YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Mesaj gönderen Admin » 27 Eyl 2018, 15:11

765
YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21/1/1974, No: 7/7756
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No: 657
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 1/2/1974, No: 14786
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 13 S. 629


BÖLÜM I
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam:
Madde 1 – Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt
dışına gönderilecek Devlet Memurları hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci maddesi gereğince hazırlanmış
olan bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
Devlet Memurlarının Gönderilebilecekleri Kurum veya Kuruluşlar:
Madde 2 – Devlet Memurları, birinci maddede sayılan amaçlarla yabancı memleketlerin,
a) Hizmetle ilgili kurum veya kuruluşlarına,
b) Yetiştirme eğitim merkezlerine; araştırma enstitüsü veya kuruluşlarına,
c) Üniversite, yüksek okul, enstitü ve diğer öğretim kuruluşlarına,
d) Milli ve Milletlerarası resmi ve özel kuruluşlarına, gönderilebilirler.
Devlet Personel Dairesine Bildirme:
Madde 3 – (Değişik: 5/2/1979 - 7/17129 K.)
Kurumlar:
a) (Değişik: 13/4/2005 - 2005/8831 K.) Bütçe olanaklarıyla gelecek mali yıl içinde yurt dışına göndermek istedikleri Devlet
memurlarının sayısını, sınıfını, yaptırılacak eğitim veya öğretimin konu ve süresini, gönderilecek ülkenin adını en geç Mart ayı sonuna kadar,
b) Tahsisi yapılan dış kaynaklı burslar için de, yukarıdaki fıkrada sayılan bilgileri, ilgili eğitim programının kesinleşmesini takip
eden 15 gün içinde;
Devlet Personel Dairesine bildirirler.
BÖLÜM II
Ayırma ve Seçilme Usul ve Şartları
Kurumlara Kontenjan Ayrılması (1)
Madde 4 – (Değişik: 13/4/2005 - 2005/ 8831 K.)
Kurumlar, her yıl bütçe olanaklarıyla, gelecek mali yıl içinde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya
ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına ve/veya Dışişleri Bakanlığınca bildirilen uluslararası kurum ve kuruluşlara göndermek istedikleri Devlet
memurlarına ilişkin önerilerini, bütçe ödenekleriyle ilgili tedbirlerini almak suretiyle, Devlet Personel Başkanlığına bildirirler. Kalkınma
planı hedeflerine uygun olarak kurumlarının fonksiyonlarını, insan gücü gereksinimlerini belirleyen planlar, dış kaynaklı burslardan
yararlanma ve bir önceki tahsis edilen kontenjanların kullanım durumları ile benzer diğer hususlar da bu önerilere eklenir. (Ek cümle:
27/4/2015 - 2015/ 7682 K.) Bu bilgilerin eklenmediği öneriler dikkate alınmaz.
–––––––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı " Kurumlara Kontenjan Ayırımı:" iken, 13/4/2005 tarihli ve 2005/8831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin
2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
766
Bu öneriler Devlet Personel Başkanlığınca incelenerek Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak karara bağlanır ve 08/06/1984 tarihli
ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Bakanlar Kurulunun
onayına sunulmak üzere Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça Başbakanlığa gönderilir.
Bakanlar Kurulunun onamasından sonra Kurumlara kontenjan ayrılır.
Dış bursların sektörel ve projelere dağılımı ile kurumlara tahsisi Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının
yetkili temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından bir tutanakla belirlenir ve Devlet Personel Başkanlığı’nca ilgili kurumlara bildirilir.(1)
Duyurma:
Madde 5 – (Değişik: 5/2/1979 - 7/17129 K.)
I) Kurumlar:
a) Kendilerine ayrılan kontenjanları, gerekli öteki bilgilerle birlikte, istemde bulunulan yılın Ağustos ayında,
b) Tahsisi yapılan bursları, tahsisin yapılmasını izleyen en kısa zamanda,
Örgüt birimlerindeki ilgili bütün memurlara genelgelerle duyururlar.
II) Bu duyuru üzerine:
a) Bütçe olanaklarıyla tahsis edilen kontenjanlardan yararlanmak isteyenler Eylül ayının ilk yarısında,
b) (Değişik: 13/4/2005 - 2005/8831 K.) Dış kaynaklı burslardan yararlanmak isteyenler ile Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine
uluslararası kuruluşlara gönderilecekler duyuruda belirtilen süre içinde,
Bağlı bulundukları birim yöneticilerine dilekçe ile başvururlar.
