ASLİ DEVLET MEMURLUĞUNA ATANANLARIN YEMİN MERASİMİ YÖNETMELİĞİ

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

ASLİ DEVLET MEMURLUĞUNA ATANANLARIN YEMİN MERASİMİ YÖNETMELİĞİ

Mesaj gönderen Admin » 24 Eyl 2018, 00:53

1475
ASLİ DEVLET MEMURLUĞUNA ATANANLARIN YEMİN MERASİMİ YÖNETMELİĞİ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/10/1982, No: 8/5483
Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No: 657
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 30/11/1982, No: 17884
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cilt: 22, S. 3043

Amaç ve Kapsam
Madde 1 – Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi tüm kamu kurum ve kuruluşları
ile bunların personelinden, Asli Devlet Memurluğuna atanan personelin, 657 Sayılı Kanunun 2670 sayılı
Kanunla değişik 6 ncı maddesi gereğince yemin etmeleri için kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek yemin,
merasi minin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Özel Hükümler
Madde 2 – Devlet Memurları Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına sadakatla bağlı kalmak
ve kanunları sadakatle uygulamak zorundadırlar. Devlet Memurları bu hususu asli Devlet Memurluğuna
atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimde yapacakları yeminle belirlerler.
Yemin Metni Aşağıdadır:
"Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada ifadesi bulunan Türk
Milliyetciliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını Milletin hizmetinde olarak tarafsız
ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki insani, manevi ve kültürel
değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma; insan haklarına ve Anayasanın temel
ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve
sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin ederim."
Madde 3 – Kurum ve Kuruluşlarda yemin merasiminin yapılacağı gün atamaya yetkili amirler
tarafından tayin ve tesbit edilir.
Madde 4 – Asli Memurluğa atanan personelin tesbit edilen günde yemin merasimine iştirak etmesi
şarttır.
Ancak, hastalık v.s. gibi yetkili amirlerce kabul edilebilecek mücbir sebeplerle yemin merasimine iştirak
edemeyen memurlar tayin edilecek bir günde amirlerinin huzurunda yemin eder.
Yemin Merasimi Usul ve Esasları:
Madde 5 – Yemin edecek memurlar; atamaya yetkili amir veya görevlendireceği bir yetkili tarafından
tesbit edilen günde, toplanarak önce edecekleri yeminin önemi hatırlatılır, yurt sevgileri, milletin kendilerinden
neler beklediği, çalışmada göstermeleri gereken fedakarlıklar tekrar tazelenir.
Madde 6 – Atamaya yetkili amir veya görevlendireceği yetkili, bakanlık ve kuruluşlarda Müsteşar,
Müsteşar Yardımcıları, Ünite Amirleri, İllerde daire amirleri merasimde bulunurlar.
1476
Madde 7 – Yemin edecek memurların mensubu olduğu kurum veya kuruluşun memurları da (Hizmet ve
görevi aksatmayacak şekilde bir kısmı görev başında kalmak suretiyle) merasim yapılacak yerde hazır
bulundurulur.
Madde 8 – Yemin edecek memurlar, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve
Kıyafet Yönetmeliğinde" belirtilen Kılık ve Kıyafetle, temiz ve beyaz örtülü masanın üzerine ve masa
kenarından sarkmayacak şekilde konulan TÜRK BAYRAĞI etrafında sıralanırlar. Bayrak üzerine kesinlikle
hiçbir şey konulmaz.
İstiklal Marşının çalınıp ve söylenmesinden sonra günün anlam ve önemi görevlendirilecek bir üst
yönetici tarafından açıklanır ve yemine başlanır.
Memurlar masanın üzerinde bulunan Bayrağın üzerine ellerini koymak suretiyle yemin ederler.
Madde 9 – Yemin metnini ihtiva eden Yemin Belgesi yemini yapan memur tarafından merasimden
sonra imzalanarak sicil dosyasına konulur.
Yürürlük ve Yürütme
Madde 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 11 – Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.

Cevapla