YURT İÇİNDE MECBURİ HİZMET KARŞILIĞI ÖĞRENCİ OKUTMA VE İHTİSAS YAPTIRMA HAKKINDA YÖNETMELİK

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

YURT İÇİNDE MECBURİ HİZMET KARŞILIĞI ÖĞRENCİ OKUTMA VE İHTİSAS YAPTIRMA HAKKINDA YÖNETMELİK

Mesaj gönderen Admin » 27 Eyl 2018, 01:58

1679
YURT İÇİNDE MECBURİ HİZMET KARŞILIĞI ÖĞRENCİ OKUTMA VE İHTİSAS YAPTIRMA HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/5/1983, No: 83/6622
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No: 657
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 2/7/1983, No: 18095
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cilt: 22, S. 3241


BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç:
Madde 1 – Bu yönetmelik, kurumların personel planları doğrultusunda ihtiyaç duyulan görevlere
mecburi hizmet karşılığı eleman yetiştirmek üzere yurt içindeki öğretim kurumlarında öğrenci okutma ve ihtisas
yaptırmadaki usul ve esasları düzenler,
Kapsam:
Madde 2 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet Personel Dairesi Kurulması
Hakkında Kanun kapsamına giren kurumlar için uygulanır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatına bağlı
öğretim kurumlarında mecburi hizmet karşılığı okutulan öğrenciler, özel mevzuatları hükümlerine tabidir.
Dayanak:
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 221, 222 ve 223 üncü maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Öğrenim ve İhtisas:
Madde 4 – Kurumlar, mecburi hizmet karşılığı öğrenci okutma ve ihtisas yaptırmada, burs verme veya
parasız yatılı öğrenci okutma usullerini uygularlar.
Tanımlar:
Madde 5 – Bu Yönetmelikte geçen:
I - Öğrenci Okutma: Üniversite, Fakülte, Enstitü, Yüksek Okul, Orta dereceli meslek okulları ve
kurumların kendi bünyeleri içinde açtıkları mesleki okul ve hizmet öncesi kurslarda yaptırılacak öğretimi,
II- İhtisas: Tıpta uzmanlık hariç, Yüksek Lisans veya Doktorayı,
İfade eder.
İKİNCİ KISIM
Kontenjan Tespit Komisyonu ve Kontenjanlar
Okutma ve İhtisas Yaptırma:
Madde 6 – Kurumlar, görevlerinin gerektirdiği nitelik ve nicelikte personel sağlayamama durumunda
kendi hesaplarına ihtiyaç duyulan dallarda öğretim yapan orta dereceli meslek okullarında öğretim yapılan
hizmet öncesi kurslarda veya yüksek öğretim kurumlarında öğrenci okutabilir ve ihtisas yaptırabilirler. ——————————
(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'unun Ek 35 inci maddesine bakınız.
1680
Kurum Teklifleri:
Madde 7 – Kurumlar her yılın engeç Mart ayı sonuna kadar bir sonraki öğretim yılı için;
I - Hangi okulları bitirenlerden,
II- Hangi okul, hizmet öncesi kurs ve yüksek öğretim kurumlarında,
III- Hangi dallarda,
IV- Ne kadar sayıda,
V - İlk sınıftan, ara sınıftan ve son sınıftan,
Öğrenci okutacaklarını ve ihtisas yaptıracaklarını gerekçeli olarak, 5 yıllık kalkınma planı ve yıllık icra
programlarını dikkate alarak Devlet Personel Dairesine bildirirler.
Bu teklifler, Nisan ayında toplanacak Kontenjan Tesbit Komisyonunda görüşülmeden önce, Devlet
Personel Dairesinde bir ön incelemeden geçirilir.
Komisyonun Kuruluşu ve İşleyişi:
Madde 8 – Kontenjan Tesbit Komisyonu, Devlet Personel Dairesi Başkanının koordinatörlüğü ve
Başkanlığında, Milli Eğitim, Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araştırma Kurumu, Yüksek Öğretim Kurulu ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
temsilcilerinden oluşur. Kontenjan Tesbit Komisyonu, Komisyon Başkanından başka en az 5 üyenin katılmasıyla
toplanır. Kararlar mevcudun ekseriyeti ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyuna
itibar olunmak üzere, mevcudun ekseriyeti ile kabul edilir. Komisyona; kontenjan tesbiti çalışmalarında
gerektiğinde danışma veya ek bilgi almak amacıyla ilgili kurumların temsilcileriyle, uzmanlar da çağrılabilir.
