20 Şubat 2019 Tarihli ve 30691 Sayılı Resmî Gazete

Cevapla
Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

20 Şubat 2019 Tarihli ve 30691 Sayılı Resmî Gazete

Mesaj gönderen Admin » 20 Şub 2019, 09:03

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
–– Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
–– Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 24)
–– Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2019/16)
–– İçme - Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/1, K: 2018/83 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2018 Tarihli ve E: 2018/33, K: 2018/113 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2 ... 190220.pdf

Admin
Site Admin
Makaleler: 2
Mesajlar: 515
Kayıt: 20 Eyl 2018, 01:26

Re: 20 Şubat 2019 Tarihli ve 30691 Sayılı Resmî Gazete

Mesaj gönderen Admin » 20 Şub 2019, 09:04

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:
ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL GEREKSİNİM DEĞERLENDİRMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu ile
Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve bu raporları verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek ve çocuklar ile ilgili özel gereksinim alanlarının belirlenmesine ilişkin ortak bir uygulama alanı geliştirmektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu, Çocuklar
İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu ve bu raporları
verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarını ve özel gereksinimlerle ilgili hususları kapsar.
(2) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
kapsamında bağlanacak gelirler ve aylıklar için (1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna
göre verilecek fark aylığı miktarının belirlenmesine esas sağlık kurulu raporları hariç) istenecek
durum bildirir sağlık kurulu raporları bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesi, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz
T.C.
Resmî Gazete
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı
Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
20 Şubat 2019
ÇARŞAMBA Sayı : 30692
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 8 inci maddesi ve
1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakım veren kişi: Çocuğun velisi veya vasisi ya da bakım ve gözetiminden sorumlu
olarak yetkilendirilmiş gerçek ya da tüzel kişileri,
b) Bireysel etmenler: Bireyin cinsiyeti, yaşı, mizacı, yaşam tarzı, yetiştiriliş şekli, alışkanlıkları, baş etme yetileri gibi özellikleri yanında amaçları, merakları, istekleri gibi öğeleri,
c) Çevresel etmenler: Bireyin yaşamını sürdürdüğü ortam, yapılı çevre gibi fiziksel
öğeler ile yaklaşım, tutum, farkındalık, önyargılar, ailesel ve toplumsal öğeler gibi tüm insani
öğeleri içeren etmenleri,
ç) Çocuk: 18 yaşını doldurmamış bireyi,
d) Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER): Sağlık kurulunca hazırlanan çocuğun özel gereksinimlerini belirten belgeyi,
e) Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu: ÇÖZGER sağlık kurulu tarafından terör, kaza ve yaralanmalar için düzenlenen raporu,
f) Çocuk Özel Gereksinim Alan Kılavuzu: Gelişim geriliğinin ve hastalıklara bağlı doku, organ ve/veya fonksiyon kaybının tanımlandığı Ek-2’de yer alan kılavuzu,
g) ÇÖZGER yetkili hekimi: Çocukların özel gereksinimlerinin değerlendirilmesi için
hizmet içi eğitim aldığını belgelemiş, süreç koordinasyonu için başhekim tarafından yetkilendirilen çocuk sağlığı ve hastalıkları ana dal ya da çocuk sağlığı ve hastalıkları yan dal uzmanını,
ğ) ÇÖZGER sağlık kurulu: İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında,
çocukların özel gereksinimlerinin tespiti ile terör, kaza ve yaralanma durum bildirimine yönelik
başvuruları değerlendirerek karar vermeye yetkilendirilmiş, 6 ncı maddede belirtilen kurulu,
h) Gelişimsel sorunlar: İletişim, sosyal-duygusal, bilişsel, duyu işlevleri, ince-kaba hareketler ve öz bakım gibi gelişim alanlarının bir ya da birden fazlasında gecikme, bozukluk,
hastalık sonucu ile işlev kaybı, yeti yitimi, yaşama katılım kısıtlılığı oluşturan durumları,
ı) Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması (ICD) Kodu: Hastalıkların sınıflandırması
ve hastalık isimlerinin kesin kriterlere göre bir araya getirilmesinden oluşan uluslararası kategorik kodlama sistemini,
i) İşlev kaybı: Bedensel, bilişsel, psikolojik işlevlerin herhangi bir düzeyde kaybını,
j) Kontrol muayenesi: Kurumlarca ilgili mevzuat gereğince verilen hizmetin sürdürülmesini teminen bireyin fonksiyon kaybının yeniden değerlendirilmesi amacıyla istenen
muayeneyi,
k) Kurul: ÇÖZGER sağlık kurulunu,
l) Kurum: ÇÖZGER ve Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir
Sağlık Kurulu Raporu talep eden kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarını,
m) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
n) Özel gereksinim: Çocuğun toplumsal yaşama eşit katılabilmesi için bedensel ya da
gelişimsel işlev kısıtlılığı olmayan bireylerden farklı sağlık, eğitim, rehabilitasyon, cihaz, ortez,
protez, çevresel düzenlemeler ve diğer sosyal ve ekonomik haklara ve hizmetlere gereksiniminin olmasını,
Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
o) Rapor: Ek-1’de yer alan Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunu ve Ek-4’te yer
alan Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunu,
ö) Sistem: Özel gereksinime dair verilerin girildiği, işlendiği ve depolandığı Sağlık Bakanlığı sağlık bilgi sistemini,
p) Toplumsal yaşama katılım kısıtlılığı: Bireyin toplumsal yaşamda nitelikli ve tam olarak yer alamaması, yaşama kabul ve dahil edilmesinde güçlükler yaşaması, mevcut olan işlev
kaybının çevresel etmenlerden etkilenmesi sonucunda, çocuğun etkinlik ve yaşama katılımının
yaşıtlarından daha az nitelik ya da nicelikte olmasını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Gereksinim Değerlendirmesi ve ÇÖZGER Sağlık Kurulunun Teşkili, Çalışma Usulü ve
Yetkilendirilmesi
Gereksinim değerlendirmesi
MADDE 5 – (1) Özel gereksinimi olan çocuklara ilişkin değerlendirme çalışmalarında,
sınıflandırma sistemi olarak Çocuklar İçin İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF-CY) temel alınır.
Kurulun teşkili ve çalışma usulü
MADDE 6 – (1) Birden fazla uzmanlık dalını ilgilendiren gereksinim tespitinde Kurul,
aşağıdaki branşlardan en az dört uzman hekim, Kurul başkanı ve ÇÖZGER yetkili hekimi olmak üzere en az 6 daimi üyeden oluşur.
a) Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ya da yan dal uzmanları,
b) Göz hastalıkları uzmanı,
c) Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı,
ç) Çocuk cerrahisi uzmanı,
d) Çocuk nörolojisi uzmanı,
e) Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı,
f) Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı,
g) Ortopedi ve travmatoloji uzmanı.
(2) Kurul başkanının teklifi ve başhekimin onayı ile diğer branşlardan çocuğun hastalık
durumuna göre kurula ilgili branş uzmanı davet edilebilir. Bu hâlde ilgili branş uzmanı geçici
Kurul üyesi olarak raporu imzalar.
(3) Sağlık kurum ve kuruluşunda çocuk cerrahisi uzmanı bulunmadığı durumlarda yerine genel cerrahi uzmanı, çocuk ruh sağlığı hastalıkları uzmanı bulunmadığı durumlarda yerine
ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk nöroloji uzmanı bulunmadığı durumlarda nöroloji uzmanı Kurula dâhil edilir.
(4) Değerlendirilecek özel gereksinim alanı bu uzmanlık dalları dışında olması hâlinde
ilgili dal uzmanı kurula geçici üye olarak dâhil edilir.
(5) Çocuğu izleyen hekim varsa Kurula dâhil edilir.
(6) Tek bir uzmanlık dalını ilgilendiren özel gereksinim alanı için Kurul, o gereksinim
alanını ilgilendiren branştan en az üç uzman ve ÇÖZGER yetkili hekiminden oluşur. Tek bir
uzmanlık dalını ilgilendiren özel gereksinim alanı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık alanını
ilgilendiriyorsa Kurul en az iki uzman ve ÇÖZGER yetkili hekiminden oluşur.
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 3
(7) Sağlık kurum ve kuruluşunda çocuğu izlemekte olan çocuk hekimi/ilgili uzman hekim varsa, bu hekim rapor için değerlendirmeyi yaparak ÇÖZGER yetkili hekimine yönlendirir.
İzleyen hekim yoksa ÇÖZGER yetkili hekimi değerlendirmeyi yapar.
(8) Kurul, başkan ve tüm üyelerinin katılımıyla toplanır. İhtiyaç hâlinde çocuk Kurulda
görülebilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması hâlinde Kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. ÇÖZGER ve Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu için iki ayrı kurul karar defterleri oluşturulur.
Karara itirazı olan üye, karar defterine muhalefet şerhini gerekçeli olarak yazar ve imza atar.
Karar defterine, kararın oy birliği veya oy çokluğu ile verildiği yazılır ve heyete katılan üyeler
tarafından imzalanır.
(9) Kurulda görüşülen rapor, Kurul üyelerince mutlaka ıslak ve/veya elektronik imza
ile imzalanır. İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüshaları Kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksızın imzalanır.
(10) Kurul başkanı; ikinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında başhekim veya başhekimin görevlendireceği uzman hekim; üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında başhekim veya başhekimin görevlendirdiği eğitim sorumlusudur.
(11) Aynı dalda birden fazla uzman bulunması durumunda her bir uzman belirli zaman
aralıklarında Kurulda görevlendirilir.
Yetkili sağlık kurum ve kuruluşları
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen raporları düzenlemeye yetkili sağlık kurum
ve kuruluşları ile hakem hastaneler Sağlık Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.