Yöneticiler, bunları, bütçe olanaklarından tahsis edilen kontenjanlar için en geç Eylül ayı sonunda, dış kaynaklı burslar için ise
gerekli süre içinde çalıştıkları kurumun yetkili makamına ulaştırırlar.
Aranılacak Şartlar:
Madde 6 – (Değişik: 13/4/2005 - 2005/8831 K.)
Yabancı ülkelere gönderileceklerde;
a) Kontenjanlarda belirtilen konulara ilişkin meslek dallarında yüksek öğrenimi bitirmiş ve bu meslekte Dışişleri Bakanlığının
bildirdiği uluslararası kuruluşlara gidebilmek için adaylık dahil en az dört yıl, diğerleri için adaylık dahil en az üç yıl çalışmış olmak, (Ek
hüküm: 2/5/2008-2008/13644 K.) (Ancak kurumların yetiştirme programlarının zorunlu kıldığı hallerde aday memurluğun tamamlanmış
olması şartıyla bu süreler kurumlarınca tespit edilebilir.)
b) (Değişik: 27/4/2015 - 2015/ 7682 K.) Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,
c) Son üç yıl içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını almamış olmak,
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
e) (Değişik: 27/4/2015 - 2015/ 7682 K.) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine
uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile öğrenim veya ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını
tamamlamamış olmak,
f) (Değişik: 5/10/2005-2005/9510 K.) Daha önce yurt içinde aynı konuda veya yurt dışında aynı düzeyde eğitim veya öğrenim
görmemiş olmak,
g) Bu Yönetmelikle belirlenen yabancı dil bilgisi düzeyine sahip olmak,
h) Hastalık sebebiyle eğitim veya öğrenimini gerçekleştiremeyeceği genel hükümler çerçevesinde hastalık raporuyla tespit edilenler
hariç, bu Yönetmelik hükümlerine göre geri çağrılmamış olmak,
şartları aranır.
Dış burslarla gönderilecekler için yukarıdaki şartlarla birlikte bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip olmak
gereklidir.
Sınav veya Seçme:
Madde 7 – (Değişik: 5/2/1979 - 7/17129 K.)
(Değişik birinci fıkra: 27/4/2015 - 2015/ 7682 K.) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki koşulları taşıyan, bütçe olanakları veya dış
burslarla yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları, kurumlarınca teşkil edilecek sınav kurullarınca açılacak yarışma sınavı veya
seçme usulüyle saptanır.
(Ek fıkra: 27/4/2015 - 2015/ 7682 K.) Yarışma sınavı, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurunun;
a) Mesleki bilgi ve genel kültür düzeyinin,
b) Temsil kabiliyeti, özgüveni ve ikna yeteneğinin,
c) Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusuna ilişkin bilgi düzeyinin,
d) Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusunun seçilme nedeni ile birim ve kurumunun görev alanıyla ilgisi ve çalışma
sonucunda elde edilecek faydanın,
–––––––––––––––––––––––_________
(1) Bu fıkrada yer alan “Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı” ibaresi, 27/4/2015 tarihli ve 2015/7682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki
Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle “Kalkınma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
767
e) Kamu diplomasisi konularına ilişkin bilgi düzeyinin,
değerlendirileceği mülakat şeklinde yapılan sınavdır. Yarışma sınavında başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve
kurumlarınca yapılan duyuruda belirtilen kontenjan sayısını aşmamak suretiyle, sınavda başarılı olanlar tespit edilir ve tutanağa geçirilir.
(Ek fıkra: 27/4/2015 - 2015/ 7682 K.) Seçme usulünde, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları; çalışılacak konu,
gidilecek ülke, üniversite ve kurumlar ile öğrenim ve hizmetle ilgili nitelikleri dikkate alınarak kurumsal ihtiyaçlara göre tespit edilir.
(Ek fıkra: 27/4/2015 - 2015/ 7682 K.) Hangi hallerde sınav, hangi hallerde seçme usulüne başvurulacağı sınav kurulunca
kararlaştırılır. Ancak başvuru sayısı, kontenjan sayısının iki katını geçmedikçe seçme usulüne başvurulamaz.
