıkrada yer alan “üç katı” ibaresi “beş katı” şeklinde değiştirilmiştir.
4020-3
Sınava başvuru şekli, sınav konuları, sınav komisyonunun teşkili, komisyonun çalışma
usul ve esasları ile sınava ilişkin diğer hususlar Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine
İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.
Sınav sonuçları atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek olarak açıklanarak adaylara
yazılı olarak duyurulur. Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar
arasından başarı sırasına göre atama yapılır.
Kuruluşların yükümlülüğü ve KPSS puanlarının kontrolü(1)
Madde 27/D- (Ek: 11/12/2006-2006/11473 K.)
İl özel idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner
sermayeli kuruluşlar, kendilerine başvuran adayların KPSS numaralarını, ad ve soyadlarını ve
KPSS puanlarını yazılı veya elektronik ortamda ÖSYM’ye bildirir.
ÖSYM, bu adayların KPSS puanlarının doğruluğunu kontrol eder. Sınav sonuç belgesinde
tahrifat yaptığı belirlenen adayların KPSS sonuçları geçersiz sayılır ve bu durum ÖSYM tarafından
ilgili mahalli idareye 15 gün içinde bildirilir.
Ataması yapılarak göreve başlayanların listesi, 15 gün içinde DPB ve ÖSYM’ye bildirilir.
Sınav ile ilgili basılı formlarda ve sınav sonuç belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya
da teknoloji kullanılarak değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumunda, sorumlular hakkında
Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
ALTINCI BÖLÜM (2)
Çeşitli ve Son Hükümler
Diğer kurum ve kuruluşlar
Madde 28- (Değişik birinci fıkra: 8/7/2009-2009/15245 K.) Özel kanunlarla veya özel
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kurum ve kuruluşlarının personel istihdamında
geçerliliği devam eden KPSS sonuçları kullanılır. Bu şekilde istihdam edilecek personelden
(A) grubu kadro niteliği taşıyanlar bu Yönetmelikte (A) grubu kadrolara atanacakların seçimine
ilişkin hükümlere göre belirlenen adaylar arasından, (B) grubu kadro niteliği taşıyanlar ise
merkezi yerleştirme işlemlerinde kullanılan KPSS sonuçları ve puanları esas alınarak belirlenen
adaylar arasından bu kurumların tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde atanır.
Bu Yönetmelik kapsamına girmeyen kurum ve kuruluşlar, ilgili kadro ve görevleri için
yapacakları sınavlara bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak KPSS sonuçlarına göre aday
çağırabilirler.
––––––––––––––––
(1) Danıştay Onikinci Dairesinin 24/3/2010 tarihli ve E: 2007/412, K.: 2010/1680 sayılı ve yine aynı Dairenin
24/3/2010 tarihli ve E: 2007/256, K.: 2010/1679 sayılı Kararları ile bu madde iptal edilmiştir. Daha
sonra yapılan Karar düzeltme talebi de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından 29/4/2015 tarihli
ve E.: 2014/3999, K.: 2015/1668 sayılı Kararı ile ret edilmiştir.
(2) 11/12/2006 tarihli ve 2006/11473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle
Yönetmeliğe ”Beşinci Bölüm” eklenmiş ve mevcut “Beşinci Bölüm” “Altıncı Bölüm” olarak yeniden teselsül
ettirilmiştir.
4020-4
Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler
Madde 29- 6/12/1985 tarihli ve 85/10260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin
Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği ile 17/1/2001 tarihli ve 2001/2031
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özel Yarışma Sınavına Tabi Tutulmak Suretiyle
Girilen Meslekler İçin Yapılacak Eleme Sınavı Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1- (Ek: 28/3/2005-2005/8714 K.)
Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yer alan süreleri ÖSYM ile birlikte yeniden belirlemeye
DPB yetkilidir.
(Ek fıkra: 8/7/2009-2009/15245 K.) DPB'ce, ÖSYM'nin de görüşü alınmak suretiyle her
yılın Ocak ayında bir yerleştirme takvimi belirlenir ve ilan edilir.
Ek Madde 2- (Ek: 28/3/2005-2005/8714 K.; Değişik: 30/11/2007-2007/12991 K.)
Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait
herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar, daha sonraki personel alımları için yerleştirmelerine
esas alınan puanla başvuruda bulunamazlar.