Komisyonun Görevleri:
Madde 9 – Kontenjan Tesbit Komisyonu, mecburi hizmet karşılığı öğrenci okutma ve ihtisas yaptırma
ile ilgili teklifleri:
I - Devletin Kalkınma Planı hedefleri,
II- Memleketin ekonomik ve sosyal durumu, eğitim ve insangücü ihtiyaçları,
III- Hükümet programları,
açılarından değerlendirerek, kurumların kontenjanlarını tespit eder.
Kontenjanların Kesinleşmesi:
Madde 10 – Kontenjan Tespit Komisyonunca belirlenen kurumlara ait burslu veya yatılı öğrenci okutma
kontenjanı, Devlet Personel Heyetinde görüşülüp aynen veya değiştirilerek karara bağlanır. Devlet Personel
Heyetince verilen bu karar, Bakanlar Kurulu onayı ile kesinleşir ve Devlet Personel Dairesi tarafından ilgili
kurumlara bildirilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Genel Şartlar, Sınav, Ayırma ve Seçim
Aranılacak Genel Şartlar:
Madde 11 – Kurumlarca öğrenim veya ihtisas yaptırılacak öğrencilerde;
I - Türk vatandaşı olmak,
II- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
III -Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
1681
IV - Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir
kovuşturma sonucu çıkarılmamış olmak,
V - Askerlik durumu bakımından; – Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, – Askerlik çağına gelmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
VI - Öğrenimden dolayı başka bir kuruma karşı mecburi hizmetle yükümlü olmamak veya mecburi
hizmetinin öğretim yaptıracak kuruma devrini sağlamış olmak,
VII - Başarıdan dolayı karşılıksız burs veya ödül alma hali hariç, almakta olduğu bursun dışında
herhangi bir kaynaktan mecburi hizmet karşılığı burs, kredi, veya burs seviyesinde maddi yardım almamak, (1)
VIII- Girebileceği görev için özel sağlık şartlarını taşımak,
Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenir.
IX - Girebileceği görevin gerektirdiği ve kurumların yönetmeliklerinde belirtilen şartları taşımak,
X - Orta dereceli okullarda bir önceki sınıfı pekiyi veya iyi derece ile geçmiş olmak, yüksek öğretimde
bir önceki sınıfın derslerinden geçmiş olmak,
XI - Öğrencilerin öğrenim kademelerine göre yaş durumlarında;
A - Orta öğrenimin çeşitli okullarında okutulacak öğrencilerin yaş sınırları bu okulların
yönetmeliklerinde belirtilen yaş sınırları içinde olmak,
B - Yüksek öğrenimin birinci sınıfında 21 yaşını geçmemiş olmak, (ara sınıflar için sınıf farkı kadar yaş
eklenebilir).
C - Yüksek lisans veya Doktora yaptırılmasında 31 yaşını geçmemiş olmak, şartları aranır.
Sınav, Ayırma, Seçim ve Sonuçların Bildirilmesi:
Madde 12 – Mecburi hizmet karşılığı okutulacak öğrencilerin açılacak sınavı kazanmış olmaları şarttır.
I - Orta öğretimde; burslu veya yatılı öğrenci okutacak kurumlar özel şart ve kontenjanlarını en geç Ekim
ayına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bildirirler. Bu bildirimden sonra Milli Eğitim Bakanlığı, burslu veya yatılı
öğrenci okutulacak meslek dallarını, hangi kurum adına ne sayıda öğrenci okutulacağını kapsayan bilgileri,
sınavın yer, zaman, şekli başvuru süresi bu yönetmeliğin II nci maddesindeki genel şartları ve kurumların aradığı
özel şartları ilan ederek aday kayıt ve sınav uygulama işlemlerini yürütür. Milli Eğitim Bakanlığı gerek gördüğü
hallerde ilgili kurumlarla işbirliği yapar.
A - Sınav sonuçlarının değerlendirilmesini müteakip başarı sırası esas alınarak kontenjan kadar asıl ve
aynı sayıda yedek aday tesbit edilir.
B - Sınav sonuç listeleri asıl ve yedekleri ve adresleri ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığınca engeç
Ağustos ayı başına kadar ilgili kurumlara bildirilir. Diğer işlemler kurumlarınca yürütülür.
