DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ

Mesaj gönderen Admin » 27 Eyl 2018, 15:12

715
DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27.7.1973, No : 7/6913
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 11.8.1973, No : 14622
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 12, S. 2926


I. BÖLÜM
Konu ve kapsam
Konu:
Madde 1 – 14/7/1965 tarihli 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun 23/5/1972 tarihli 1589 sayılı Yetki
Kanununa dayanılarak çıkarılan 30/5/1973 tarihli 5 sayılı "Kanun Hükmünde Kararname" ile değişik 209 uncu maddesinde
öngörülen tedavi yardımı ve yol giderleri ile 657 sayılı Kanunun 1589 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan
23/12/1972 tarihli 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 210 uncu maddesinde öngörülen cenaze giderleri ile ilgili
hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Kapsam:
Madde 2 – Bu Yönetmelik, tedavi yardımı ve yol giderleri ile cenaze masraflarının kimlere, hangi hallerde ve
şartlarda, kurumlarca nasıl ve ne şekilde sağlanacağı, hastalık halinde başvurma şekli ve bunun üzerine ne şekilde işlem
yürütüleceği hususlarını ve bunlara ilişkin diğer konuları, kapsar. (Bu Yönetmelikte geçen tedavi deyimi muayene, teşhis ve
tedaviyi kapsar.)
II. BÖLÜM
Tedavi ve yol giderlerinin kimler için, hangi hal ve şartlarda sağlanacağı
Tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar:
Madde 3 – (Değişik : 19/1/1983 - 83/6022 K.) Tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar şunlardır.
A. Yurtiçinde:
a) Devlet Memuru,
b) Devlet Memurunun herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi,
c) Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan ana,
babası,
d) Devlet Memurunun aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları,
B. Yurtdışında
a) Yurtdışında sürekli görevde bulunan Devlet Memuru,
716
b) Geçici görev, bilgi ve görgü artırmak veya staj yapmak üzere yurtdışına gönderilen Devlet Memuru,
c) Yurdışında sürekli görevde bulunan Devlet Memurunun herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan
eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, babası ve aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları,
Yukarıda (A) ve (B) fıkralarına göre tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanların yurtiçinde veya yurtdışında
hastalanıp organ nakline gerek görülmesi halinde 2238 sayılı "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli
Hakkında Kanun" hükümleri dikkate alınmak şartıyla verici durumunda bulunan kimselerin (bu Yönetmeliğin kapsamına
girip girmediğine bakılmaksızın) bu işlemle ilgili tedavi giderleri de, alıcı durumundaki hastanın kurumu tarafından aynen
ödenir.
Sürekli görevle yurt dışında bulunan Devlet Memuru ile yurtdışında tedavi yardımına müstehak aile bireylerinin
Yıllık izin dolayısıyle gittikleri başka bir yabancı ülkede acilen hastalanmaları durumunda, görevli oldukları ülkeye dönerek
tedavi görmelerinin mümkün bulunmaması ve tedavilerinin zorunlu olması halinde izinlerini geçirmekte oldukları yerde bu
Yönetmelikteki kurallara uygun biçimde yapılan tedavi giderleri, sürekli görevle bulunan ülkede aynı tedavi için belirlenecek
mutad tedavi gideri tutarıyla sınırlı olmak şartıyla kurumlarınca ödenir.
Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana, babasını bu sıfatından dolayı tedavi ve yol giderlerinden
yararlanabilmesi için Devlet Memurunun yardım etmemesi halinde muhtaç duruma düşmesi, her ne şekilde olursa olsun ücret
karşılığı çalışmaması ve yasalar uyarınca kendisine sağlık yardımı sağlanmamış olması gerekmektedir.
Geçici görev, bilgi ve görgülerini artırmak veya staj yapmak üzere yurt dışına gönderilen memurların yanlarında olan
veya herhangi bir sebeple yurt dışında bulunan eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, babaları ve aile yardımına müstehak
çocukları ile kanuni izinlerini geçirmek üzere yurt dışına giden memurların yurt dışında yapılan tedavi giderleri, yurt dışında
tedavi için Yönetmelikte öngörülen usullere uyulmak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Resmi
Fiyat Tarifesinde aynı tedavi için belirlenen tutar ile sınırlı olmak şartıyla Türkiye'de ve Türk parası olarak kurumlarınca
ödenir.
Yurt dışında tedavinin sağlanması yolları:
Madde 4 – Yurt dışında tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanların hastalanmaları halinde tedavilerinin
sağlanabilmesi için tedaviye mahalli usule göre lüzum gösterilmiş olması gerekmektedir.
(Geçici görevle yurt dışında bulunanlar hariç) 3 üncü maddenin B bendine girenlerin, Dışişleri Bakanlığının görüşü
alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca tesbit olunan esaslar dairesinde, bulundukları ülkelerdeki uygulamalara göre kurumları
tarafından sigorta ettirilmeleri mümkündür.
Bu takdirde ilgililerin sigorta primleri Devlet Memurunun bağlı olduğu kurumca karşılanır. Bu kişiler için ayrıca
tedavi ve yol giderleri ödenmez.
Yurt içinde tedavinin mümkün olmaması hali:
Madde 5 – (Mülga : 9/7/1999 - 99/13144 K.)
717
Yurt içinde tedavinin yapılacağı resmi veya özel sağlık kurumları ile kuruluşları:
Madde 6 – Genel ve katma bütçeli dairelere, kamu iktisadi teşebbüslerine, özel idarelere ve belediyelere, Tıp
Fakültelerine bağlı yataklı veya yataksız tedavi kurumlarına "resmi sağlık kurumu", hükümet, sağlık ocağı, belediye ve kurum tabipliklerine de "resmi sağlık kuruluşu" denir.
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulmuş yataklı veya yataksız tedavi kurumları ile tedavi amacıyle hasta kabul
eden ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca işletme müsaadesi verilmiş bulunan içmece ve kaplıcalar "özel sağlık
kurumu", serbest tabiplikler "özel sağlık kuruluşu" sayılır.
Tedavi şekilleri:
Madde 7 – Hastanın yataklı bir tedavi kurumunda yatırılarak tedavi edilmesine "yataklı tedavi", tabiplerin hastayı
kendilerine tahsis edilmiş hizmet veya işyerlerinde ve yatırmadan tedavi etmelerine "ayakta tedavi", hastayı bulunduğu yerde
tedavi etmelerine "evde tedavi" denir.
III. BÖLÜM
Hastalık halinde başvurma ve bunun üzerine yürütülecek işlem
Memurun yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması hali:
Madde 8 – Memurun yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması halinde durum bağlı olduğu kurumun
amirine duyurulur.
Bu duyurma üzerine;
A) Kurumun tabibi, bulunduğu takdirde,hasta yollama kağıdı düzenlenerek hasta eliyle veya dairesince bu tabibe
gönderilir.
Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda ise oraya gider, muayene ve gerekiyorsa tedavisi
orada yapılır. Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda değilse, tabip, hastayı bulunduğu yerde görerek
muayene ve gerekiyorsa tedavisini yapar.
Tabipçe lüzum görüldüğü takdirde hasta memur, o yerdeki genel ve katma bütçeli kurumlara, kamu iktisadi
teşebbüslerine, özel idarelere veya belediyelere bağlı hastanelerden birine veya bir sağlık merkezine yollanır. Tabipce zaruret
görüldüğü takdirde hasta memur Tıp Fakültelerinin hastanelerinden birine de gönderilebilir.
Gerekli muayene ve tedavi buraca sağlanır.
B) Kurumun tabibi olmadığı takdirde, hasta yollama kağıdı düzenlenerek, hasta eliyle veya dairesince hastanın
bulunduğu yere en yakın olan resmi tabibe gönderilir.