(2) Yetkili olmayan sağlık kurum ve kuruluşları ile 6 ncı maddede belirtildiği şekilde
sağlık kurulunu teşkil edemeyen sağlık kurum ve kuruluşlarının verdiği raporlar kurumlarca
değerlendirmeye alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇÖZGER ve Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık
Kurulu Raporunun Düzenlenme Usul ve Esasları
ÇÖZGER düzenlenme usulü
MADDE 8 – (1) ÇÖZGER için;
a) Bakım veren kişi, başvuru dilekçesi ile ÇÖZGER vermeye yetkili olan sağlık kuruluşuna başvurur. Sağlık kuruluşunda çocuğu takip etmekte olan hekim, yoksa ÇÖZGER yetkili
hekimi süreci başlatır.
b) ÇÖZGER yetkili hekimi veya takip eden hekim, aileden çocuğun temel gereksinimleri hakkında bilgi alır. Kendi alanına ilişkin gerekli tetkikleri isteyerek çocuğun özel gereksinimini Ek-2’de yer alan Çocuk Özel Gereksinim Alan Kılavuzu doğrultusunda değerlendirir.
Çocuğun tanısı ve özel gereksinimlerinin farklı uzmanlık dalını/dallarını ilgilendirmesi durumunda, konsültasyon formu düzenleyerek çocuğu ilgili uzmanlara yönlendirir.
c) ÇÖZGER vermeye yetkili sağlık kuruluşunda, çocuk başvuru öncesinde izlenmekte
ise tanısı ve özel gereksinimleri için çocuğu izleyen uzmanlardan görüşleri istenir.
ç) İlgili diğer uzman hekimler tarafından konsültasyon formu, Ek-2’ye uygun olarak
eksiksiz doldurulur. Konsültasyon formuna poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası,
özel gereksinim durumuna ilişkin tanılar, ICD kodları, klinik bulgular, radyolojik tetkikler ve
laboratuvar bilgileri, işlev ve etkinlik kısıtlılıkları ile kendi alanına ilişkin çocuğun özel gereksinimleri ve gerekli olan hizmetler yazılarak imzalanır ve kaşelenir.
Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
d) Ek-1’de yer alan rapor formunun, Ek-2’ye uygun olarak klinik bulgular, radyolojik
tetkikler ve laboratuvar bilgileri, işlev ve etkinlik kısıtlılıkları ve özel gereksinimler ve konsültasyon formunda yer alan bilgiler, özel gereksinim durumuna ilişkin tanılar, var ise ICD
kodlarının eksiksiz doldurulduğu ÇÖZGER yetkili hekimi tarafından kontrol edilir ve eksiklikler tamamlanır.
e) Raporun başvuru yapılan sağlık kuruluşunca düzenlenmesi esastır. Sağlık kuruluşunda rapor düzenleyecek ilgili branş hekiminin bulunmaması veya gerekli tetkiklerin yapılamaması hâllerinde ÇÖZGER yetkili hekimi tarafından konsültasyon formu ile birlikte en yakın
sağlık kuruluşundan konsültasyon ve tetkik hizmetleri alınarak rapor formu tamamlanır. Tamamlanan rapor formları kurula sevk edilir.
f) Kurula gelen bilgi, belge değerlendirilir ve gereği hâlinde çocuk da kurula davet edilerek Ek-3’te yer alan tabloya göre özel gereksinim durumu rapora yazılır. Raporda engel oranı
yazılmaz. Özel gereksinim düzeylerinin engel oranları ile ilgili mevzuatla uyumunda Ek-3’te
yer alan tablo kullanılır.
g) Birden fazla özel gereksinim alanı bulunanların, her bir özel gereksinimin niteliği
ve niceliği Ek-2’de yer alan açıklamalar doğrultusunda raporda belirtilir. Gerektiğinde birden
fazla özel gereksinim alanı işaretlenir. İşaretlenen alanlardan en üst düzeyi özel gereksinim
olarak kabul edilir. Özel gereksinimler birden fazla olduğunda en üst düzeyde olan veya aynı
düzeyde birden fazla olduğunda hepsi birden özel gereksinim formuna işlenir, bunlar arasında
matematiksel işlem sayısal değerler ve formüller ile hesaplanmaz.
ğ) Rapor, sisteme kaydedilir. Sistemden rapor numarası alınmadan düzenlenen raporlar
geçersiz rapor olarak değerlendirilir.
h) Rapor kurum müracaatlarında üç, kişisel müracaatlarda iki nüsha olarak düzenlenir.
Raporun bir nüshası bakım veren kişiye verilir. Kurum müracaatlarında raporun bir nüshası
raporu isteyen kuruma bildirilir. İhtiyaç hâlinde rapor nüshaları başhekimlik onayı ile çoğaltılır.
ı) Talep edilmesi hâlinde çocuğun özel gereksinimi dikkate alınarak çalıştırılamayacağı
işlerin niteliği rapora mutlaka yazılır.
i) Bireylerden engellilik durumu sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanımını gerektirecek nitelikte olanlar ile sadece engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibatlı
otomobil dışında kalan araç ve taşıt kullanabilecek olanların durumu raporun açıklama kısmına
yazılar.
j) 15 yaşını doldurmuş çocuklar için düzenlenecek olan raporda çocuğun fotoğrafının
bulunması zorunludur.
k) Rapor başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde tamamlanır.
Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu
Raporunun düzenlenme usulü
MADDE 9 – (1) İş kazası ve/veya meslek hastalığı dışındaki terör/kaza/yaralanma nedeni ile meydana gelen özel gereksinimlerde Ek-4’te yer alan Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu düzenlenir.
(2) Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu, kurumlar tarafından resmi yazı ile terör/kaza/yaralanmaya ilişkin belgelerle birlikte yetkili
sağlık kuruluşundan talep edilir. Rapor düzenlenmesine ilişkin süreç 8 inci maddeye göre yürütülür.
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5
(3) Bu raporlar Ek-2’ye göre düzenlenir. Raporda, var olan kronik hastalıklara ilişkin
fonksiyon kayıpları belirtilmez. Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporlarında tıbbi tedavi ve rehabilitasyon süreci esnasında süreli, tamamlandıktan sonra sürekli/süreli rapor verilmek üzere fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesi
yapılır.
ÇÖZGER ve Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir
Sağlık Kurulu Raporunun düzenleme esasları
MADDE 10 – (1) Çocukların elde edeceği sosyal haklar, hizmetler veya kazanımlar
raporlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca ayrıca belirlenir. Raporlar, tek başına hakların verilmesi için dayanak teşkil etmez. İlgili mevzuata göre diğer şartların da ayrıca sağlanması zorunludur.
(2) Çocukların özel gereksinimlerini belirleme, sınıflandırma, derecelendirme, belgeleme, uygulama ve diğer süreçlerde sözlü, yazılı, davranış ya da tutum olarak herhangi bir ayrımcılık yapılmaz ve 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile
20/10/2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğe uygun hareket edilir.
(3) Çocuğun tüm bedensel yapı ve işlevi, çevresel ve bireysel etmenleri ile ilgili çocuk,
ailesi veya bakım veren kişilerin görüşleri temel alınarak gereğinde ilgili alanlardaki uzman
hekim, fizyoterapist, ergoterapist, odyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve ilgili meslek personelinin görüş ve katkısı ile aile merkezli bütüncül değerlendirme yapılabilir.
(4) Çocukların özel gereksinimleri, Ek-2’de hastalığın adı yer almasa bile vücut sistemleri üzerinden fonksiyon kayıpları değerlendirilerek belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Raporların Geçerlilik Süresi ve İtiraz
Raporların geçerlilik süresi
MADDE 11 – (1) Rapor sürekli veya süreli olarak düzenlenir, raporda geçerlilik süresi
mutlaka belirtilir.
(2) Çocuğun gereksinim durumunun ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve/veya rehabilitasyon
uygulamaları ile zaman içinde azalma ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği hâllerde süreli rapor düzenlenir.
(3) Çocuğun gereksinim durumunun sabit kalması veya artması söz konusu olan hastalıklar için sürekli rapor düzenlenir.
(4) Çocuğun özel gereksiniminin değişmesi hâlinde bakım veren kişinin talebi ve ilgili
branş hekiminin kurula sevki uygun görmesi üzerine süre aranmaksızın çocuğun özel gereksinimi yeniden değerlendirilir ve yeni rapor düzenlenir.
(5) Kurumların ilgili mevzuatı gereğince, gerekçesi belirtilerek yazılı kontrol muayenesi
talebinde bulunulması durumunda sağlık kuruluşunca yeniden rapor düzenlenir.
(6) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli raporu bulunanlar ile süreli raporu
bulunup rapor süresi devam edenlerin raporları Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları hariç ilgililerin 18 yaşını doldurdukları tarih itibarıyla geçersiz
hâle gelir. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alınan raporlarda 18 yaşını doldurmasına
üç aydan kısa bir süre kalması durumunda, talep üzerine Erişkinler İçin Engellilik DeğerlenSayfa : 6 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
dirmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tekrar rapor verilebilir. Başvuruda bulunanlar için mezkûr Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenecek engelli sağlık kurulu
raporları, ilgililerin 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren geçerli sayılır.
(7) Süreli olarak düzenlenen raporlarda, sürenin bitmesine altı aydan kısa bir süre kalması durumunda, çocuğa bakım veren kişinin talebi üzerine tekrar rapor verilebilir.
Raporlara itiraz
MADDE 12 – (1) Raporlara, bakım veren kişi veya raporu talep eden kurum tarafından
müdürlüğe itiraz edilir. Kişisel rapor itirazları, ilgilisine teslim tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yapılır. Süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirilmez. Kurum itirazları gerekçe belirtilerek yazı ile yapılır. Kurum itirazlarında süre aranmaz.
(2) Rapora itiraz edilmesi hâlinde çocuk müdürlük tarafından yetkili en yakın farklı bir
sağlık kuruluşuna ya da önceki raporu farklı sağlık kuruluşundan alınmış ise sürekli izleminin
yapıldığı sağlık kuruluşuna gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki
kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Rapor sonuçlarının farklı olması ve itirazın devam etmesi hâlinde, müdürlük tarafından en yakın hakem hastaneye yönlendirilir. Hakem hastane tarafından verilen karar kesindir.