II - Yüksek Öğretimde;
A - Birinci sınıftan itibaren burs vermede, Üniversitelerarası Seçme Sınavını kazanmış olanlardan
isteklilerin sayısı kontenjandan az olduğunda tüm istekliler asıl aday olarak tespit olunur. İsteklilerin sayısı
kontenjandan fazla olduğundan Üniversitelerarası Seçme Sınavında aldıkları puan esas alınarak kontenjan kadar
asıl ve aynı sayıda yedek aday seçimi burs verecek kurumlarca yapılır. ——————————
(1) Bu benddeki "kaynaktan burs" ibaresi; 13/11/1988 tarih ve 88/13525 sayılı Kararname ile "Kaynaktan mecburi hizmet
karşılığı burs" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
1682
Ara sınıflarda okutulacak öğrencilere burs verilirken, Üniversitelerarası Seçme Sınavında aldıkları
puanla birlikte bir önceki sınıftaki başarı durumları dikkate alınarak seçimleri kurumlarınca yapılır.
Üniversitelerarası Seçme Sınavına tabi olmayan eğitim kurumlarında okutulacak öğrencilerin seçme
sınavı burs verecek kurumlarca yapılarak, asıl ve yedek aday tesbit edilir.
III - Yüksek Lisans veya Doktora eğitiminde; isteklilerin sayısı kontenjandan az olduğunda tüm istekliler
asıl aday olarak, kontenjandan fazla olduğunda lisans üstü giriş sınavında aldıkları puan esas alınarak asıl ve aynı
sayıda yedek aday seçimi kurumlarınca yapılır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Kayıt-Kabul ve Başlama
Kayıt ve Kabul Şartları:
Madde 13 – Sınavı asıl ve yedek olarak kazanan burslu veya yatılı okutulacak öğrencilerle ihtisas
yaptırılacaklara ilgili kurumlarınca, aşağıdaki belgelerle birlikte kuruma belli bir süre içinde başvurmaları için
yazı ile duyuruda bulunulur.
Bu Belgeler;
I - Bulunduğu öğretim kurumunda öğrencilik yaptığını veya okutulacak öğretim kurumunun sınavını
kazandığını gösterir belge,
II - Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli örneği,
III - Kanunen memuriyete engel bir durumu bulunmadığını belirtir Cumhuriyet Savcılığından alınacak
belge,
IV - Sağlık Kurulu Raporu,
V - 18 Yaşını doldurmamış olanlar için veli beyannamesi,
VI - Noterlikçe tasdik edilmiş taahhütname ve kefalet senedi,
VII - Kurumlarca istenen sayıda vesikalık fotoğraf,
VIII- Girebileceği görevin gerektirdiği ve kurumların, yönetmeliklerindeki özel şartları taşıdığını
belirten belgeler.
Yedeklerden Kayıt ve Kabul:
Madde 14 – Süresi içinde, gerekli belgeleri tamamlayıp başvurmayan asıl öğrencilerin yerine aldıkları
puana göre yedeklerden sırayla kayıt ve kabul yapılır.
Öğrenciliğin Başlaması:
Madde 15 – Burslu veya yatılı olarak okutulacak ve ihtisas yaptırılacak öğrenciler, bu yönetmeliğin 13
üncü maddesinde belirtilen belgeleri kuruma verdikleri günden itibaren burslu, okula başlama tarihinden itibaren
yatılı olma hakkını kazanırlar.
BEŞİNCİ KISIM
Yükümlülükler, Sorumluluklar ve Denetim
Öğrencilerin Yükümlülükleri:
Madde 16 – Okutulan veya ihtisas yaptırılan öğrenciler;
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 ve 225 inci maddelerinde öngörülen yükümlülükler dışında
ayrıca:
I - Kendiliklerinden öğrenim dalını, programını değiştiremezler.
II - Öğrenimi - sağlık sebepleri hariç - normal süresi içinde tamamlarlar.
III - Okula veya ihtisas öğrenimine düzenli şekilde devam ederler.
IV - Her öğrenim döneminde katılmak zorunda oldukları sınavlara katılırlar veya gerekli vize yahut
kredileri alırlar.
1683
V - Normal öğretim süresi sonunda bitirme sınavlarını tamamlarlar.
VI - Hangi sebeple olursa olsun bir öğretim yılında toplam 15 günden fazla okuldan uzaklaştırıcı disiplin
cezalarını gerektiren davranışlarda bulunamazlar.
VII - Türkiye Cumhuriyeti Devletinin mevzuatına göre memleket için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde
bulunamaz ve bu çeşit faaliyetlere katılamazlar.
VIII - Öğrencilik sorumluluğuyla bağdaşmayacak şekilde yaşayamazlar.
Yukarıdaki hallerin aksini yapan veya gireceği görev için özel sağlık koşullarını kaybeden öğrencilerin
burslu iseler bursları kesilir, yatılı iseler yatılılıkları kaldırılır.