(Ek fıkra: 13/4/2005 - 2005/8831 K.) Kurumlar; Dışişleri Bakanlığı’nın bildirimi üzerine uluslar arası kurum ve kuruluşlara memur
göndermek amacıyla, kendilerine ayrılan kontenjanlar için yapılan yarışma sınavı veya seçme sonucunda tespit edilen memurların öğrenim
durumu, hizmet süresi, gördüğü kurslar, aldığı ödül ve cezalar, kimlik bilgileri ve hizmetle ilgili diğer belge ve niteliklerini gösterir bilgileri
yarışma sınavı veya seçmenin sonuçlandığı tarihi takip eden (15) gün içinde Dışişleri Bakanlığına gönderirler.
(Mülga son fıkra: 27/4/2015 - 2015/ 7682 K.)
Yabancı dil düzeyi(1)
Madde 8 – (Değişik: 13/4/2005 - 2005/8831 K.)
Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilecek Devlet memurlarının yapacakları çalışmalar için gerekli olan
yabancı dil düzeyi aşağıdaki şekilde belirlenir:
a) (Değişik: 30/6/2014-2014/6589 K.) Lisansüstü öğrenim için gönderileceklerin İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden,
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmaları şarttır.
b) (Değişik: 30/6/2014-2014/6589 K.) Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin
İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az doksan puan almaları veya Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir
puana sahip olmaları şarttır.
c) (Değişik: 2/5/2008-2008/13644 K.) Diğerlerinin çalışmaları için gerekli olan dil puanları kurumlarınca belirlenir.
Yurt dışına gönderileceklerin yabancı dil bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, kurumlarınca kendilerine bildirilen son
başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir.
BÖLÜM III
Program, Denetleme ve Süre Uzatımı
Eğitim Görülecek Yerlerin Kesinleşmesi:
Madde 9 – (Değişik: 5/2/1979 - 7/17129 K.)
(Değişik birinci fıkra: 13/4/2005 - 2005/8831 K.) Bütçe olanakları ile yabancı ülkelere gönderilmesi kararlaştırılmış olanlardan;
a) Yüksek öğrenim veya ihtisas yapmak üzere gönderileceklerin kabul belgelerinin sağlanması işlemi Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı ile ilgili kurum,
b) Öğrenim veya ihtisas dışında, yabancı ülkelerin hizmetle ilgili kurumlarına veya yetiştirme-eğitim merkezleri ile uluslar arası
kurum ve kuruluşlara gönderileceklerin gerekli kabul işlemlerinin sağlanması, memurun bağlı olduğu kurum ve Dışişleri Bakanlığı,
tarafından yürütülür. Ancak, eğitim görecekleri kurum Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenmiş olmak kaydıyla (a)
bendine göre gönderileceklerin kabul belgeleri kendileri tarafından sağlanabilir.
Dış burslarla gönderileceklerin bursu veren ülke veya kuruluşca kabul işlemlerinin yapılması, bu ülke veya kuruluşun Türkiye'deki
temsilciliği ve memurun bağlı olduğu kurum aracılığı ile yerine getirilir.
Eğitim göreceği yer kesinleşmiyen hiçbir Devlet memuru yurtdışına gönderilemez.
Denetleme (2)
Madde 10 – Yurtdışına gönderilen Devlet memurlarının çalışmaları Dışişleri Bakanlığı ve bu Bakanlık aracılığiyle kurum
tarafından izlenip denetlenir.
–––––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı " Yabancı Dil Sınavları: " iken, 13/4/2005 tarihli ve 2005/8831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 6 ncı
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
(2) Bu madde başlığı " Denetleme ve Program Değişikliği: " iken, 13/4/2005 tarihli ve 2005/8831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki
Yönetmeliğin 8 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
768
Program süresi ve süre uzatımı (1)
Madde 11 – (Değişik: 13/4/2005 - 2005/8831 K.)
Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak amacıyla yurt dışına
gönderilen memurlardan, yüksek lisans düzeyindekilerin öğrenimlerini iki yılda, doktora düzeyindekilerin öğrenimlerini üç yılda,
diğerlerinin ise kendi programlarını süresi içinde tamamlamaları esastır.
Ancak, süresi içinde eğitim veya öğrenimini tamamlayamayan ve kurumu tarafından kabul edilebilir bir mazereti bulunan
memurlardan;
a) Doktora düzeyindekilere bir yıla,
b) Yüksek lisans düzeyindekilere altı aya,
c) Diğerlerine, kendileri için öngörülen program süresinin 1/3’üne,
kadar süre uzatımı verilebilir.
