YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 512
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

Mesaj gönderen Admin » 27 Eyl 2018, 15:14

5147
YURTDIŞINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28/7/2006 No : 2006/11534
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No : 657
: 13/12/1983 No : 189
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 13/1/2007 No : 26402
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 46

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışı teşkilatında sürekli bir göreve atanacak memurlar ile diğer kamu
görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma usul ve esasları ile disiplin ve sicil işlemlerini düzenlemektir.
Kapsam (1)(2)
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda
belirtilen merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ile Dışişleri Bakanlığı kadroları
kullanılmak suretiyle, yurtdışında sürekli görevlendirilecek personeli kapsar.
(2) (Değişik: 1/3/2010-2010/229 K.) Türk Silahlı Kuvvetleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat
Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı (…)(5) ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü personeli hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.(2)(3)(4)(5)
(3) Kurumların teşkilat kanunlarındaki özel hükümler saklıdır.
–––––––––––––––––––
(1) 14/11/2011 tarihli ve 2011/2373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasında yer
alan “ve Emniyet Genel Müdürlüğü” ibaresi “, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü” şeklinde
değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) 25/5/2012 tarihli ve 2012/3262 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasına
"Dışişleri Bakanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı," ibaresi eklenmiştir.
(3) 22/10/2012 tarihli ve 2012/3896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu maddenin ikinci fıkrasına “Milli
Eğitim Bakanlığı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Diyanet İşleri Başkanlığı,” ibaresi eklenmiştir.
(4) 4/11/2013 tarihli ve 2013/5687 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkraya “Dışişleri Bakanlığı”
ibaresinden önce gelmek üzere “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,” ibaresi eklenmiştir.
(5) 6/2/2017 tarihli ve 2017/9855 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle, bu fıkraya "Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı," ibaresinden sonra gelmek üzere “İçişleri Bakanlığı” ibaresi eklenmiş ve ayını fıkrada yer alan “, Emniyet Genel
Müdürlüğü” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
5148
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 13/12/1983 tarihli
ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Dış temsilcilik: Diplomatik temsilcilikler ile konsoloslukları,
b) Diplomatik temsilcilik: Büyükelçilik, daimi temsilcilik, temsilcilik, elçilik, ortaelçilik, büyükelçilik ve elçilik
büroları ile daimi maslahatgüzarlıkları,
c) Konsolosluk: Başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk, konsolosluk ajanlığı ve büyükelçilik konsolosluk
şubeleri ile fahri başkonsolosluk ve fahri konsoloslukları,
ç) Kurum: Bu Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarını,
d) Misyon şefi: Diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, elçi, ortaelçi, maslahatgüzar
unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisi ile başkonsolosu,
e) Personel: Yurtdışı teşkilatında sürekli göreve atanacak/atanmış memurlar ve diğer kamu görevlilerini,
f) Sınav komisyonu: Yurtdışı Göreve Gönderilecek Personel Seçim Komisyonunu,
g) Yurtdışı teşkilatı: Kurumların yurtdışında devamlı veya geçici olarak görev yapan, dış temsilcilik niteliği taşıyan
veya taşımayan bütün kuruluşlarını,
ğ) Yurtdışında sürekli görev: Kurumların yabancı ülkeler nezdinde ülkemizi temsil eden ve akredite bütün personeli
ile milletlerarası kurum ve kuruluş yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere yurtdışında sürekli görevli personelinin yaptığı
görevi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Atama Yapılacak Kadro Unvanları ve Seçim Şartları
Atama yapılacak kadro unvanları (1)
MADDE 5- (1) Kurumlarca yurtdışı teşkilatına atama yapılacak kadro unvanları aşağıda belirtilmiştir:
a) Maliye Bakanlığı; maliye müşaviri ve maliye ataşesi.
b) (Mülga: 1/3/2010-2010/229 K.)
c) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı; tarım müşaviri.
ç) (Mülga: 4/11/2013-2013/5687 K.)
d) Kültür ve Turizm Bakanlığı; kültür ve tanıtma müşaviri, kültür ve tanıtma müşavir yardımcısı, kültür ve tanıtma
ataşesi ve kültür ve tanıtma ataşe yardımcısı.
e) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı; daimi temsilci yardımcısı, planlama müşaviri ve planlama müşavir
yardımcısı.
f) (Mülga: 4/1/2010-2010/38 K.)
g) (Ek: 6/1/2009-2009/14581 K.; Mülga: 25/5/2012-2012/3262 K.)