(3) İlk veya itiraza istinaden alınan ikinci rapor hakem hastaneden alınmış olsa dahi
hakem hastane raporu olarak kabul edilmez.
(4) Süreli/sürekli verilen raporlar ile ilgili olarak kontrol muayeneleri dışında herhangi
bir sebeple kurum tarafından yeni bir rapor istenmesi durumunda, ilgili kurumun gerekçeli yazısına istinaden müdürlük tarafından, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralara göre işlem yürütülür.
(5) Hakem hastane kararı ile süresinde itiraz edilmeyerek kesinleşen rapor hakkında
aynı gereksinim alanı ile ilgili yeni rapor başvurusu en erken altı ay sonra kabul edilir.
(6) Terör, kaza ve yaralanma nedeniyle verilen, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve/veya rehabilitasyon ile engel oranının değişmeyeceği hakem hastane kararı ile kesinleşen sürekli ibareli
raporlar için yeni rapor başvurusu kabul edilmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Vergi indirimine esas raporlar
MADDE 13 – (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, gelir vergisi indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşları tarafından işverenin bulunduğu yerdeki İl Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise İl Defterdarlığına gönderilen ÇÖZGER esas alınır.
Atıflar
MADDE 14 – (1) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mülga mevzuat hükümlerine çocuk bakımından yapılan atıflar bu Yönetmelik
hükümlerine yapılmış sayılır.
Kazanılmış haklar
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte geçen “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV”
ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri, ilgili mevzuatın uygulanması açısından
ağır engellilik durumunu ifade eder.
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 7
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce engelliler için düzenlenmiş sağlık
kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup, bu oranlar
ile sağlanmış eğitim, sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için süreli raporlarda rapor süresinin bitimine kadar kurumlarca rapor istenemez. Sağlık kurum ve kuruluşları
tarafından 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin
birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin uygulamasında, 1/8/2002 tarihinden önce alınmış sağlık
kurulu raporları ile süresinin bitmesine altı aydan az kalmış sağlık kurulu raporları hariç yeniden
rapor düzenlenemez. İlgilinin 18 yaşını doldurduğu tarihe kadar kurumlarca rapor istenmez ve
sağlık kurum ve kuruluşları tarafından yeniden rapor düzenlenmez.
(3) Ancak bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen;
a) Süreli engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin yeniden sağlık kurum ve kuruluşuna
sevk işlemleri uyarınca düzenlenecek raporlar,
b) Engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin ilgililer veya kurumlarca yapılan itirazlar,
c) Hakkında engelli sağlık kurulu raporu düzenlenen kişi, vasisi veya kurumlarca yapılan yeni rapor başvuruları, kontrol muayeneleri,
bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Elektronik imzalı veri paylaşımı
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğe ilişkin sistem Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulur
ve yürütülür.
(2) Yetkili sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen raporlara ait kayıtlar sistemde tutulur. Bakım veren kişinin yazılı rızası alınarak raporlar sistem üzerinden ilgili kamu
kurumlarınca paylaşılır.
Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu
Raporunun ücreti
MADDE 17 – (1) Çocuklar İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun ücreti ile bu durumların tespitine yönelik işlem bedelleri kurumlarca
karşılanır. Rapora itiraz edilmesi hâlinde rapor ücreti ile bu durumların tespitine yönelik işlem
bedelleri itiraz eden kişi ise kişi tarafından, kurum ise kurum tarafından karşılanır.
Raporların elektronik ortamda düzenlenmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren rapor
vermeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşları raporların elektronik ortamda düzenlenmesine dair
sistemlerini bir yıl içerisinde tamamlar. Elektronik imzalı veri paylaşım sisteminin gerçekleşmesini müteakiben kurumlara yazılı belge düzenleme işlemleri sonlandırılır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Sağlık Bakanı müştereken yürütür.
Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 9
Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 11
Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13
Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15
Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 17
Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19
Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 21
Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23
Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 25
Sayfa : 26 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27
Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 29
Sayfa : 30 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 31
Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 33
Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35
Sayfa : 36 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37
Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39
Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41
Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43
Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45
Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47
Sayfa : 48 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49
Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51
Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53
Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 55
Sayfa : 56 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57
Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59
Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61
Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63
Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65
Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67
Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69
Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71
Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 73
Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 75
Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 77
Sayfa : 78 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79
Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 81
Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83
Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85
Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87
Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89
Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91
Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93
Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95
Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97
Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 99
Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101
Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103
Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 105
Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından:
ERİŞKİNLER İÇİN ENGELLİLİK DEĞERLENDİRMESİ
HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ile Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve bu raporu verebilecek yetkili sağlık kurum ve
kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; engellilerle ilgili derecelendirmelere,
sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu, Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu ve bu raporları verebilecek yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarını ve engellilerle ilgili sınıflandırma ve
ölçütleri kapsar.
(2) 18 yaşını doldurmamış bireylerin engellilik değerlendirilmesi bu Yönetmelik kapsamında yer almaz.
(3) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi sigortalılara bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri, malullük aylıkları ile ölüm sigortasından bağlanacak aylıklar (1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç,
Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre verilecek
fark aylığı miktarının belirlenmesine esas sağlık kurulu raporları hariç) için istenecek durum
bildirir sağlık kurulu raporları bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilemez.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesi, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 8 inci maddesi ve
1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Balthazard formülü: Bireyin engel oranı belirlenirken birden fazla engeli olanlar için
kullanılan hesaplama şeklini,
b) Engelli birey: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından etkilenen bireyi,
c) Engellilik durumu: Bireyin doku, organ ve/veya fonksiyon ve psikiyatri tanısı ve
buna bağlı muhakeme yeteneği kaybından kaynaklı engelliliğini uluslararası yöntemleri temel
alarak belirleyen derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamaları,
ç) Engellilik durum değerlendirmesi: Engelliliğin tespiti amacı ile hastalık şiddeti, organ
veya fonksiyon kaybını içeren değerlendirmeyi,
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107
d) Engellilik Sağlık Kurulu: İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında,
erişkinlerin engellilik tespiti ile terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildirimine yönelik
başvuruları değerlendirerek karar vermeye yetkilendirilmiş ve Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde
belirtilen kurulu,
e) Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu: Engellilik sağlık kurulu tarafından terör, kaza ve yaralanmalar için düzenlenen raporu,
f) Erişkinler İçin Sağlık Kurulu Raporu: Engellilik sağlık kurulu tarafından hazırlanan
kişilerin engel ve sağlık durumlarını belirten belgeyi,
g) Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırılması (ICD) Kodu: Hastalıkların sınıflandırması
ve hastalık isimlerinin kesin kriterlere göre bir araya getirilmesinden oluşan uluslararası kategorik kodlama sistemini,
ğ) Kısmi bağımlı engelli birey: Doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ve/veya psikiyatri
tanısına bağlı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesi gereken fonksiyonel bağımsızlık
ölçeklerine göre günlük yaşam aktivitelerini yardım alarak gerçekleştirebileceğine karar verilen
bireyi,
h) Kontrol muayenesi: Kurumlarca ilgili mevzuat gereğince verilen hizmetin sürdürülmesini teminen bireyin fonksiyon kaybının yeniden değerlendirilmesi amacıyla istenen muayeneyi,
ı) Kurul: Engellilik Sağlık Kurulunu,
i) Kurum: Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ve Erişkinler İçin Terör, Kaza
ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu talep eden kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşları,
j) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
k) Rapor: Sağlık kurulunca hazırlanan, Ek-1’de yer alan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık
Kurulu Raporunu ve Ek-4’te yer alan Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum
Bildirir Sağlık Kurulu Raporunu
l) Sistem: Engelliliğe dair verilerin girildiği, işlendiği ve depolandığı Sağlık Bakanlığı
sağlık bilgi sistemini,
m) Tam bağımlı engelli birey: Engel durumuna göre engel oranı %50 ve üzeri olduğu
tespit edilenlerden doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ve/veya psikiyatri tanısı bağlantılı olarak muhakeme yeteneği değerlendirilmesine göre günlük yaşam aktivitelerini yardım almasına
rağmen kendi başına gerçekleştiremediğine karar verilen bireyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Engellilik Durum Değerlendirmesi, Engellilik Sağlık Kurulunun Teşkili,
Çalışma Usulü ve Yetkilendirilmesi
Engellilik durum değerlendirmesi
MADDE 5 – (1) Engelli bireylere ilişkin değerlendirme çalışmalarında, sınıflandırma
sistemi olarak İşlevsellik Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF) kullanılır.
Kurulunun teşkili ve çalışma usulü
MADDE 6 – (1) Birden fazla uzmanlık dalını ilgilendiren engel durumlarının tespitinde
kurul, kurul başkanı ve aşağıdaki branşlardaki uzman hekimler olmak üzere en az yedi daimi
üyeden oluşur:
a) İç hastalıkları uzmanı,
b) Göz hastalıkları uzmanı,
c) Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı,
Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
ç) Genel cerrahi uzmanı,
d) Nöroloji uzmanı,
e) Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı.
(2) Kurul başkanının teklifi ve başhekimin onayı ile diğer branşlardan erişkinin hastalık
durumuna göre kurula ilgili branş uzmanı davet edilebilir. Bu hâlde ilgili branş uzmanı geçici
kurul üyesi olarak raporu imzalar.
(3) Rapor vermeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşlarında, fizik tedavi ve rehabilitasyon
uzmanı bulunması hâlinde, bu uzmanın kurulda yer alması zorunludur. Bulunmaması durumunda varsa ortopedi ve travmatoloji uzmanı kurula katılır.
(4) Hastanın teşhis ve tedavisinde bizzat görev almış hekim veya hekimler sağlık kuruluna katılır veya görüşünü kurula bildirir.
(5) Tek bir uzmanlık dalını ilgilendiren engel durumlarının tespitinde, ilgili uzmanlık
dalından üç uzman hekimin katılımıyla kurul oluşturulur.
