Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanun

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanun

Mesaj gönderen Admin » 20 Eyl 2018, 16:06

10671


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeline Ek Ödeme Yapılması Hakkında Kanun (1)

Kanun Numarası : 6083
Kabul Tarihi : 25/11/2010
Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 10/12/2010 Sayı : 27781
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Tanımlar, Görev ve Yetki
Amaç ve tanımlar
MADDE 1 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri
MADDE 2 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük Teşkilatı
Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ve yetki devri
MADDE 3 – ((Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
Tapu ve Kadastro Kurulu
MADDE 4 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
Teşkilat
MADDE 5 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İstihdam
Personele ilişkin hükümler
MADDE 6 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
Tapu ve kadastro uzmanları ve müfettişler
MADDE 7 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)


__________
(1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK’nin 92 nci maddesi ile Kanunun adı “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
10672DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Döner Sermaye İşletmesi, Çeşitli ve Son Hükümler
Döner sermaye işletmesi
MADDE 8 – (Mülga birinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
(2) (Mülga ikinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
(3) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
(4) Döner sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetler Genel Müdürlük personeline ek görev olarak yaptırıldığı takdirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere, kendilerine (100-300) rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan, yaptıkları hizmetin özelliğine ve güçlüğüne göre Genel Müdürün onayı ile belirlenecek miktarda aylık ek görev ücreti verilebilir.
(5) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
(6) (Ek: 3/6/2014-6544/ 1 md.) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
(7) (Ek: 3/6/2014-6544/ 1 md.) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)

Düzenleme görev ve yetkisi, yetki alınarak tapu işlemi yapılması
MADDE 9 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
Eklenen, değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler ile atıflar
MADDE 10 – (1) ila (3) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.
(4) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
(5) (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.
(6) (10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(7) (26/9/1984 tarihli ve 3045 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ve 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kanun ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
(8) Diğer mevzuatta “Tapu Sicil Müdürü”ne veya “Tapu Sicil Müdürlüğü”ne yapılmış atıflar, ilgisine göre “Tapu Müdürü”ne veya “Tapu Müdürlüğü”ne yapılmış sayılır.
(9) Diğer mevzuatta 3045 sayılı Kanuna yapılmış atıflar, bu Kanuna yapılmış sayılır.
(10) Bu Kanunun uygulanmasında 22/4/1925 tarihli ve 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu hükümleri saklıdır.
10673
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
Devir hükümleri
GEÇİCİ MADDE 2 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(Mülga (I) sayılı cetvel:2/7/2018-KHK-703/92 md.)

(I) SAYILI CETVEL
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI


(II) SAYILI CETVEL
(Mülga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

(Mülga (III) sayılı cetvel:2/7/2018-KHK-703/92 md.)
10674

(Ek: 3/6/2014-6544/1 md.) (III) SAYILI TARİFE CETVELİ
SIRA NO
İŞLEMLER VE HİZMETLER
HİZMET
BEDELİ
1
TAPU İŞLEMLERİ


Döner Sermaye Hizmet Bedeli
75,00 TL

İlave Hizmet Bedeli
10,00 TL

Döner Sermaye Hizmet Bedeli Hesabı:Yöresel Katsayı X Hizmet Bedeli


Tapu işlemlerinden yukarıdaki formüle göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


Özel Durumlar

1.1
Satış İşlemleri

1.1.1
Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölümlerin satış işlemleri

1.1.1.1
Tek işlemde bir adet bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

1.1.1.2
Tek işlemde birden fazla bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bağımsız bölüm sayısı adedince döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

1.1.2
Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli olmayan taşınmazların satış işlemleri

1.1.2.1
Tek işlemde bir adet taşınmazın satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

1.1.2.2
Tek işlemde birden fazla taşınmazın satışı yapılıyor ise ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.

1.1.3
Tek işlemde kat irtifaklı, kat mülkiyetli ve diğer vasıftaki taşınmaz malların satışı talebinde

1.1.3.1
Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölüm sayısı kadar döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, diğer vasıftaki taşınmazların her biri için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.

