TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Mesaj gönderen Admin » 27 Eyl 2018, 01:59

1593
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11/3/1983 No : 83/6153
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No : 657
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 4/4/1983 No : 18008
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt: 22 Sayfa : 3150


Amaç:
Madde 1 – Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı Kanunla
değişik 134. maddesine ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak,
Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurullarının kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme
ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında karar verebileceklerini, disiplin amirlerini, bunların
yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam:
Madde 2 – (Değişik birinci fıkra: 22/9/2017 – 2017/10894 K.) Bu Yönetmelik, 657 sayılı
Kanunun 1 inci maddesi kapsamına giren Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları
hakkında uygulanır.
(Ek ikinci fıkra: 8/4/2015 – 2015/7581 K.) Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı
ile Kuvvet Komutanlıklarına bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görevli Devlet memurlarının
disiplin işlerinde bu Yönetmelik kapsamında oluşturulan kurullar yetkilidir.
657 Sayılı Kanunun 233. maddesi hükmü saklıdır.
Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları:
Madde 3 – Disiplin ve soruşturma işlerinde Kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere
Milli Savunma Bakanlığında Yüksek Disiplin Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay
Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında birer Disiplin Kurulu kurulur.
Yüksek Disiplin Kurulunun Kuruluşu :
Madde 4 – (Değişik: 22/9/2017 – 2017/10894 K.)
Yüksek Disiplin Kurulu, Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında aşağıdaki
üyelerden oluşur.
1) Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü.
2) Disiplin kuruluna sevk edilen memurun bağlı olduğu Genelkurmay veya Kara
Kuvvetleri veya Deniz Kuvvetleri veya Hava Kuvvetleri Personel Plan ve Yönetim Daire Başkanı
veya Millî Savunma Bakanlığı memur özlük işlemlerini yürüten Personel Genel Müdür
Yardımcısı.
3) Millî Savunma Bakanlığı I. Hukuk Müşaviri.
4) Millî Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürü.
1594
Yüksek Disiplin Kurulunun Görevleri:
Madde 5 – (Değişik birinci fıkra: 8/4/2015 – 2015/7581 K.) Yüksek Disiplin Kurulunun
görevi; Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurlarına, amirlerin Devlet memurluğundan
çıkarma cezası vermek istemeleri halinde isteği inceleyip karara bağlamak ve kademe ilerlemesinin
durdurulması cezasına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamaktır.
Yüksek Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde, gerekli gördükleri
takdirde, ilgilinin özlük dosyasını ve her nevi evrakı incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi
almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya
veya yaptırmaya yetkilidirler.(1)
Amirlerin memurluktan çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruşturma dosyasının Yüksek
Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren en geç 6 ay içinde karara bağlanır.
Karar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.(2)
Disiplin Kurullarının Kuruluşu :
Madde 6 – Disiplin Kurulları Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara,
Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında kurulur.
1) (Değişik: 22/9/2017 – 2017/10894 K.) Millî Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu, Personel
Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Müsteşar Yardımcısı başkanlığında aşağıdaki kadro
görev yerlerine atandırılmış üyelerden oluşur.
a- Personel Genel Müdürlüğü Personel İşlem Dairesi Başkanı.
b- Personel Genel Müdürlüğü Memur ve İşçi Dairesi Başkanı.
c- Askeralma Genel Müdürlüğü Askeralma Personel İşlemleri Dairesi Başkanı.
d- Millî Savunma Bakanlığı Hukuk Müşavirliği temsilcisi.
2) (Değişik: 8/4/2015 – 2015/7581 K.) Genelkurmay Başkanlığı Disiplin Kurulu, memurların
özlük işlemlerinin yürütüldüğü daire başkanı başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerine
atandırılmış üyelerden oluşur.
a- Personel Başkanlığı personel yönetimi ile ilgili şube müdürü.
b- Personel Başkanlığı memur özlük işlemlerinden sorumlu şube müdürü.
c- Personel Başkanlığı disiplin ve moral işlerinden sorumlu şube müdürü.
d- Adlî Müşavirlik temsilcisi.
3) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Disiplin Kurulları, bu Komutanlıkların
Personel Daire Başkanlarının Başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerine atandırılmış üyelerden
oluşur.
a - Plan ve Yönetim Şube Müdürü
b - Sivil Memurlar Şube Müdürü
c - Disiplin Moral Şube Müdürü
d - Hukuk İşleri Müdürü.
——————————
(1) 8/4/2015 tarihli ve 2015/7581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle bu
fıkrada yer alan “sicil” ibaresi “özlük” şeklinde değiştirilmiştir.
(2) 8/4/2015 tarihli ve 2015/7581 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 3 üncü maddesiyle bu
fıkrada yer alan “Dairesine” ibaresi “Başkanlığına” şeklinde değiştirilmiştir.
1595-1597
4) (Ek: 8/4/2015 – 2015/7581 K.) Hakkında disiplin soruşturması yürütülen Devlet memurunun
üyesi olduğu sendikanın temsilcisi de bu maddede belirtilen disiplin ve yüksek disiplin
kurullarında yer alır. Her bir disiplin ve yüksek disiplin kurulunda görevlendirilen temsilci ilgili
sendika tarafından önceden bildirilir. Bu şekilde üyesi çift sayıya ulaşan kurullarda oyların eşitliği
halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir.
Disiplin Kurullarının Görevleri :
Madde 7 – (Değişik birinci fıkra: 8/4/2015 – 2015/7581 K.) Kurullar kendi kuruluş ve
kadrolarındaki memurlar hakkında:
1) Atamaya yetkili amir tarafından verilebilecek kademe ilerlemesinin durdurulması
cezası için karar almak,
2) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı yapılan itirazları incelemekle
görevlidir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası kararını
bildirmek üzere 15 gün içinde disiplin kuruluna tevdi edilir.
Disiplin Kurulları soruşturma dosyasını aldıkları tarihten itibaren 30 gün içinde karar
vermek zorundadır. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, soruşturma
dosyasına göre verilir. Kurul kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirce ceza verilir.
(Mülga: 8/4/2015 – 2015/7581 K.)
Madde 8 – Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi
yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir
disiplin cezası vermekte serbesttirler.
Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.
Disiplin Amiri:
Madde 9 – Milli Savunma Bakanı, Bakanlık Karargahı ve Bağlı Kurumlarla, Genelkurmay
Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıklarındaki ve Bağlı Kurum ve Kuruluşlardaki bütün memurların
disiplin amiridir.
Atama yetkisi ile birlikte bu görevde devredilir.
Karargah ve Kurumlarda en az Şube Müdürü veya eşidi seviyedeki amir, disiplin amiridir.
(Değişik dördüncü fıkra: 22/9/2017 – 2017/10894 K.) Müstakil birimlerde amirlik
görevini asaleten veya vekâleten yürüten subaylar, astsubaylar veya Devlet memurları disiplin
amiridir.
(Değişik beşinci fıkra: 8/4/2015 – 2015/7581 K.) Disiplin amirlerinin sicil ve disiplin
amiri durumunda bulunanlar üst disiplin amirleridir.
Disiplin Amirlerinin Yetkileri:
Madde 10 – Disiplin amirleri, hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile Kanunların,
Tüzüklerin ve Yönetmeliklerin Devlet Memuru olarak emrettiği görevleri yurtiçinde
veya dışında yerine getirmiyenlere, uygulamasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı
işleri yapanlara durumun niteliği ve ağırlık derecesine göre uyarma, kınama ve aylıktan
kesme cezası vermeye,
Özel Kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanmaya,
1596-1598
(Değişik üçüncü fıkra: 8/4/2015 – 2015/7581 K.) Disiplin Kurulunca itirazı kabul edilen
uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezasını hafifletmeye veya tamamen kaldırmaya yetkilidirler.
(Mülga dördüncü fıkra: 8/4/2015 – 2015/7581 K.)
