KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 512
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Mesaj gönderen Admin » 27 Eyl 2018, 15:15

5211
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÖDENECEK TELİF VE İŞLENME ÜCRETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 23/8/2006 No : 2006/10932
Dayandığı Kanunun Tarihi : 27/6/1989 No : 375
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 23/1/2007 No : 26412
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 46 S :


Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik; özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, genel, özel bütçeli kamu
idareleri ve mahalli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve fonların amaç ve görevleri ile ilgili olarak
yayımlayacakları kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten ve broşür gibi basılı yayınlar ile basılı olmayan CD, DVD ve
benzeri manyetik depolama üniteleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet sitesinde hizmete sunulan elektronik
yayınlar için ödenecek telif ve işlenme ücretleri ile bu eserlerin eser inceleme ücretleri, yayın ve ansiklopedi yazı kurulu
üyelerine ödenecek ücretler ve bunlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarınca çıkarılacak yayınlarda yer alacak telif, tercüme,
derleme, araştırma, inceleme, deneme, eleştiri, şiir, hatıra, manzum ve benzeri fikir mahsulü eserler ile fotoğraf, resim, harita,
grafik, tablo, çizelge, şekil, karikatür, nota ve motifleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 1 inci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Derleme: Özgün eser üzerindeki haklar saklı kalmak kaydıyla, ansiklopediler ve antolojiler gibi muhtevası seçme
ve düzenlemelerden oluşan ve bir düşünce yaratıcılığı sonucu olan eseri,
b) Elektronik yayın: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü elektronik ortamda
sadece okunabilmesi amacıyla sunulmuş şeklini,
c) Fasikül: Ansiklopedinin dört formadan meydana gelen kısmını,
ç) Forma: Kitap, dergi ve benzeri yayınların 16 sayfalık bölümünü,
d) İşlenme eser: Diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu eserlere nispetle müstakil olmayan ve
işleyenin hususiyetini taşıyan fikir ve sanat mahsullerini,
e) İtibari Sayfa: Basılı veya manyetik depolama ünitesi şeklinde ya da kamu kurum ve kuruluşlarının resmi internet
sitesinde hizmete sunulan bir eserin 200 kelimeden meydana gelen kısmını,
f) Kamu kurum ve kuruluşu: genel, özel bütçeli kamu idareleri ve mahalli idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşlar ve fonları,
5212
g) Külliyat: Bir eser sahibinin değişik veya aynı cinsten olan eserlerini toplayan diziyi,
ğ) Manyetik Depolama Üniteleri: Geleneksel yöntemlerle hazırlanmış veya basılmış kitap ve derginin her türlü
elektronik ortamda okunabilmesi amacıyla CD, DVD ve benzeri şekillerde depolanmış şeklini,
h) Nevi Değişikliği: Roman, hikaye, şiir ve tiyatro piyesi gibi eserlerden birinin diğerine çevrilmesini,
ı) Telif Eser: Herhangi bir şekilde dil ile ifade olunan eserler ile doğrudan meydana getirilen fikir mahsullerini,
i) Tercüme: Yazıldığı dilden başka bir dile aynen çevrilen eseri,
ifade eder.
Ücret ödenmesi
MADDE 5- (1) Bir esere telif ve işlenme ücreti ödenmesi için, yayın kurulunun bu yönde alınan kararının yetkili
makam tarafından onaylanması ve eserin kamu kurum ve kuruluşu adına yayımlanması gerekir.
(2) Kamu kurum ve kuruluş personelinin asli görevleri gereği yaptıkları çalışmalar sonucunda meydana getirdikleri
bu Yönetmelik kapsamına giren eserleri için telif ve işlenme ücreti ödenmez. Ancak söz konusu personelin makale, tebliğ ve
konferansları ile bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerinden görev saatleri dışında meydana getirdikleri eserleri için ücret
ödenebilir.
Ücretlerin hesabına dair esaslar
MADDE 6- (1) Eser sahibine ödenecek telif ve işlenme ücreti, bu Yönetmeliğe göre belirlenen itibari sayfa adedi ile
göstergelerin memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilen miktara, eserin baskı adedine göre
hesaplanacak rakam eklenmek suretiyle bulunur.
(2) Hesaplamalarda, eserin ilk ve sonraki baskılarının basım işleminin tamamlandığı, ansiklopedilerde yayım
onayının alındığı, manyetik depolama üniteleri ve elektronik ortamdaki yayınlarda ise yayımlandığı tarihteki memur
aylıklarına uygulanan katsayı esas alınır.
