ENGELLİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI VE ENGELLİLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

ENGELLİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI VE ENGELLİLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Mesaj gönderen Admin » 27 Eyl 2018, 15:13

6103
ENGELLİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI VE ENGELLİLERİN DEVLET MEMURLUĞUNA ALINMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 2/1/2014 No : 2014/5780
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No : 657
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 7/2/2014 No : 28906
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 54


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel
seçme sınavına, kuraya, yerleştirme işlemlerine, engelli memur istihdamının takip ve denetimine,
istatistiki bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve
usulleri belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I),
(II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla
kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,
b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile
bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,
c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam
eden diğer kamu kuruluşlarına,
Devlet memuru olarak atanacak engelliler hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
b) Başkanlık: Devlet Personel Başkanlığını,
c) (Mülga: 25/1/2018-2018/11227 K.)
6104
ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri
bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat
hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,
d) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS): Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu
engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu
ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınavı,
e) Kura: İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu
engellilerin tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilmelerinde kullanılan
yöntemi,
f) Merkez: Başkanlık dışında Başkanlık adına merkezi sınav ve kura işlemlerini sonuçlandıran
ve bu sonuçlara göre yerleştirmeyi gerçekleştiren kurum veya kuruluşu,
g) Nitelik-Kod Kılavuzu: Başkanlıkça hazırlanan ve atama yapılacak kadrolar için eğitim
durumu ve özel koşullar itibarıyla belirlenebilecek farklı alan, dal veya programlar ile sertifika,
bonservis, cinsiyet, sürücü belgesi, yabancı dil bilgi seviyesi gibi niteliklerin yer aldığı kılavuzu,
ğ) Yerleştirme: EKPSS sonuçları veya kura usulüne göre engellilerin tercihleri doğrultusunda
kamu kurum ve kuruluşlarına ait münhal kadrolara yerleştirilmesi işlemini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
EKPSS ve Kura
EKPSS
MADDE 5- (1) EKPSS, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan
mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli
adayların eğitim durumları ve engel gruplarının yarattığı dezavantajlar gözönünde bulundurularak
Başkanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine
son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.
(2) EKPSS sonuçları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından Türkiye İş Kurumu aracılığıyla
yapılan engelli işçi alımlarında da kullanılır.
Kura
MADDE 6- (1) Kura; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi
veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun
olabilecek engellilerin 657 sayılı Kanunun 41 inci maddesi gözönünde bulundurularak kamu
kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirilmeleri amacıyla noter huzurunda yapılır. Kura
çekimini, kura için başvuruda bulunan adaylar da izleyebilir.
(2) (Değişik: 25/1/2018-2018/11227 K.) Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların
kayıtları iki yılda bir alınır.
(3) (Ek: 25/1/2018-2018/11227 K.) Kura kaydı yaptıran adaylar dört yıl içerisinde gerçekleştirilen
engelli memur alımlarına başvurabilir.
6105
EKPSS ve kura duyurusu
MADDE 7- (1) Başkanlık tarafından, Merkezin de görüşü alınmak suretiyle her yıl Ocak
ayında sınav ve/veya yerleştirme takvimi belirlenerek duyurulur.
(2) EKPSS’nin yapılacağı yer ve zamana, EKPSS’de eğitim durumları ve engel grupları
itibarıyla yer alacak konular ile testlere ve bunların ağırlıklarına, puan türleri ve hesaplama yöntemine,
engel grupları itibarıyla öngörülecek sınav süreleri ile dezavantajlı durumların giderilebilmesi
için alınacak diğer tedbirlere, adayların; EKPSS ve kuraya başvuru şartlarına, tercih sayılarına,
tercihleri doğrultusunda EKPSS’de alınan puan veya kura sonucuna göre yerleştirilmelerine,
yerleştirme sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esaslar usuller Bakanlığın
görüşü alınarak Başkanlıkça, EKPSS, kura ve yerleştirmenin Başkanlık adına Merkeze yaptırılması
halinde ise Bakanlığın görüşü alınarak Başkanlık ve Merkezce müştereken belirlenir.
(3) EKPSS, kura ve yerleştirmeye ilişkin duyurular Başkanlığın ve Merkezin internet sitesinde
ilan edilir.
(4) EKPSS ve Kura Başvuru Kılavuzu Başkanlıkça, EKPSS ve kuranın Başkanlık adına
Merkeze yaptırılması halinde ise Başkanlık ve Merkezce müştereken hazırlanır.
(5) EKPSS ve Kura Başvuru Kılavuzunda; başvuru, eğitim durumu ve engel grupları itibarıyla
sınav konuları, sınav ve değerlendirme işlemlerine ilişkin gerekli bilgi ve kurallar ile
sınava ilişkin diğer bilgiler yer alır.
EKPSS’nin yapılması ve sonuçlarının duyurulması
MADDE 8- (1) EKPSS, kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kotası açığı bulunduğu sürece
diğer merkezi kamu personel alım sınavlarından ayrı olarak yapılır.