Süre uzatımları, Devlet Personel Başkanlığına bildirilmek kaydıyla, kurumlarınca yapılır.
BÖLÜM IV
Hak ve Yükümlülükler
Aylık (2)
Madde 12 – (Değişik: 13/4/2005 - 2005/8831 K.)
Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilen Devlet memurlarından;
a) Kurumlarınca açılan seçme veya yarışma sınavında başarılı olan ve Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan
kapsamında bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık
alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının 2/3’ü ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra
kalan net tutarının %60’ı.
b) Kurumlarınca dış burslara dayanılarak,
1) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında gönderilmiş olanlara, burs miktarının gittikleri ülkede
sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığının
2/3’ünden az olması kaydıyla, aradaki bu fark ile her türlü ödemeler dahil yurtiçi aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının
%60’ı.
2) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan haricinde gönderilmiş olanlara, her türlü ödemeler dahil yurt içi
aylığının kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarının %60’ı.
ödenir.
c) Şahsen özel burs sağlayanlara sadece aylıksız izin verilir.
d) (Ek: 27/4/2015 - 2015/ 7682 K.) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri Bakanlığının
bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve
dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı ödenir. Uluslararası kurum
ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, kendilerine kurumlarınca yapılan ödemeden mahsup edilir.
(Mülga son fıkra: 27/4/2015 - 2015/ 7682 K.)
–––––––––––––––––––
(1) Bu madde başlığı , 13/4/2005 tarihli ve 2005/8831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 9 uncu
maddesiyle getirilmiştir.
(2) Bu madde başlığı " Aylık Döviz: " iken, 13/4/2005 tarihli ve 2005/8831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 10 uncu
maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
768 -1
Bütçe İmkanları ile Gönderilenlerin Zorunlu Giderleri:
Madde 13 – Bütçe imkanları ile yurt dışına gönderilenlerin:
Gidiş - dönüş yol giderleri,
Yükleme ve kefalet senedi, pasaport harcı,
Yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler,
(Değişik: 18/5/1983 - 83/6623 K.) Eğitim veya öğretimleri sırasında ihtiyaç duyulan kitap, defter, kalem ve kırtasiye
masraflarını karşılamak için 1416 sayılı Kanuna tabi öğrencilere ödenen miktarda ve zamanlarda ayrıca ek ödenek verilir.
Dış Burslar ile Gönderilenlerin Zorunlu Giderleri:
Madde 14 – Dış burslardan faydalanılmak suretiyle gönderilenlere 13 üncü maddede sayılan giderlerden bursu veren
memleket veya örgütçe karşılanmıyanlar, kurumlarınca ödenir.
Diğer Haklar ve Yükümlülükler:
Madde 15 – (Değişik:13/4/2005 - 2005/8831 K.)
Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının kademe ilerlemesi, emeklilik ve diğer
bütün hak ve yükümlülükleri devam eder.
Sağlık Sigortası:
Madde 16 – Bu Yönetmeliğe göre Devlet memurlarına, başka memleket veya teşkilat tarafından sağlık sigortası
imkanlarının sağlanmaması halinde, ilgili kurumlarca sağlık sigortası yaptırılır.
Belgeler:
Madde 17 – Kurumlarınca Devlet memurlarından, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış örneklerine uygun
yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil kefalet senedi alınır.
Bu belgeleri tamamlamayanların yurtdışına çıkmalarına izin verilmez.
Çalışma Raporu:
Madde 18 – (Değişik: 13/4/2005 - 2005/8831 K.)
Yurt dışına gönderilen Devlet memurları aşağıdaki şekilde ilgili makamları bilgilendirmek ve çalışma raporu
düzenlemek zorundadır.
a)Yurt dışına gönderilen memurlar, yabancı ülkelere intikal ettikleri tarih itibariyle bir ay içinde, kimlik ve
memurlukla ilgili bilgiler ile eğitim veya öğrenim görecekleri yer, konu ve çalışmalarıyla ilgili bilgileri, varsa kurumlarının
yurt dışındaki ihtisas birimi ile en yakın dış temsilcilik amirliğine bildirirler.
b) (Değişik: 27/4/2015 - 2015/ 7682 K.) Memurlar, çalışmalarına ilişkin bilgileri içeren raporlarını ve tezlerini
ve/veya çalışmaları süresince edindikleri diploma, sertifika ve benzeri belgelerinin birer örneğini program süresinin bitiminde
(a) bendinde belirtilen makamlara ve kurumlarının insan kaynakları ile ilgili birimlerine intikal ettirmekle yükümlüdürler.