ğ) (Mülga: 25/5/2009-2009/15018 K.)
h) (Mülga: 22/10/2012-2012/3896 K.)
ı) (Mülga: 14/11/2011-2011/2373 K.)
–––––––––––––––––––––
(1) 6/1/2009 tarihli ve 2009/14581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle; birinci fıkranın (f) bendinden sonra
gelmek üzere (g) bendi eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
5149
i) (Ek: 7/5/2010-2010/506 K.) Avrupa Birliği Genel Sekreterliği; daimi temsilci yardımcısı, Avrupa Birliği müşaviri,
j) (Ek: 24/12/2012-2012/4130 K.) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; bilim ve teknoloji müşaviri ve bilim ve
teknoloji ataşesi.
k) (Ek: 10/8/2015-2015/8024 K.) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı; aile ve sosyal politikalar müşaviri ve aile ve
sosyal politikalar ataşesi.
Genel şartlar
MADDE 6- (1) Personelde aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartları taşımak.
b) Kurumların teşkilat kanunlarında ve bu Yönetmelikte belirtilen istisnaî hükümler hariç en az dört yıllık
yükseköğretim mezunu olmak.
c) Yabancı dil bilmek ve meslekî yeterlilik sınavında başarılı olmak.
ç) (Değişik: 17/3/2008-2008/13507 K.) Çalışmakta olduğu kurum bünyesinde en az üç yıl çalışmış veya kendi
mesleki alanında doktor unvanını almış olmak.
d) Son üç yılda olumlu sicil almış olmak, aylıktan kesme ve daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.
e) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.
Özel şartlar (1)
MADDE 7- (1) Kurumların personelinde arayacağı özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:
a) (Değişik: 1/2/2010-2010/95 K.) Maliye müşaviri ve maliye ataşesi kadrolarına atanabilmek için, genel müdür
yardımcısı veya daha üst unvanlı yönetici kadrolarında en az bir yıl ya da daire başkanı kadrosunda en az üç yıl görev yapmış
olmak gerekir.
b) (Mülga: 1/3/2010-2010/229 K.)
c) (Mülga: 30/10/2009-2009/15594 K.)
ç) Tarım müşaviri kadrolarına atanabilmek için; ziraat mühendisi, veteriner hekim, gıda mühendisi veya su ürünleri
mühendisi olmak şarttır.
d) (Mülga: 4/11/2013-2013/5687 K.)
e) (Mülga: 4/11/2013-2013/5687 K.)
f) (Mülga: 4/11/2013-2013/5687 K.)
g) Planlama müşaviri ve planlama müşavir yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığında planlama uzmanı olarak veya genel müdür yardımcısı ve daha üst kadrolarda en az beş yıl fiilen çalışmış
olmak şarttır.
ğ) (Mülga: 4/1/2010-2010/38 K.)
h) (Mülga: 4/1/2010-2010/38 K.)
ı) (Ek: 6/1/2009-2009/14581 K.; Mülga: 25/5/2012-2012/3262 K.)
–––––––––––––––––––––
(1) 6/1/2009 tarihli ve 2009/14581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle; birinci fıkranın (h) bendinden sonra
gelmek üzere (ı) bendi eklenmiş ve mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
5150
i) (Mülga: 25/5/2009-2009/15018 K.)
j) (Mülga: 25/5/2009-2009/15018 K.)
k) (Mülga: 22/10/2012-2012/3896 K.)
l) (Mülga: 22/10/2012-2012/3896 K.)
m) (Mülga: 22/10/2012-2012/3896 K.)
n) (Mülga: 14/11/2011-2011/2373 K.)
o) (Ek: 7/5/2010-2010/506 K.) Avrupa Birliği müşaviri kadrosuna atanabilmek için Avrupa Birliği Genel
Sekreterliği teşkilatında en az dört yıl süre ile çalışmış olmak ve halen Avrupa Birliği İşleri Uzmanı veya daha üst kadrolarda
çalışıyor olmak gerekir. Ayrıca, bu kadrolara en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun, kamu sektöründe veya
özel sektörde yurtiçinde ya da yurtdışında Avrupa Birliği alanında en az beş yıllık deneyime sahip kişiler de atanabilir. Bu
bent kapsamında yapılacak atamalarda 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi hükmü uygulanmaz. (1)
ö) Kurumlarca daimi temsilci yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; (1)
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
2) (Değişik: 7/5/2010-2010/506 K.) Genel müdür, Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı, müsteşar yardımcısı
veya müsteşar kadrolarında çalışmış olmak.