Öğretim kurumlarının mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, hastalığı sebebi ile bir öğretim yılında
toplam iki aya kadar öğrenime devam edemeyenlerin bursları ödenir yatılılıkları devam eder.
Hastalıklarından dolayı bir öğretim yılında toplam iki aydan fazla öğrenimine devam edemeyenler izinli
sayılırlar. İzinli sayılanların izinlerinin bitiminde öğrenime başladıkları tarihi takibeden günden itibaren
burslulukları veya yatılılıkları devam eder.
Ancak, bu izinli sayılma bir öğretim yılında bir defadan fazla olamaz. Bu durumda öğrencilerin
bursluluk ve yatılılık durumları geçici olarak kaldırılır. Bu gibilerin kesilen bursluluk ve yatılılıkları müteakip
öğretim yılından itibaren devam eder.
Sorumluluk:
Madde 17 – Sağlık sebebi hariç, yükümlülüklere uyulmamasından dolayı bursu kesilen veya yatılılığı
kaldırılanlar hakkında ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 223. maddesi ile öğrenci taahhüt
senedindeki hükümler uygulanır.
Öğrencilerin İzlenip Denetlenmesi:
Madde 18 – Burslu veya yatılı okuyan yahut ihtisas yapan öğrencilerin;
I - Öğretim kurumlarıyla ilişki kurularak, derslere ve uygulamalara devamları, sınavlara katılmaları ve
sınavda aldıkları sonuçlar, disipline uyma ve bunun gibi durumları,
II - Yurt Müdürleriyle kurulacak ilişki sonucu sosyal ilişkileri ve yaşayış durumları,
İlgili kurumların eğitim birimi görevlilerince izlenir ve denetlenir.
Yeniden Bursluluğa veya Yatılılığa Kabul:
Madde 19 – Bütün öğrenim süresince bir defaya mahsus olmak üzere, 16 ncı maddenin IV üncü ve V
inci bendlerine göre bursu kesilen veya yatılılıktan çıkarılanlardan ertesi dönemde başarılı olanların başarı
belgelerini kurumlarına ibraz ettiği tarihten itibaren bursluluğu veya yatılılığı devam eder. Bu durum öğrenimin
son yılında meydana gelmişse bir yıllık süre tanınır. Bu süre içinde mezun olanlara da 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 224 ve 225 nci maddeleri, mezun olamıyanlara ise bu yönetmeliğin 17 nci maddesi
hükümleri uygulanır.
ALTINCI KISIM
İzinler
Tatil ve Mazeret İzni:
Madde 20 – Öğrencilerin tatil ve mazeret izinleri, bağlı bulundukları öğretim kurumlarının
yönetmeliklerinde belirtilen hükümlerine göre verilir.
Tatil ve mazeret izinlerini kullanan öğrencilere, burs veya harçlıkları ödenir.
1684
Staj ve Araştırma İzni:
Madde 21 – Staj ve araştırma amacıyla öğrenciler, öğrenim gördükleri öğretim kurumlarınca,
yönetmeliklerinde belirtilen süre kadar izinli sayılırlar. Bu durumlarda, öğrencilere, staj ve araştırmanın
gerektirdiği zaruri giderler kurumlarınca ödenir.
(Ek: 13/11/1988 - 88/13525 K.) İfası staj şartına bağlı olan mesleklere ait staj süreleri, öğrenim
sürelerine dahil edilir ve fiili staj süresince bursun ödenmesine devam olunur.
YEDİNCİ KISIM
Yer Değiştirmeler
Yer Değiştirme Şartları:
Madde 22 – Burslu veya yatılı öğrencilerin:
I - Sağlık Kurulu raporu ile yer değiştirmelerine gerek gösterilmesi halinde,
II - Baba, anne veya vesayeti altında bulunduğu kimsenin yer değiştirmesi halinde-Bu durumunun
emniyet kuruluşundan alınacak belge ve oturma kağıdı ile kanıtlanması gerekir. Memur çocukları için
dairelerinden bu konuda alacakları yazı yeterlidir-veya eğitim-öğretim gerekleri gibi sebeplerle okulların bölüm
ve kapasiteleri de dikkate alınarak öğretim yılı sonu ile yeni öğretim yılı öğrenci kayıt süresinin bitimi arasında,
yerlerini değiştirmeye kurumları yetkilidir.
Hastalık, Tedavi ve Dinlenme:
Madde 23 – (Değişik: 21/7/1989 - 89/14356 K.)