(6) Kurul, başkan ve tüm üyelerinin katılımıyla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşit olması hâlinde kurul başkanının kullandığı oy yönünde karar alınmış sayılır. Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ve Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya
Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu için iki ayrı kurul karar defteri oluşturulur. Karara
itirazı olan üye, karar defterine muhalefet şerhini gerekçeli olarak yazar ve imza atar. Karar
defterine, kararın oy birliği veya oy çokluğu ile verildiği yazılır ve heyete katılan üyeler tarafından imzalanır.
(7) Kurulda görüşülen rapor, kurul üyelerince mutlaka ıslak ve/veya elektronik imza
ile imzalanır. İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüshaları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksızın imzalanır.
(8) Kurul başkanı; ikinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarında başhekim veya başhekimin görevlendireceği uzman hekim; eğitim araştırma hastanelerinde, başhekim veya başhekimin görevlendirdiği eğitim sorumlusu; üniversite hastanelerinde ana bilim dalı başkanıdır.
(9) Aynı dalda birden fazla uzman bulunması durumunda, uzmanlar belirli zaman aralıklarında kurulda görevlendirilir.
Yetkili sağlık kurum ve kuruluşları
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen raporları düzenlemeye yetkili sağlık kurum
ve kuruluşları ile hakem hastaneler Sağlık Bakanlığınca belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.
(2) Yetkili olmayan sağlık kurum ve kuruluşları ile 6 ncı maddede belirtildiği şekilde
sağlık kurulunu teşkil edemeyen sağlık kurum ve kuruluşlarının verdiği raporlar kurumlarca
değerlendirmeye alınmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ve Erişkinler İçin Terör,
Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu
Raporunun Düzenlenme Usul ve Esasları
Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunun düzenleme usulü
MADDE 8 – (1) Engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi için;
a) Birey veya vasisi, başvuru dilekçesi ile rapor vermeye yetkili olan sağlık kuruluşuna
başvurur. Değerlendirme için bireyin ve/veya vasisinin sağlık beyanına uygun olarak ilgili poliklinikler belirlenerek süreç başlatılır.
b) Muayene formuna, poliklinik muayene tarihi ve kayıt numarası yazılır.
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109
c) Engele ilişkin klinik bulgular, ICD kodları, radyolojik tetkikler, laboratuvar bilgileri,
tanı, doku, organ ve/veya fonksiyon kaybı ile engel oranı Ek-2’de yer alan muayene formuna
uygun yazılır, imzalanır ve kaşelenir.
ç) Raporun başvuru yapılan sağlık kuruluşunca düzenlenmesi esastır. Sağlık kuruluşunda rapor düzenleyecek ilgili branş hekiminin bulunmaması veya gerekli tetkiklerin yapılamaması hâllerinde ilgili hekim tarafından konsültasyon formu ile birlikte en yakın sağlık kuruluşundan konsültasyon ve tetkik hizmetleri alınarak muayene formu tamamlanır. Tamamlanan
muayene formları kurula sevk edilir.
d) Kurul, birey bizzat görerek bireyin engellilik durumunu bu Yönetmelikte belirtilen
esaslara göre belirler.
e) Raporun ilgili kısmına bireyin engel grubu belirtilir. Birden fazla engel grubu işaretlenebilir, bu kısım boş bırakılmaz.
f) Raporda yer alan bağımlılık değerlendirmesi alanına “evet” ya da “hayır” ifadesi yazılarak bireyin durumu belirtilir ve bu alan hiç bir suretle boş bırakılamaz. Bu Yönetmelikte
geçen “tam bağımlı engelli birey” ifadesi, ilgili mevzuatın uygulanması açısından ağır engellilik
durumunu ifade eder.
g) Rapor, sisteme kaydedilir. Sistemden rapor numarası alınmadan düzenlenen raporlar
geçersiz rapor olarak kabul edilir.
ğ) Rapor kurum müracaatlarında üç, bireysel müracaatlarda iki nüsha olarak düzenlenir.
Raporun bir nüshası bireye veya vasisine verilir. Kurum müracaatlarında raporun bir nüshası
raporu isteyen kuruma bildirilir. İhtiyaç hâlinde rapor nüshaları başhekimlik onayı ile çoğaltılır.
h) Bireyin engellilik durumu dikkate alınarak çalıştırılamayacağı işlerin niteliği rapora
mutlaka yazılır.
ı) Bireylerden engellilik durumu sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanımını gerektirecek nitelikte olanlar ile sadece engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibatla
taşıt kullanabilecek olanların durumu raporun açıklama kısmına yazılır.
i) Raporda bireyin son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafının bulunması zorunludur.
j) Rapor başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde tamamlanır.
Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu
Raporunun düzenlenme usulü
MADDE 9 – (1) İş kazası ve/veya meslek hastalığı dışındaki terör/kaza/yaralanma nedeni ile meydana gelen fonksiyon kayıplarında Ek-4’te yer alan Erişkinler İçin Terör, Kaza ve
Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu düzenlenir.
(2) Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu, kurumlar tarafından resmi yazı ile terör/kaza/yaralanmaya ilişkin belgelerle birlikte yetkili
sağlık kurum ve kuruluşundan talep edilir. Rapor düzenlenmesine ilişkin süreç bu Yönetmeliğin
8 inci maddesine göre yürütülür.
(3) Bu raporlar Ek-2’de yer alan rapora göre düzenlenir. Raporda, var olan kronik hastalıklara ilişkin fonksiyon kayıpları belirtilmez. Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya
Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporlarında tıbbi tedavi ve rehabilitasyon süreci esnasında
süreli, tamamlandıktan sonra sürekli/süreli rapor verilmek üzere fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesi yapılır.
Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu ve Erişkinler İçin Terör, Kaza ve
Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporunun düzenleme esasları
MADDE 10 – (1) Bireyin elde edeceği sosyal haklar, hizmetler veya kazanımlar raporlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca ayrıca belirlenir. Raporlar, tek başına hakların verilmesi
için dayanak teşkil etmez. İlgili mevzuata göre diğer şartların da ayrıca sağlanması zorunludur.
Sayfa : 110 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
(2) Engel durumunu belirleme, sınıflandırma, derecelendirme, belgeleme, uygulama
ve diğer süreçlerde sözlü, yazılı, davranış ya da tutum olarak herhangi bir ayrımcılık yapılmaz
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 20/10/2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması
Hakkında Yönetmeliğe uygun hareket edilir.
(3) Bireyin engel durumu, sağlık kurulunca Ek-2’de yer alan engel alanları kılavuzunda
bulunan engel oranlarına göre yüzde (%) olarak belirlenerek raporun ilgili bölümünde belirtilir.
(4) Birden fazla hastalığı veya fonksiyon kaybı bulunanların engellilik durumu Ek-2’de
yer alan engel alanları kılavuzu esas alınarak Ek-3’teki Balthazard yöntemi ile hesaplanır. 65
yaş ve üzeri bireylerin engellilik oranına Balthazard formülü ile %10 eklenerek engel oranı
belirlenir.
(5) Bireyin engellilik durumu, Ek-2’de hastalığın adı yer almasa bile, vücut sistemleri
üzerinden fonksiyon kayıpları değerlendirilerek belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Raporların Geçerlilik Süresi ve İtiraz
Raporların geçerlilik süresi
MADDE 11 – (1) Rapor sürekli veya süreli olarak düzenlenir, raporda geçerlilik süresi
mutlaka belirtilir.
(2) Bireyin engel durumunun ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve/veya rehabilitasyon uygulamaları ile zaman içinde azalma ihtimali olduğu ve hastalık bulgularının tam olarak görülemediği hâllerde süreli rapor düzenlenir.
(3) Bireyin engel durumunun sabit kalması veya artması söz konusu olan hastalıklar
için sürekli rapor düzenlenir.
(4) Yeni bir engel durumunun ortaya çıkması veya mevcut engellilik durumunda bir
değişiklik meydana gelmesi hâlinde, bireyin talebi ve ilgili branş hekiminin sağlık kuruluna
sevki uygun görmesi üzerine süre aranmaksızın engellilik durumu yeniden değerlendirilir ve
yeni rapor düzenlenir.
(5) Kurumların ilgili mevzuatları gereğince, gerekçesi belirtilerek yazılı kontrol muayenesi talebinde bulunulması durumunda sağlık kuruluşunca yeniden rapor düzenlenir.
(6) Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 18 yaşını doldurmaları sebebiyle raporları geçersiz hâle gelenler, 18 yaşını doldurdukları
tarihten itibaren üç ay içerisinde yeniden engellilik durumunun tespiti için başvuruda bulunur.
Başvuruda bulunanlar için bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenecek engelli sağlık
kurulu raporları, Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporları
hariç ilgililerin 18 yaşını doldurdukları tarihten itibaren geçerli sayılır.
(7) Süreli olarak düzenlenen raporlarda, sürenin bitmesine altı aydan kısa bir süre kalması durumunda, engelli bireye talebi üzerine tekrar rapor verilebilir.
Raporlara itiraz
MADDE 12 – (1) Raporlara, engelli birey, vasisi veya raporu talep eden kurum tarafından müdürlüğe itiraz edilir. Bireysel rapor itirazları, ilgilisine teslim tarihinden itibaren otuz
gün içerisinde yapılır. Süresinde yapılmayan itirazlar değerlendirilmez. Kurum itirazları gerekçe belirtilerek yazılı olarak yapılır. Kurum itirazlarında süre aranmaz.
(2) Rapora itiraz edilmesi hâlinde birey, müdürlük tarafından yetkili en yakın farklı bir
sağlık kuruluşuna ya da önceki raporu farklı sağlık kuruluşundan alınmış ise sürekli izleminin
yapıldığı sağlık kuruluşuna gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 111
kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Rapor sonuçlarının farklı olması ve itirazın devam etmesi hâlinde, müdürlük tarafından en yakın hakem hastaneye yönlendirilir. Hakem hastane tarafından verilen karar kesindir.