şarttır.
(2) (Mülga: 22/10/2012-2012/3896 K.)
––––––––––––
(1) 7/5/2010 tarihli ve 2010/506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle; (n) bendinden sonra gelmek üzere (o)
bendi eklenmiş ve mevcut (o) bendi (ö) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
5151
Personel seçimi
MADDE 8- (1) Personel, kurumlar bünyesinde oluşturulan sınav komisyonları tarafından seçilir.
Yabancı dil bilgisi yeterliliği (1)
MADDE 9- (1) Personelin öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmî dilini veya İngilizce, Almanca ve Fransızca
dillerinden birini bilmesi şarttır. Ancak Arapçanın yaygın olarak konuşulduğu ülkelerde Arapçanın bilinmesi yeterlidir.(2)
Yabancı dil bilgisi yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puan alınması
veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olunması şarttır.
(2) Yurtdışı teşkilatında, şifre, koruma, telsiz gibi yardımcı hizmetlerde çalıştırılacak personelin yabancı dil bilgisi
seviyesi, Dışişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kurumlarınca yapılacak sınavla tespit edilir.
(3) (Ek: 17/3/2008-2008/13507 K.) Birinci fıkrada belirtilen dillerin resmi dil olarak konuşulduğu ülkelerde,
Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayanlar ile resmi dili
Türkçe ve lehçesi olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında anılan fıkrada öngörülen yabancı dil yeterliliği belgesine sahip
olma şartı aranmaz.
Meslekî yeterlilik sınavı
MADDE 10- (1) Yabancı dil bilgisine sahip olan adaylar meslekî yeterlilik sınavına tabi tutulur. Meslekî yeterlilik
sınavı sözlü sınav şeklinde yapılır. Sınavda, adayların sınav konuları ile birlikte atanacakları görevin gerektirdiği niteliklere
ve temsil yeteneğine sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilir.
Komisyon üyelerince verilen notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Bu husus tutanakla tespit edilir. Sınavda
başarılı sayılabilmek için ortalamanın en az yetmiş puan olması gerekir.
(2) Kurumlarında genel müdür ve eşdeğer düzeyde ve/veya daha üst görevlere atanmış olanlar, bu görevlerde toplam
iki yıl çalışmış olmaları şartı ile meslekî yeterlilik sınavına tabi tutulmaz. Genel müdür ve eşdeğer görevlerin belirlenmesinde
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek göstergeye ilişkin hükümleri esas alınır.
(3) (Ek: 30/10/2009-2009/15594 K.) Sınava başvuran aday sayısının yüzden fazla olması halinde, meslekî yeterlilik
sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Yazılı sınavın yapılacağı merkez, bu Yönetmeliğe göre
kurulan sınav komisyonunca belirlenir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması gerekir.
Sınavların geçerlilik süresi
MADDE 11- (1) Yabancı dil yeterlilik belgesi ve meslekî yeterlilik sınavı sonuçları üç yıl geçerlidir.
Temsil yeteneği
MADDE 12- (1) Personelin seçimi ve atanmasında temsil yeteneği göz önünde bulundurulur ve bu husus meslekî
yeterlilik ile birlikte değerlendirilir.(3)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınav Komisyonu ve Eğitim
Sınav komisyonu
MADDE 13- (1) Sınav komisyonu bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Komisyon başkanı
üst düzey görevliler, üyeler ise ana hizmet birimlerinin amirleri arasından bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından belirlenir.
Gerekli görüldüğünde üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim üyeleri de komisyon üyesi olarak görevlendirilebilir.
Komisyon, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Komisyonun sekreterlik
hizmetleri, insan kaynakları veya ilgili birimlerince yürütülür.
––––––––––––––––––––––
(1) 17/3/2008 tarihli ve 2008/13507 sayılı Bakamlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle; bu maddenin birinci fıkrasında
yer alan “seksen puan" ibaresi "yetmiş puan" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
(2) Bu cümle Danıştay Beşinci Dairesinin 23/10/2009 tarihli ve E.: 2007/662, K.: 2009/5726 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, söz konusu
bu Karar; yapılan temyiz istemi sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/12/2013 tarihli ve E.: 2010/1661, K.:
2013/4624 sayılı Kararı ile onanmıştır.