Burslu, yatılı öğrencilerin hastalanmaları halinde tedavileri kurumlarınca sağlanır.
Tedavinin sağlanması ve masrafların karşılanmasında Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze
Giderleri Yönetmeliğinin 6,7,8,9,10,11,14,15,16,18, 19,20,21,22,23,24,25 inci maddeleri ile 26 ncı maddesinin
(A) bendinin (a), (B) bendinin (a) fıkrası ve 27,28,31,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44 üncü maddelerinde
öngörülen usul ve esaslar geçerlidir.
Hasta öğrencinin tedavi için bulunduğu yerden başka yere gönderilmesi halinde, yol giderleri ve
yevmiyeleri dokuzuncu derecenin birinci kademesinde bulunan Devlet memurunun durumu esas alınarak 6245
sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre hesaplanır. Hasta öğrenciye bir kimsenin refakat etmesinin doktor
raporu ile gerekli görülmesi halinde, eşlik edene de öğrenciye ödenen miktarda yol gideri ve yevmiye ödenir.
Resmi sağlık kurumlarında tedavi edilen öğrenciler 9 uncu derece kadroda bulunan memurların yatak
sınıfında yatırılır.
İzinlerini geçirmek üzere yurt dışına giden öğrencilerin yurt dışında yapılan tedavi masrafları, Sağlık
Bakanlığı yataklı tedavi kurumları resmi fiyat tarifesinde aynı tedavi için belirlenen miktar ile sınırlı olmak
kaydıyla Türkiye'de Türk parası olarak kurumlarınca öğrencilere ödenir.
Öğrenciye organ veya doku nakline gerek görülmesi halinde, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması,
Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun hükümleri dikkate alınmak suretiyle verici durumunda
bulunan kimsenin (bu Yönetmelik kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın) bu işlemle ilgili tedavi giderleri
de, alıcı durumundaki öğrencinin kurumu tarafından aynen karşılanır.
Tedavi için doktorlarca gerekli görülen ilaçların bedelinin tamamı kurumlarınca karşılanır.
Burslu, yatılı öğrenciler bu sıfatlarından dolayı veya başka bir nedenle mevzuatın sağlık yardımı öngören
diğer hükümlerinden yararlanamazlar.
1685
Hastalık Halini Bildirme:
Madde 24 – Hastalanan veya hastalık izni bittiği halde iyileşememek yüzünden öğrenimine veya
ihtisasına devam edemeyenler, durumlarını kurumlarına engeç 7 gün içinde bildirmek ve 20 gün içinde
raporlarını göndermek zorundadırlar.
SEKİZİNCİ KISIM
Mali Hükümler
Burs Miktarları ve Ödenmesi
Madde 25 – (Değişik: 4.6.1987 - 87/11895 K.)
Burslu öğrencilere bursları; orta öğretim için 175, yüksek öğretim için 250 rakamının memur maaş
katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden, bursluluğa hak kazandıkları tarihten itibaren ve
her ay peşin olarak ödenir. (1)
Eğitim - Öğretim Giderleri:
Madde 26 – Öğrencinin eğitim - öğretim, sınav, laboratuvar, uygulama ve ders kitapları gibi öğretimle
ilgili tüm giderleri ilgili kurumlarınca karşılanır.
Kurumlar, yukarıda belirtilen giderlerle ilgili bilgi ve belgeleri öğrenci okuttukları öğretim
kurumlarından alırlar.
Yatılı Öğrenci Giderleri:
Madde 27 – Yatılı öğrencilerin eğitim - öğretim, yiyecek, giyecek, yatacak gibi tüm giderleri
kurumlarınca, parasız yatılı standartlarına uygun olarak karşılanır. Yatılı öğrencilere ayrıca harçlıkları her ay
peşin olarak verilir.
Taahhütname ve Kefalet Senedi:
Madde 28 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 221 nci maddesinin (A) ve (B) bendlerine göre
ilgili kurumlarca Devlet hesabına okutulacak olanlardan EK'deki örneğe uygun, taahhütname ve kefalet senedi
alınır.
Öğrenimden Sonraki Yükümlülük Süresi:
Madde 29 – Kurumlarınca okutulanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 224 üncü maddesinde
belirtilen süre kadar tatiller dahil - kendi meslekleri ile ilgili gösterilecek görevde çalışmakla yükümlüdürler.
Yükümlü olanlar yeterlik ve yarışma sınavlarından geçirilmeksizin atanırlar.