718
Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda ise oraya gider, muayene ve gerekiyorsa tedavisi
orada yapılır. Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda değilse, tabip hastayı bulunduğu yerde görerek
muayene ve gerekiyorsa tedavisini yapar.
Bu tabiplerce lüzum görüldüğü takdirde hasta, o yerdeki genel ve katma bütçeli kurumlara, kamu iktisadi
teşebbüslerine, özel idarelere ve belediyelere bağlı hastanelerden birine veya bir sağlık merkezine gönderilerek muayene ve
tedavisi sağlanır. Tabipce lüzum görüldüğü takdirde hasta memur Tıp Fakültelerinin hastanelerinden birine de gönderilebilir.
Hasta memurun bulunduğu yerde hükümet tabibi, sağlık ocağı veya belediye tabibi bulunmadığı ve ulaşım mümkün
olmadğı takdirde, hastanın ilk muayene ve tedavisinin, serbest tabip varsa onun, bu da yoksa ilk yardımın sağlık memuru,
hemşire veya ebe tarafından sağlanması yoluna gidilir.
Hastanın kurum, hükümet tabibi, sağlık ocağı veya belediye tabibine, gerektiğinde serbest tabip, sağlık memuru
hemşire veya ebeye gönderilmesi ve lüzumlu görüldüğü takdirde resmi bir hastaneye veya sağlık merkezine yollanması
işlemi, örneği ekli hasta yollama kağıtları ile yapılır. (Örnek: 1,2)
Memurun, yurt içinde, görevinin bulunduğu yer dışında hastalanması hali:
Madde 9 – Memurun, yurt içinde, görevinin bulunduğu yer dışında hastalanması halinde;
A) Memurun mensup olduğu kurumun o yerde teşkilatı var ve kurumca tabip çalıştırılıyorsa, durum kurumun o
yerdeki teşkilatına durululur. Bunun üzerine 8 inci maddenin (A) bendine göre işlem yürütülür.
B) Memurun mensup olduğu kurumun o yerden teşkilatı olmakla beraber ayrıca tabip çalıştırılmıyorsa, durum
kurumun o yerdeki amirine veya en büyük mülkiye amirine duyurulur. Bu duyurma üzerine 8 inci maddenin (B) bendine
göre işlem yapılır.
C) Memurun mensup olduğu kurumun o yerdeki teşkilatı yoksa, durum o yerin en büyük mülkiye amirine duyurulur.
Bunun üzerine 8 inci maddenin (B) bendine göre işlem yapılır.
Hastanın gönderildiği resmi sağlık kurumunda tedavinin sağlanamaması hali:
Madde 10 – Hastanın gönderildiği resmi sağlık kurumunda yer bulunmadığı veya teknik sebepler dolayısiyle burada
tedavisine imkan olmadığı kurumun baştabibi tarafından resmen bildirildiği takdirde hasta, bağlı olduğu kurumun tabibi
varsa buraca, yoksa hükümet tabipliğince, aynı yerde istenilen tedaviyi sağlıyabilecek başka bir resmi sağlık kurumu
bulunuyorsa oraya, yoksa bunu sağlıyabilecek en yakın diğer bir yerdeki resmi bir sağlık kurumuna veya özel bir sağlık
kurumuna gönderilerek buraca tedavisi sağlanır.
Muayene ve tedavi sonucunun bildirilmesi:
Madde 11 – Hasta memurun muayene ve tedavisi resmi sağlık kuruluşunca sağlandığı takdirde, hasta yollama kağıdı
muayene ve tedaviyi yapan tabip tarafından 16 ncı maddenin (A) bendindeki esaslar dairesinde doldurularak bir nüshası
derhal memurun dairesine gönderilir.
719
Hastanın muayene ve tedavisinin serbest tabip tarafından yapılması veya ilk yardımın sağlık memuru, hemşire veya
ebe tarafından sağlanması halinde de yukardaki esaslar dairesinde işlem yürütülür. Ancak serbest tabipler tarafından
doldurulacak hasta yollama kağıtlarının muteber addedilebilmesi için tabibin bulunduğu yerin bağlı olduğu ocak veya
Hükümet tabipliği tarafından tabibin imzasının, sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından doldurulacak hasta yollama
kağıtlarının muteber addedilebilmeleri için de bunların, o yerin bağlı bulunduğu sağlık ocağı veya Hükümet tabipliğince
onaylanması şarttır.
Hasta sağlık kurumuna gönderildiği takdirde, hasta yollama kağıdı hasta ile ilgilenen tabipce 16 ncı maddenin (A)
bendindeki esaslar dairesinde doldurulur. Bunun bir nüshası (Durumun sağlık kuruluna intikal etmesi halinde sağlık kurulu
raporu ile birlikte) memurun dairesine gönderilir.
Hastane sağlık kurullarınca rapor düzenlenirken ilişik örnek kullanılır. (Örnek 3)
Yurtdışında bulunanların hastalanması hali:
Madde 12 – (Değişik : 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası (B) bendine göre tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar,
görevleri bakımından bağlı bulundukları Misyon Şefliğine, Misyon Şefliğinin başka bir yerde olması durumunda kendisine
en yakın olan Büyükelçilik, Elçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluğa başvururlar. Aynı maddenin üçüncü fıkrasından
yararlanacak olanlar ise bulundukları yere en yakın Misyon Şefliğine başvururlar. Bunun üzerine mahalli uygulamaya göre
saptanan yöntem ve ilkeler ile tedavi Yönetmeliğindeki hükümler çerçevesinde hastanın tedavisi yaptırılır.
Bulunulan yerdeki tıbbi olanaksızlıklar veya teknik nedenlerle tedavilerinin mümkün olmadığı belgelendirilen
hastalar, gidiş dönüş yol giderleri, yapılacak tedavi giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler ile hastalığın durumunda dikkate
alınarak Misyon Şefliğince tedavi için yurda veya diğer bir ülkeye gönderilerek tedavilerinin yaptırılması yoluna gidilir. Bu
durumda gidiş dönüş yol giderleri ile yapılan tedavi giderlerine ait masraflar, ibraz edilen ve Misyon Şefliğince onaylanan
belgelere göre ilgililere ödenir.
Yurt içinde mümkün olan tedaviler Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tüm Misyon Şefliklerimize genelge ile
duyurulur.
Yabancı ülkelerde bulunan memurların tedavi usul ve esasları o ülkedeki Misyon Şeflikleri tarafından tesbit edilir.
Tespit edilen usul ve esaslar, ilgili Misyon Şeflikleri tarafından Dışişleri Bakanlığına bildirilir.
Sigorta sisteminin uygulandığı memleketlerde, bu sistem dairesinde hareket edilir.
Hastanın ilk başvurusundaki durumun, kesin teşhisinin uygulanan tedavinin ve tedaviden alınan sonucun, gerekiyorsa
verilen istirahatin açıkca belirtildiği bir raporun, hastayı sevk eden Misyon Şefliğine bildirilmesi sağlanır.
Misyon Şefliği, her ne şekilde olursa olsun tedavi ve yol giderlerinin ödenebilmesi için alınan rapor, reçete ve benzeri
gibi belgelerin yukarıdaki esaslar çerçevesinde alınmış ve bunların yetkili sağlık kurumları veya tabipler tarafından
düzenlenmiş olduğunu tasdik ederek memurun bağlı olduğu kuruma bildirir.
720
(Bu Yönetmelik bakımından Misyon Şefliği, o yerdeki Büyükelçilik, Elçilik, Daimi Temsilcilik, Başkonsolosluk ve
Konsolosluktur.)