1.1.4
Devre mülk satış işlemleri

1.1.4.1
Tek işlemle bir adet devre mülkün satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

1.1.4.2
Tek işlemde birden fazla bağımsız bölümden devre mülk satışı yapılıyor ise döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir bağımsız bölümden yapılan devre mülk satışı için bağımsız bölüm sayısı kadar Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.

1.2
2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir.
350,00 TL
1.3
İpotek Tesisi İşlemi

1.3.1
İpotek tesisi işleminden bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

1.3.2
Birden fazla taşınmazın ipotek tesisi işleminde; ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.

1.4
Satış ve İpotek Tesisi İşlemi

1.4.1
Tek işlemde hem taşınmazın satışı hem de ipotek tesisi yapıldığında iki adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.

1.4.2
Tek işlemle birden fazla yapılan satış ve ipotek tesisi işleminde; satış işlemi için belirlenen döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ipotek tesisi işlemleri için ipotek tesisi işlemlerinde belirlenen döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.10675

1.5
Taksim, mal değişim sözleşmesi, bağış ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi işlemlerinde ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.

1.6
Kat irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileşme işlemlerinde ilk bağımsız bölüm için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir bağımsız bölüm için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.

1.7
Suret olarak verilen tapu senedi ve ipotek belgesi için yöresel katsayıya bakılmaksızın belge başına maktu olarak
25,00 TL
1.8
Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak
15,00 TL
1.9
Müdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin iki katı; yurt dışından tapu işlemi yapılması hâlinde işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin dört katı tahsil edilir.

1.10
Mahkeme kararlarının (kadastro mahkemesi kararları hariç) infazında kadastro müdürlükleri tarafından tescil bildirimi düzenlenecek ise maktu olarak (Bu işlem için tapu müdürlüğünce ayrıca döner sermaye hizmet bedeli hesaplanmayacaktır.)
156,00 TL
1.11
Hak sahibinin talebi üzerine kimlik bilgilerinin güncellenmesi için zeminde inceleme yapılması (yöresel katsayılar uygulanarak)
112,00 TL
1.11.1
1.11 sırasındaki işlemde ilave her taşınmaz için maktu olarak (yöresel katsayılar uygulanarak)
50,00 TL
2
KADASTRO İŞLEMLERİ


Kadastro İşlemlerinde Döner Sermaye Hizmet Bedeli: Hizmet Bedeli sütununda gösterilen miktarın, yöresel katsayı ile çarpımından elde edilen ve hiçbir surette 50,00 TL’den az olmayan bedeldir. Söz konusu bedel; maktu olarak, yöresel katsayı uygulanarak veya sözleşme bedeline göre tespit edilebilir.

2.1
Aplikasyon

2.1.1
Taşınmazın yüzölçümü;

2.1.1.1
1 ile 1.000 m² arasında olanlardan,
123,00 TL
2.1.1.2
1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan,
185,00 TL
2.1.1.3
3.001 ile 5.000 m² arasında olanlardan,
370,00 TL
2.1.1.4
5.001 ile 10.000 m² arasında olanlardan,
493,00 TL
2.1.1.5
10.001 ile 20.000 m² arasında olanlardan,
678,00 TL
2.1.1.6
20.001 ile 50.000 m² arasında olanlardan,
885,00 TL
2.1.1.7
50.001 ile 100.000 m² arasında olanlardan,
1.076,00 TL
2.1.1.8
100.001 ile 200.000 m² arasında olanlardan,
1.233,00 TL
2.1.1.9
200.001 ile 500.000 m² arasında olanlardan,
1.479,00 TL
2.1.1.10
500.000 m²’den büyük arazilerde, her 100.000 m² için 2.1.1.9 sırasında hesaplanan miktara 101,00 TL döner sermaye hizmet bedeli ilave edilecektir.

2.1.2
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.

2.1.3
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.

2.1.4
Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinden imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.


  
10676

2.2
Cins Değişikliği

2.2.1
Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri

2.2.1.1
Taşınmazın yüzölçümü;

2.2.1.2
1 ile 1.000 m² arasında olanlardan,
202,00 TL
2.2.1.3
1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan,
286,00 TL
2.2.1.4
3.001 m²’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 m² için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar
28,00 TL
2.2.1.5
Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.