Ek Madde 1 – (5/12/1992 - 92/3835 K.)
Kurumlara bağlı okullarda sınava girerek gündüzlü okuyan öğrencilerden;
1 - Yangın, sel, deprem gibi tabii afetler sonucunda, eğitim-öğretimin sürdürülmesine imkan kalmaması
halinde bu okullarda okuyanlar,
2 - Birinci derece yakını tabii afetlerde vefat edenler,
3 - Yurt içinde veya dışında görevlerini ifa ederken veya sıfatları kalkmış olsa dahi bu görevlerini
yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak sakatlanan, ölen veya öldürülen kamu görevlilerinin
çocuklarından bu okullarda okuyanlar,
İstekleri üzerine sınavsız olarak yatılıya geçirilebilirler. İlgili kurumun kendi okullarında hangi sınıfa kaç
öğrenci alınacağını bildirmek kaydı ile Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü alması şarttır.
DOKUZUNCU KISIM
Geçici Hükümler
Geçici Madde I – Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenim ve ihtisasa başlayanlar
hakkında daha önce tabi bulundukları mevzuatın lehte olan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. ——————————
(1) Bu maddede yeralan 125 ve 200 rakamları 13/11/1988 tarih ve 88/13525 sayılı Kararname ile sırasıyla 175 ve 250
olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.
1686
Geçici Madde II – Bu yönetmelik hükümlerine göre belirlenen kontenjanlardan kurumlar adına ilk defa
okutulacak öğrencilerin öğrenime başlayacakları tarihe kadar,yapılacak hertürlü işlemlerde kurumların kendi
yönetmeliklerinin uygulanmasına devam olunur.
ONUNCU KISIM
Çeşitli Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Hükümleri:
Madde 30 – Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurum ve kuruluşların bu yönetmeliğe
aykırı olan yönetmelik hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik:
Madde 31 – 5/6/1980 tarihli ve 8/1013 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu Kapsamına Giren Kurumların Yurt İçinde Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma
Yönetmeliği" ek ve değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük:
Madde 32 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 33 – Bu yönetmeliği Bakanlar Kurulu Yürütür.
BELGELERİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA AÇIKLAMA TAAHHÜDNAMEDE:
1 - 1. boşluğu nüfus cüzdanındaki kayda göre öğrencinin ad ve soyadı yazılacaktır.
2 - 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,........................boşluklara, hesabına ögrenim yapılacak Bakanlık veya kurumun
adı yazılacaktır.
3 - 3. boşluğa öğrenim dalı ve seviyesi yazılacaktır.
4 - 10. boşluğa öğretim kurumunun bulunduğu il adı yazılacaktır.
5 - 11. boşluğa devamlı adresi açık olarak yazılacaktır.
KEFALETNAMEDE:
1 - 1., 3., 7., 9., 10., boşluklara, hesabına öğrenim yapılacak Bakanlık veya kurumun adı yazılacaktır.
2 - 2. boşluğa taahhüt senedi veren öğrencinin nüfus cüzdanına göre adı, soyadı yazılacaktır.
3 - 4. boşluğa taahhüt senedinin yapıldığı noterliğin adı yazılacaktır.
4 - 5. boşluğa taahhüt senedinin noterlikçe tasdik tarihi yazılacaktır.
5 - 6. boşluğa taahhüt senedinin numarası yazılacaktır.
6 - Faiz kısmına %.............faiz yazılacaktır.
7 - 8 inci boşluğa kefalet miktarı yazılacaktır.
8 - 11 inci boşluğa öğretim kurumunun bulunduğu il adı yazılacaktır.
KEFİLLERİN DURUMU:
1 - Kefaletname asgari iki kefil tarafından düzenlenir.
2 - Kefillerin mali durumları, bursu namına okuduğu kurum tarafından tetkik olunur. Uygun görüldüğü
takdirde kabul edilir. Aksi halde, mali kudreti kefalet senedindeki miktarı ödeyebilecek, yeni kefiller bulması
ilgiliden istenir.
3 - Kefillerin Emekli Sandığına İştirakçi, işçi sigortalarına bağlı sigortalı veya BAĞ-KUR üyesi olan ve
asgari ücret alan şahıslar ile Ticaret ve Sanayi Odasında kayıtlı tüccar, sanayici, serbest meslek erbabı (Avukat,
Doktor, Eczacı, Dişçi gibi) olmaları, şirket veya ortaklıklarda çalışmakta olup bu şirket veya ortaklıklara Medeni
Kanunun tesis hakkındaki hükümlerine bağlı kurulmuş emekli aylığı tesis senedine tabi ve emeklilik aylığı
almaya hak kazanmış memur bulunmaları lazımdır.