Ek Madde 3- (Ek: 13/2/2006-2006/10036 K.)
Kamu kurum ve kuruluşları, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi
öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, merkezî yerleştirme yapılmasını
talep edecekleri kadro ve pozisyonlar için yaş sınırı tespit edemezler.
Ek Madde 4- (Ek: 11/10/2006-2006/11122 K.)
(1) Üniversitelerin fakülte veya dört yıllık yüksekokullarından mezun olup, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıyanlardan;
a) (Değişik: 30/11/2007-2007/12991 K.) Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Üniversiad
Oyunları, Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında
ilk üç dereceye girenlerin,
b) (Değişik: 23/6/2008-2008/13838 K.) Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor
dallarının büyükler, gençler ve ümitler kategorilerinde Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası
Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye
girenlerin,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi
temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanların,
kendi istekleri üzerine, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde münhal bulunan sportif eğitim
uzmanı ve antrenör kadroları ile öğretmenlik için aranan diğer özel şartları da taşımaları
kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığında münhal bulunan beden eğitimi branşında öğretmen kadrolarına
atanmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
4020-5
Ek Madde 5- (Ek: 25/12/2006-2006/11516 K.)(1)
Bu Yönetmelik kapsamında eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen kadrolarına,
KPSS sonucuna göre alınan puanın %50’si ile Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan alan seçme
sınavı sonucunda alınan puanın %50’si esas alınarak atama yapılır.
Ek Madde 6- (Ek: 10/9/2012-2012/3688 K.)
Kamu kurum ve kuruluşları, özel mevzuatlarında sınav, başvuru, komisyon teşkili ve
sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapmak kaydıyla, hazine avukatı ve hukuk müşaviri
kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan
atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için
yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler.
Ek Madde 7- (Ek: 27/5/2013-2013/4881 K.; Değişik: 1/8/2014-2014/6719 K.)
Orman muhafaza memuru kadrolarına, ilgili mevzuatında sınav, başvuru, komisyon teşekkülü
ve sınava ilişkin diğer hususlarda düzenleme yapılmak kaydıyla, KPSS (B) grubu puan
sırası dikkate alınarak açıktan atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar belirlenecek
adaylar arasından yapılacak uygulama sınavı başarı sırasına göre Orman Genel Müdürlüğünce
atama yapılır.
Ek Madde 8- (Ek: 2/6/2014-2014/6468 K.; Değişik: 6/6/2016-2016/8942 K.)(2)
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına,
KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına
kadar belinlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına
göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.
Geçici Madde 1- Kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu Yönetmelik kapsamına giren kadrolara
atanacaklar için yürürlüğe konan düzenlemeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 6 ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hale getirilir.
Geçici Madde 2- Bu Yönetmeliğin yayımından önce bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesi
ile yürürlükten kaldırılan yönetmeliklere göre yapılmış sınavlardan kazanılmış haklar, (A) ve (B)
grubu kadrolara atanacaklar için süreleri bitinceye kadar saklıdır.
17/10/1999, 12/12/1999 tarihlerinde Devlet memurları için yapılmış olan merkezi sınavlarda
yetmiş ve daha yukarı puan alarak başarılı olmuş adayların hakları, (B) grubu kadrolara
yapılacak yerleştirmeler için bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.
Geçici Madde 3- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce duyurusu yapılmış ve yürürlüğe
konulmuş olan sınavlar, eski yönetmeliklerdeki hükümlere göre sonuçlandırılır.
––––––––––––––––––
(1) Danıştay Onikinci Dairesinin 31/3/2010 tarihli ve E: 2007/763, K.: 2010/1751 sayılı Kararı ile bu madde
iptal edilmiştir.
(2) a) Danıştay Onikinci Dairesinin 12/4/2017 tarihli ve E: 2016/5945 sayılı Kararı ile; bu maddenin yürürlüğü
“yazılı” sınava ilişkin kısmı bakımından ve “uygulamalı” sınava ilişkin kısmı bakımından Orman
Genel Müdürlüğü yönünden durdurulmuştur.
b) Danıştay Onikinci Dairesinin 12/4/2017 tarihli ve E:2016/9520 sayılı Kararı ile; bu maddenin yürürlüğü
“yazılı” sınava ilişkin kısmı bakımından ve “uygulamalı” sınava ilişkin kısmı bakımından Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü yönünden durdurulmuştur.