2.2.1.6
Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,50’si tahsil edilir.

2.2.1.7
Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.

2.2.1.8
Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli
795,00 TL
2.2.1.9
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak
112,00 TL
2.2.1.10
Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak
52,00 TL
2.2.1.11
Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.

2.2.1.12
Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli
52,00 TL
2.2.1.13
Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.

2.2.2
Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak
52,00 TL
2.3
Birleştirme

2.3.1
Taşınmazın yüzölçümüne bakılmaksızın ve yöresel katsayı uygulanmaksızın (n-1)x112,00 TL formülü ile hesaplanan döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir (n=Birleşen Parsel Sayısı).

2.4
İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini

2.4.1
Taşınmazın yüzölçümüne ve yöresel katsayıya bakılmaksızın her parsel için
101,00 TL
2.5
Parselin Yerinde Gösterilmesi, Ada/Parsel, Adres ile Kuyu, Direk ve Benzeri Tesislerin Hangi Parsel İçerisinde Kaldığının Tespiti

2.5.1
Her parsel için yüzölçüm ve yöresel katsayıya bakılmaksızın maktu olarak
50,00 TL
2.5.2
Üzerinde kat mülkiyeti kurulmuş taşınmazlarda bağımsız bölümün yerinde tespiti işleminde maktu olarak
50,00 TL
2.5.3
Aynı malike ait olup, birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesi işleminde, ilave olarak birden fazla her parsel/bağımsız bölüm başına maktu olarak
17,00 TL
2.6
Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numarası Düzeltme İşlemi (Yöresel Katsayı Uygulanmaksızın)

2.6.1
Hatalı bağımsız bölüm düzeltmesi işlemi için
112,00 TL
2.6.2
Hatalı bağımsız bölümü bulunan yapının ikiden fazla her bağımsız bölümü için 2.6.1 sırasındaki hizmet bedeline ilave olarak
17,00 TL
2.6.3
Hatalı blok adı veya numarası düzeltilmesinde her blok için
112,00 TL
2.7
Öncelikli Kadastro

2.7.1
3402 sayılı Kadastro Kanunu uyarınca yapılacak olan öncelikli kadastro işlemleri, talep edilen yılı içindeki maliyetlere %10 ilave edilerek hesaplanır.


10677
2.8
4342 sayılı Mera Kanunu Uyarınca İhale Suretiyle Yaptırılacak Harita İşleri

2.8.1
Harita yapım işlerinde kontrol bedeli olarak harita yapım sözleşme bedelinin %5’i tahsil edilir.

2.8.2
Merayla ilgili aplikasyon işlemlerinde kontrol bedeli olarak aplikasyon sözleşme bedelinin %10’u tahsil edilir.

2.8.3
Mera Kanunu kapsamında Genel Müdürlükten hizmet talep edilmesi durumunda yöresel katsayılar uygulanmak suretiyle;

2.8.3.1
Harita yapımı için hektar başına
55,00 TL
2.8.3.2
Aplikasyon yapımı için hektar başına
57,00 TL
2.8.3.3
Mera Komisyonlarınca yapılan harita yapımı ile aplikasyon işlerinin kontrolü için;

2.8.3.3.1
Aplikasyon işlerinde kontrol bedeli hektar başına,
14,00 TL
2.8.3.3.2
Harita yapım işlemlerinde kontrol bedeli hektar başına,
7,00 TL
2.9
Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi (Yöresel Katsayı Uygulanmaksızın)

2.9.1
10 noktaya kadar,
250,00 TL
2.9.2
10 noktadan sonra her bir nokta için ilave,
12,00 TL
3
KONTROLLÜK HİZMETLERİ


Özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tüm işlerin kontrollük hizmet bedeli 89,00 TL’den az olamaz.

3.1
Parselasyon Planlarının Kontrolü


Parselasyon Planlarının Kontrollük Hizmet Bedeli Hesabı: Kontrole esas yüzölçümü hangi dilimde kalıyor ise, önceki dilimlerin en üst sınırına kadar kademeli hesaplanıp, bu sınır ile miktar arasındaki yüzölçümü farkı bu dilime ait hektar birim fiyatı ile çarpılarak bulunan değere ilave edilmek suretiyle kademeli olarak hesaplanır. Hesaplanan değer yöresel katsayı ile çarpılarak kontrollük hizmet bedeli hesaplanır.