(3) İlk veya itiraza istinaden alınan ikinci rapor hakem hastaneden alınmış olsa dahi
hakem hastane raporu olarak kabul edilmez.
(4) Süreli/sürekli verilen raporlar ile ilgili olarak kontrol muayeneleri dışında herhangi
bir sebeple kurum tarafından yeni bir rapor istenmesi durumunda, ilgili kurumun gerekçeli yazısına istinaden müdürlük tarafından, birinci ve ikinci fıkralara göre işlem yürütülür.
(5) Hakem hastane kararı ile süresinde itiraz edilmeyerek kesinleşen rapor hakkında
aynı gereksinim alanı ile ilgili yeni rapor başvurusu en erken altı ay sonra kabul edilir.
(6) Terör, kaza ve yaralanma nedeniyle verilen, ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve/veya rehabilitasyon ile engel oranının değişmeyeceği hakem hastane kararı ile kesinleşen sürekli ibareli
raporlar için yeni rapor başvurusu kabul edilmez.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Vergi indirimine esas raporlar
MADDE 13 – (1) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, engellilik indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda, raporu düzenleyen sağlık kurum ve kuruluşu
tarafından işverenin bulunduğu yerdeki İl Vergi Dairesi Başkanlığına, Vergi Dairesi olmayan
illerde ise İl Defterdarlığına gönderilen rapor esas alınır.
Atıflar
MADDE 14 – (1) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ve ilgili mülga mevzuat hükümlerine erişkin açısından yapılan atıflar bu Yönetmelik
hükümlerine yapılmış sayılır.
Kazanılmış haklar
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 18 yaş üstü engelliler için düzenlenmiş sürekli ibareli sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış istihdam, eğitim, sosyal
destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için süreli raporlarda rapor süresinin bitimine
kadar kurumlarca rapor istenemez. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin uygulamasında, 1/8/2002 tarihinden önce alınmış sağlık kurulu raporları ile süresinin bitmesine altı
aydan az kalmış sağlık kurulu raporları hariç yeniden rapor düzenlenemez.
(2) Ancak, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen;
a) Süreli engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin yeniden sağlık kurum ve kuruluşlarına
sevk işlemleri uyarınca düzenlenecek raporlar,
b) Engelli sağlık kurulu raporlarına ilişkin ilgililer veya kurumlarca yapılan itirazlar,
c) Hakkında engelli sağlık kurulu raporu düzenlenen kişi, vasisi veya kurumlarca yapılan yeni rapor başvuruları, kontrol muayeneleri,
bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Elektronik imzalı veri paylaşımı
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmeliğe ilişkin sistem Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulur
ve yürütülür.
Sayfa : 112 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
(2) Yetkili sağlık kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen raporlara ait kayıtlar sistemde tutulur. Birey veya vasisinin yazılı rızası alınarak raporlar sistem üzerinden, ilgili kamu
kurumlarınca paylaşılır.
Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu
Raporunun ücreti
MADDE 17 – (1) Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir
Sağlık Kurulu Raporunun ücreti ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri kurumlarca karşılanır. Rapora itiraz edilmesi hâlinde rapor ücreti ile bu durumların tespitine yönelik yapılan işlem bedelleri itiraz eden kişi ise kişi tarafından, kurum ise kurum tarafından
karşılanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 18 – (1) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Raporların elektronik ortamda düzenlenmesi
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren rapor
vermeye yetkili sağlık kurum ve kuruluşları raporların elektronik ortamda düzenlenmesine dair
sistemlerini bir yıl içerisinde tamamlar. Elektronik imzalı veri paylaşım sisteminin gerçekleşmesini müteakiben kurumlara yazılı belge düzenleme işlemleri sonlandırılır.
Birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların engel oranları
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Raporların elektronik ortamda düzenlenmesine dair sistemlerin oluşturulmasına kadar geçen sürede; birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların engel
oranları Ek-2’de yer alan, alan kılavuzunda aksi belirtilmedikçe Balthazard formülü ile toplanarak kişinin engel oranı hesaplanır.
(2) Balthazard formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:
a) Engel oranları ayrı ayrı tespit edilir.
b) Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur.
c) En yüksek oran, engellinin tüm vücut fonksiyonunun tamamını gösteren % 100’den
çıkarılır.
ç) Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen engel oranı ile çarpılır. Çarpımın 100’e
bölünmesinden çıkan rakam en yüksek engel oranına eklenir; böylece, birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı bulunmuş olur.
d) Engel ikiden fazla ise birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı birinci sıraya ve
üçüncü sıradaki engel oranı ise ikinci sıraya alınarak formül tekrarlanır.
(3) Balthazard formülünün uygulanmasına ilişkin olarak Ek-3’te yer alan Balthazard
Hesaplama Tablosu da kullanılabilir.
Yürürlük
MADDE 19 – (1) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve Sağlık Bakanı müştereken yürütür.
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 113
Sayfa : 114 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 115
Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117
Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119
Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121
Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123
Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125
Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127
Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129
Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131
Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133
Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135
Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137
Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139
Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141
Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143
Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145
Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147
Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149
Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151
Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153
Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155
Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157
Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159
Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161
Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163
Sayfa : 164 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 165
Sayfa : 166 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 167
Sayfa : 168 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 169
Sayfa : 170 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 171
Sayfa : 172 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 173
Sayfa : 174 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 175
Sayfa : 176 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177
Sayfa : 178 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 179
Sayfa : 180 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 181
Sayfa : 182 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 183
Sayfa : 184 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 185
Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 187
Sayfa : 188 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 189
Sayfa : 190 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 191
Sayfa : 192 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193
Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 195
Sayfa : 196 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 197
Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 199
Sayfa : 200 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 201
Sayfa : 202 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 203
Sayfa : 204 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 205
Sayfa : 206 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 207
Sayfa : 208 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 209
Sayfa : 210 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 211
Sayfa : 212 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 213
Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 215
Sayfa : 216 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 217
Sayfa : 218 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219
Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221
Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223
Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225
Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227
Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229
Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231
Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233
Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235
Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237
Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239
Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241
Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243
Sayfa : 244 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 245
Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 247
Sayfa : 248 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 249
Sayfa : 250 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 251
Sayfa : 252 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 253
Sayfa : 254 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 255
Sayfa : 256 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 257
Sayfa : 258 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 259
Sayfa : 260 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 261
Sayfa : 262 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 263
Sayfa : 264 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 265
Sayfa : 266 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 267
Sayfa : 268 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 269
Sayfa : 270 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 271
Sayfa : 272 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 273
Sayfa : 274 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 275
Sayfa : 276 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 277
Sayfa : 278 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 279
Sayfa : 280 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 281
Sayfa : 282 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 283
Sayfa : 284 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 285
Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İŞİTME ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yetki ve sorumluluklarına,
yönetim organlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcısını,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Trakya Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; dünyada ve Türkiye’de önemli sağlık sorunu haline
gelen kulak hastalıklarının ve buna bağlı işitme kayıplarının Üniversite içindeki tanı ve tedavi
olanaklarının geliştirilmesi, bunun için gerektiğinde ulusal ve uluslararası klinikler ve diğer
organizasyonlarla işbirliği yapılması, Merkez faaliyetleri yolu ile kulak hastalıkları ve işitme
kayıpları alanındaki bilimsel araştırma faaliyetlerinin arttırılmasını sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kulak hastalıkları ve işitme kayıpları ile ilgili konularda araştırma ve uygulama projeleri planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
Sayfa : 286 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
b) Kulak hastalıkları ve işitme kayıpları tanı ve tedavisi için mevcut sağlık hizmeti olanaklarına ilave sağlık hizmeti sunmak.
c) Kulak hastalıkları ve işitme kayıpları ile ilgili konularda ulusal ya da uluslararası kuruluşlarla bağlantılı olarak araştırma, uygulama ve eğitim projeleri yürütmek.
ç) Kulak hastalıkları ve işitme kayıpları alanını ilgilendiren konularda Üniversite içindeki diğer birimlerde yürütülmekte olan faaliyetlerin geliştirilmesi için işbirliği yapmak, diğer
birimlerle yeni faaliyetlerin işlerlik kazanması için öncülük etmek ve bunların koordinasyonunu
sağlamak.
d) Üniversite ve diğer üniversitelerdeki fakülte, enstitü, meslek yüksekokulu ve merkezlerde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine Merkezin faaliyet alanını ilgilendiren
konularda uygulamalı çalışma olanağı sağlamak, araştırmacılara destek vermek.
e) Kulak hastalıkları ve işitme kayıpları ile ilgili cihaz, malzeme, bilgisayar yazılımı
ve benzeri AR-GE çalışmalarında kalite kontrolü ve üretim planlaması için eğitim, araştırma
ve uygulama projeleri yürütmek.
f) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurtiçinde ve yurtdışında yayınlar yapmak,
yayınları desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.
g) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs,
yaz okulu ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek ve gerektiğinde katılanlara belge vermek.
ğ) Kuruluş amacına uygun yurtiçi ve yurtdışı kuruluşları ile gerçek kişilerin istekleri
üzerine etüt, proje, analiz ve benzer çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.
h) Merkezin kuruluş amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları
yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür
tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Rektörün onayı ile müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdürün görev süresi bittiğinde müdür yardımcılarının görevi
de sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.
Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 287
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.
c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.
ç) Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda, Merkezin kısa ve uzun vadeli çalışma
planlarını hazırlamak ve onay için Yönetim Kuruluna sunmak.
d) Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını, Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Merkezin amaçları doğrultusundaki bilimsel ve idari işleri yürütmek, bütün etkinliklerin gözetim ve denetimini yapmak.
f) Merkezin genel amaçları çerçevesinde teşkil edilen Çalışma Ünitelerinin faaliyetlerini
Yönetim Kurulu adına izlemek, denetlemek ve altı ayda bir Yönetim Kuruluna rapor vermek.
g) Merkezde yürütülen faaliyet ve projelerin planlama, koordinasyon, izleme ve değerlendirme işlerini yürütmek.