(3) Telif veya işlenme ücreti almaya birden çok kişinin hak kazanmış olması halinde verilecek ücret aralarında
paylaştırılır.
(4) Eserin; kitap, dergi, elektronik yayın ve manyetik depolama üniteleri halinde hizmete sunulmasında sadece birisi
için telif ücreti ödenir.
İtibari sayfa tespiti
MADDE 7- (1) Telif ve işlenme ücretinin hesaplanmasında 200 kelimelik bir metin "bir itibari sayfa" kabul edilir.
(2) İtibari sayfa adedinin tespitinde;
a) Eserin çeşitli yerlerinden metinle tam olarak dolu 10 sayfa seçilerek kelimeleri sayılır ve toplanır. Bulunan bu
miktar 10'a bölünerek eserin dolu bir sayfasında ortalama kaç kelime bulunduğu belirlendikten sonra eserin tamamındaki
metinle dolu sayfalar sayılır, bulunan rakamla, bir dolu sayfadaki ortalama kelime sayısı çarpılarak eserin metin kısmına
tekabül eden toplam kelime sayısı bulunur.
b) Eser sahibi tarafından çizilmiş veya hazırlanmış olan fotoğraf, harita, grafik, tablo, nota, çizelge ve şekillerin
santimetre karesi 2 kelime, resim ve motiflerin santimetre karesi 4 kelime olarak kabul edilerek bunlara tekabül eden toplam
kelime sayısı bulunur.
c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre hesaplanan kelime sayıları toplamı 200'e bölünmek suretiyle eserin itibari
sayfa adedi belirlenmiş olur.
5213
(3) Yarım ve yarımdan fazla sayfalar dolu sayfa kabul edilir. Kaynakça, içindekiler, önsöz, dizin ve dipnot bölümleri
metin sayılır.
Gösterge tespiti
MADDE 8- (1) Ödenecek telif ve işlenme ücretinin hesabında esas alınacak göstergeler aşağıda belirtilmiştir. Eserin
niteliğine göre bu göstergelerin altında rakam tespitine, yayın kurullarının teklifi üzerine ilgili makam yetkilidir.
Gösterge
A) Telif eserler: (İlmi ve edebi eserler) 210
B) İşlenmeler:
a) Tercümeler
1) Almanca, Fransızca ve İngilizceden Türkçeye 120
2) Diğer dillerden Türkçeye 150
3) Türkçeden Almanca, Fransızca ve İngilizceye 160
4) Türkçeden diğer dillere 180
b) Nevi değişikliği 100
c) Kaynakça ve toplu katalog 110
ç) Külliyat 60
d) Derleme 80
e) Değişik alfabeli metinlerin latin alfabesine çevrilmesi 110
f) Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli
hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan çeviri yazıları ile tıpkı basımlar
hariç) 90
g) Başkasına ait bir eserin açıklanması veya yorumlanması yahut kısaltılması 100
ğ) Eleştirmeli basım (birden fazla nüshanın karşılaştırılması sonucu oluşturulan metin) 100
h) Sadeleştirme 90
C) Şiir ve manzum eserler: Bir kitaptaki şiir ve manzum eserlerden, her
12 mısra bir şiir kabul edilir ve her şiir için aşağıdaki göstergeler esas alınır. Artık mısralar bir şiir sayılır.
a) Telif şiir ve manzume 200
b) Türkçeden yabancı dillere tercüme 150
c) Yabancı dillerden Türkçeye tercüme 110
ç) Eski manzumelerin latin harflerine çevrilmesi 100
d) Külliyat, derleme ve sadeleştirme 50
5214
Baskı miktarının ücrete etkisi
MADDE 9- (1) Telif ve işlenme ücretleri, eserin baskı miktarına göre aşağıdaki nispetlerde arttırılır. Tespit olunan
nispetler, eserin toplam itibari sayfa adedine göre hesaplanan ücrete uygulanır.
a) 10.000 baskıya kadar, her 1.000 baskı için % 10,
b) 20.000 baskıya kadar, 10.000 baskı için % 100, sonraki her 1.000 baskı için, % 8,
c) 30.000 baskıya kadar, 20.000 baskı için % 180, sonraki her 1.000 baskı için, % 6,
ç) 40.000 baskıya kadar, 30.000 baskı için % 240, sonraki her 1.000 baskı için % 4,
d) 50.000 baskıya kadar, 40.000 baskı için % 280, sonraki her 1.000 baskı için % 2,
e) 100.000 ve daha fazlasına, 50.000 baskı için % 300, sonraki her 1.000, baskı için % 1.