Parselasyon planlarının kontrolü işlemi, dağıtıma tabi tutulmak suretiyle yapılan uygulamalar sonucu oluşan planların kontrolünü kapsar.


Arazi toplulaştırma projesinin bir bütün olarak ihale edildiğinin ve kontrolü talep edilen kısımların aynı sözleşme kapsamı içinde kaldığının tespiti hâlinde sonradan kontrole gelen kısımların kontrollük bedelinin daha önce bedeli tahsil edilen basamağa ilave edilmek suretiyle hesaplanması gerekmektedir.

3.1.1
Yüzölçümü;

3.1.1.1
1 ile 100.000 m² arası olanlar için hektar başına,
160,00 TL
3.1.1.2
100.001 ile 500.000 m² arası için 3.1.1.1 sırasında hesaplanan miktara ilave olarak hektar başına,
135,00 TL
3.1.1.3
500.001 ile 1.000.000 m² arası olanlarda toplam miktara ilave olarak hektar başına,
118,00 TL
3.1.1.4
1.000.000 ile 1.500.000 m² arası olanlarda toplam miktara ilave olarak hektar başına,
68,00 TL
3.1.1.5
1.500.001 m² ve yukarısı olanlarda toplam miktara ilave olarak hektar başına,
17,00 TL
3.2
Değişiklik İşlemleri


3.2.1 ve 3.2.2 sıralarında belirtilen işlemlerin kendi içinde ayrı ayrıveya kendi içinde birkaçının birlikte yapılmış olması hâlinde 3.2.1 ve 3.2.2 sıralarında belirtilen tarife uygulanır.

3.2.1
Oluşmuş imar parsellerinde yapılan ayırma (birleştirme-ayırma birlikte), yola terk (park, yeşil alan dâhil) ve yoldan ihdas haritalarının kontrolünde yüzölçümü;

3.2.1.1
1 ile 3.000 m² arasında olanlardan,
106,00 TL


10678
3.2.1.2
3.001 ile 5.000 m² arasında olanlardan her 1.000 m² için 106,00 TL’ye ilave olarak
33,00 TL
3.2.1.3
5.001 ile 10.000 m² arasında olanlardan her 1.000 m² için toplam miktara ilave olarak
25,00 TL
3.2.1.4
10.001 ile 100.000 m² arasında olanlardan toplam miktara ilave olarak hektar başına
21,00 TL
3.2.1.5
100.001 m² ve yukarısında olanlardan toplam miktara ilave olarak hektar başına
17,00 TL
3.2.2
Kadastro parsellerinde yapılan ayırma (birleştirme-ayırma birlikte), yola terk (park, yeşil alan dâhil), yoldan ihdas ve sınırlandırma haritaları kontrolünde yüzölçümü;

3.2.2.1
1 ile 20.000 m² arasında olanlardan,
89,00 TL
3.2.2.2
20.001 ile 100.000 m² arasında olanlardan toplam miktara ilave olarak hektar başına
12,00 TL
3.2.2.3
100.001 ve yukarısında olanlardan toplam miktara ilave olarak hektar başına
7,00 TL
3.2.2.4
3.2.1 ve 3.2.2 sıraları kapsamında ayırma sonucu oluşan parsel sayısı ikiden fazla ise ikiden fazla olan her bir parsel için 23,00 TL hesaplanan değere eklendikten sonra yöresel katsayı ile çarpılır.

3.2.2.5
3.2 sırasında hizmet bedeli, kontrole esas yüzölçümü ilk dilim aralığında kalıyor ise birim fiyatın yöresel katsayıyla çarpımı ile, diğer dilimlerde kalıyor ise 3.1 sırasındaki gibi hesaplanır.

