DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERDE DİPLOMATİK STATÜYÜ, KONSOLOSLUKLARDA KONSOLOSLUK MEMURU STATÜSÜNÜ HAİZ PERSONEL İLE İLGİLİ P

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERDE DİPLOMATİK STATÜYÜ, KONSOLOSLUKLARDA KONSOLOSLUK MEMURU STATÜSÜNÜ HAİZ PERSONEL İLE İLGİLİ P

Mesaj gönderen Admin » 24 Eyl 2018, 00:52

2223
DİPLOMATİK TEMSİLCİLİKLERDE DİPLOMATİK STATÜYÜ, KONSOLOSLUKLARDA KONSOLOSLUK MEMURU
STATÜSÜNÜ HAİZ PERSONEL İLE İLGİLİ PROTOKOL ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.9.1985, No : 85/9898
Dayandığı Kanunun Tarihi : 13.12.1983, No : KHK 189
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 12.2.1986, No : 19017
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi : 25 , S. 1087

Madde 1 – Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatik temsilciliklerinde diplomatik statüyü,
konsolosluklarında konsolosluk memuru statüsünü haiz personelin uymaları gereken protokol esaslarını tesbit
etmek amacıyla düzenlenmiştir.
Madde 2 – Bu Yönetmelik 189 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi uyarınca
hazırlanmıştır.
Madde 3 – Diplomatik statüyü haiz personel, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yabancı ülkedeki
Büyükelçilik, Daimi Temsilcilik veya Temsilciliğine, çeşitli mevzuatla verilen görevlerin yapılması için atanmış
olup, milletlerarası anlaşmalar ve teamül gereğince kabul eden devlet tarafından bu sıfatla tanınmış ve
kendilelerine diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklar verilmiş Dışişleri Bakanlığına mensup Büyükelçi, Daimi
Temsilci, Daimi Temsilci Yardımcısı, Temsilci, Elçi, Maslahatgüzar, Elçi - Müsteşar, Birinci Müsteşar,
Müsteşar, Hukuk Müşaviri, Başkatip, İkinci Katip, Üçüncü Katip, Ataşe ve Ataşe Yardımcıları ile Askeri
Ataşeler, Askeri Ataşe Yardımcıları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup Daimi Temsilci
Yardımcısı,Müşavir, Müşavir Yardımcısı,Ataşe ve Ataşe Yardımcılarıdır.
Madde 4 – Konsolosluk memuru statüsünü haiz personel,Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkonsolosluk ve
Konsolosluklarında, iç mevzuat ve 5 Haziran 1975 tarih ve 7/10222 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmış
Konsolosluk ilişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 5 inci maddesindeki görevleri, gerekli yetki ve
sorumluluklara sahip olarak yapmak üzere, anılan Sözleşme veya ikili anlaşmalara uygun olarak, kabul eden
devlet tarafından bu sıfatla tanınmış ve kendilerine bu görevlerinin yerine getirilmesini kolaylaştıracak
ayrıcalıklar ve bağışıklıklar verilmiş Başkonsolos, Başkonsolos Yardımcısı, Konsolos, Muavin Konsolos,
Konsolosluk Ajanı, Ataşeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına mensup Ataşeler ve Ataşe Yardımcılarıdır.
Madde 5 – Misyon Şefi, diplomatik temsilciliklerin Büyükelçi, Daimi Temsilci, Temsilci, Elçi veya
Maslahatgüzar ünvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisidir.
Madde 6 – Konsolosluk şefi, başkonsoloslukların 1 inci sınıf Başkonsolos veya Başkonsolos,
konsoloslukların Konsolos ve muavin konsoloslukların Muavin Konsolos ünvanını taşıyan en üst yöneticisidir.