Memurun eşi ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarının hastalanması
hali:
Madde 13 – Memurun eşi ve bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarının
hastalanmaları halinde:
A) Memurun görevi, yurt içinde ve bu şahıslar memurun görevinin bulunduğu yerde iseler, haklarında bu
Yönetmeliğin 8, 10, 11 inci maddelerine;
B) Memurun görevi yurt içinde, bu şahıslar memurun görevinin bulunduğu yer dışında iseler, haklarında bu
Yönetmeliğin 9, 10, 11 inci maddelerine;
C) Memurun görevi yurt dışında ve bu şahıslar yurt içinde iseler, haklarında bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 inci
maddelerine;
D) Bu şahıslar yurt dışında iseler ve bu Yönetmelik gereğince tedavi yardımından yararlanabiliyorlarsa, haklarında
bu Yönetmeliğin 12 nci maddesine;
göre işlem yapılır.
(Değişik son fıkra: 9/7/2007-2007/12379 K.) Bu şahıslar, yurt içindeki sağlık kurum ve kuruluşlarına, hasta yollama
kâğıdı olmaksızın müracaat edebilirler.Bu konuya dair esas ve usuller Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Maliye
Bakanlığınca, tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliğleri ile belirlenir.
Hastalığın devamı halinde:
Madde 14 – Hastanın bulunduğu yerde sağlık kurumu yok ve hastalık devam ediyor ise, hastanın sağlık durumu
müsait ve ulaştırma mümkün olduğu takdirde, hasta, ilk tedaviyi ve sağlık yardımı yapan tarafından en yakın resmi sağlık
kurumuna gönderilir.
Acil vakalar:
Madde 15 – Acil vakalarda, yukarıdaki maddelerde söz konusu edilen işlemlere başvurulmaksızın, hastanın gerekli
tedavisi hastanın bizzat kendisi veya hasta ile ilgili biri tarafından derhal yaptırılır. Bu muayene ve tedavi:
Mümkün olduğu takdirde, memurun bağlı olduğu kurum tabibine, olmadığı takdirde hükümet tabibine veya belediye
tabibine veya sağlık ocağına;
Mümkün olamadığı takdirde, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hastanelerden birine veya bir sağlık
merkezine;
Bu da mümkün olmadığı takdirde, serbest tabibe veya özel sağlık kuruluna; başvurulmak suretiyle yaptırılır.
Gerekli işlemler sonradan tamamlanır.
IV. BÖLÜM
Raporların düzenlenmesi
Genel olarak raporların düzenlenmesi:
Madde 16 – Tedavi sonucunda düzenlenen raporlar;
A) Tek tabip tarafından verilmiş ise hastalığın esas arazının, teşhisinin, seyrinin, muhtemel akibetinin, yapılan ve
tavsiye edilen tedavinin,
B) Sağlık kurulu tarafından verilmiş ise hastalığın esas arazının, teşhisinin, seyrinin, muhtemel akibetinin, yapılan ve
tavsiye edilen tedavinin, her ihtisas dalına ait bulgularla gerekli laboratuvar muayene sonuçlarının,
açıkça yazılması zorunludur.
721
Sağlık durumu dolayısiyle naklen tayinin gerektiği hallerde düzenlenecek rapor:
Madde 17 – Memurun bir yerden başka bir yere naklen tayinini gerektirecek sağlık kurulu raporlarında 16 ncı
maddenin (B) bendinde belirtilen hususlarla birlikte, nakli gerektiren hastalık bulguları ve laboratuvar muayene sonuçlarının
açıkça yazılması ve bu bulgulara göre hastanın hangi özelliklere sahip sağlık kurumu bulunan veya hangi iklim ve coğrafi
şartların hakim olduğu bir yere nakli hususundaki kararın mucip sebeplerinin belirtilmesi zorunludur.
Fizik tedaviyi öngören raporların düzenlenmesi:
Madde 18 – Fizik tedaviye (Mekanik tedavi, her çeşit şifalı su ve çamur tedavileri ile benzeri diğer tedaviler) lüzum
gösterilen sağlık kurulu raporlarında 16 ncı maddenin (B) bendinde belirtilen hususlarla birlikte hastalığın mahiyetine ve
mevcut bulgulara göre hastanın hangi tip ve vasıftaki fizik tedaviye muhtaç bulunduğunun, bu tedavilerin yapılabileceği
yerlerle kurumların hangileri olduğunun mucip sebepleriyle birlikte, açıkca yazılması zorunludur.
V. BÖLÜM
Tedavi giderleri
I. Kesim
Yurt içinde
Resmi sağlık kuruluşlarında tedavi:
Madde 19 – (Değişik : 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Tedavi resmi sağlık kuruluşlarınca sağlandığı taktirde, tabibin hastanın almasını gerekli gördüğü ilaçlar kurumca
sağlanıyorsa hastaya imza karşılığında kurumca verilir. Bu mümkün değilse ve kurumca bir veya birkaç eczane veya ecza
dolabı ile anlaşma yapılmışsa, ilaçlar doktorun verdiği reçete ile ve imza karşılığında bu eczane veya ecza dolaplarından
alınır. Bu da mümkün olmadığı takdirde herhangi bir eczane veya ecza dolabından reçetede yazılı ilaçlar alınır. İlaç alınan
yerin yetkilisi tarafından reçetedeki ilaçların verildiği ve tutarının ne olduğunu gösterir bir fatura verilir. Bu fatura tutarının,
resmi sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde tamamı,ayakta veya meskende sağlanan tedavilerde % 80'i kurumca, % 20'si
ise hasta tarafından ödenir.
Ancak, resmi sağlık kurulu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve
benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum
gösterilen ilaçlardan, hayati önemi haiz oldukları Sağlık ve Sosyal Bakanlığınca tesbit edilecek olanların bedellerinin tamamı
kurumlarınca ödenir.
Yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar (bunların yurt içinde bulunmadığı ve kullanılmasının zorunlu
olduğu Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onandığı takdirde) yurt dışından getirtilebilir. Bu takdirde, söz konusu ilacın
alındığını, bunun için ödenen bedeli gösterir ve memurun bulunduğu yerdeki Sağlık Müdürü veya Hükümet Tabibince,
memur Ankara'da ise Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdik edilmiş fatura kuruma verilmek suretiyle bedeli tahsil
edilir.
Resmi sağlık kuruluşlarınca yapılan ayakta veya evde tedavi sırasında hastalara uygulanması gerekli görülen
enjeksiyonların bu kuruluşlarca yapılması sağlanır. Bu mümkün olmadığı takdirde enjeksiyonlar dışarıdaki yetkili kimselere
yaptırılır. Enjeksiyon yapan kişiden alınan fatura ve ilacın alınmasını sağlayan reçeteye dayanılarak yapılmış olan masraf,
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca tesbit edilen rayici geçmemek üzere kurumdan alınır.
Resmi sağlık kuruluşları tabiplerinin hastayı evde tedavi etmeleri halinde, kendilerine ayrılmış bir araç yoksa, gidip
döndüğü yer arasındaki taşıt aracı ücretleri, hastanın bağlı olduğu kurumca ödenir.
722
Resmi sağlık kurumlarında tedavi:
Madde 20 – Tedavi resmi sağlık kurumlarında sağlandığı takdirde, bu kurumlarca hastadan hiç bir surette para
alınmaz.
Sağlık kurumunca, hastanın tedavisi dolayısiyle yapılan bütün işlemler sonucu istenilmesi gereken ücretleri
göstermek üzere fatura düzenlenerek ilgili kuruma gönderilir,bedeli en geç aynı mali yol sonuna kadar bu kurumca sağlık
kurumuna ödenir.
İlacın sağlık kurumunca sağlanamaması, enjeksiyonun sağlık kurumunca yapılmaması hallerinde bu Yönetmeliğin 19
uncu maddesine göre işlem yürütülür.