3.3
Taşocağı, maden ocağı ve benzeri haritaların kadastro müdürlüğünce kontrolünün talep edilmesi durumunda ruhsat ya da ilgili saha içerisindeki parsellerin yüzölçümlerinin toplamı alınacaktır. Bu durumda döner sermaye hizmet bedeli, parsel yüzölçümleri toplamı (ha) X 10,00 TL X Yöresel Katsayı formülü ile hesaplanır.

3.4
Kamulaştırma Haritalarının Kontrolü

3.4.1
Şeritvari bazlı kamulaştırmalarda;

3.4.1.1
Her kilometre için,
202,00 TL
3.4.1.2
Şeritvari haritalarda yer kontrol nokta değeri, harita bilgi ve belgeleri km başına,
45,00 TL
3.4.1.3
Şeritvari haritalarda 1 km’ye kadar birim fiyat aynen alınır. 1 km’yi aşan kısımların kontrollük hizmet bedeli orantı yolu ile hesaplanır (yöresel katsayı dikkate alınmaz).

3.4.2
Hektar bazlı kamulaştırmalarda (yöresel katsayılar uygulanarak);

3.4.2.1
Her hektar için,
45,00 TL
3.4.2.2
Hektar bazlı haritalarda yer kontrol nokta değeri, harita bilgi ve belgeleri için hektar başına,
17,00 TL
3.4.2.3
Hektar bazlı haritalarda 1 hektara kadar birim fiyat aynen alınır. 1 hektarı aşan kısımların kontrollük hizmet bedeli orantı yolu ile hesaplanır.

3.5
Dengeleme Hesapları

3.5.1
Serbest ağ dengelemesi ve uyuşum testi (nokta sayısına bağlı olmaksızın) test başına
23,00 TL
3.5.2
Nirengi hesap kontrolü

3.5.2.1
Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenerek yatay konumunun hesap kontrolü
39,00 TL
3.5.2.2
Ağda yeni bir nirengi noktasının dolaylı ölçüler yöntemiyle dengelenerek düşey konumunun hesap kontrolü
23,00 TL
3.5.2.3
Bir nokta dengelemesi hesap kontrolü (Y, X)
23,00 TL
3.5.2.4
Dilim dönüşüm hesap kontrolü
12,00 TL
3.5.3
GPS yöntemi ile yapılan nokta sıklaştırılması hesabında proje kapsamında yeni koordinat değeri (sağa-yukarı) nokta başına;

3.5.3.1
Ana nirengi noktası adet başına,
89,00 TL

10679

3.5.3.2
Diğer nirengi noktaları adet başına,
23,00 TL
3.5.3.3
Poligon noktaları adet başına,
17,00 TL
3.5.4
GPS yöntemiyle yapılan nokta sıklaştırılması hesap kontrolünde proje kapsamında yeni koordinat değeri (sağa-yukarı) nokta başına;

3.5.4.1
Ana nirengi noktası adet başına,
68,00 TL
3.5.4.2
Diğer nirengi noktaları adet başına,
17,00 TL
3.5.4.3
Poligon noktaları adet başına,
7,00 TL
3.5.4.4
Yükseklik hesabı adet başına,
17,00 TL
3.5.5
Kadastro müdürlüklerince döner sermaye kontrollük hizmet bedelinin tahsil edildiğinin belirtilmesi hâlinde, Genel Müdürlük veya bölge müdürlüğü tarafından tekrar dengeleme hesap kontrol bedeli tahsil edilmeyecektir.

3.5.6
Aynı proje kapsamında daha önce dengeleme hesap kontrol hizmet bedeli ödendiğinin ilgilisi tarafından belgelendirilmesi hâlinde, bu miktar kadastro müdürlüğünce kontrollük hizmetleri bölümünde yer verilen usule göre hesaplanan toplam miktardan düşülür.