4020-6
Geçici Madde 4- Açıktan atama izinleri ve boş kadroların bildirilmesi ile ilgili olarak bu
Yönetmelikte öngörülen takvim ve süreler, 2002 yılında DPB ve ÖSYM’ce müştereken belirlenen
şekilde uygulanır.
Geçici Madde 5- (Ek: 13/2/2006-2006/10036 K.)
10-11 Temmuz 2004 tarihlerinde yapılan 2004 KPSS sonuçlarının geçerlilik süresi 2006
yılında yapılacak KPSS'lerin sonuçlarının geçerlilik süresi kadar uzatılmıştır.
Geçici Madde 6- (Ek: 11/12/2006-2006/11473 K.)
Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ilan edilen Tercih Kılavuzlarında yer alan il özel
idareleri ve belediyeler, bunlara bağlı kuruluşlar ile kurdukları birlikler ve döner sermayeli kuruluşlara
ait memur kadrolarına ilişkin yerleştirme işlemleri bu Yönetmelik ile yapılan değişikliklerden
önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.
Geçici Madde 7- (Ek: 30/11/2007-2007/12991)
Bu Yönetmelik ile değiştirilen ek 2 nci madde, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra
yapılan sınavlara katılan adaylar hakkında uygulanır.
Geçici Madde 8- (Ek: 2/7/2012-2012/3373 K.)
Öğretmen adaylarının 6/7/2012 tarihinden önce elde ettikleri KPSS sonuçları hakkında,
11 inci maddenin bu maddenin yayımı tarihinden önceki hükümlerinin uygulanmasına devam
olunur.
Geçici Madde 9- (Ek: 22/7/2015-2015/7924 K.)
Kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili yönetmeliklerinde bu yönetmelik ile yapılan değişikliğe
uyum sağlanıncaya kadar, 13 üncü madde hükümleri doğrudan uygulanır.
Geçici Madde 10- (Ek: 25/1/2016-2016/8434 K.)
(A) grubu kadrolara ilişkin sınav başvurularında kullanılan 2016 KPSS puan türlerinin
geçerlilik süresi bir yıldır.
Yürürlük
Madde 30- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 31- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
4021
18/3/2002 TARİHLİ VE 2002/3975 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO
Ek ve Değişiklik Getiren
Yönetmeliği Yürürlüğe
Koyan Kararnamenin veya
Cumhurbaşkanı Kararının
2002/3975 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen Maddeleri
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
Tarihi Numarası
9/8/2002 2002/4773 17 23/10/2002
28/3/2005 2005/8514 7, 11, 19, 23, 24, Ek Madde 1, Ek Madde 2 4/5/2005
13/2/2006 2006/10036 Ek Madde 3, Geçici Madde 5 4/3/2006
11/10/2006 2006/11122 Ek Madde 4 15/10/2006
11/12/2006 2006/11473 20, 23, 25, Beşinci, Altıncı Bölüm, Geçici Madde 6 17/1/2007
25/12/2006 2006/11516 23, Ek Madde 5 18/1/2007
30/11/2007 2007/12991 Ek Madde 2, Ek Madde 4, Geçici Madde 7 9/1/2008
23/6/2008 2008/13838 Ek Madde 4 15/7/2008
8/7/2009 2009/15245 16, 28, Ek Madde 1 30/7/2009
20/2/2012 2012/2875 25 3/4/2012
2/7/2012 2012/3073 11, Geçici Madde 8 6/7/2012
10/9/2012 2012/3688 Ek Madde 6 3/10/2012
27/5/2013 2013/4881 Ek Madde 7 27/6/2013
2/6/2014 2014/6468 Ek Madde 8 5/7/2014
1/8/2014 2014/6719 Ek Madde 7 28/8/2014
13/10/2014 2014/6894 3 7/11/2014
22/7/2015 2015/7924 13, Geçici Madde 9 26/7/2015
25/1/2016 2016/8434 11, Geçici Madde 10 26/2/2016
25/4/2016 2016/8833 3 21/5/2016
6/6/2016 2016/8942 Ek Madde 8 28/6/2016
29/5/2017 2017/10335 3 7/7/2017
11/9/2017 2017/10785 27/C 28/9/2017
14/8/2018 CK/25 11 15/8/2018

Cevapla