Tedavide yatak ayrılması:
Madde 21 – (Değişik : 20/5/1975 - 7/10036 K.)
Resmi sağlık kurumlarından yatakları üç sınıfa ayrılmış olanlara tedavi edilen devlet memurlarından:
A) 1 - 4 üncü kadro derecesindekiler birinci sınıf,
B) 5 - 10 uncu kadro derecesindekiler ikinci sınıf,
C) 11 - 15 inci kadro derecesindekiler üçüncü sınıf,
yataklar iki sınıfa ayrılmış olanlarda tedavi edilen Devlet memurlarından:
A) 1 - 4 üncü kadro derecesindekiler, bu yatak sınıflarının üst derecesindeki,
B) 5 - 15 inci kadro derecesindekiler, bu yatak sınıflarının alt derecesindeki,
yataklarda yatırılırlar.
Kurumda lüks oda bulunduğu takdirde 1 inci ve 2 nci kadro derecesindeki memurlar bu odalarda yatırılır.
Yatak sınıfında yer bulunmadığı ve tedavinin gecikmesinde sakınca bulunduğu takdirde, memur daha üst sınıf
yatakta yatırılır.
Tedavinin gecikmesinde bir sakınca bulunmadığı halde memurun isteği üzerine üst sınıfa yatırılması halinde, sınıf
farkından doğan meblağ memur tarafından ödenir ve kurumdan tahsil edilemez.
Memurun eşi ile bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardım ödeneğine müstehak çocuklarının resmi sağlık
kurumlarında yatakta tedavileri gerektiği takdirde, bunlar hakkında da memurun durumu esas alınmak suretiyle işlem
yapılır."
(Ek: 2/8/2002-2002/4635) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki
görevlerden dolayı yaralanan veya sakat kalan memurun resmi sağlık kurumlarında yataklı tedavileri gerektiği takdirde,
bunlar 4 üncü kadro derecesinden alt bir kadro derecesinde bulunsalar dahi birinci sınıf yataklarda yatırılırlar. Sınıf farkından
doğan meblağ memurun kurumundan, memur emekliye sevk edilmişse Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden tahsil edilir.
Özel sağlık kuruluşlarında tedavi:
Madde 22 – Tedavi özel sağlık kuruluşlarında sağlandığı takdirde, (tabip tarafından kabul edilmek şartiyle) muayene
ücreti ve yapılmışsa sair giderler hastadan alınmaz. Tabip tarafından bunlar gösterilmek suretiyle bir fatura düzenlenerek
ilgili kuruma gönderilir, bedeli en geç aynı mali yıl sonuna kadar bu kurumca tabibe ödenir. Bu yol tabip tarafından kabul
edilmediği takdirde, talep edilen para hasta tarafından tabibe ödenir. Alınacak fatura ilgili kuruma verilerek bedeli kurumdan
alınır.
Tabip tarafından verilen reçeteye dayanılarak ilaçların sağlanması veya enjeksiyon yaptırılması halinde, bu
Yönetmeliğin 19 uncu maddesine göre işlem yürütülür.
Özel sağlık kurumlarında tedavi:
Madde 23 – Tedavi özel sağlık kurumlarında sağlandığı takdirde, (sağlık kurumu tarafından kabul edilmek şartiyle)
hastadan hiç bir ücret alınmaz, tedavi dolayısiyle yapılan bütün işlemler sonucu istenilmesi gereken ücretleri göstermek üzere
fatura düzenlenerek ilgili kuruma gönderilir, bedeli en geç aynı mali yıl sonuna ka dar bu kurumca sağlık kurumuna
ödenir. Bu yol sağlık kurumu tarafından kabul edilmediği takdirde, istenilen ücret hasta tarafından sağlık kurumuna ödenir.
Alınacak fatura ilgili kuruma verilerek bedeli kurumdan alınır.
7 2 3
İlacın sağlık kurumunca sağlanamaması, enjeksiyonun sağlık kurumunca yapılamaması hallerinde, bu Yönetmeliğin
19 uncu maddesine göre işlem yapılır.
Sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından ilk sağlık yardımı ve bakımının yapılması hali:
Madde 24 – Sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından ilk yardım bakımının yapılması halinde, bunlar tarafından
hastanın kullanması istenilen ilaçlar hasta tarafından sağlanır. İlaçlara lüzum gösteren belge ve ilaçların alındığını gösteren
faturaya dayanılarak ilgili tarafından bedeli kurumdan alınır.
Acil vakalarda:
Madde 25 – Vakanın acil olması nedeniyle, gerekli başvurma ve yollama işlemleri yaptırılmadan tedavi sağlandığı
takdirde, tedavi giderlerinin ödenebilmesi için:
A) Lüzumlu işlem ve belgelerin usulü dairesinde tamamlanması;
B) Bu tedavi, resmi sağlık kurumları veya kuruluşlarına başvurmaya imkan bulunamadan özel sağlık kurumları veya
kuruluşlarında yaptırılmışsa, ayrıca, vakaya el koyan ve ilk müdahaleyi yapan tabip tarafından, vakanın acil nitelikte
olduğunun ve derhal müdahaleyi gerektirdiğinin raporla belgelendirilmesi;
gerekir.
Gerekli işlem ve belgeler tamamlanmadan yapılmış olan giderlerin bedeli, bunların tamamlanmasından sonra,
faturalar verilmek suretiyle kurumdan alınır.
Başka yerde tedavi:
Madde 26 – Hasta memurun tedavi için bulunduğu yarden başka yere gönderilmesi halinde;
A) Gönderildiği yerde yatakta tedavi sağlanırsa;
a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş dönüş yol masrafı ile hamal, bagaj gibi zaruri giderler.
b) Yolda geçen süreler için yevmiye,
c) Yataklı tedavi kurumunun bulunduğu yerde, tedavi kurumuna başvurulduğu tarihten kabul işlemi sonuçlanıncaya
kadar ve beş günü geçmemek üzere yevmiye ödenir.
B) Gönderildiği yerde ayakta tedavi sağlanırsa;
a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş dönüş yol masrafı ile hamal, bagaj gibi zaruri giderler.
b) Yolda geçen süreler için yevmiye,
c) Tedavi kurumunca sürekli ayakta tedaviye lüzum gösterildiği takdirde tedavi süresince yevmiye ve ikamet ettiği
yer ile tedavi kurumu arasındaki mutad taşıt aracı ücreti,
ödenir.
C) Gönderildiği yerdeki tedavi kurumunca yatak sağlanıp yemek verilmediği takdirde;
a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş dönüş yol masrafı ile hamal, bagaj gibi zaruri giderler;
b) Yolda geçen süreler için yevmiye,
c) Yatakta tedavi süresince2/3 oranında yevmiye ödenir.
724
Yol masrafı ve yevmiyeler "Harcırah Kanunu" hükümlerine göre hesaplanır. Ancak, hastayı sevkeden sağlık kurumu
veya kurulunca hastanın durumu gözönüne alınarak hangi taşıt aracı ile ve aracın hangi mevkiinde gitmesi gerektiği
belirtilmişse, harcırah buna göre ödenir.
Memurun eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarının bulundukları
yerden başka yere gönderilerek tedavi ettirilmeleri halinde de aynı şekilde işlem yapılır. Bunların yol masrafları ile
yevmiyeleri ilgili memurun kanuni yol masrafı ve yevmiyesi üzerinden hesaplanır.
Eşlik etme zorunluğu:
Madde 27 – Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu
olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Bu takdirde ödenmesi
gereken yatak ücreti, sağlık kurumunca düzenlenecek faturada gösterilmek ve belge eklenmek suretiyle, ilgili kurumca
ödenir. Hasta özel sağlık kurumunda tedavi edilir ve giderler hasta tarafından bu sağlık kurumuna ödenirse, alınacak fatura ve
belge ilgili kuruma verilerek bedeli kurumdan alınır.
Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu
olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir. Eşlik
eden kimseye de, memurun bağlı olduğu kurumca, "Harcırah Kanunu" hükümleri dairesinde yolluk ve gündelik verilir. Hasta
bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince belirli bir araç ile gönderiliyorsa, eşlik edenin yollukları da aynı madde hükümleri
uyarınca ödenir.
İçmece ve kaplıca tedavisi:
Madde 28 – (Değişik : 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Sağlık kurulları tarafından içmece veya kaplıcalarda tedavilerine lüzum gösterilenler, Maliye ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlıkları tarafından tesbit edilerek tüm kurumlara gönderilen listede mevcut içmece ve kaplıcalardan birisinde
tedavi ettirilirler.
Tedavi, bu sağlık kurullarınca içmece veya kaplıcanın listedeki yeri belirtilmiş ise orada, belirtilmemiş ise listede
bulunanlardan memurun görevinin bulunduğu yere en yakın içmece veya kaplıcada sağlanır.
İçmece ve kaplıca tedavilerine tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca verilecek rapor ile gerek görülenlere,
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayrıca yatak ve yemek bedeli ödenmez.
2. Kesim
Yurt dışında
Tedavi ile ilgili gider belgeleri:
Madde 29 – Yurt dışında tedavi, sigorta sistemine dayanılarak sağlandığı takdirde, kurumca sadece sigorta pirimi
ödenmesi gerektiğinden, tedavi dolayisiyle yapılan gider belgelerinin tespit ve teminine mahal bulunmamaktadır.
Sigorta sisteminin uygulanmadığı memleketlerde sağlanan tedavi dolayısiyle yapılan giderlerin ödenebilmesi için ne
şekilde hareket edilmesi gerektiği, ne gibi belgelere lüzum görüldüğü, bu belgelerin nerelerden ne şekilde sağlanması lazım gel-
725
diği hususu, yabancı memleketlerden her birinde, o ülkeye şamil olmak ve mahalli usul gözönünde bulundurulmak suretiyle,
o memleketteki büyükelçilik veya elçilik tarafından tespit edilir. Tespit edilen esaslar,ilgili büyükelçilik veya elçilik
tarafından Dışişleri Bakanlığına bu Bakanlıkca'da Maliye Bakanlığına bildirilir. Uygulamada beraberlik Dışişleri ve Maliye
Bakanlıklarınca sağlanır.
Tedavi giderlerinin ödenmesi:
Madde 30 – Misyon şefliğince, Devlet Muhasebesi Genel Yönetmeliği ve Devlet Muhasebesi Muamelat
Yönetmeliğine göre, tedavi dolayısiyle yapılan harcamalara ait belgeler incelenerek, ödeme yapılır.
Yapılan ödeme, belgeler de gönderilmek suretiyle ilgili kuruma bildirilir. Bunun üzerine, kurumca misyon şefliğine
gerekli ödeme yapılır.
3. Kesim
Özel hükümler
Diş hastalıklarının tedavisi:
Madde 31 – (Değişik : 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Diş hastalıklarının tedavisinde kullanılan altın veya benzeri diğer kıymetli madenlerin bedeli ödenmez.
Protezin yenilenebilmesi, bunun değiştirilmesinin zorunlu olduğunun raporla belgelendirilmesi halinde mümkündür.
Doğum:
Madde 32 – (Değişik : 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Devlet Memurlarından çocuğu dünyaya gelenler için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci maddesi
gereğince yapılan doğum yardımından başka, Resmi Sağlık Kurumlarında doğum dolayısiyle yapılan her türlü giderler
Kurumlarınca ödenir.
Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşları dışında, sağlanan doğum dolayısiyle yapılacak ödeme yukarıdaki fıkraya göre
yapılabilecek ödemeyi geçemez.
Gözlük:
Madde 33 – (Değişik : 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Göz hastalıkları uzmanları tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınan renkli ve renksiz gözlük camları ile
çerçeve bedelleri kurumlarınca ödenir.
Çeşitli gözlük camı kullanılmasına lüzum görüldüğünde her cam için ayrı bir çerçeve bedeli kurumca ödenir.
Gözlük camı ve çerçeve 2 yılı geçmeden yenilenemez. Ancak, Sağlık zarureti görülmesi dolayısıyla gözlük camları
değiştirildiği takdirde, reçeteye dayanılarak alınan yeni gözlük camları bedeli süre söz konusu edilmeden kurumca ödenir.
İşitme cihazı:
Madde 34 – İşitmenin cihaz ile düzeltilmesinin kabil olduğu resmi hastahanelerin uzman tabipleri tarafından
verilecek raporla sabit olanların aldıkları işitme cihazlarının bedelleri, kurumlarınca ödenir.
İşitme cihazının yenilenebilmesi, en az 10 yıl geçmesi ve bunun değiştirilmesinin zorunlu olduğunun resmi hastahane
uzman tabip raporu ile belgelenmesi halinde mümkündür.
726
Çeşitli protezler:
Madde 35 – (Değişik : 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Sağlık kurumları veya kuruluşlarının yetkili uzmanlarınca gösterilen lüzum üzerine tedavi amacıyla kullanılan ve
gerek yurtiçinden sağlanan gerekse yurtiçinden sağlanmasının mümkün olmaması nedeniyle yurtdışından getirilmesi zorunlu
olan vücut organı protezlerinin bedelleri ödenir. Ancak, yurtdışından ithali zorunlu görülen organ protezlerinin bedellerinin
ödenebilmesi için sağlık kurulu raporu bulunması şarttır.
Verilecek protezlerin listesi Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca belirlenir.
Protezin yenilenebilmesi, bunun değiştirilmesinin zorunlu olduğunun yukarıdaki esaslar çerçevesinde raporla
belgelendirilmesi halinde mümkündür."
Estetik bakımdan yapılan müdahaleler:
Madde 36 – Estetik bakımdan yapılan tıbbi ve cerrahi müdahalelerin parası ödenmez.
Sağlık karnesine işleme:
Madde 37 – Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine göre sağlanan diş protezleri, 33 üncü maddesine göre sağlanan
gözlük camı ve çerçevesi ile çerçeve bedeli, 34 üncü maddesine göre sağlanan işitme cihazı, 35 inci maddesine göre sağlanan
çeşitli protezler; ilgili şahsın sağlık karnesine, alındıkları tarih belirtilmek suretiyle, ödemeyi yapan kurumca işlenir.
VI. BÖLÜM
Sağlık karnesi
Sağlık karnesi:
Madde 38 – (Değişik : 14/5/2001 - 2001/2473 K.)
Bu Yönetmeliğin tedavi ve yol giderlerinden yararlanacaklara ilişkin 3 üncü maddesinde belirlenenlere birer sağlık
karnesi verilir (Örnek 4, 5, 6).
Sağlık karneleri, kendinden kopyalı reçeteli olarak verilir.
Memur ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, sağlık kurum ve kuruluşlarına sağlık karneleri ile birlikte müracaat
etmek zorundadır. Tabip tarafından gerekli görülen ilaçlar bu karnelere ekli reçetelere yazılır. Müteakip muayenelerde önceki
tedaviler gözönünde bulundurulur.
Sağlık dosyası:
Madde 39 – Her Devlet memuru için, kurumların özlük işlerini yürüten ünitelerince biri memura diğeri bakmakla
yükümlü olduğu kişilere ait olmak üzere 2 sağlık dosyası tutulur.
Memur ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavileri ile ilgili bütün belgeler bu sağlık dosyalarında saklanır.
Sağlık durumu ile ilgili belgeler gizli olup içindekiler ilgililerden başkasına açıklanamaz.