Ayrıca, yurt dışına gönderilen memurun hazırlamış olduğu eğitimle ilgili raporların bir örneği, göreve başladığı tarihi
takip eden 3 ay içerisinde ilgili kurumca Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.
768-2
Değişikliklerin Bildirilmesi:
Madde 19 – Devlet memurları, kendilerini izleyip denetlemekle görevli dış temsilcilikler ile daimi teması muhafaza
etmek ve değişikliklerden bu makamlara zamanında bilgi vermek zorundadırlar.
Mecburi Hizmet:
Madde 20 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilenler yurtdışında kaldıkları sürenin iki katı kadar,
kurumlarına mecburi hizmet görmekle yükümlüdürler. Evvelce yüklendiği mecburi hizmeti tamamlamadan, Yönetmeliğe
göre yurtdışına gönderilenlerin, eski yükümlülüklerinin artan kısmı yenisine eklenir.
Mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden ayrılanlar veya bir ceza nedeniyle memurluktan
çıkarılmış olanlar, hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait
giderleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mecburi hizmetle ilgili bölümünde belirtilen esaslara göre öderler.
Askerlikte geçen süreler mecburi hizmetten sayılmaz.
Göreve Dönme:
Madde 21 – (Değişik: 13/4/2005 - 2005/8831 K.)
Yurt dışına gönderilen Devlet memurları, tabi tutuldukları program sürelerinin bitiminde yol süreleri hariç olmak
üzere, (15) gün içinde görevlerine dönerler. Bu sürenin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Yurt dışı eğitimini tamamlayanlar, göreve başlamalarını müteakip gördüğü yurt dışı eğitiminin konusuyla ilgili
alanda en az eğitim süresi kadar çalıştırılır.
BÖLÜM V
Disiplin Kovuşturması:
Madde 22 – Dış memleketlerde bulunan Devlet Memurlarından çalışma programlarının gerektirdiği ödevleri veya
uymakla yükümlü bulundukları hususları yerine getirmedikleri veya yasaklanan işleri yaptıkları, kurumlarınca doğrudan
doğruya öğrenilen veya ilgili makamlarca verilen bilgilerden anlaşılanlar hakkında, Devlet Memurları Kanununun disiplin
hükümleri uygulanır.
769
BÖLÜM VI
Geri Çağrılma:
Madde 23 – Yurt dışına gönderilen Devlet memurlarından; (1)
a) Vatandaşlık ve memurluk şeref ve haysiyetini kıracak hareketlerde bulunanlar,
b) Meşru ve zorunlu sebepler dışında çalışma proğramını gerçekleştirmeyen, geciktiren, kendiliğinden programdaki
yer, kurum veya kuruluşları veya çalışma konularını değiştirenler,
c) (Yeniden düzenleme: 13/4/2005 - 2005/8831 K.) Eğitim veya öğrenim gördüğü kurum veya kuruluşa düzenli ve
sürekli devam etmeyenler, (2)
d) Devam ettiği kurum veya kuruluşlarla, kendi kusurları sebebiyle ilişiği kesilenler,
e) Memleket için zararlı sayılan eylem ve davranışlarından ötürü Türk temsil makamlarınca o memlekette kalmasında
sakınca görülenler,
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırı hareket edenler,
g) Hastalığı sebebiyle, programını gerçekleştiremiyeceği tespit edilenler,
Kurumlarının yetkili disiplin kurulları kararı ile geri çağrılırlar. Geri çağırma işlemine yapılan itiraz, bu işlemi
durdurmaz.
BÖLÜM VII
Çeşitli Hükümler
Ek Madde 1 - (Ek: 13/4/2005 - 2005/8831 K.)
Şahsen özel burs, memurun şahsi girişimleri sonucunda;
a) Yükseköğretim Kurulunca yabancı memleketlerin uygun görülen üniversite, yüksekokul, enstitü, eğitim merkezleri
ve diğer öğretim kuruluşlarından veya Başbakanlıkça uygun görülen yurt dışındaki dernek, vakıf veya meslek teşekkülü
niteliğindeki kuruluşlardan,
b) Uluslararası resmi kuruluşlardan,
bu Yönetmeliğin amacına göre temin ettiği burslardır.
Şahsen özel burs sağlayan memurlara iki yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Gerekirse bu süre bir katına kadar
artırılabilir.