4
BİLGİ VE BELGE TALEPLERİ

4.1
Teknik Belge Örnekleri (Yöresel Katsayılar Uygulanmaksızın)

4.1.1
Ölçü Krokileri sayfa başına
15,00 TL
4.1.2
Takeometrik Ölçüm Karneleri sayfa başına
7,00 TL
4.1.3
Aplikasyon Krokisi sayfa başına
7,00 TL
4.1.4
Ebatlı Kroki ve Röperli Kroki sayfa başına
7,00 TL
4.1.5
Parsel Köşe Koordinatları

4.1.5.1
1 ile 500 nokta için nokta başına,
1,50 TL
4.1.5.2
501 ile 1.000 nokta için nokta başına,
1,00 TL
4.1.5.3
1.001 ve daha fazla nokta için nokta başına,
0,50 TL
4.2
Standart Topoğrafik Harita/Standart TopoğrafikKadastral Pafta Kopyaları

4.2.1
Mat Kopya (50X70)
26,00 TL
4.2.2
Mat Kopya (70X100)
36,00 TL
4.2.3
Şeffaf Kopya (50X70)
36,00 TL
4.2.4
Şeffaf Kopya (70X100)
48,00 TL
4.2.5
Saydam PVC

4.2.5.1
Bazlı (50X70)
161,00 TL
4.2.5.2
Bazlı (70X100)
203,00 TL
4.2.6
Film

4.2.6.1
Film (50X70)
171,00 TL
4.2.6.2
Film (70X100)
218,00 TL
4.3
Ülke Nirengi Sisteminde Koordinat Değerleri

4.3.1
TUTGA noktası
89,00 TL
4.3.2
C dereceli noktalar

4.3.2.1
C1 derece Ana GPS Ağı (AGA) noktası
89,00 TL
4.3.2.2
C2 derece Sıklaştırma GPS Ağı (SGA) noktası
52,00 TL
4.3.2.3
C3 derece Alım İçin Sıklaştırma Ağı (ASN) noktası
39,00 TL
4.3.2.4
C4 derece poligon noktaları ile poligon bağlanabilen fotogrametrik nokta değerleri
17,00 TL
4.3.3
ED-50 koordinatlı noktalar

4.3.3.1
Ana nirengi noktası (ED-50)
33,00 TL
4.3.3.2
Ara nirengi noktası (ED-50) (dördüncü derece/dizi/fotogrametrik ara
ve tamamlayıcı nirengi noktası)
17,00 TL
4.3.4
Parametre

4.3.4.1
Onaylanmış dönüşüm parametresi (nokta sayısından bağımsız olarak)
125,00 TL


10680

4.3.4.2
Onaylanmış yüzey hesabı parametre değerleri (nokta sayısından bağımsız olarak)
168,00 TL
4.3.5
Nivelman

4.3.5.1
Nivelman noktası
17,00 TL
4.3.5.2
Nirengi ve nivelman kanavaları mat ozalit kopyası
23,00 TL

(Yukarıdaki fiyatlara röper krokileri dâhildir.)

4.4
Sayısal Haritalar

4.4.1
Her türlü haritanın (STH, STK) sayısal üretim sonucu elde edilen sayısal değerleri veya mevcut dokümanlardan sayısallaştırma sonucu (raster, vektör) elde edilen sayısal değerlerin standart pafta bedeli
336,00 TL
4.4.2
Sayısal arazi modeli verisi (20X20 metre grid aralıklı XYZ formatında) pafta başına,
12,00 TL
4.5
Arşiv Hizmetleri

4.5.1
Araştırma ve inceleme yapan Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere araştırma ve incelemeye açılan belgelerin fotokopi, dijital kopya veya mikrofilm şeklindeki kopyalardan;

4.5.1.1
Belgelerden A4 boyutunda fotokopi çekiminde sayfa başına
0,20 TL
4.5.1.2
Belgelerden A3 boyutunda fotokopi çekiminde sayfa başına
0,25 TL
4.5.1.3
Dijital kopyalarda poz başına
0,25 TL
4.5.2
Talep edilen belgenin APS veya kargo ile gönderilmesi isteniyorsa masrafları ilgilisince ödenir.