Disiplin Amirlerinin Sorumlulukları:
Madde 11 – Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı Devlet memurları
Kanunu ve Özel Kanunlarla verilen yetkileri hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla;
memurlara Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle tanınan hakları gözönünde tutan, hakkaniyet
ve eşitliği esas alan bir tutum ve davranış içinde kullanmak ile yükümlüdürler.
Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca;
1) Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve
memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken disipline aykırı davranışlarını
öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak;
gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek,
2) Uyarma, kınama, aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı tarihi izleyen
15 gün içinde vermek,
3) (Mülga: 8/4/2015 – 2015/7581 K.)
Disiplin Amiri Olmayan Üstler:
Madde 12 – Disiplin amiri olarak tesbit edilmeyen üstler, memurların disipline aykırı
davranışları hakkında sıralı sicil üstleri veya disiplin amirleri yoluyla başvuruda bulunurlar. Disiplin
amirleri başvurular hakkında gerekli soruşturmayı yaptırıp, sonucuna göre hareket ederler.
Disiplin Cezaları:
Madde 13 – (Değişik: 8/4/2015 – 2015/7581 K.)
Devlet memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan disiplin cezaları verilir.
Disiplin Cezalarının Tekerrürü Halinde Ceza Vermede Dikkat Edilecek Hususlar:
Madde 14 – (Değişik birinci fıkra: 8/4/2015 – 2015/7581 K.) Disiplin cezası verilmesine
sebep olmuş bir fiil veya halin cezaların özlük dosyasından silinmesine ilişkin süre içinde
tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya
haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir.
(Değişik ikinci fıkra: 8/4/2015 – 2015/7581 K.) Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları
olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece
hafif olanı uygulanabilir.
13 üncü madde de sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve
ağırlık itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı neviden disiplin cezaları verilir.
Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan
devlet memurlarının,kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde,
brüt aylıklarının 1/4'ü - 1/2'si kesilir ve tekerrüründe görevine son verilir.
Memur hakkında disiplin kovuşturması yapılmış olması, fiilin genel hükümler kapsamına
girmesi halinde,ayrıca ceza kovuşturması açılmasına engel teşkil etmek.
1599
Disiplin Cezalarının Bir Süre Sonra Özlük Dosyasından Silinmesi:(1)
Madde 15 – (Değişik: 8/4/2015 – 2015/7581 K.)
Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Devlet memurluğundan çıkarma cezasından
başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından
5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak
verilmiş olan cezaların özlük dosyalarından silinmesini isteyebilir.
Memurun yukarıda belirtilen süreler içerisindeki davranışları, bu isteğini haklı kılacak nitelikte
görülürse, isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının özlük dosyasından silinmesinde disiplin kurulunun
mütalaası alındıktan sonra yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Madde 16 – (Değişik birinci fıkra: 22/9/2017 – 2017/10894 K.) Raportörlük görevi;
Yüksek Disiplin Kurulunda I. Hukuk Müşaviri tarafından görevlendirilen hukuk müşavirince,
Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Disiplin Kurullarında Hukuk İşleri Müdürü
veya Yardımcısı tarafından, Millî Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulunda Personel Genel Müdürü
tarafından görevlendirilen personelce yürütülür. Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması,
toplantının belirli gün, saat ve yerde yapılması, kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp
sonuçlandırılması raportör tarafından yürütülür.
Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler.
Soruşturma İşlemi:
Madde 17 – (Değişik: 22/9/2017 – 2017/10894 K.)
Kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile cezalandırmayı
gerektiren fiil ve halleri bulunan memurlar hakkında, memurun görevli olduğu birlik
komutanlıkları veya kurum amirliklerince gerekli soruşturma yapılarak düzenlenen soruşturma
dosyası, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü veya ilgili Kuvvet Personel
Başkanlığına gönderilir.