(3) Bu fıkra Danıştay Beşinci Dairesinin 23/10/2009 tarihli ve E.: 2007/662, K.: 2009/5726 sayılı Kararı ile iptal edilmiş olup, söz konusu
bu Karar; yapılan temyiz istemi sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 19/12/2013 tarihli ve E.: 2010/1661, K.:
2013/4624 sayılı Kararı ile onanmıştır.
5152
(2) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri kendileri ile eşlerinin, üçüncü derece dâhil olmak üzere, üçüncü dereceye
kadar kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamaz.
Sınav komisyonunun görevleri
MADDE 14- (1) Sınav komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Meslekî yeterlilik sınavının takvimini belirlemek.
b) Sınav konularını belirlemek.
c) Sınav yapmak ve sonuçlarını duyurmak.
ç) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
(2) Sınav komisyonu, görev süresi dolacak personelden boşalacak kadrolara atanacak personeli belirlemek üzere,
Nisan ayı içinde toplanarak meslekî yeterlilik sınavının takvimini, sınav konularını ve atama yapılacak kadroları belirler ve
ilan eder. Meslekî yeterlilik sınavı ve personel seçimi Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanır.
(3) Yeni bir yurtdışı teşkilatı kurulması, kurumların yurtdışı teşkilatında yeni bir kadro ihdas edilmesi veya mevcut
kadro sayısının artırılması; personelin vefatı, personelin yurtiçi göreve atanması ya da yurtdışında başka bir yerde
görevlendirilmesi hâllerinde sınav komisyonu, yurtdışı teşkilatının kurulduğu, yurtdışı kadrosunun ihdas edildiği veya
yurtdışı kadrosunun boşaldığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanır. Atama süreci, yurtdışı teşkilatının kurulduğu,
yurtdışı kadrosunun ihdas edildiği veya yurtdışı kadrosunun boşaldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde tamamlanır. Bu
fıkraya göre atanan personelin görev bitim tarihi, yılı Temmuz ayını geçmeyecek biçimde tespit edilir.
(4) Kurumlar, yurtdışı sürekli göreve atayacakları personele ilişkin kararname tasarılarını her yıl Haziran ayı sonuna
kadar Başbakanlığa gönderir. Atama süreci en geç Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanır.
(5) Yurtdışı görev süresi aşılmamak kaydıyla, görev bitiminde yurtiçi kadrolara atanacak personelin yurtiçi kadrolara
atanması ile yerine atanacak personelin atamasının eş zamanlı olarak yapılması esastır.
Yurtdışı sürekli görevlere seçilen personelin eğitimi
MADDE 15- (1) Personel atandığı görevin gereklerine uygun hizmet içi eğitime tabi tutulur.
(2) Eğitimin kapsamı ve diğer hususlar kurumların görüşü alınarak Dışişleri Bakanlığınca belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atama Esasları
Atama esasları (1)
MADDE 16- (1) Atamalarda aşağıda belirtilen esaslar uygulanır:
a) Atamalarda meslekî yeterlilik sınavındaki başarı sırası esas alınır.
b) Haklarında ceza soruşturması veya aylıktan kesme ve daha ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması
açılanların dış göreve atanmaları, soruşturma sonucuna kadar ertelenir.
c) Yurtdışında sürekli görev süresi en çok üç yıldır ve bu süre uzatılmaz.
ç) Yurtdışında sürekli görevden yurtiçindeki görevine dönenlerin, yeniden yurtdışına atanabilmeleri için, yurtiçinde
en az üç yıl hizmet yapmış olmaları zorunludur. (Ek cümle: 26/11/2012-2012/3991 K.) Ancak, hizmetin gerekliliği ve
aciliyetine ilgili Bakan tarafından karar verilen hallerde bu şart aranmaz.
d) Yurtdışı göreve en fazla iki kez atanılabilir.
(2) (Değişik birinci cümle: 1/9/2008-2008/14089 K.) Birinci fıkranın (d) bendi hükmü (…) (1) yurtdışı işçi hizmetleri
uzmanları hakkında uygulanmaz. Ancak, yurtdışı işçi hizmetleri uzmanları aynı unvanlı yurtdışı kadrolarına iki defadan fazla
atanamaz.
–––––––––––
(1) 25/5/2009 tarihli ve 2009/15018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle; bu maddenin ikinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan "Dış Ticaret Müsteşarlığı personeli ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
5153
(3) Yurtdışında sürekli göreve atananlardan, atama için öngörülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya
bu nitelikleri sonradan kaybedenler süre beklenmeden yurtiçi göreve atanır.