Bakmakla yükümlü olduğu kişileri bildirme: Madde 40 – Her Devlet memuru, tedavi yardımından yararlanabilecek eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve
aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarını gösterir bir beyanname vermekle yükümlüdür. (Örnek 6).(1)
Tedavi yardımından yararlanacak ana ve babanın birden fazla Devlet memuru (bu yönetmeliğin 48 inci maddesi
kapsamına giren kurumlar personeli dahil) olan çocukları varsa, bu ana ve baba çocuklarından birinin beyannamesinde
gösterilir.
Beyannamede gösterilen şahısların durumunda bir değişiklik meydana geldiğinde memur 15 gün içinde yeniden bir
beyanname düzenleyerek ilgili mercie verir.
——————————
(1) Yönetmeliğin dayanağını teşkil eden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinde yer alan "aile yardımı ödeneğine
müstahak" ibaresi, 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi ile Kanun metninden çıkarılmış olduğu için, bu
maddede yer alan sözkonusu ibarenin uygulanmasına imkan kalmamıştır.
727
(Değişik : 14/5/2001 - 2001/2473 K.) Karı ve kocanın her ikisinin de bu Yönetmelikten yararlanan memur olması
halinde, aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklar anne veya babadan yalnız biri tarafından düzenlenecek beyannamede,
boşanma ve ayrılık vukuunda ise, mahkeme çocuğun velayetini hangi tarafa vermişse, çocuk onun tarafından düzenlenecek
beyannamede gösterilir.
Sağlık karnesini gösterme yükümlülüğü:
Madde 41 – Şahıs, yurt içinde sağlık muayene ve tedavisi için başvurduğu tabip ve sağlık kurumlarına sağlık
karnesini göstermekle yükümlüdür.
Sağlık karnesinin işlenmesi:
Madde 42 – Memurların ve tedavi yardımından yararlanacak yakınlarının sağlık durumları, sağlık karnelerine tarih
sırasiyle işlenir.
Tedavi hastahanede yapılmışsa, konulan teşhis, yapılan tedavi ve verilen istirahat süresi, tedavi eden tabip tarafından,
sağlık karnesine imzası altında işlenir. Tedavi hastanede yapılmışsa yukarda sayılan hususlar mütehassıs veya sağlık kurulu
başkanı tarafından, imzası altında sağlık karnesine işlenir. Ayrıca memurlukları ile adları, açık ve okunaklı şekilde yazılır ve
hastane baştabibi tarafından tasdik edilir.
Sağlık karnesinin yenilenmesi:
Madde 43 – Zamanla dolan veya kaybedilen sağlık karnelerinin yerine, ilgili makama yapılacak yazılı müracaatı
müteakip yenileri verilir. Bu durumda eski sağlık karnesinde veya sağlık dosyasında bulunan, şahsın sağlık durumu ile ilgili
olarak bilinmesi zorunlu görülen hususlar ve verilmiş sıhhi cihazlara ait kayıtlar yeni karneye işlenir. Sağlık karnesinin
kaçıncı defa ve nesebeple verilmiş olduğu karnenin üzerine işaret edilir.
Sağlık karnesinin iptali:
Madde 44 – Memurun herhangi bir sebeple Devlet Memuru sıfatını kaybetmesi halinde kendisine ve bakmakla
yükümlü olduğu kişilere ait sağlık karneleri; bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin bu hakkı kaybetmesi halinde ise
ona ait sağlık karnesi, ilgili kurumca iptal edilir.
VII. BÖLÜM
Cenaze Giderlerinin Kimler için hangi hal ve şartlarda ne şekilde
karşılanacağı
Kimlere ait cenaze masraflarının verileceği:
Madde 45 – Devlet memurlarının ölümleri halinde cenaze giderleri, (cenazenin başka yere nakli dahil) kurumlarınca
ödenir.
Yurt dışında sürekli veya geçici görevle bulunan veya yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak
veya bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine dayanılarak tedavi görmek üzere yurt dışına gönderilmiş olan Devlet memurlarından
ölenlerle, sürekli görevle yurt dışında bulunanların eş ve bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve aile yardımı ödeneğine
müstehak çocuklarından ölenlerin cenazelerinin yurda getirilmesi için zorunlu giderler kurumlarınca ödenir.(1)
——————————
(1) Yönetmeliğin dayanağını teşkil eden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 209 uncu maddesinde yer alan "aile yardımı ödeneğine
müstahak" ibaresi, 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesi ile Kanun metninden çıkarılmış olduğu için, bu maddede
yer alan sözkonusu ibarenin uygulanmasına imkan kalmamıştır.
728
Cenaze giderleri:
Madde 46 – Cenaze giderleri; ölüm olayının meydana geldiği yerde, ölünün gömülmesi ile ilgili olarak yapılan
giderleri kapsar. (Çelenk, törene ait taşıt giderleri ve benzeri tören harcamaları için herhangi bir ödeme yapılmaz.)
Cenaze, kişinin hastalığında tedavi edilmekte olduğu sağlık kurumunca kaldırılmış ise,buna ait masraflar ibraz edecek
faturaya dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde bu kuruma ödenir.
Cenazenin, memurun bağlı olduğu kurum tarafından kaldırılması halinde, kurum mütemetlerinin yapacakları
masraflar, ibraz edilecekfatura, senet veya belgelere dayanılarak yukarıdaki esaslar dairesinde avanstan mahsup edilir.
Cenaze ölenin ailesi veya yakınları tarafından, defnedilmiş ise, bunların yaptıkları giderler de, gösterecekleri
belgelere dayanılarak, yukarıdaki esaslar dairesinde kendilerine ödenir.
Bir memurun, öldüğü yerden başka bir yere nakli ailesince istenildiği takdirde, gömüleceği yerdeki cenaze masrafı ile
"Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" hükümlerine göre mahallinde tahnit yapmak imkanı varsa yapılacak tahnit gideri ve zaruri
nakil ücreti, belediyece onaylanan fatura üzerinde ödenir.
Devlet memurlarından ölenlerin cenazesi yurda getirildiğinde bunlar için yurtta yapılacak cenaze giderleri de
gömülme işleminin yapılacağı mahal itibariyle yukarıdaki esaslar dairesinde ödenir.
Cenazelerin yurda getirilmesi için zaruri giderler:
Madde 47 – Yurt dışında ölenlerden cenazeleri bu Yönetmeliğin 45. maddesinin 2 nci fıkrası gereğince yurda
getirilecek olanların cenazelerini yurda getirilmesi için yapılacak zorunlu giderler, ölünün tahniti ve yurtta gömüleceği yere
kadar normal ve zorunlu nakil giderlerini kapsar.
Bunların ödenebilmesi için bu giderlere ait belgelerin mahalli rayice uygunluğunun yetkili misyon şefliğince
onaylanması gerekir.
VIII. BÖLÜM
Çeşitli Hükümler, Yürürlük, Yürütme
Devlet Memurları Kanunu Kapsamı dışında olanların durumu:
Madde 48 – (Değişik : 20/5/1975 - 7/10036 K.)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Kanunla eklenen ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle
değiştirilen 7, 9, 12, 13, 14 ve 16 ncı maddelerde sözü edilen personel hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırma:
Madde 49 – (Değişik : 20/5/1975 - 7/10036 K.)
18/12/1962 tarih ve 6/1214 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla
değiştirilen 9 uncu maddesi gereğince verilecek Tedavi Masrafları Hakkında Yönetmelik" ile bunun ek ve değişiklikleri
"Memurlara Hastalıklarından dolayı Verilecek Raporların Verilme Şekli ve Resmi Tabip Raporları Hakkında Talimatname",
Bu Yönetmelik kapsanıma giren Kurum ve Kuruluşlar için 1/9/1973 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten
kaldırılmıştır.