Madde 7 – Diplomatik temsilciliklerdeki protokol sırası aşağıda gösterilmiştir.
a) Misyon Şefi (Büyükelçi, Daimi Temsilci, Temsilci, Elçi, Maslahatgüzar).
b) Elçi - Müsteşar veya yoksa misyon şefinin yokluğunda onun yerini alacak en kıdemli meslek memuru,
daimi temsilciliklerde daimi temsilci yardımcısı.
c) Silahlı Kuvvetler Ataşesi veya rütbe ve kıdem sıralarına göre askeri ataşeler.
d) Diğer Müsteşarlar, Müşavirler ve Uzman Müşavirler (4 üncü dereceden yüksek olmak üzere kadro
derecelerine, kadro derecelerinde eşitlik halinde kıdem sıralarına göre).
e) Askeri Ataşe Yardımcıları (Kadro dereceleri 3 ve daha yüksek olanlar).
f) Başkatipler.
2224
g) Askeri Ataşe Yardımcıları, Müşavir Yardımcıları (7 nci dereceden yüksek olmak üzere kadro
derecelerine, kadro derecelerinin aynı olması halinde kıdem sıralarına göre), 6 ncı dereceden yukarı ihtisas
birimi şefi ateşeler.
h) İkinci Katipler.
ı) 7 nci derece Müşavir Yardımcıları (Kendi aralarındaki kıdeme göre).
j) Üçüncü Katipler ve 8 inci ve daha yukarı derecede diğer ataşeler (Kendi aralarındaki kıdeme göre).
k) Diğer Ataşeler (Güvenlik ataşeleri hariç).
l) Ataşe Yardımcıları.
m) İdari Memurlar, Haberleşme Teknisyenleri (Diplomatik statüye sahip olmaları halinde).
n) Askeri Ataşeliklerde görevli astsubaylar.
o) Güvenlik Ataşeleri.
Madde 8 – Bir yabancı ülke Devlet Başkanı nezdinde akredite Misyon Şefi Büyükelçi Türkiye
Cumhuriyetini temsil eder ve bu sıfatla o ülkede diğer Misyon Şefleri de dahil, bütün memurlardan önde gelir.
Ancak, protokol sırasının tayinini gerektiren toplantı ve törenler esas itibariyle diğer bir Misyon Şefi
Büyükelçinin görev alanı içinde ise, o Misyon Şefine öncelik verilir.
Madde 9 – Misyon Şefi Elçiler, Büyükelçilerden sonra, Misyon Şefi olmayan Elçilerden önce gelirler.
Madde 10 – Büyükelçi veya Elçi ünvanını almayan Diplomatik Misyon Şefleri, bu ünvanları taşıyan
Misyon Şefleri ve Maslahatgüzarlardan sonra yer alırlar.
Madde 11 – Sürekli Maslahatgüzar Büyükelçi ise 9 uncu maddeye göre, Elçi veya Elçi - Müsteşar ise 10
uncu maddeye, daha küçük ünvanda ise 14 üncü maddeye göre yer alır.
Madde 12 – Bir temsilcilikte en kıdemli meslek memuru veya en kıdemli Daimi Temsilci Yardımcısı, o
temsilcilik protokol sırasında Misyon Şefi'nden hemen sonra yer alır. Bir temsilcilikte yapılan toplantıya diğer
misyonlardan Büyükelçiler ve Elçiler katılıyorsa, bu memurun yeri kendisinden kıdem bakımından en yakın üst
olandan hemen sonradır.
Madde 13 – Misyon Şefi'nin yokluğunda ona protokol sırasında kendinden hemen sonra gelen memur
Geçici Maslahatgüzar ünvanı ile vekalet eder. Geçici Maslahatgüzar, kendi ünvanını taşıyan diğer misyon
mensuplarından kıdemsiz de olsa onlardan önde gelir.
Madde 14 – Yurtdışında yabancıların katılmasıyla yapılan bir toplantıda merkezden gelmiş Elçi
ünvanını taşıyan görevlilerle diğer Bakanlıkların Genel Müdür Yardımcıları, kendi aralarındaki kıdem sırasına
göre Misyon Şeflerinden ve Geçici Maslahatgüzarlardan sonra, 1 inci meslek memurundan önde gelirler.