SAĞLIK KURULU RAPORU:
I - Rapordaki noktalı olan işyeri ile ilgili boşluğa yapılacak öğrenim dalı yazılacaktır.
1687
NOTER ÖNÜNDE RE'SEN TANZİM EDİLECEK TAAHHÜTNEME:
(1) .................................................söze başlayarak (2).........................................................
......................(3)....................................................................öğrenimi yapmak üzere gir- diğim öğretim kurumu ile ilgili kanuna, tüzük ve yönetmeliklere öğrenim planına göre öğrenim
yapacağımı (4)................'da müessese ve iştiraklerinde veya (5) .......................................................................'nin
devredeceği Bakanlık, Genel Müdürlük, Özel İdare ve kurumlar ve bunların göstereceği yerlerde tüm çalışma
şartlarına uyarak, tahsilde bulunduğum süre (tatil dahil) kadar mecburi hizmet yapmayı, hesabına okuduğum
kurumda öncelikle görev almayı, aşağıda yazılı hususlarla birlikte şimdiden kabul ve taahhüt ederim.
ÖĞRENİMİM SIRASINDA:
1. Kendi isteğimle öğrenimi bıraktığım,
2. Başka Bakanlıklar ve Kurumlar hesabına geçtiğim veya hesabına okuduğum kurumun izni dışında
öğrenim yerimi ve dalımı değiştirdiğim,
3. Okumakta olduğum okuldan yönetmelikte kabul edilmeyen sıhhi sebeplerle veya başka sebeplerle
ayrıldığım,
4. Kanun, tüzük, yönetmeliklerde ve öğrenim planında yazılı sertifika veya devamsızlığım yahut cezalı
bulunmam sebebiyle giremediğim veya girip de başaramadığım ve diplomamı alamadığım,
5. İlgili Kanun, tüzük, yönetmelik ve öğrenim planında yazılı hususlara riayet etmediğim,
6. Hesabına öğrenim yaptığım kurumun iznini almadan yabancı veya yerli bir müesseseden burs aldığım,
(Karşılıksız burslar hariç)
7. Öğrenim sonu meslek stajını yapmakta olduğum müesseseden; bu çalışmalarımın karşılığında öğrenci
tahsisatından fazla bir ücret aldığım takdirde bursumum tamamen kesilmesini, aldığım ücret öğrenci bursundan
tenzil olduktan sonra geri kalanının adıma tahakkuk ettirilmesini kabul etmediğim takdirde,
(6).............................................nın benim için yapmış olduğu bütün masrafların herbiri için tediye veya
sarf tarihinden itibaren (yıl sonu hesapları dikkate alınmak kaydıyle) tahakkuk ettirilecek % ................. kanuni
faizi vesair ve kanuni ödemelerle birlikte, ilgili kurum veya Hazine emrine hüküm istihsaline hacet kalmaksızın
nakden ve def'aten tediye edeceğimi,
ÖĞRENİMİNİ BİTİRDİKTEN SONRA:
9. Kanun, tüzük, yönetmeliklerle tayin edilmiş müddet içinde vazife talebinde bulunmadığım,
10. Verilen görevi ve ücreti kabul etmediğim veya ihtirazi kayıtla kabulden imtina ettiğim,
11. Tayin edildiğim görevlerde mecburi hizmet süremi doldurmadan mazeretsiz ve izinsiz işimi
bıraktığım,
12. Mecburi hizmet sürem sona ermeden meslekten, memurluktan veya hizmetinde bulunduğum
müesseseden ihraç olunduğum,
13. İşbu tahsil ve mecburi hizmet taahhütümle ilgili olarak çıkmış veya çıkacak olan tüm kanun, tüzük
ve yönetmelik hükümlerine uymadığım ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermediğim,
14. Askere çağırılmam halinde, askerlikte geçirdiğim sürenin mecburi hizmet müddetinden
sayılmayacağını, terhisimden sonra en geç iki ay içinde (7)..................'ne yazı ile müracaat edip vazife
istemediğim,
Takdirde (8)................................................... 'in benim için yapmış olduğu
bütün masrafların % 50 fazlasıyla ve herbiri için tediye veya
1688
sarf tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek %............... Kanuni faiz vesair kanuni ödemelerle birlikte ilgili
kurum veya hazine emrine hüküm ihtihsaline hacet kalmaksızın nakden ve def'aten tediye edeceğimi, ancak
mecburi hizmet sürem dolmadan görevimden ayrıldığım takdirde işbu taahhütname gereğince namıma tahakkuk
ettirilen borcun yekünundan ifa ettiğim mecburi hizmet süresine tekabül eden miktar tenzil olduktan sonra
bakiyesini % 50 fazlası ve %........Kanuni faiz vesair kanuni ödemelerle birlikte hüküm istihsaline hacet
kalmaksızın nakden ve def'aten tediye edeceğimi şimdiden kabul ve taahhüt ederim.