Soruşturma Dosyasında Bulunacak Evrak:
Madde 18 – Soruşturma dosyasında aşağıdaki belgeler bulunur:
1) Olay raporu (Bu raporda hakkında disiplinsizlik cezası verilmesi istenen memurun
kimliği, disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve halin mahiyeti, olayın yeri, zamanı, cereyan
tarzı varsa tanıkların adları belirtilir.)
2) Memurun savunması (Memurun alınan ifadesi veya sonradan yaptığı yazılı savunmasıdır.)
Memur verilen süre içinde savunmasını yapmamışsa bu husus savunma yerine kaim olmak
üzere dosyada belirtilir.
3) Varsa tanıkların ifadesi.
4) Memurun görevli olduğu birlik komutanı veya kurum amirinin kanaat raporu.
5) Memurun şimdiye kadar işlediği disiplin suçları ve verilen cezaların özeti (Özete tarihleri
belirtilerek işlediği disiplin suçunun mahiyeti, verilen ceza ve cezayı veren makam, olay tarihi
sırasına göre yazılır.)
6) (Ek: 8/4/2015 – 2015/7581 K.) Memurun sendika üyesi olup olmadığına dair bilgi ve
belgeler.
——————————
(1) Bu maddenin başlığı “Disiplin Cezalarının Bir Süre Sicilden Silinmesi” iken, 8/4/2015 tarihli ve
2015/7581 sayılı bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 11 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde
değiştirilmiştir.
1600
Soruşturma Dosyasına yapılacak İşlem :
Madde 19 – (Değişik birinci fıkra: 22/9/2017 – 2017/10894 K.) Personel Genel Müdürlüğüne
veya Personel Başkanlıklarına gelen soruşturma dosyaları incelenir. Noksanları varsa
tamamlattırılır. Dosya atamaya yetkili amire arz edilir. Amir inceleme sonunda kişinin uyarma,
kınama ve aylıktan kesme cezalarından biri ile cezalandırılmasına karar verirse,verilen ceza ilgiliye
tebliğ ve yerine getirilmek üzere birlik veya kurumuna bildirilir,
Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil veya haller kademe ilerlemesinin durdurulmasını
gerektiriyorsa soruşturma dosyası yetkili disiplin kurulunun, Devlet Memurluğundan çıkarma
cezasını gerektiriyorsa, soruşturma dosyası Yüksek Disiplin Kurulunun raportörüne gönderilir.
(Değişik üçüncü fıkra: 22/9/2017 – 2017/10894 K.) Kurullar, konuyu görüşüp karar verince,
kararla birlikte dosya gereği yapılmak üzere ilgili olduğu Personel Genel Müdürlüğüne
veya Personel Başkanlığına gönderilir.
Toplantı Yeter Sayısı:
Madde 20 – Kurullar salt çoğunlukla toplanır.
Kurulların Başkan ve Üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde kurula vekilleri
katılır.
Kurulların Başkanlarının 22. maddedeki sebeplerle toplantılara katılmamaları halinde
Başkanlık görevi en kıdemli üye tarafından yürütülür.
Yukarıdaki fıkra uyarınca toplantılara katılamıyan üyeler toplantı yeter sayısının tesbitinde
gözönünde bulundurulmaz.
Kurullarda Görevlendirilmeyecek Olanlar:
Madde 21 – Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulanmış olanlar,
657 sayılı Kanunun değişik 133.maddesi hükümlerinden yararlanmış olsalar dahi disiplin kurullarında
görevlendirilemezler.
Kurul Toplantılarına Katılamıyacak Olanlar:
Madde 22 – Kurulların başkan ve üyeleri, kendilerine; eşlerine, ikinci dereceye kadar (Bu
derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına,disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını
yaptıkları veya atanmasına yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili kurul toplantılarına
katılamazlar.
Kurulların Görüşme Usulü:
Madde 23 – Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine
geçilir.Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varılınca oylama yapılır. Kurullar
oy çokluğu ile ve açık oyla karar verirler. Oylamada çekimser kalınmaz. Başkan oyunu en son
kullanır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.Karar Başkan
tarafından açıklanır.
Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tesbit edilir.