Şahsen özel burs sağlayan memurlara, burs verilme konusuyla ilgili dalda dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olması
kaydıyla, bu Yönetmeliğin 6, 8, 10, 11, 18, 19, 21 ve 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Ek Madde 2 - (Ek: 13/4/2005 - 2005/8831 K.)
Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde bütçe olanaklarıyla yurt dışına gönderilecekler için kurumlara ayrılan
kontenjanlar, kontenjanlarda belirtilen ülkeler dışında kullanılamaz. Kontenjanların 4’üncü madde çerçevesinde kurumlara
tahsis edilen dış burslarla aynı konuda olması halinde, ayrılan kontenjanlar dış bursların düşülmesi suretiyle kullanılır.
(Mülga son cümle: 27/4/2015 - 2015/ 7682 K.)
Ancak, kurumlara tahsis edilen en az yirmi dört ay süreli kontenjanların bir yıldan az süreli dış kaynaklı burslarla
aynı konuda olması durumunda yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.
–––––––––––––––––––––
(1) Bu fıkrada bulunan "Eğitim amaciyle yurt dışına gönderilen Devlet Memurlarından:" ifadesi,13/4/2005 tarihli ve 2005/8831 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının Eki Yönetmeliğin 14 üncü maddesiyle "Yurt dışına gönderilen Devlet memurlarından;" olarak değiştirilmiş
ve metne işlenmiştir.
(2) 13/4/2005 tarihli ve 2005/8831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Yönetmeliğin 15 üncü maddesindeki
"...birinci fıkranın (c) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir."hükmüne istinaden "yeniden düzenleme" ibaresi kullanılmıştır.
770
Geçici Madde – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, yabancı memleketlere gönderilmek üzere işlemleri
tamamlanmış olanlar bu Yönetmeliğin ikinci bölümü dışındaki hükümlere tabidirler.
Geçici Madde 1– (Ek: 30/6/2014-2014/6589 K.)
Yabancı dil yeterliliğine ilişkin olarak 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yapılan düzenlemelere
uyum sağlamak amacıyla kurumlarca ilgili yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar, 8 inci maddenin
birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri doğrudan uygulanır.
Geçici Madde 2– (Ek: 27/4/2015 - 2015/ 7682 K.)
Kurumlarca ilgili yönetmeliklerinde bu Yönetmelik ile yapılan değişikliklere uyum sağlanıncaya kadar, bu
Yönetmeliğin değiştirilen hükümleri doğrudan uygulanır.
Yürürlük Tarihi:
Madde 24 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 25 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
21/1/1974 TARİHLİ VE 7/7756 SAYILI BAKANLAR KURULU
KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE
İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:
1 - Ana yönetmeliği değiştiren 13/4/2004 tarihli ve 2005/8831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Yönetmelikte değişiklik yapan 4/7/2005 tarihli ve 2005/9134 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Yönetmeliğin hükmüdür.
Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile değiştirilen 8 inci madde hükümleri, 21/3/2005 tarihli ve
2005/8834 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen kontenjanlar hakkında uygulanmaz. Bu kontenjanlar hakkında; bu
maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar işlemleri sonuçlandırılarak yurt dışına gönderilenler ile komisyonlarca anılan
maddeye göre yurt dışına gönderilmesine karar verilmiş olanların hakları saklı kalmak üzere, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt
Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin, 13/4/2005 tarihli ve 2005/8831 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile yapılan değişiklikten önceki hükümleri uygulanır.
771
21/1/1974 TARİH ve 7/7756 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN
ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
Tarihi Numarası
Değişen
Maddeler Yürürlüğe Giriş Tarihi
5/2/1979 7/17129 - 6/3/1979
18/5/1983 83/6623 - 17/6/1983
13/4/2005 2005/8831 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11,12, 15,18,
21, 23, Ek Madde
1, 2
14/6/2005
4/7/2005 2005/9134 İşlenemeyen
Hüküm
20/7/2005
5/10/2005 2005/9510 6 14/6/2005 tarihinden geçerli
olmak üzere 27/10/2005
2/5/2008 2008/13644 6, 8 28/5/2008
30/6/2014 2014/6589 8, Geçici Madde 1 23/7/2014
27/4/2015 2015/7682 4, 6, 7, 12, 18,
Ek Madde 2,
Geçici Madde 2
21/5/2015

Cevapla