15. Bu taahhütnameden doğacak borç ve hesaplar için (9) ...............'nin kayıt ve defterleri muteber ve
makbul olup; "Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi gereğince esas ve delil olarak kabul edilip
ve başkaca sübut delilleri aranmayacaktır."
16. Bu taahhütnamede yazılı bütün hususlar hakkında doğabilecek uyuşmazlıkların hallinde (10)
........................Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili bulunduklarını şimdiden kabul ve taahhüt ederim.
17. Bu taahhütname ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebligat için açık adresim (11).....................dir.
Adresimdeki değişiklikleri taahhütlü mektupla derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde, yukarıdaki adrese
çıkarılacak - bila tebliğ iade edilse dahi - bütün tebligatı şahsıma yapılmış olarak kabul ve beyan ederim.
Adı, Soyadı; Adres; İmza;
KEFALET SENEDİ:
(I) ............................................................. nam ve hesabına öğrenim yapmak üzere
(2)............................................ tarafımdan (3)......................................................na verilmiş olan
(4)................................................... Noterliğinden tanzim ve tasdik edilmiş (5) ......................................... tarih ve
(6) ..................................................... sayılı taahhütnameyi okuyarak hükümlerini aynen kabul ettiğimizi ve
mezkür taahhütnamenin herhangi bir şartının ihlalinden mes'ul olduğumuzu beyan ederiz.
Taahhüdün ihlali halinde (7)...........................................'nın adı geçen öğrenci için yaptığı bütün masrafların
(8)..........liraya kadar olan kısmını ve ayrıca bunların herbirisi için tediye veya sarf tarihinden itibaren hesap ve
tahakkuk ettirilecek % ..........Kanuni faiz vesair masrafları, mezun olduktan sonra taahhüdün ihlali halinde işbu
kefalet senedi gereğinde namımıza tahakkuk ettirilen borcun yekununden adı geçen öğrencinin ifa ettiği mecburi
hizmet süresine tekabül eden miktar tenzil olduktan sonra yapılan tüm masrafın % 50 fazlası ve % .............
Kanuni faiz vesair masrafları da kabul ederek asıl borçlu ile birlikte müşterek borçlu ve müteselsil kefil
sıfatıyle zamin olduğumuzu her birimiz borcun tamamından müteselsilen mes'ul olmayı ve (9) ......
tarafından yazılı olarak talep edildiği takdirde bu meblağı protesto keşidesine, hüküm istihsaline ve asıl
borçlunun rızasını almaya hacet kalmaksızın nakden ve def'aten ödeyeceğimizi, ödemediğimiz takdirde
talep tarihinden ödeme tarihine kadar da borcumuzun ayrıca %.............Kanuni faize tabi tutulmasını, bize
yapılacak tebligata esas olan bu kefaletnamede yazılı adresimizde vuku bulacak değişikliği (10)
......................'na vaktind e taahhütlü olarak b ildirmediğimiz takdirde aşağıdaki
1688-1/1689
adresimize çıkarılacak - bila tebliğ iade edilse dahi - bütün tebligatı şahsımıza yapılmış olarak kabul ettiğimizi ve
bu taahhütname ile kefaletnameden doğacak ihtilafın hallinde (11)..............Mahkemelerini ve İcra Dairelerinin
selahiyetli olacağını kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.
Kefil
(Veli veya Vasi)
Adı, Soyadı, Adresi Müşterek Borçlu ve
Müteselsil Kefil
Adı, Soyadı, Adresi
18/5/1983 TAR‹H VE 83/6622 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİKLE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHLERİNİ
GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği
Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
Farklı Tarihte
Yürürlü¤e Giren Yürürlüğe
Tarihi Numarası Maddeleri Giriş Tarihi
4.6.1987 87/11895 – 10.7.1987
13.11.1988 88/13525 – 15.12.1988
21.7.1989 89/14356 – 7.9.1989
5.12.1992 92/3835 – 1.9.1992
tarihinden ge-
çerli olmak
üzere
8/1/1993

Cevapla