(2) Artık baskıdan 500 ve daha fazlası 1.000 baskı olarak kabul edilir.
(3) İkinci ve sonraki baskılarda, sadece baskı adedine göre hesaplanacak ücret ödenir. Bunun için önce toplam baskı
adedi dikkate alınarak yukarıdaki esaslara ve yeni katsayıya göre ödenmesi gereken ücret hesaplanır. Hesaplanan bu
miktardan, önceki baskılar için yeni katsayı dikkate alınarak bulunacak miktar düşülerek, aradaki fark ikinci ve sonraki
baskılar için ücret olarak ödenir.
(4) Elektronik yayın ve manyetik depolama üniteleri 1000 baskı esas alınarak beş yıl süre ile yayın hakkını elinde
bulundurma karşılığında ücret ödenir.
Eserde yapılacak değişiklikler
MADDE 10- (1) İkinci ve sonraki baskılarda eserin tamamında veya bir kısmında değişiklik yapılmış ve bu
değişiklik yayın kurulunca tespit ve kabul edilmişse, sadece değişen kısımlar için itibari sayfa esasına göre ilk baskı gibi telif
ücreti ödenir. Eserin esas metin kısmında herhangi bir değişiklik yapılmadan, sadece bölüm ve konu itibariyle sıra değişikliği
yapılmışsa bu hüküm uygulanmaz.
Periyodik yayınlar
MADDE 11- (1) Dergi, gazete, bülten gibi periyodik yayınlar ile tanıtma ve duyurma amacına matuf el kitabı ve
broşür gibi yayınlarda baskı adedi dikkate alınmaz. Bu yayınlarda yer alan eserlere sadece itibari sayfa veya şiir karşılığı
ücret ödenir. Bu eserlerin telif ücreti yayın kurullarının teklifi üzerine, yetkili makamın onayı ile % 100'e kadar arttırılabilir,
ikinci ve sonraki baskılar için herhangi bir ücret ödenmez.
Ansiklopediler
MADDE 12- (1) Telif hakkı kamu kurum ve kuruluşuna ait olmak üzere hazırlattırılan ansiklopedilerde telif ücreti,
eserde yer alan her madde için ayrı ayrı hesap edilir ve yayın kurulu kararının yetkili makamca onaylanmasını müteakip
ödenir. Maddelerdeki her 6 kelime bir itibari satır sayılır. Bir itibari satıra ödenecek telif ücreti, 18 rakamıyla memur
aylıklarına uygulanan katsayının çarpımından elde edilir.
(2) Ansiklopedilerde yer alan tercüme maddeler için 10 rakamı esas alınır.
(3) Ansiklopedilerde, eser sahibi tarafından çizilmiş veya hazırlanmış olan fotoğraf, resim, harita, grafik, tablo,
çizelge, şekil, motif ve benzeri şekillerin santimetre karesi 2 kelime olarak kabul edilir.
Okul ders kitapları
MADDE 13- (1) Ders kitaplarına ödenecek telif ücreti; okul öncesi, ilköğretim, lise ve dengi okullar, çıraklık ve
yaygın eğitim kurumları ders kitapları için kitabın forma sayısı ile 6.500 göstergenin memur aylıklarına uygulanan katsayı ile
çarpımından oluşan miktardır. Bulunan bu miktar beş yıllık okutulma süresi için bir kez ödenir.
(2) Hesaplamalarda, kitabın okutulacağı öğretim yılının başladığı ayda uygulanmakta olan memur aylık katsayısı esas
alınır. Bu ay içinde memur aylık katsayısında değişiklik olması halinde yüksek olanı uygulanır.
(3) Tam forma oluşturmayan sayfalar için gösterge tespitinde, tam formaya uygulanan gösterge 16’ya bölünmek
suretiyle elde edilecek rakam artık sayfa adedi ile çarpılır.
5215
Baskı miktarının ücrete etkisi
MADDE 14- (1) Okul öncesi ve ilköğretim kitaplarında 50.000, lise ve dengi okullar, çıraklık ve yaygın eğitim
kurumları ders kitaplarında 15.000 baskı üzerinden 13 üncü maddeye göre telif ücreti hesaplanır.