728-1
Ek Madde 1 – (Değişik : 19/1/1983 - 83/6022 K.)
Bu Yönetmelikte öngörülen yurtiçi ve yurtdışı tüm tedavi ücretlerini ve işitme cihazı, tekerlekli sandalye, gözlük,
suni aza, organ protezi, diş tedavisi ve protez gibi cihaz ücretlerini kapsayacak şekilde gerekli sınırlamaların konması, günün
şartlarına göre her iki yılda bir ve dengeli bir şekilde birim fiyatlarının saptanması, Maliye, Milli savunma, Dışişleri ve Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca müştereken yapılır.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tedavi: (1)
Ek Madde 2 – (Ek: 3/4/2003-2003/5443 K.; Değişik: 7/8/2006-2006/10876 K.)
Bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar resmi sağlık kurum ve
kuruluşları tarafından, tedavi amacıyla, özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk edilebilir.
Hangi özel sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan sevk yapılabileceği, hangi tür tedaviler için hasta gönderileceği
hususları ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığınca müştereken tespit edilir.
Özel sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti alımı ve bunlara ilişkin fiyatlandırma işlemleri ile ilgili olarak
özel sağlık kurum ve kuruluşları ile Maliye Bakanlığı arasında anlaşma yapılabilir.
Kurumlarca özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemeler, Sağlık Bakanlığının görüşü üzerine Maliye
Bakanlığınca tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliğleri ile belirlenir.
Sendika yöneticisi kamu görevlilerinin hastane sevk işlemleri
Ek Madde 3 – (Ek: 11/12/2009-2009/15655 K.)
25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesi kapsamında aylıksız izinli
sayılanlar, yurt içindeki sağlık kurum ve kuruluşlarına, hasta yollama kağıdı olmaksızın müracaat edebilir.
Yürürlük:
Madde 50 – Bu Yönetmelik 1/9/1973 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 51 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanları Kurulu yürütür.
–––––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı “Özel sağlık kurumlarında tedavi:”iken, 7/8/2006 tarihli ve 2006/10876 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki
Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
729-730
FORMUN KULLANIMI:
1. Bu form memur ile eşleri ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin, Kurum tabibi, Hükümet tabibi, Sağlık Ocağı veya
Belediye tabibine gerektiğinde serbest tabip, Sağlık memuru, hemşire veya ebede muayene isteğinde kullanılır.
2. Form, Kurum tabibi bulunan yerlerde tek nüsha, diğerlerinde ise bir asıl bir kopya olmak üzere iki nüsha olarak tanzim
edilir. Aslı, memurun kurumuna intikal ettirilir.
3. Form elle doldurulacak şekilde tanzim edilmiştir.
AÇIKLAMA:
Aşağıda gösterilen rakamlar, formdaki soru bilgi başlığı rakamla rına tekabül etmektedir. İzahı gerekli görülmeyen soru
bilgi başlıkları hakkında açıklama yapılmamıştır.
1. Sağlık kuruluşu: Kurum tabibi, hükümet tabibi, Sağlık Ocağı, Belediye tabibi vb. kuruluşun adı yazılır.
2. Hastanın adı soyadı: Bu bölüme muayene olacak kişinin adı soyadı yazılır.
3. Memurun adı soyadı: Memurun adı ve soyadı kaydedilir.
4. Sicil No./derecesi: Memurun Kurum sicil No.su ile aldığı aylık derecesi yazılır.
5. Görevi: Bu bölüme memurun görevli bulunduğu Kurum adı ile görevi belirtilir. (DMO O ve M Uzmanı vb.)
6. Adresi: Hastanın adresinde muayenesi gerektiğinde bu bölüm doldurulur. İcabı halinde adresi gösterir kroki eklenir.
7. Yetkilinin unvanı ve imzası: Kurum bünyesinde hastayı sevk eden birim yöneticisinin unvanı yazılır ve imza atılır.
8. Kayıt tarih/No.: Hastanın muayene eden kuruluşa geliş tarihi gösterilir ve kayıt numarası belirtilir.
11. Karar: Muayene neticesinde verilen karar yazılır. (3 gün istirahat, reçete vb.)
13. Onaylayanın unvanı imzası mühür: Muayene eden
a) Özel tabipse imzası,
b) Sağlık memuru, hemşire veya ebe ise raporun İlgili Ocak veya Hükümet tabipliği veya Sağlık ve Sosyal Yardım
Müdürlüğünce onaylanması bu bölümde gösterilir.
14. İkinci istirahatin süresi: Sağlık Kurumu almaması veya hastanın nakline imkan bulunmaması nedeniyle verilen ikinci
istirahat süresi belirtilir.
731-732
FORMUN KULLANIMI:
1. Bu form, memur ile eşleri ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin hastanece muayenelerinin gerektiği hallerde
kullanılır.
2. Form bir asıl bir kopya olmak üzere iki nüsha olarak tanzim edilir. Aslı memurun kurumuna gönderilir, kopyası ise
sağlık kurumunda saklanır.
3. Form elle doldurulacak şekilde tanzim edilmiştir.
AÇIKLAMA:
Aşağıda gösterilen rakamlar formdaki soru bilgi başlıklarına tekabül etmektedir. İzahı gerekli görülmeyen soru bilgi
başlıkları hakkında açıklama yapılmamıştır.
1. Sağlık kurumunun adı
Hastanın sevk edildiği hastanenin adı yazılır.
2. Hastanın adı soyadı
Bu bölüme muayene olacak kişinin adı soyadı yazılır.
3. Memurun adı soyadı
Memurun adı ve soyadı kaydedilir.
4. Sicil No./derecesi
Memurun kurum sicil numarası ile aldığı aylık derecesi yazılır.
5. Görevi
Bu bölüme memurun görevli bulunduğu kurum adı ile görevi belirtitilir. (DMO O ve M Uzmanı vb.)
6. Muayene edenin unvanı, imzası
Sağlık kuruluşunca yapılan muayene neticesinde hastanın hastaneye sevkini öngören yetkilinin unvanı yazılır ve imza
atılır.
7. Kurum yetkilisinin unvanı, imzası
Kurum bünyesinde yetkili kişinin imzası atılarak unvanı yazılır.
8. Baştabibin havalesi
Baştabiplikçe hastanın muayene olacağı kimlik yazılarak baştabibin imzası veya parafı bulunur.
13. Tabibin adı soyadı, imzası
Hastanede muayene eden tabibin adı soyadı ve imzası bulunur.
733-734
KULLANIM TALİMATI
1. Bu form, devlet memurları veya bu memurların bakmakla yükümlü olduğu kimseler için hastane sağlık kurullarınca
lüzumu halinde rapor tanziminde kullanılacaktır.
2. Form bir asıl ve bir kopya olmak üzere iki nüsha olarak tanzim edilir. Formun kopyası hastanede muhafaza edilir, aslı
ise rapor talep eden hastanın kendisine veya kurumuna gönderilir.
3. Form elle doldurulacak şekilde tanzim edilmiştir.
AÇIKLAMA
Aşağıda gösterilen rakamlar formdaki soru bilgi başlığı rakamlarına tekabül etmekte olup,izahı gerekli görülmeyen soru
bilgi başlıkları hakkında, açıklama verilmediğinden bunlar aşağıda gösterilmiştir.
1. Rapor tarih ve No.
Bu bölüme raporun verildiği tarih ve kayıt No. su yazılır.
2. Sağlık kurumunun adı
Raporun tanzim edildiği sağlık kurumunun (Hastanenin) adı yazılır.
3. Kurumu
Personelin en son görevli olduğu, kurumun adı yazılır.