(4) Yurtdışında sürekli göreve atananlardan haklarında birinci fıkranın (b) bendinde sayılan nitelikte soruşturma
açılanlar, süre beklenmeden yurtiçi göreve atanabilir.
(5) Yurtdışından yurtiçine atanacak personele, atama tarihinden bir ay önce tebligat yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Koordinasyon, Hareket Tarzı ve İlişkiler
Yurtdışı görevlilerin koordinasyon kuracağı makamlar
MADDE 17- (1) Dış temsilciliklerin personeli ve dış temsilcilikler nezdinde görev yapan diğer kurumların personeli
misyon şefine bağlıdır.
(2) Büyükelçiler, görevli olduğu ülkede bulunan personel arasında koordinasyonu sağlar, görev ve sorumlulukların
yerine getirilip getirilmediğini kontrol eder.
(3) Personel, bilgi toplanması, değerlendirilmesi ile alınacak tedbirlerin tespit ve uygulanmasında misyon şefinin
vereceği talimatlara göre hareket eder.
(4) Personel, görevli olduğu misyonda veya aynı ülkedeki diğer misyonlarda bulunan görevliler ile koordineli olarak
çalışır ve göreviyle ilgili olarak gerekli inceleme ve araştırmaları yapar.
(5) Görevden ayrılan personelin dönüş için hareket tarihi ve yolu, önceden misyon şefi tarafından ilgili kuruma
bildirilir.
Yurtdışında bulunan personelin uyacağı kurallar
MADDE 18- (1) Personel, aşağıdaki kurallara uymak zorundadır:
a) Yabancı devletler, milletlerarası kurumlar ve bunların temsilcilikleriyle yaptığı temaslarda millî çıkarları
savunmak.
b) Yabancı ülkelerde Türk milletinin onur ve itibarının korunması hususunda azamî titizlik ve duyarlık göstermek.
c) Görev yerinde Devletin vakar ve şerefine uygun hareket etmek.
ç) Yurtdışındaki ilişkilerinde Devletimizin temsilcisi olduğunu ve herhangi bir konuya ilişkin düşüncelerinin Türk
Hükümeti ve Türk Devletinin düşüncesi gibi değerlendirilebileceğini göz önünde bulundurarak görev ve yetki dışı
açıklamalardan sakınmak; Devletimizin ve milletimizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutmak.
d) Resmî ve özel yaşamı ile yabancılarla ilişkilerinde dikkatli ve itinalı davranmak.
e) Görev yapılan ülkenin resmî kurumları ve vatandaşları ile ilişkilerde misyon şefinin talimatına uygun olarak
davranmak.
f) Resmî işlere ait temaslarını misyon şefinin bilgisi dâhilinde yürütmek.
(2) Personel, görevine başlamadan önce görevlendirildiği yerdeki dış temsilcilikleri ziyaret eder. Bu ziyaretler
dışında, millî ve dinî bayramlarda dış temsilcilikler ve askerî ataşelikler tarafından tertiplenen resmî kabul ve davetlere
katılır.
(3) Personel, yabancı ülke personeli ve aileleri ile gerek resmî, gerek özel yaşantılarındaki ilişkilerinde; ülkemize ve
milletimize karşı sevgi ve saygıyı sağlamakla yükümlüdür.
5154
Personelin görevli bulunduğu ülkenin resmî makamları ile ilişkileri
MADDE 19- (1) Personel, görevli bulunduğu devletin personeli ile karşılıklı saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde
ilişki kurar.
(2) Personel, görevli bulunduğu ülkenin resmî makamlarına göndereceği resmî yazılarda bulunduğu ülkenin resmî
dilini veya bu mümkün olmadığı takdirde, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birini kullanır.
Personelin görevli bulunduğu ülkenin halkı ile ilişkileri
MADDE 20- (1) Personel, görevli bulunduğu ülkenin halkına karşı her zaman dostluk ve samimiyet çerçevesinde
hareket eder ve iyi ilişkiler kurar.
(2) Personel, mahallî politikalara ve politikacılara, sosyal ve dinî cemaat ve topluluklara karşı tarafsız davranır.
(3) Personel, mahallî halkın örf, adet, inanç ve değerlerine karşı saygılı olur.