(2) Sınav soruları, engel grupları itibarıyla öğrenme ve algılama düzeyleri ile dil gelişimleri
ve sözel iletişim güçlükleri esas alınmak suretiyle engellilerin bilgi, yetenek ve becerilerini
ölçecek şekilde hazırlanır.
(3) EKPSS adayların, engel grupları ve ulaşabilirlikleri gözönüne alınarak uygun ortamlarda
yapılır.
(4) EKPSS’de istekleri halinde adaylara, engel grubuna uygun okuyucu ve/veya işaretleyici
olmak üzere sınav görevlisi temin edilir.
(5) EKPSS sonuçları, EKPSS’yi yapan kurumun internet sitesinden ilan edilir.
EKPSS’nin, Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde ise EKPSS sonuçları ile engelli istihdamına
ilişkin olarak yürütülecek çalışmalarda kullanılabilecek diğer bilgiler Başkanlığa bildirilir.
EKPSS’nin geçerlik süresi (1)
MADDE 9- (1) EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.
Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava
kadar geçerli olmaya devam eder.
–––––––––––––––––
(1) 25/1/2018 tarihli ve 2018/11227 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Yönetmeliğin 2 nci maddesiyle, bu
maddenin birinci fıkrasında yer alan “iki yıl içerisinde yapılacak sınava kadar” ibaresi “dört yıl” şeklinde
değiştirilmiştir.
6106
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerleştirme Süreci ve Atama İşlemleri
Kadroların tahsisi
MADDE 10- (1) Engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde, ilgili
kamu kurum veya kuruluşunun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının %3’ü
dikkate alınır.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarının, hizmet gereklerine göre engellilerin atanmasına tahsis
edecekleri münhal kadrolarını, EKPSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını
sağlayacak şekilde farklı eğitim düzeyi, hizmet sınıfları ve unvanlar itibarıyla hazırlamaları
esastır.
(3) Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine
ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadrolar
temin edilir. Engelli personelin istihdam edileceği birimler engellilerin engel durumları dikkate
alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirlenir.
Kadroların bildirilmesi
MADDE 11- (1) Kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları
münhal kadrolarını; Başkanlığın internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmında yer
alan bilgi alanlarını Nitelik-Kod Kılavuzu ile Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksiksiz
olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda Başkanlığa
bildirir. Bildirimi yapılan ve Başkanlıkça da uygun görülen kadrolara ilişkin cetveller ayrıca yazılı
olarak Başkanlığa gönderilir.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirme için Nitelik-Kod Kılavuzunda belirtilenler dışında
ayrıca özel nitelik belirleyemez.
(3) Kamu kurum ve kuruluşları, ilgili mevzuatında yer alan özel hükümler haricinde, yerleştirme
yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemez.
(4)Yerleştirmenin Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde, Başkanlık bu bildirimleri,
öngörülen koşullara ve Nitelik-Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek
sonucu elektronik ortamda Merkeze bildirir.
Tercih Kılavuzunun hazırlanması
MADDE 12- (1) Yerleştirme işlemi için Başkanlıkça bir Tercih Kılavuzu hazırlanır. Yerleştirmenin
Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde ise bu Kılavuz Başkanlık ve Merkezce
müştereken hazırlanır.
(2) Yerleştirmeye ilişkin bilgiler, Tercih Kılavuzunda yer alır.
Yerleştirme
MADDE 13- (1) (Değişik birinci cümle: 25/1/2018-2018/11227 K.) Engelli adayların
memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS ve kura sonucuna göre yerleştirme yöntemleri
uygulanır.
6107
a) (Değişik: 25/1/2018-2018/11227 K.) Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli
adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılır. Yerleştirmelerde
geçerliliği devam eden birden fazla EKPSS puanı bulunan adayın en üst eğitim düzeyinden
almış olduğu en yüksek EKPSS puanı dikkate alınır. Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS
puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirilir. İlan edilen kadrolar arasından aynı kadroyu
tercih eden adayların puanının eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş
olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.
b) İlkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu
engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde kura yöntemi kullanılır. Adaylar, Tercih
Kılavuzunda kura ile yerleştirme talep eden kamu kurum veya kuruluşlarından durumlarına uygun
koşulların bulunduğu kadrolar için tercihte bulunmak suretiyle kuraya katılırlar.
(2) Yerleştirmede adayların başvuru belgesi ve tercih formundaki beyanları esas alınır.
(3) Yerleştirme sonuçları, yerleştirmeyi yapan kurumun internet sitesinde ilan edilir. Yerleştirmenin
Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde yerleştirilen adaylara ilişkin bilgiler
ayrıca Başkanlığa da bildirilir.
(4) Engelli adayların öğretmen kadrolarına yerleştirilme işlemleri, EKPSS sonuçları kullanılarak
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılır.
(5) Adaylarda, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibarıyla 657 sayılı Kanunun 48
inci maddesinde yer alan genel ve özel şartlarla birlikte atanacakları kadro için Tercih Kılavuzunda
ilan edilen diğer şartlar aranır.