4. Adı Soyadı
İlgilinin adı ve soyadı yazılır.
5. Sicil No.
İlgiliye görevli bulunduğu kurumca verilen sicil numarası yazılır.
6. Görevi
İlgilinin en son görev unvanı yazılır.
7. Boy - Kilo
Rapor tanzim edilen hastanın boy ve kilosu işlenir.
8. Adı Soyadı (Memurun bakmakla yükümlü hastasının)
Form memurun kendisinin değilde, 657 S. Kanuna göre bakmakla yükümlü bulunduğu kimselerden biri için tanzim
edildiği takdirde ad ve soyadı belirtilmek suretiyle bu bölüm doldurulur.
9. Yakınlık derecesi
8. No. lu bölümde yapılan açıklama gereğince form tanzim edildiğinde hastanın memurla olan yakınlık derecesi
yazılır.(Eşi, anası, babası, çocuğu)
Muayene olunan klinikler
Bu bölümde her bir klinikte yapılan muayene neticeleri belirtilir ve imzalanır.
735
ÖRNEK - 4
SAĞLIK KARNESİ (Yeniden düzenleme : 14/5/2001 -2001/2473 K.) (1)
(Çalışan Personel İçin)
Karnenin Kullanımı:
1- Karne, memurun muayenesi sırasında önceki sıhhi durumunun bilinmesi için kullanılır.
2- Karne, ilgilinin bağlı bulunduğu kurum yetkili birimince tanzim edilir.
3- Karnenin kurumca doldurulan kısımlarında değişiklik olduğu takdirde, gerekli düzeltmeler
yapılır.
4- Memur, karnenin yenilenmesini ve nedenini bir dilekçe ile talep eder. Bu takdirde verilen kar- nenin nedeni ve kaçıncı defa verilmiş olduğu karneye işlenir. Ayrıca, şahsın sağlık durumu ile
ilgili olarak bilinmesi lazım gelen hususlar ve verilmiş protezler de şahsi dosyasından tespit edilerek işlenir.
5- Kurumca onaylanmayan karne geçersizdir.
6- Memurun herhangi bir sebeple memur sıfatını yitirmesi halinde kendisi ile eşi ve bakmakla yü- kümlü bulunduğu kişiler için verilmiş bulunan sağlık karneleri üst kapaklarına kurum ilgili birimince keyfiyet yazılıp
imzalanarak damgalanmak sureti ile iptal edilir.
7- Memurun karne için beyan ettiği bilgiler aksi ispat edildiğinde yasal işleme tabi tutulur.
——————————
(1) “Örnek-4” no’lu form, 14/5/2001 tarihli ve 2001/2473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile metne işlendiği şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
736
ÖRNEK - 5
SAĞLIK KARNESİ (Yeniden düzenleme : 14/5/2001 -2001/2473 K.) (1)
(Aile Fertleri İçin)
Karnenin Kullanımı:
1- Karne, memurun Tedavi Yardımı Beyannamesinde gösterdiği kişilerin muayenesi sırasında önceki sıhhi
durumun bilinmesi için kullanılır.
2- Karne, ilgili memurun bağlı bulunduğu kurum yetkili birimince tanzim edilir.
3- Karnenin kurumca doldurulan kısımlarında değişiklik olduğu takdirde, gerekli düzeltmeler yapılır.
4- Memur, karnenin yenilenmesini ve nedenini bir dilekçe ile talep eder. Bu takdirde verilen karnenin ne- deni ve kaçıncı defa verilmiş olduğu karneye işlenir. Ayrıca, şahsın sağlık durumu ile ilgili olarak bilinmesi lazım gelen
hususlar ve verilmiş protezler de memurun şahsi dosyasından tespit edilerek işlenir.
5- 7 (yedi) yaşından yukarı şahıslar için fotoğraf yapıştırmak mecburidir.
6- Kurumca onaylanmayan karne geçersizdir.
7- Memurun herhangi bir sebeple memur sıfatını yitirmesi veya karne sahibinin bu karneyi kullanma hak
kını kaybetmesi hallerinde, kurumca üst kapağa keyfiyet yazılıp imzalanarak damgalanmak suretiyle karne iptal edilir.
——————————
(1) “Örnek-5” no’lu form, 14/5/2001 tarihli ve 2001/2473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile metne işlendiği şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
737-744
ÖRNEK - 6
SAĞLIK KARNESİNDEKİ KENDİNDEN KOPYALI REÇETE (Ek: 14/5/2001 -2001/2473 K.) (1)
——————————
(1) “Örnek-6” no’lu form, 14/5/2001 tarihli ve 2001/2473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenmiş ve metne işlenmiştir.
745
1 – Eşimin Devlet memuru veya 657 sayılı Kanuna, 1327 sayılı Kanunla eklenen ek geçici 6, 7, 9, 12, 13, 14 ve 16.
maddelerde söz konusu edilen personel veya bir zümreye sağlık yardımı sağlayan bir kanuna tabi olmadığını,
2 – Çocuklarımın kendileri hesabına ticaret yapmadıklarını, gerçek veya tüzel kişiler yanında menfaat karşılığı
çalışmadıklarını, üvey çocuklarımın geçiminin tarafımdan sağlandığını, bundan başka;
a) Çocuklarımdan orta öğrenimde olanların 19 yaşını, yüksek öğrenimde olanların 25 yaşını doldurmayanların nüfus kağıdı
örnekleri ile öğrenci olduklarını gösterir belgelerini,
b) Öğrenim yapmayan çocuklarımdan 19 yaşını doldurmayanlar ile 19 yaşını geçtiği halde evlenmemiş kız çocuklarımdan
25 yaşını doldurmayanların nüfus kağıt örneklerini,
c) Çocuklarımdan yaş haddini geçmiş fakat malullüğü dolayısıyla çalışamıyacak durumda olanların bu durumlarını belirten
sağlık kurulu raporlarını,
d) Evlat edindiklerimin mahkeme tescil belgelerini,
Eklediğimi,
3 – Beyannamede gösterdiğim ana, babama bakmakla yükümlü olduğumu,
4 – Beyannamede gösterdiğim şahısların durumunda meydana gelen değişiklikleri 15 gün içinde yeniden beyanname
düzenliyerek bildireceğimi,
Beyan ederim.
Tarih
İmza
NOT : Karı ve kocanın her ikiside memur, ise çocuklar baba tarafından doldurulacak beyannamede gösterilir. Boşanma
veya ayrılık vukuunda çocuklar, mahkeme kararı ile hangi tarafa bırakılmışsa ona ait beyannamede gösterilir.
746
27/7/1973 TARİHLİ VE 7/6913 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONAN YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER
1 – 14/5/2001 tarihli ve 2001/2473 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konan Yönetmeliğin hükmüdür :
Geçici Madde 1 – Kendinden kopyalı reçete olarak düzenlenecek olan sağlık karnelerinin dağıtımı bu Yönetmeliğin
Resmi Gazete’de yayımından itibaren 1 yıl içinde tamamlanır. Bu süre içerisinde mevcut uygulamaya devam edilir.
747
27/7/1973 TARİH VE 7/6913 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
Tarihi Numarası
7/6913 sayılı
Yönetmeliğin değişen
maddeleri
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
20/5/1975
19/1/1983
9/7/1999
14/5/2001
2/8/2002
3/4/2003
7/8/2006
9/7/2007
11/12/2009
7/10036
83/6022
99/13144
2001/2473
2002/4635
2003/5443
2006/10876
2007/12379
2009/15655
--
-
-
-
- Ek Madde 2
13
Ek Madde 3
29/6/1975
18/3/1983
11/8/1999
15/6/2001
29/8/2002
17/4/2003
26/9/2006
20/7/2007
31/12/2009

Cevapla