Madde 15 – Aynı şehirde görev yapan değişik diplomatik misyonlarda görevli meslek memurları
meslek kıdemlerine göre; 1173 sayılı Kanun çerçevesinde atanmış diğer Bakanlıklardan Müşavirler memuriyet
derecelerine, bunların eşit olması halinde bağlı bulundukları kurumun protokol sırasına göre; diğer Uzman
Müşavirler ise onlardan sonra kendi aralarındaki derece ve kıdem sırasına göre yer alırlar.
Madde 16 – Başkansolosluklardaki protokol sırası aşağıda gösterilmiştir:
a) Konsolosluk Şefi,
b) Başkonsolos Yardımcıları (Aralarındaki kıdeme göre),
c) Diğer Bakanlıklardan Ataşeler (4 üncü dereceden büyük olmak üzere),
d) Konsoloslar,
e) Diğer Bakanlıklardan Ataşeler (7 nci dereceden büyük olmak üzere),
f) Muavin Konsoloslar,
g) Diğer Ataşeler ve Ataşe Yardımcıları.
2225
Madde 17 – Konsolosluklardaki protokol sırası aşağıda gösterilmiştir:
a) Konsolosluk Şefi,
b) Muavin Konsolos,
c) Diğer Bakanlıklardan Ataşeler ve Ataşe Yardımcıları.
Madde 18 – Başkonsolos Yardımcısı bulunmayan Başkonsolosluklar ile Konsolosluklarda kıdem
itibariyle 1 inci meslek memuru Başkonsolosun yokluğunda ona vekalet eder ve protokol sırasında ünvanına
bakılmaksızın hemen ondan sonra yer alır.
Madde 19 – 1 inci sınıf Başkonsoloslar Elçi ve Elçi - Müsteşardan hemen sonra gelirler. Başkonsolosluk
Şefi 1 inci sınıf Başkonsolos ünvanını taşısa da, bağlı olduğu diplomatik misyon şefliğinin bulunduğu şehirde o
misyon şefliğindeki 1 inci meslek memuruna kıyasen meslek bakımından kıdemli olmasına bakılmaksızın,
nezdinde vazife gördüğü ülke protokolu ve diğer yabancı misyonlar nazarında misyon şefliğindeki 1 inci meslek
memurundan sonra gelir.
Madde 20 – Misyon Şefinin vazife gördüğü memlekette başkent dışındaki bir şehirde yapılan
toplantılarda, o şehirde görevli olan ve Birinci Sınıf Başkonsolos ünvanı taşıyan Konsolosluk Şefi, kadroyu alış
esasına göre meslek kıdemi bakımından Büyükelçilikteki 1 inci Meslek Memuruna kıyasen önceliği olmasa bile,
Büyükelçi'den hemen sonra; Başkonsolos veya Konsolos ünvanını taşıyan Konsolosluk Şefi ise 1 inci Meslek
Memuru Elçi - Müsteşar ise ondan sonra, 1 inci Meslek Memuru bu ünvandan küçük bir ünvan taşıyorsa kıdeme
bakılmaksızın ondan önde yer
alır.
Madde 21 – Misyon Şefinin vazife gördüğü memlekette başkent dışındaki bir şehirde yapılan
toplantılara aynı memlekette fakat başka bir şehirde görevli olan bir Konsolosluk Şefi de katıldığı takdirde;
kadroyu alış esasına göre meslek kıdemi bakımından o şehirde görevli olan Konsolosluk Şefine ve
Büyükelçilikteki 1 inci Meslek Memuruna kıyasen önceliği olsa bile, merasimin yapıldığı şehirde görevli
bulunan Konsolosluk Şefinden ve Misyon Şefine refakat eden 1 inci Meslek Memurundan sonra yer alır.
Madde 22 – Yabancılara ve toplantıya misyon dışından katılan devlet memurlarına aynı veya benzer
ünvandaki misyon görevlilerine göre öncelik verilir.
Madde 23 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Cevapla