(6) Bu Yönetmelik hükümlerine göre engelli kapsamına girenlerin, EKPSS dışındaki personel
alımı usullerine göre memur kadrolarına yerleştirilmelerinde ve atanmalarında genel hükümler
uygulanır.
Yerleştirme ve atama yapılmayacak haller
MADDE 14- (1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki
kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları
itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik
kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.
(2) Diğer kanunlarla memurluğa atanmaları engellenen adaylar da bu Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz.
(3) EKPSS veya kura sonucuna göre yerleştirildiği halde atama için aranılan koşulları taşımayan
veya istenilen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atamaları yapılamaz.
(4) EKPSS ve kura sonucuna göre yerleştirilmiş olmak bu maddede sayılanlar için herhangi
bir hak teşkil etmez.
(5) (Değişik: 25/1/2018-2018/11227 K.) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS
ve kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar daha sonra yapılacak yerleştirmelere
geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla başvuru
yapamaz.
6108
Adayların başvurmaları ve atanmaları
MADDE 15- (1) Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, Tercih Kılavuzunda
istenilen belgeler ile birlikte süresi içinde başvurur.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirmeye ilişkin olarak atamaya yetkili amirin onayı
ile beş kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere başvuran
adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını
teklif eder. Bu adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın
atanır.
(3) Atamasının yapılması uygun görülen adaylar, atama işlemleri yapılmadan önce, kamu
kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formu ile adli sicil ve askerlik durumu
ile ilgili beyanda bulunurlar. Bu hususlarda adaylardan yazılı beyanları dışında ayrıca bir belge
talep edilmez. Adayların bu beyanlarının doğruluğu yetkili mercilerden kurumlarca teyit edilir.
Adayların atanma işlemleri, atama başvuru formunda belirtilen bilgilerin teyidi sürecinin tamamlanması
beklenmeksizin sonuçlandırılır.
(4) Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz,
atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır. Gerçeğe aykırı belge verdikleri veya beyanda bulundukları
tespit edilen adaylar hakkında yapılacak işlemler, atama başvuru formunda kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yazılı olarak belirtilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İşyerlerinin engellilerin çalışma şartlarına göre düzenlenmesi
MADDE 16- (1) Kamu kurum ve kuruluşları çalışma yerlerini ve eklentilerini, engellilerin
erişebilirliğine uygun duruma getirmek, engellilerin çalışmalarını kolaylaştıracak gerekli
tedbirleri almak ve engellilerin görev yaptıkları kadronun gereği olan işleri yapabilmeleri için
engel durumlarına göre gerek duyulan yardımcı ve destekleyici araç ve gereçleri temin etmek
zorundadır.
(2) Engelliler, engelliliklerini artırıcı ve ek engel getirici işlerde çalıştırılamaz.
Uygulamanın izlenmesi ve bildirim yükümlülüğü
MADDE 17- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur çalıştırma yükümlülüğünün
yerine getirilmesinin takip ve denetimi Başkanlıkça yapılır.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları; istihdam ettikleri
engelli personele ilişkin olarak Başkanlığın internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmında yer
alan bilgi alanlarını tam ve eksiksiz olarak doldurur ve alacakları çıktıları yazılı olarak her yıl
Mayıs ayının son günü itibarıyla Başkanlığa yazılı olarak gönderir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları
söz konusu personele ilişkin bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri değişikliğin meydana
geldiği tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde Başkanlığın internet sitesindeki “DPB eUygulama”
kısmına işleyerek güncelleştirir.
6108-1
(3) Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirmesi yapılan kadrolardan atama sonucu göreve
başlatılanları, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanları, niteliği uymadığı gerekçesi ile
ataması yapılamayan veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgileri, Başkanlığın internet
sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmında yer alan ilgili formlardaki bilgi alanlarını tam ve eksiksiz
olarak doldurmak suretiyle, söz konusu atamayla ilgili işlemlerin sonuçlandığı tarihten itibaren
onbeş gün içinde Başkanlığa bildirir.
(4) Engelli memur istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile bu Yönetmelik hükümlerinin
uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesinde ve kamu kurum ve kuruluşları
arasında uygulama birliğinin sağlanmasında Başkanlık yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 18- (1) 22/8/2011 tarihli ve 2011/2192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve
Kura Usulü Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (Ek: 25/1/2018-2018/11227 K.)
(1) 2016 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört
yıl geçerlidir.
Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
6108-2
2/1/2014 TARİHLİ VE 2014/5780 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE
KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN YÖNETMELİKLERİN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO
Ek ve Değişiklik Getiren
Yönetmeliği Yürürlüğe
Koyan Kararnamenin
2014/5780 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Yürürlüğe Konulan Yönetmeliğin Değişen
Maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
Tarihi Numarası
25/1/2018 2018/11227 4, 6, 9, 13, 14, GEÇİCİ MADDE 1 2/2/2018

Cevapla