5
MALVARLIĞI ARAŞTIRMALARI

5.1
Yazılı belge (çek, senet, alacak belgesi, kira kontratı, icra takip yazısı ve benzeri) ve kimlik ibraz edilmesi hâlinde malvarlığı araştırması yapılan kişi başına,
62,00 TL
6
VERİ PAYLAŞIMI


Genel Müdürlük ile diğer kurum, kuruluşlar ve belediyeler arasında imzalanan, elektronik ortamda veri paylaşımı ile ilgili protokoller kapsamında kurumlar, kuruluşlar ve belediyeler ile yapılan veri paylaşımlarında;

6.1
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Üzerinden Verilerin Elektronik Ortamda Çevrim İçi Olarak Verilmesinde;

6.1.1
Tapu sistemindeki her bir sorgulama metodu için,
0,01 TL
6.1.2
Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) üzerinden yapılan her bir parsel sorgulaması için,
0,78 TL
6.2
Kamu Kurum ve Kuruluşları Dışındaki Kurum ve Kuruluşlara, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) Üzerinden Verilerin Elektronik Ortamda Çevrim İçi Olarak Verilmesinde;

6.2.1
Tapu sistemindeki her bir sorgulama metodu için,
0,25 TL
6.2.2
Mekansal Gayrimenkul Sistemi (MEGSİS) üzerinden yapılan her bir parsel sorgulaması için,
11,00 TL
7
DİĞER İŞ VE İŞLEMLER

7.1
İhale Şartnamesi veya Ön Yeterlilik Doküman Bedeli
336,00 TL
7.2
Kalibrasyon Hizmet Bedeli
117,00 TL
7.3
Elektronik Takeometre Kiralanması (Standart Ekipmanı ile Birlikte ve Sigorta İşlemleri Yüklenici Tarafından Karşılanmak Suretiyle) Günlüğü
84,00 TL
7.4
Her Türlü Ölçü, Hesap, Çizim Araştırılması ve Kontrolü Saat Başına
17,00 TL
7.5
Düşey Tarayıcılarla Pafta Tarama ve Bilgisayarda Sayısallaştırma

7.5.1
Kurum arşivinde mevcut 175 mikron ve daha az kalınlıkta kâğıt, karton veya şeffaf

7.5.1.1
Paftanın taranarak teslim edilmesinde pafta bazında,
62,00 TL

10681/10684-5


7.5.1.2
Paftanın sadece taranmasında adet başına,
6,00 TL
7.5.2
Yukarıdaki tarife Genel Müdürlük arşivinde bulunan paftanın içeriğindeki bilgilerle, tarama bedelini kapsamakta olup, Genel Müdürlük arşivi dışındaki veya Genel Müdürlüğe yapılan işlerde bir adet paftanın taranması hâlinde sadece tarama bedeli tahsil edilecektir.

7.6
Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolarına/Lisanslı Aracılık Faaliyetlerini Yürütecek Aracılara Uygulanacak Fiyatlar

7.6.1
Lisans belgesi veya kimlik belgesi
350,00 TL
7.6.2
Kaşe bedeli
125,00 TL
7.6.3
Eğitim bedeli (saat başına)
35,00 TL
7.6.4
Kadastro müdürlüklerince lisanslı büro veya aracılık sözleşme bedelinin %5’i oranında bilgi ve belge bedeli tahsil edilir.

7.6.5
Tescile tabi yapılan işlemlerin kadastro müdürlüklerince kontrollerinde lisanslı büro sözleşme bedelinin %5’i oranında kontrollük hizmet bedeli tahsil edilir.

7.7
Proje ve danışmanlık hizmetleri ile kiraya verilen her türlü üretim araç ve gereçlerinden proje veya danışmanlık hizmeti bedeli veya sözleşme bedelinin %10’u oranında döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


10682/10684-6


6083 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR TABLO

Değiştiren Kanunun/KHK’nin veya İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası
6083 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
KHK/666
6, (II) sayılı Cetvel

14/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 2/11/2011
Anayasa Mahkemesinin 27/9/2012 tarihli ve E.: 2011/16, K.: 2012/129 sayılı Kararı
4, 8
22/11/2013 tarihinden başlayarak altı ay sonra
(22/5/2014)
6544
8 ve III Sayılı Tarife Cetveli
22/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere 12/6/2014
7099
9
10/3/2018
KHK/703
Kanunun adı, 1 ila 7, 8, 9, 10, Geçici 1 ve geçici 2, ekinde yer alan (I) ve (III) sayılı Listeler
24/6/2018 tarihinde birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının andiçerek göreve başladığı tarihte (9/7/2018)

Cevapla