(2) Yukarıdaki şekilde hesaplanan telif ücretinin;
a) Baskı adedi 50.000’den fazla olan okul öncesi ve ilköğretim kitaplarında,
1) 50.001-100.000 arasında olanlar için % 10’u,
2) 100.001-150.000 arasında olanlar için % 12’si,
3) 150.001 ve daha fazla olanlar için % 15’i,
b) Baskı adedi 15 000’den fazla olan lise ve dengi okullar, çıraklık ve yaygın eğitim kurumları ders kitaplarında,
1) 15.001-50.000 arasında olanlar için % 10’u,
2) 50.001-100.000 arasında olanlar için % 12’si,
3) 100.001 ve daha fazla olanlar için % 15’i,
oranında ayrıca baskı ücreti ödenir.
(3) İkinci ve sonraki baskılarda, önceki baskı miktarları ile cari yıldaki baskı miktarı toplamı üzerinden sadece baskı
ücreti ödenir. Baskı ücretinin hesaplanmasında yeni katsayıya göre ödenmesi gereken telif ücreti bulunur. Bulunan telif
ücreti üzerine yukarıdaki oranların uygulanması suretiyle baskı ücreti hesaplanarak ödenir.
(4) Toplam baskı adedi 50.000 ve altında kalan okul öncesi ve ilköğretim kitapları ile 15.000 ve altında kalan lise ve
dengi okullar, çıraklık ve yaygın eğitim kurumları ders kitaplarının ikinci ve sonraki baskılarında baskı ücreti ödenmez.
Okutulma sürelerinin uzatılması halinde telif ücretinin hesaplanması
MADDE 15- (1) Okutulma süresi uzatılan ve bu süreler içerisinde basımı yapılan kitaplara baskının yapıldığı her yıl
için 13 ve 14`üncü maddelere göre hesaplanacak telif ve baskı ücretinin % 20’si ödenir.
Yarışma, ısmarlama ve satın alma yoluyla eser temini
MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerin yazdırılması ve yaptırılmasını sağlamak amacıyla kamu
kurum ve kuruluşları gerek gördüklerinde, ödüllü ve ödülsüz yarışma açabilir veya ısmarlama verebilirler.
(2) Ismarlama yöntemiyle yazdırılacak ve yaptırılacak eserlerde yayın kurulu kararı ve yetkili makamın onayından
sonra, yapılan sözleşmede belirtilen asgari sayfa sayısına göre avans olarak % 10, eserin yazımının tamamlanıp tesliminde ve
kamu kurum ve kuruluşlarınca kabulü halinde % 40, yayımlanmasını müteakipte % 50 'si ödenir. Her ödeme aşamasında o
tarihteki memur aylık katsayısı esas alınır.
(3) Yarışmalarda ders kitapları için 25.000, diğer kitaplar için 20.000 rakamının, memur aylıklarına uygulanan
katsayı ile çarpımından elde edilecek miktarı geçmemek üzere, yayın kurullarının teklifi ve yetkili makamın onayı ile tespit
edilecek miktarda ödül verilebilir.
(4) Özellikleri nedeniyle konusuna yetkinliği tartışmasız kişilerden satın alınmasında yarar görülen fotoğraf, diya,
slayt, afiş, nota ve karikatür gibi müstakil sanat eserleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre satın alınabilir.
5216
İnceleme ücreti
MADDE 17- (1) Yayımlanacak eserler, yayın kurulunun teklifi ve yetkili makamın onayı ile uygun görüldüğü
takdirde, kamu kurum ve kuruluşu dışından görevlendirilecek bir veya birden fazla uzmana, incelettirilebilir.
(2) Bunlara inceledikleri eser için, sadece itibari sayfa adedine göre hesaplanacak telif ücretinin % 20'si kamu kurum
ve kuruluşu tarafından inceleme ücreti olarak ödenir.
(3) İnceleme ücretini almaya birden çok kişinin hak kazanması halinde verilecek ücret aralarında paylaştırılır.
Redaksiyon, tashih ve koordinatörlük ücreti
MADDE 18- (1) Yayımlanacak eserlerin yayın kurulunun teklifi ve yetkili makamın onayı ile redaksiyonuna gerek
görülmesi halinde, bu iş için kamu kurum ve kuruluşu dışından görevlendirilen uzmanlara, eser için sadece itibari sayfa
adedine göre hesaplanacak telif ücretinin % 10’u redaksiyon ücreti olarak ödenir. Bu miktar eser sahibine ödenecek telif
ücretinden düşülür.
(2) Eserin baskısı sırasında yayın kurulunun kararı ve yetkili makamın onayı ile tashih işlemine gerek görülmesi
halinde kamu kurum ve kuruluşu dışından görevlendirilen uzmanlara, sadece itibari sayfa adedine göre hesaplanacak telif
ücretinin % 10'u tashih ücreti olarak ödenir.