ğ) Çalışma ünitelerinde görevlendirilmesi uygun olan akademik ve idari personeli belirlemek.
h) Yönetim Kurulunca verilecek diğer görevleri yapmak.
ı) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilen
toplam 14 üye ve Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir.
(2) Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu en az üç ayda bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste üç defa mazeretsiz
katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik çerçevesinde ve kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin yıllık çalışma programını belirlemek ve gereksinimlerini tespit etmek.
b) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını mevzuata uygun
olarak belirlemek.
c) Yurt içi ve yurt dışı kurum/kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
ç) Merkezin ulusal ve uluslararası stratejisini destekleyici çalışmaları yürütmek, bu faaliyetlerin görünürlüğünü sağlamak ve gerekli hâllerde kurum içi bilgilendirmelerde bulunmak.
d) Merkezin personel ihtiyacını, fiziki eksikliklerini belirlemek ve Rektörlüğe önerilerde
bulunmak.
e) Çalışma üniteleri ile laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturmak.
f) Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimlerinde yer alacak akademik ve idari personeli görevlendirmek ve faaliyetlerini takip etmek.
Sayfa : 288 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten
veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen 7 üye ile Müdürden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü
takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(2) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna
önerilerde bulunmak.
b) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulunmak.
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak.
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer
konularda önerilerde bulunmak.
Çalışma üniteleri
MADDE 13 – (1) Merkezin farklı etkinliklerini yürütmek için Yönetim Kurulu kararı
ile gerektiğinde çalışma üniteleri oluşturulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim
Kurulunca belirlenir.
Laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri
MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu kararı ile Merkezin hedefleri doğrultusunda, etkinlik
alanlarına uygun biçimde, laboratuvar, araştırma ve uygulama birimleri oluşturulabilir. Bunların
çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektörün görevlendireceği personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 289
TEBLİĞLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 24)
MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A) kısmında yer alan “4.YMM KDV İadesi
Tasdik Raporuna Dayalı İadeler” bölüm başlığından sonra gelmek üzere “4.1. Genel Olarak”
bölüm başlığı eklenmiş ve bu bölümden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki bölüm
eklenmiştir.
“4.2. KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması
Aşağıdaki şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerinden
kaynaklanan, Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM
KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri; standart iade talep dilekçesi, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin
aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla KDVİRA sistemi tarafından sorgulanır.
Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından
itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilir.
a) En az 24 dönem (vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için en az 8 dönem) KDV
beyannamesi vermiş olması,
b) Daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,
c) Kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;
- Özel esaslara tabi olmaması,
- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince yapılan değerlendirme ve analizler
sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle
incelemeye sevk edilmemiş olması,
- Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili birimlerince iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,
ç) Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün birinci paragrafının (iv) ayrımı ve üçüncü paragrafı
kapsamında iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması.
KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade yapılmasını müteakip, iade talebinin tamamına yönelik olarak KDVİRA sistemi tarafından üretilen KDV İadesi Kontrol Raporuna
ilişkin kontroller, YMM KDV İadesi Tasdik Raporuna ilişkin kontroller ile vergi dairesince
yapılması gereken diğer kontroller genel usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Mükellefin kalan
iade tutarı bu kontrol ve değerlendirmeler sonucuna göre yerine getirilir.
HİS ve İTUS sahibi mükelleflerin bu uygulamadan yararlanması mümkündür. Ancak
bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna
göre iade edilecek/edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU ve
teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir. HİS, İTUS, ATU ve
teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçilerek aynı iade talebi
için bu uygulamadan faydalanılması da mümkün değildir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini izleyen ay başından itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Sayfa : 290 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Tarım ve Orman Bakanlığından:
GÜNEYDOĞU ANADOLU, DOĞU ANADOLU, DOĞU KARADENİZ VE KONYA
OVASI PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK
YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN
UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2019/16)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz
ve Konya Ovası Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2019-2023 yıllarında Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu,
Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu
maddesi ve 25/12/2018 tarihli ve 502 sayılı Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz
ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine
İlişkin Cumhurbaşkanı Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Anaç koyun ve keçi: Müracaat tarihinde en az 12 aylık (360 gün) yaşta olan dişi koyun ve keçiyi,
b) Anaç sığır: Müracaat tarihi itibarıyla en az 15 aylık (450 gün) yaşta olan dişi sığırı,
c) Aynı yatırım konusu: İnşaat yatırımında ahır veya ağıl yapımı veya bunların tadilatları
aynı hibe konusu olarak değerlendirilecek yatırımları,
ç) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
e) Basit onarım: Ahır ve ağıl yapılarında derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk, dere,
doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisatla ilgili iyileştirmelerle çatı
onarımı ve kiremit aktarılması işlemlerini,
f) Damızlık boğa: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen, tabii tohumlamada
kullanılacak olan erkek büyükbaş hayvanı,
g) Damızlık koç-teke: Teknik ve sağlık şartları Bakanlıkça belirlenen, tabii tohumlamada kullanılacak olan erkek küçükbaş hayvanı,
ğ) DAP: Doğu Anadolu Projesini,
h) DOKAP: Doğu Karadeniz Projesini,
ı) Esaslı onarım: Ahır ve ağıl yapılarında taşıyıcı unsurları etkileyen veya brüt inşaat
alanını değiştiren işlemler ile pencere tabanlarının indirilmesi, kapıya dönüştürülmesi, pencere
ve kapılar gibi unsurların yerlerinin değiştirilmesi veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden projeli tadilat işlemleri,
i) GAP: Güneydoğu Anadolu Projesini,
j) Genel Müdür: Hayvancılık Genel Müdürünü,
k) Genel Müdürlük: Hayvancılık Genel Müdürlüğünü,
l) Hak ediş: İl proje yürütme birimince hazırlanan ve ödemeye esas olacak raporu,
m) Hak ediş icmali: İl proje yürütme birimince hazırlanarak il proje değerlendirme komisyonunca onaylanan ve il müdürlüğünce Genel Müdürlüğe gönderilen icmal cetvelini,
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 291
n) İl müdürlüğü: İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü,
o) İlçe müdürlüğü: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü,
ö) İşletme: Hayvanların barındırıldığı, tutulduğu, bakıldığı veya beslendiği kapalı, açık
veya yarı açık sistem tesis durumundaki yerleri,
p) Karar:  25/12/2018 tarihli ve 502 sayılı Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu
Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararını,
r) KOP: Konya Ovası Projesini,
s) Ön proje: Yapılacak yatırımı kısaca tanıtan ve tadilat yapılacak veya yeniden kurulacak işletmenin ihtiyaçlarını tanımlayan iş ve termin planlarının yanında koordinatları ile birlikte yerleşimi gösteren yerleşim planı ve kayıt sistemlerinden alınacak hayvan varlığını gösterir
projeyi,
ş) Taahhütname: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile yararlanıcının sorumluluklarını düzenleyen taahhütnameyi,
t) Uygulama rehberi: Başvuru formlarının, yatırım projelerinde aranacak idari ve teknik
detayların, izleme ve değerlendirme rapor örneklerinin, konu ile ilgili uygulama birimlerince
tutulacak cetvellerin içinde yer aldığı Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan rehberi,
u) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında yatırımı gerçekleştirmek üzere proje hazırlayıp
başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen gerçek ve tüzel kişileri,
ü) Yatırım projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin araştırmaları yapılmış, yapı elemanlarının ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereçleriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, her türlü ayrıntı ile birlikte kapasite raporunu da içeren
projeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Birimleri ve Görevleri
Uygulama birimleri
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alacak
olan uygulama birimleri şunlardır:
a) İl proje yürütme birimi.
b) İl müdürlüğü.
c) İl proje değerlendirme komisyonu.
ç) Merkez proje değerlendirme komisyonu.
(2) İl proje yürütme biriminin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Valilik oluru ile il müdürlüğü bünyesinde projenin yürütülmesinden sorumlu şube
müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler ile Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve bölge müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, belediyeler, büyükşehir
belediyeleri, il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan inşaat,
elektrik ve makine mühendisleri ve/veya teknikerlerinin katılımıyla en az beş asıl beş yedek
üyeden oluşan il proje yürütme birimi kurulur. Asıl üyelerin görevlerini yerine getiremeyecekleri hallerde bunların yerine, valilik olurunda belirlenen sıraya göre yedek üyeler görev alır.
b) Yatırımın gerçekleştirileceği yerin tespitinin yapılması amacıyla il kadastro müdürlüğü veya Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve bölge müdürlüğünden konu uzmanı bir teknik
eleman, inşaat hak edişlerinin düzenlenmesi amacıyla da Bakanlık ve bağlı kuruluşların il ve
bölge müdürlükleri ile il çevre ve şehircilik müdürlüğü, belediyeler, büyükşehir belediyeleri,
il özel idarelerinden veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bir teknik eleman bu birim
içerisinde görevlendirilir.
c) Yukarıda belirtilen teknik elemanların ilgili kurumlardan temin edilememesi durumunda, yerel kaynaklardan ilgili mevzuat hükümleri kapsamında hizmet alımı yapılarak bu
Tebliğ kapsamındaki denetim ve kontrolörlük işleri, yetki belgesine sahip gerçek ve/veya tüzel
kişilerce de yürütülebilir.
Sayfa : 292 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
ç) Bu konuda yatırımcılardan ücret talep edilemez.
(3) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Valilik oluru ile il tarım ve orman müdürü başkanlığında; konu ile ilgili şube müdürleri olmak üzere en az beş kişiden oluşan il proje değerlendirme komisyonu kurulur. Asıl üyenin
olmaması durumunda yerine vekâlet eden kişi komisyon üyesi olarak görev yapar. Komisyon,
toplam üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği
halinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.