ALTINCI BÖLÜM
Rapor Verme Usulleri
Aylık rapor
MADDE 21- (1) Personel, 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen görevler ile kurumlarınca verilen görevlere ilişkin edindikleri bilgileri
değerlendirerek ulaştıkları sonuçları aylık raporlar halinde iki nüsha olarak hazırlar. Bu raporların bir nüshasını kurumuna
diğer nüshasını ise misyon şefi aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına gönderir. Misyon şefi rapordaki bulgular hakkında aksi
kanaat taşıyorsa, bu kanaatini rapora ekler.
Diğer raporlar
MADDE 22- (1) Kurum temsilcisi aylık rapor dışında acil ve zorunlu durumlar ile görev alanına girmeyen hususlara
ilişkin hazırlayacağı raporları, misyon şefinin bilgisi dâhilinde kendi kurumuna gönderir. Misyon şefi kendisine sunulan
raporları değerlendirir ve varsa görüşlerini de belirtmek suretiyle Dışişleri Bakanlığına gönderir.
Yurda dönüşte rapor verme
MADDE 23- (1) Yurtdışı sürekli görevi sona eren personel, yurtdışı görevde iken hazırladığı raporlar doğrultusunda
özet bir rapor hazırlayarak en geç bir ay içerisinde kurumuna verir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Disiplin, Sicil ve İzin
Disiplin ve sicile ilişkin usul ve esaslar
MADDE 24- (1) Yurtdışı sürekli görevlerde bulunan personelin disiplin işlemleri 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe, sicil işlemleri
ise 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Devlet Memurları Sicil Yönetmeliğine
göre yürütülür. Söz konusu personelin disiplin amirleri ekli (1) sayılı cetvelde, sicil amirleri ise ekli (2) sayılı cetvelde
belirtilmiştir.
İzin işleri
MADDE 25- (1) Personelin izinleri bölge ve görev şartları esas alınarak misyon şefi ve birim başkanları ile birlikte
planlanır ve ilgili kurumun onayına sunulur.
5155
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bakanlıklararası ortak kültür komisyonunca yurtdışına görevlendirilecek personel
MADDE 26- (Değişik: 30/10/2009-2009/15594 K.)
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 36 ncı maddesine göre Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu
tarafından yurtdışında görevlendirilecek personelin görevlendirileceği ülkede konuşulan resmî dil ile yapılacak görev ve
görevlendirilecek personelin ilk defa veya ikinci kez görevlendirilmesi hususları dikkate alınarak yabancı dil bilme şartı
aranıp aranmayacağı, bilinmesi gereken yabancı dil ve yabancı dil bilgisi yeterliliği için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi
Seviye Tespit Sınavından alınması gereken en az puanı veya denk kabul edilen diğer sınavlara ilişkin puanları belirlemeye
Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu yetkilidir. Bu personel, yurtdışına en çok iki kez görevlendirilebilir.
Diğer kurumlarca yurtdışında görevlendirilecek personel
MADDE 27- (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait kurum ve şirketler ile diğer
kamu kurumlarının yurtdışında görevlendireceği personelin seçimi, atanması ile çalışma usul ve esasları mevzuat hükümleri
çerçevesinde yetkili organlarınca düzenlenir.
Görev devir ve teslimi
MADDE 28- (1) Yurtdışında sürekli göreve atanan personel ile görev süresi sona eren personel, yeni atanan
personelin uyum sağlaması için, gerektiğinde en fazla bir hafta süre zarfında birlikte çalışarak görev devir ve teslimini yapar.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 29- (1) 6/12/1982 tarihli ve 8/4845 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Yurt Dışında Sürekli Görevlendireceği Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten kaldırılacak mevzuat
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kurumlar yurtdışında sürekli görevlendirmeye ilişkin yönetmelikleri ile yönergelerini bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde yürürlükten kaldırır.
Eş zamanlı atamaya geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 14 üncü maddenin beşinci fıkrası gereğince personelin eş zamanlı olarak atanmalarını
teminen, geri çağrılmaya ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yurtdışı sürekli
görevde bulunan personelden boşalacak kadrolara atanacak personelin görev bitim tarihi, yılı Temmuz ayını geçmeyecek
biçimde tespit edilir.
GEÇİCİ MADDE 3- ( Ek: 1/9/2008-2008/14089 K.; Mülga: 25/5/2009-2009/15018 K.)
Görev bitim tarihi
GEÇİCİ MADDE 4- ( Ek: 7/5/2010-2010/506 K.)