(3) Yayın kurulu kararı ve yetkili makamının onayı ile yayın koordinatörlüğü hizmetinin kamu kurum ve kuruluşu
dışındaki uzmanlardan alınması halinde telif ücretinin % 10'unu geçmeyecek miktarda koordinatörlük ücreti ödenir.
(4) Yukarıdaki her bir fıkra uyarınca verilecek ücreti almaya birden çok kişinin hak kazanması halinde ücret
aralarında paylaştırılır.
Yayın ve ansiklopedi yazı kurulu üyelerine ödenecek ücretler
MADDE 19- (1) Yayın kurullarına kamu kurum ve kuruluşu dışından katılan üyelere ayda ikiden fazla olmamak
üzere her toplantı başına 2000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımını geçmeyecek miktarda
toplantı ücreti ödenir.
(2) Ansiklopedi yazı kuruluna kamu kurum ve kuruluşu dışından katılan üyelere her fasikül için; başkana 3600,
üyelere 3000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımını geçmeyecek miktarda ücret ödenir.
Ücretsiz yayın verilmesi
MADDE 20- (1) Yazarlara, yayımlanan eserlerin yer aldığı kitap ve manyetik depolama ünitelerinden en çok 100
adet, dergi ve benzeri periyodik yayınlardan 5 adet, sözlüklerden 5 adet, ansiklopedilerde yazılarının çıktığı her fasikülden 5
adet, ders kitaplarını inceleyen komisyon üyeleri ile kitabın içeriğine katkıda bulunanlara 5 adet ücretsiz kitap veya manyetik
depolama ünitelerinden verilir.
(2) Çeviri ve işlenmelerde eserin yazarına da çevireni ya da işleyenine verilenin yarısı kadar ücretsiz kitap verilir.
Yayın kurulları
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren eserlerin seçilmesi, yayımlanması, yayın kurullarının kurulması,
çalışma esasları, görevleri ve yetkileri ile diğer hususlar kamu kurum ve kuruluşları tarafından çıkarılacak yönetmeliklerde
düzenlenir.
Uygulanacak hükümler
MADDE 22- (1) 8/3/1985 tarihli ve 85/9240 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan “Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği” hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.
5217
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 23- (1) 1/12/1995 tarihli ve 95/7621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe konulan Kamu Kurum
ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel yönetmeliklerinin bu Yönetmeliğe aykırı hükümleri uygulanmaz.
Diğer hükümler
EK MADDE 1 – (Ek: 15/5/2007-2007/12125 K.)
(1) Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17, 18 ve 20 nci maddelerinde düzenlenen hususlar,Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu için Bilim Kurulunca belirlenir.
(2) (Ek fıkra: 2/9/2013-2013/5302 K.) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan gösterge rakamları Türkiye
Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı için, Yayın Kurulunun gerekçeli önerisi ve Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu kararı
ile beş katına kadar arttırılabilir. Ancak; zorluğu, çok büyük emek ve zaman harcandığı, alanında yenilikler getirdiği ve Türk
kültür ve bilimine katkılarının olduğu tespit edilerek yayınlanacak telif ve tercüme eserler ile eleştirmeli metinlere ilişkin
göstergelerin, Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu tarafından on katına kadar arttırılması önerilebilir. Bu öneri, bütçe
imkânları dikkate alınarak Yazma Eserler Kurumu Başkanının oluru ile karara bağlanır.
(3) (Ek fıkra: 2/9/2013-2013/5302 K.) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı yayınlarının ücretsiz olarak
dağıtılmasına ilişkin hususlar, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanmaksızın Yayın Projeleri Değerlendirme
Kurulunun önerisi ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanının oluru ile karara bağlanır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre yayımlanmasına karar verilmiş veya
basımına başlanmış olan işler, ilgili yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 21 inci madde gereğince çıkarılacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, Kamu kurum
ve kuruluşlarının mevcut yönetmeliklerinin bu yönetmeliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Yürürlük
MADDE 24- (1) Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5218
23/8/2006 TARĠH VE 2006/10932 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ĠLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELĠĞE EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN
YÖNETMELĠKLERĠN YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHLERĠNĠ GÖSTEREN ÇĠZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
Tarihi Numarası
23/8/2006 Tarihli
Yönetmeliğin
DeğiĢen Maddeleri
Yürürlüğe
GiriĢ Tarihi
15/5/2007
2/9/2013
2007/12125
2013/5302
Ek Madde 1
Ek Madde 1
30/5/2007
11/9/2013

Cevapla