(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar
şunlardır:
a) Genel Müdür oluru ile genel müdür yardımcısı başkanlığında; ilgili daire başkanı ve
konu uzmanı teknik elemanlardan oluşan en az beş üyenin katılımı ile merkez proje değerlendirme komisyonu kurulur. Komisyon başkanının bulunmaması durumunda komisyona ilgili
daire başkanı başkanlık eder.
b) Komisyon, gündem oluşması durumunda ilgili dairenin teklifi üzerine toplam üye
sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının oyu yönünde karar alınmış sayılır.
(5) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il proje değerlendirme komisyonu ve il
proje yürütme biriminin görev süreleri projelerin kontrol sürelerinin bitimine kadar devam
eder.
Uygulama birimlerinin görevleri
MADDE 6 – (1) İl proje yürütme biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında başvuruların; Karar, bu Tebliğ ve uygulama
rehberi hükümleri doğrultusunda incelemesini yaparak hazırladığı raporu il proje değerlendirme
komisyonuna göndermek.
b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerini yatırım konuları ve
destekleri hakkında bilgilendirmek.
c) Uygulama projelerini teknik gereklilikler bakımından incelemek ve uygunluğuna
karar vermek.
ç) Yatırımların uygulamasını kontrol etmek, izlemek ve değerlendirmek.
d) Onaylanan inşaat projelerinde, proje tamamlandığında, onaylanan makine alet ve
ekipman alımı tamamlandığında, onaylanan hayvan alımı başvurularında ise hayvan alımı gerçekleştikten ve hayvanlar işletmeye getirildikten sonra uygulama rehberindeki kriterlere göre
hak ediş düzenleyerek il proje değerlendirme komisyonunun onayına sunmak.
(2) İl proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında il proje yürütme birimi tarafından hazırlanan
raporları, uygulama rehberindeki kriterlere göre incelemek, değerlendirmek, yatırıma uygun
bulunan listeleri onaylayarak sonuç tablolarını hazırlamak ve bunları Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne iletmek.
b) İl proje yürütme biriminin düzenli ve etkin çalışması için her türlü idari ve teknik
desteği sağlamak.
c) Ödemeye uygun bulduğu hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ve proje sorumluları tarafından hazırlanmış ödeme icmal cetvelini incelemek ve onaylamak.
(3) İl müdürlüğünün görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesinin, idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde yürütülmesi ile Karar, bu Tebliğ ve uygulama rehberi kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında tanıtılmasını, uygulatılmasını, sekretaryasını ve
koordinasyonunu sağlamak.
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 293
b) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından onaylanan projeler ile hakedişleri Genel
Müdürlüğe göndermek.
(4) Merkez proje değerlendirme komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yatırımların desteklenmesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerin kontrolü ile bu faaliyetlerin idari, mali, çevresel uygulamalar ve mühendislik uygulamalarıyla uyumlu bir şekilde
yürütülmesine destek vermek.
b) Yatırımların desteklenmesi ile ilgili olarak il müdürlüklerinden gelen onaylı listeleri
ve raporları bütçe imkânlarına göre değerlendirmek suretiyle onaylamak, onayladığı projeleri
asil ve/veya yedek olarak listelemek ve bunları ilgili il müdürlüğüne göndermek.
c) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırlarını belirlemek.
ç) İl müdürlüklerinde bu Tebliğin uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların
çözümünde etkin rol almak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırımlara Yönelik Destekleme Uygulama Esasları
Yatırım konuları, hibe oranları ve uygulama illeri
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına aşağıda belirtilen konular ve oranlarda hibe desteği uygulanır:
a) Projede yer alan inşaat yatırımı konusunda, yatırımın merkez proje değerlendirme
komisyonunca belirlenen üst sınır dahilinde gerçekleşme tutarının % 50’si oranında hibe verilir
ve bu hibe ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağılları
kapsar.
b) Projede yer alan damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenen üst sınır dahilinde hayvan alım tutarının % 50’si oranında
hibe verilir ve bu hibe damızlık boğa, damızlık koç-teke alımını kapsar.
c) Projede yer alan makine alet ve ekipman alımı yatırımı konusunda, merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenen üst sınır dahilinde makine alet ve ekipman alım tutarının
% 50’si oranında hibe verilir ve bu hibe makine alet ve ekipman alımını kapsar.
ç) İnşaat yatırımı, damızlık koç-teke alımı ve makine alet ve ekipman alımı yatırım konusu Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri kapsamındaki illerde uygulanır.
d) Damızlık boğa alımı yatırım konusu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu
Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde suni tohumlama hizmetinin ulaştırılmasında teknik
ve coğrafi koşullara bağlı aksaklık yaşanan yerlerde uygulanır.
Yatırım süresi
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı  tamamlanan işletmeler yararlanır. İnşaat işleri,
başvurusu onaylanıp, uygulama projesi il proje yürütme birimince uygun bulunup yer tespitinin
yapıldığı günden itibaren bir yıl içerisinde, damızlık boğa, koç ve tekelerin ve makine alet ve
ekipmanların satın alınarak işletmeye konulması ise başvurunun onaylanıp yatırımcıya tebliğ
edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanır. İnşaat yatırımının belirlenen sürede tamamlanamaması  halinde il proje değerlendirme komisyonunun görüşü doğrultusunda merkez
proje değerlendirme komisyonunca yatırımcıya, her defasında altı ayı geçmemek üzere iki defa
ek süre verilebilir.
(2) Termin planına göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yatırımını tamamlamayan
veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi il proje değerlendirme komisyonu tarafından iptal edilir ve bu yatırımcılar hibeden yararlandırılmaz.
Desteklemeden yararlanacaklar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibeden; Bakanlık Türkvet veri tabanına ve
Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı  en az 10 en fazla 50 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla
200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli ve başvuru tarihinden en az bir yıl önce bu sistemlerde
kayıt altına alınmış aktif işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler yararlanır.
Sayfa : 294 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
(2) Bakanlık bölgesel farklılıkları dikkate almak kaydıyla bu şartlarda değişiklik yapabilir.
(3) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan aynı yatırım konusundaki hibelerinden daha önce yararlanmış olan yatırımcılar bu Tebliğdeki hibe konuları için
başvuru yapamaz ve yararlanamaz.
Yatırım konuları hakkında genel esaslar
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki esaslar çerçevesinde başvurusu onaylanarak
yeni inşaat yapımı, tadilatı, damızlık boğa, damızlık koç-teke ve makine alet ve ekipman alımını
gerçekleştiren yatırımcılara destekleme ödemesi yapılır.
(2) Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe konusundan bir kez yararlandırılır.
(3) Yatırım tutarı  üst sınırı,  bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilir. Merkez
proje değerlendirme komisyonu, gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı yıl içerisinde değiştirebilir. Değişiklik kararı da aynı usulle il müdürlüklerine bildirilir.
(4) Onaylanan yatırım proje tutarının, belirlenen üst sınırı aşan kısmı, aynî katkı olarak
yatırımcı tarafından karşılanır.
(5) Her bir yatırımcı, yatırım alternatifleri uygulama rehberinde açıklandığı haliyle inşaat, hayvan alımı ve makine alet ve ekipman alımı yatırım konuları için birlikte ya da  ayrı
ayrı  sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Projeden şirket ortağı olarak yararlanan
yatırımcı, şirket ortaklığından ayrılsa dahi aynı konudaki yatırımdan bir daha yararlanamaz.
(6) Yatırımcılar, sübvansiyonlu krediler hariç olmak üzere kredi ve vergi teşviklerinden
yararlanabilirler.
(7) İnşaat yatırımları hakkında uygulanacak genel esaslar şunlardır:
a) Yatırımcı, proje gereğince yapacağı yapı  ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili
mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. İnşaat izni ve yapı
kullanım ruhsatının alınması süreci, termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse, ilgili
birimlerden olumlu görüş veya yatırımcıdan taahhütname alınmak koşulu ile ilgili yatırımcılar
bu bent kapsamı dışında tutulur.
b) Yeni yapılacak ahırlar, DAP ve DOKAP bölgelerinde kapalı veya yarı açık sistem,
GAP ve KOP bölgesinde ise açık veya yarı açık sistem olacaktır. Ağıllarda ise ağıl tipi seçimi
hususunda il müdürlükleri yetkilidir. Ahır/ağılların teknik kriterleri Bakanlıkça belirlenir.
c) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun yeni ahır/ağıl, gübre çukuru ve ekipmanları
zorunlu olmak üzere, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş
yıkama ünitesi inşaatları veya bunlardan herhangi birini ve/veya esaslı onarım inşaatlarını kapsar.
ç) İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme,
istinat duvarı ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmez.
d) İnşaat yatırımları için yapılacak hibe desteği ödemelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından projenin onaylandığı yılda yayınlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.
e) İnşaat yatırımlarında kullanılacak her türlü malzeme/ekipman yeni olacak ve ikinci
el malzeme/ekipman kullanılmayacaktır.
(8) Damızlık boğalar ile koç ve tekeler hakkında uygulanacak genel esaslar şunlardır:
a) Damızlık erkek hayvan alımı yatırımı konusunda, büyükbaş işletmeleri bir baş damızlık boğa, küçükbaş işletmeleri ise mevcut anaç koyun-keçi sayısının %2’sini aşmayacak
miktarda damızlık koç-teke alımı için uygulanacak hibe desteklemesinden faydalandırılır.
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 295
b) Damızlık boğalar ile koç ve tekeler, Bakanlıkça belirlenen teknik şartları ve sağlık
şartlarını taşır.
c) Düzenlenecek fatura veya müstahsil makbuzundaki tutarın Bakanlıkça belirlenen fiyatlardan fazla olması halinde, fazla olan kısım yatırımcı tarafından karşılanır.