Kararın Yazılması:
Madde 24 – Kararlar karar tarihini izleyen 7 gün içinde gerekçeli olarak ve oybirliği veya
oyçokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportörler tarafından yazılır. Başkan ve üyelerce
imzalanır.
1601
Kararın Tebliği:
Madde 25 – Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler, kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası atamaya yetkili amirler ve memuriyetten çıkarma cezasına ilişkin yüksek
disiplin kurulu kararı Kurul Başkanı tarafından en geç kararların verildiği tarihi izleyen 15 gün
içinde ilgililere tebliğ olunur.
Zamanaşımı:
Madde 26 – Bu yönetmelikte sayılan fiil ve halleri işliyenler hakkında, bu fiil ve hallerin
işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren:
1) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir
ay içinde disiplin soruşturmasına,
2) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, başlanmadığı
takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde
disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Cezaların Uygulaması:
Madde 27 – Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır.

Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
(Değişik üçüncü fıkra: 8/4/2015 – 2015/7581 K.) Verilen disiplin cezaları üst disiplin
amirine, Devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Savunma Hakkı:
Madde 28 – Devlet Memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği
süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur savunma hakkından vazgeçmiş
sayılır.
İtiraz:
Madde 29 – (Değişik: 8/4/2015 – 2015/7581 K.)
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı
disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna
itiraz edilebilir.
İtiraz Süresi ve Yapılacak İşlem:
Madde 30 – (Değişik: 8/4/2015 – 2015/7581 K.)
Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak
itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.
Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30
gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.
Disiplin kuruluna yapılan itirazın kabulü halinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek
verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
Yüksek disiplin kuruluna yapılan itirazın kabulü halinde, atamaya yetkili amir cezayı hafifletebilir
veya tamamen kaldırabilir.
(Değişik altıncı fıkra: 22/9/2017 – 2017/10894 K.) Disiplin cezalarına karşı idari yargıda
dava açılabilir.
1602
Sözleşmeli ve Geçici Personel:
Madde 31 – Sözleşmeli ve geçici personelin disiplin cezaları hakkında da sözleşmelerinde
aksine bir hüküm yoksa bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
Diğer hükümler:
Madde 31/A- (Ek: 8/4/2015 – 2015/7581 K.)
Disiplin kurullarında sendika temsilcisinin olması ve talep edilmesi halinde; raportör, soruşturma
dosyasında yer alan ve gizlilik derecesi ihtiva eden bilgileri bilmesi gereken prensibi
çerçevesinde belirleyerek, başka bir amaçla kullanılmayacağını ve suretlerinin alınamayacağını
yazılı olarak belirtmek suretiyle, soruşturma dosyasını Karargâh içerisinde kendisine gösterilen
yerde inceleyebilmesi için sendika temsilcisine teslim eder.
GEÇİCİ MADDE - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, çeşitli nedenlerle henüz
karara bağlanmamış disiplin soruşturmasına ilişkin dosyalar, bu yönetmeliğe göre gerekli işlem
yapılmak üzere ilgili mercilere gönderilir.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik:
Madde 32 – 14/5/1976 tarihli ve 7/11913 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yönetmeliği ve
Değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük:
Madde 33 – Bu yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 34 – Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1602-1
11/3/1983 TARİHLİ VE 83/6153 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren
Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan
Kararnamenin
83/6153 sayılı Yönetmeliğin
Değişen Maddeleri
Yürürlüğe
Giriş
Tarihi
Tarihi Numarası
21/101987 87/12265 9 6/11/1987
22/5/1990 90/511 4 22/6/1990
18/6/2004 2004/7485 2 1/7/2004
15/12/2006 2006/11456 4 6/1/2007
2/1/2014 2014/5814 16 19/2/2014
8/4/2015 2015/7581 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 27,
29, 30, 31, 31/A 30/5/2015
11/1/2016 2016/8399 4, 6 19/3/2016
22/9/2017 2017/10894 2, 4, 6, 9, 16, 17, 19, 30 22/11/2017

Cevapla