(1) 11/2/2010 tarihli ve 2010/119 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği yurtdışı
teşkilatına ilk defa yapılacak atamalarda görev bitim tarihi 2013 yılı Temmuz ayı olarak kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5156
(1) SAYILI CETVEL
DİSİPLİN AMİRLERİ (1)
1. MALİYE BAKANLIĞI
Unvan Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri
Maliye Müşaviri Misyon Şefi Maliye Bakanlığı Müsteşarı
Maliye Ataşesi Maliye Müşaviri Misyon Şefi
2. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Mülga: 1/3/2010-2010/229 K.)
3. TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
Unvan Di iplin Amiri Üst Disiplin Amiri
Tarım Müşaviri Misyon Şefi Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı
Müsteşarı
4. (Mülga: 4/11/2013-2013/5687 K.)
–––––––––––––––––––––
(1) 6/1/2009 tarihli ve 2009/14581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 ünci maddesiyle; (7) numaralı sıradan sonra gelmek
üzere (8) numaralı sıra eklenmiş ve mevcut sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
5157
5. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Unvan Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri
Kültür ve Tanıtma Müşaviri Misyon Şefi Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı
Kültür ve Tanıtma Müşavir Yardımcısı Kültür ve Tanıtma
Müşaviri
Misyon Şefi
Kültür ve Tanıtma Ataşesi (Kültür ve
Tanıtma Müşavirliğinde görevli )
Kültür ve Tanıtma
Müşaviri
Misyon Şefi
Kültür ve Tanıtma Ataşesi (Diğer) Misyon Şefi Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı
Kültür ve Tanıtma Ataşe Yardımcısı
(Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinde
görevli )
Kültür ve Tanıtma
Müşaviri
Misyon Şefi
Kültür ve Tanıtma Ataşe Yardımcısı
(Diğer)
Kültür ve Tanıtma
Ataşesi
(Büro Sorumlusu)
Misyon Şefi

6. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
Unvan Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri
Daimi Temsilci Yardımcısı Daimi Temsilci Devlet Planlama
Teşkilatı
Müsteşarı
Planlama Müşaviri Misyon Şefi Devlet Planlama
Teşkilatı
Müsteşarı
Planlama Müşavir Yardımcısı Planlama Müşaviri Misyon Şefi

7. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI (Mülga: 4/1/2010-2010/38 K.)
5158
8. GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI (Ek: 6/1/2009-2009/14581 K.;Mülga:25/5/2012-
2012/3262 K.)
9. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (Mülga: 25/5/2009-2009/15018 K.)
10. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI (Mülga: 22/10/2012-2012/3896 K.)

11. BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Mülga: 14/11/2011-2011/2373 K.)
12. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ (Ek: 7/5/2010-2010/506 K.)
Unvan Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri
Daimi Temsilci Yardımcısı Daimi Temsilci Avrupa Birliği Genel Sekreteri
Avrupa Birliği Müşaviri Misyon Şefi Avrupa Birliği Genel Sekreteri
13. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Ek: 24/12/2012-2012/4130 K.)
Unvan Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri
Bilim ve Teknoloji Müşaviri Misyon Şefi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşarı
Bilim ve Teknoloji Ataşesi Misyon Şefi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Müsteşarı
14. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (Ek: 10/8/2015-2015/8024 K.)
Unvan Disiplin Amiri Üst Disiplin Amiri
Aile ve Sosyal Politikalar Müşaviri Misyon Şefi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Müsteşarı
Aile ve Sosyal Politikalar Ataşesi Misyon Şefi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Müsteşarı
5159
(2) SAYILI CETVEL
SİCİL AMİRLERİ (1)
1. MALİYE BAKANLIĞI
Unvan 1. Sicil
Amiri
2.Sicil Amiri 3.Sicil Amiri
Maliye Müşaviri Misyon Şefi Maliye Bakanlığı Müsteşarı Maliye Bakanı
Maliye Ataşesi Maliye
Müşaviri
Misyon Şefi Maliye
Müsteşarı
2. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Mülga: 1/3/2010-2010/229 K.)
3. TARIM VE KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI
Unvan 1. Sicil
Amiri
2.Sicil Amiri 3.Sicil Amiri
Tarım Müşaviri Misyon Şefi Tarım ve Köy İşleri
Bakanlığı Müsteşarı
Tarım ve Köy
İşleri Bakanı
–––––––––––––––––––––
(1) 6/1/2009 tarihli ve 2009/14581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 4 üncü maddesiyle; (7) numaralı sıradan sonra gelmek
üzere (8) numaralı sıra eklenmiş ve mevcut sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
5160
4. (Mülga: 4/11/2013-2013/5687 K.)
5. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Unvan 1. Sicil Amiri 2.Sicil Amiri 3.Sicil Amiri
Kültür ve Tanıtma
Müşaviri
Misyon Şefi Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı
Kültür ve Turizm
Bakanı
Kültür ve Tanıtma
Müşavir Yardımcısı
Kültür ve Tanıtma
Müşaviri
Misyon Şefi Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı
Kültür ve Tanıtma
Ataşesi (Kültür ve
Tanıtma
Müşavirliğinde
Görevli)
Kültür ve Tanıtma
Müşaviri
Misyon Şefi Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı
Kültür ve Tanıtma
Ataşesi (Diğer)
Misyon Şefi Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı
Kültür ve Turizm
Bakanı
Kültür ve Tanıtma
Ataşe
Yardımcısı(Kültür ve
Tanıtma
Müşavirliğinde
Görevli)
Kültür ve Tanıtma
Müşaviri
Misyon Şefi Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı
Kültür ve Tanıtma
Ataşe Yardımcısı
(Diğer)
Kültür ve Tanıtma
Ataşesi
(Büro Sorumlusu)
Misyon Şefi Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müsteşarı
5161
6. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI
Unvan 1. Sicil Amiri 2.Sicil Amiri 3.Sicil Amiri
Daimi Temsilci
Yardımcısı
Daimi Temsilci Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarı
Bağlı Bakan
Planlama Müşaviri Misyon Şefi Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarı
Bağlı Bakan
Planlama Müşavir
Yardımcısı
Planlama
Müşaviri
Misyon Şefi Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarı
7. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI (Mülga: 4/1/2010-2010/38 K.)
8. GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI (Ek: 6/1/2009-2009/14581 K.; Mülga:25/5/2012-2012/3262
K.)
9. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI (Mülga: 25/5/2009-2009/15018 K.)
5162
10. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI (Mülga: 22/10/2012-2012/3896 K.)
11. BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(Mülga: 14/11/2011-2011/2373 K.)
12. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ (Ek: 7/5/2010-2010/506 K.)
Unvan 1. Sicil Amiri 2.Sicil Amiri 3.Sicil Amiri
Daimi Temsilci
Yardımcısı
Daimi Temsilci Avrupa Birliği Genel
Sekreteri
Bağlı Bakan
Avrupa Birliği
Müşaviri
Misyon Şefi Avrupa Birliği Genel
Sekreteri
Bağlı Bakan
5162-1
28/7/2006 TARİHLİ VE 2006/11534 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
Tarihi Numarası Değişen Maddeler Yürürlüğe
Giriş Tarihi
17/3/2008 2008/13507 6, 7, 9 9/5/2008
1/9/2008 2008/14089 16, GEÇİCİ MADDE 3 20/9/2008
6/1/2009 2009/14581 5, 7, (1) Sayılı Cetvel, (2) Sayılı Cetvel 4/2/2009
25/5/2009 2009/15018
2, 5, 7, 16, Geçici Madde 3, (1) Sayılı Cetvel, (2) Sayılı
Cetvel 26/5/2009
30/10/2009 2009/15594 7, 10, 26 26/11/2009
4/1/2010 2010/38 2, 5, 7, (1) Sayılı Cetvel, (2) Sayılı Cetvel 30/1/2010
1/2/2010 2010/95 7 4/3/2010
1/3/2010 2010/229 2, 5, 7, (1) Sayılı Cetvel, (2) Sayılı Cetvel 14/5/2010
7/5/2010 2010/506 5, 7, Geçici Madde 4, (1) Sayılı Cetvel, (2) Sayılı Cetvel 29/6/2010
14/11/2011 2011/2373 2, 5, 7, (1) Sayılı Cetvel, (2) Sayılı Cetvel 17/11/2011
25/5/2012 2012/3262 2, 5, 7, (1) Sayılı Cetvel, (2) Sayılı Cetvel 26/6/2012
22/10/2012 2012/3896 2, 5, 7, (1) Sayılı Cetvel, (2) Sayılı Cetvel 4/11/2012
24/12/2012 2012/4130 5, (1) Sayılı Cetvel 26/1/2013
26/11/2012 2012/3991 16 1/2/2013
4/11/2013 2013/5687 2, 5, 7, (1) Sayılı Cetvel, (2) Sayılı Cetvel 17/12/2013
10/8/2015 2015/8024 5 ve (1) Sayılı Cetvel 26/8/2015
6/2/2017 2017/9855 2 17/3/2017

Cevapla