ç) Hibe kapsamında satın alınacak erkek materyalin belirlenen teknik ve sağlık şartlarına uygunluğu, il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince hayvanların seçileceği işletmelerde, gerektiği hallerde
de yatırımcıya ait işletmede yapılır.
d) Hibe kapsamında satın alınan damızlık erkek materyalin 2 yıl süre ile satılmayacağına, ahır/ağıl yapımı ve makine alet ve ekipman alımı hibelerinde ise işletmenin 3 yıl boyunca
aktif olacağına dair yatırımcıdan taahhütname alınır. Taahhütname il müdürlüğü ile yatırımcı
arasında imzalanır.
e) Anne ve baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satımlar destekleme kapsamı dışındadır.
f) Damızlık boğa ve koç-teke alımlarında desteklemeye esas birim fiyatlar Bakanlıkça
belirlenir.
(9) Makine alet ve ekipman alımı için;
a) Gübre sıyırıcısı sistemi ve süt sağım makinesi yeni, kullanılmamış, TSE veya CE
belgeli ve projenin kapasitesine uygun olmalıdır. Satın alınacak gübre sıyırıcısı sistemi ve süt
sağım makinesi için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.
b) Makine alet ve ekipmanların birim fiyatı il proje yürütme birimi tarafından piyasa
araştırması yapılarak belirlenir. Hibe hakedişi düzenlemesinde komisyon fiyatı esas alınır.
c) Gübre sıyırıcısı sistemi ve süt sağım makinesinin yeni ahır yapımı veya tadilatı ile
birlikte alınması zorunludur. Bağımsız olarak sadece gübre sıyırıcısı sistemi ve süt sağım makinesi alımı yapılamayacaktır.
(10) Yatırım tamamlanana kadar oluşabilecek sorunlardan yatırımcı sorumludur.
Başvuru yeri, zamanı ve istenecek belgeler
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yatırım yapmak isteyenlerin başvurularında
uyacakları usul ve esaslar şunlardır:
a) İnşaat yatırımı   ve makine alet ve ekipman alımı yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımı  yapacağı  yerdeki il müdürlüğüne; damızlık boğa ve koç-teke alımı  hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar il/ilçe müdürlüklerine, her üç yatırımı da yapmak isteyen yatırımcılar ise il müdürlüğüne başvurur.
b) Başvurular her yıl 1 Ocak-31 Mart arasında alınır. Genel Müdürlük gerekli gördüğü
takdirde merkez proje değerlendirme komisyonu kararı ile başvuru süresini uzatabilir, kısaltabilir ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilir.
(2) Başvurular, yılı için geçerli olup, yatırıma alınamadığı takdirde sonraki yıllar için
yeniden başvuru yapılması gerekir. Geçmiş yıllarda başvurusu onaylanıp yatırımını yapmaktan
vazgeçen yatırımcıların yeniden başvurmaları halinde puanlamada eksi puan verilir.
(3) Yatırımcı ile il müdürlüğü arasında, yatırımcının aynı yatırım konusunda Bakanlık
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini
kabul ettiğine dair taahhütname imzalanır.
(4) İnşaat yatırımları, makine alet ve ekipman alımları  ile damızlık boğa ve koç-teke
alımı başvurularında istenecek belgeler Bakanlıkça belirlenir ve uygulama rehberi ile yayımlanır.
Yatırım başvurularının incelenmesi ve değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Yatırımcı, inşaat ile makine alet ve ekipman alımı ve hayvan alımı
yatırım konuları için ayrı ayrı veya birlikte başvurur.
Sayfa : 296 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
(2) Yapılan başvurular, il proje yürütme birimince incelenir ve rapor olarak il proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. İl proje değerlendirme komisyonunca incelenen başvurulardan uygun olanlar, uygulama rehberinde yayınlanacak olan kriterlere göre puan sıralaması
esas alınarak listelenir ve Genel Müdürlüğe sunulmak üzere il müdürlüğüne gönderilir.
(3) İl yatırım listesi oluşturulurken her ilçeye yatırım yapılmasını sağlamak üzere listede
yer bulamayan ilçelerden en fazla bir yatırımcıya, il proje değerlendirme komisyonu tarafından
ilave puan verilebilir.
(4) Merkez proje değerlendirme komisyonu, il müdürlükleri tarafından gönderilen rapor
ve listeleri bütçe imkanları dahilinde inceler, inşaat yatırımı, damızlık erkek materyal ve makine
alet ve ekipman alımı olarak projeleri onaylar ve onaylanan asil ve yedek listeler, Genel Müdürlük tarafından ilgili il müdürlüğüne gönderilir.
(5) İl müdürlüğü, Genel Müdürlükten gelen asil listelerde yer alan yatırımcılara, uygulama rehberinde yer alan temel kriterlere göre resmi yazı ile tebliğ eder.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hak Edişler
Destekleme hak edişine başvuru ve hak ediş belgelerinin hazırlanması
MADDE 13 – (1) Yatırımcı, tamamlanan yatırımları için dilekçe ile il müdürlüğüne
başvurur.
(2) Hak edişler, il proje yürütme birimince yerinde incelenerek hazırlanır.
(3) Onaylanan inşaat yatırımı projeleri ve makine alet ve ekipman alımları ile birlikte
proje tamamlandığında; onaylanan hayvan alımı başvurularında ise hayvan alımı gerçekleştikten ve hayvanlar işletmeye getirildikten sonra hak ediş düzenlenir.
(4) Hayvan alımları için düzenlenecek hak edişlerde bir ziraat mühendisi (zooteknist)
ve bir veteriner hekimin işletmede yapacağı  tespit sonrasında verilecek raporun esas alınması
zorunludur.
(5) İnşaat hak edişlerinde konu uzmanı en az bir teknik elemanın (mühendis/tekniker)
imzası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatları üzerinden poz numaralarına bağlı olarak gerçekleşen keşif özetlerinin bulunması zorunludur.
Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve destekleme ödemesine esas çalışmalar
MADDE 14 – (1) Hak ediş icmallerinin düzenlenmesi ve hibe ödemesi, damızlık hayvanın teslim edildiği, makine alet ve ekipmanların alınıp montajının yapıldığı ve inşaatın tamamlandığı tarihteki, merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenmiş ve Genel Müdürlük tarafından ilan edilmiş damızlık birim fiyatları üzerinden kapasitelerine göre yapılır.
(2) İl proje yürütme birimince uygulama rehberindeki kriterlere göre hazırlanan hak
edişler il proje değerlendirme komisyonu onayına sunulur.
(3) İl proje değerlendirme komisyonunca ödemeye uygun bulunan hak edişler için uygulama rehberinde yer alan ve proje sorumlularınca hazırlanmış olan ödeme icmal cetveli onaylanır ve il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir.
(4) Proje için öngörülen bütçe miktarını aşmamak şartıyla, gelen icmaller Genel Müdürlükçe değerlendirilerek yatırımcıya ödeme yapılmak üzere bankaya gönderilir.
(5) Projenin tamamlanması  sonucu yatırımcıya  ödenecek hak ediş, yatırımcı tarafından
üçüncü kişilere devredilemez ve temlik konulamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Finansman ve ödemeler
MADDE 15 – (1) Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, Bakanlığın
ilgili bütçesine tahsis edilen ödeneklerden karşılanır.
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 297
(2) Ödemeler Banka aracılığıyla yapılır. Uygulama ile ilgili olarak Bankaya destekleme
tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.
Desteklerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.
(2) Devlet memurları, kamu işçileri ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları hibeden yararlanamaz ve başvuru yapamazlar.
(3) Yatırımcılar, aynı yatırım için Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanamaz, yararlanmış ise Karar
kapsamında yararlanılan destekler, ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.
Denetim, haksız ödemelerin geri alınması ve hak mahrumiyeti
MADDE 17 – (1) Onaylanan yatırımın termin planına uygun olarak yapılıp yapılmadığı
il proje yürütme birimi tarafından denetlenir. Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında inşaat ve makine alet ve ekipman alımı yatırımlarında 3 yıl, damızlık erkek
materyal alımları için 2 yıl olmak üzere yılda en az bir defa il müdürlüklerince işletmeler denetlenir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, uygulama rehberinde belirlenen süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu
yazı ile yatırımcıya bildirilir.
(2) Bu Tebliğde, uygulama rehberinde, genelgelerde ve talimatlarda yer almayan hususlarda taşrada oluşacak problemlerin çözümünde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kalmak
koşulu ile il müdürlükleri yetkilidir.
(3) Destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık
alır.
(4) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar, ödemenin
yapıldığı tarih itibarıyla, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairelerine bildirilir. Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle
yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcıya 5488 sayılı Tarım
Kanununun 23 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 18 – (1) 4/3/2017 tarihli ve 29997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğu
Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki  İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine  İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ
No: 2017/2) yürürlükten kaldırılmıştır.
Tamamlanamayan işlemler
MADDE 19 – (1) 18 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Doğu Anadolu, Güneydoğu
Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/2) hükümlerine
göre başvuruları yapılmış ve sonuçlandırılmamış işlemler bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Sayfa : 298 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Tarım ve Orman Bakanlığından:
İÇME - KULLANMA SUYU HAVZASI KORUMA PLANI HAZIRLANMASINA
DAİR USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, içme - kullanma suyu havzasının özellikleri dikkate
alınarak koruma alanları ve koruma esaslarının belirlenmesine yönelik planlar ile diğer iş ve
işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, içme - kullanma suyu temin edilen veya edilmesi planlanan
su kaynaklarına ilişkin koruma planlarının hazırlanması, onaylanması, yürürlüğe girmesi, değiştirilmesi ve uygulanmasına ilişkin teknik esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 28/10/2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (g) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) İçme - kullanma suyu: Özellikleri 17/2/2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ile belirlenmiş olan ve insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları suları,
c) İçme - kullanma suyu havzası: İçme - kullanma suyu temin edilen veya edilmesi
planlanan yerüstü su kaynaklarının tabii su toplama alanını,
ç) İçme - kullanma suyu havzası koruma planı: İçme - kullanma suyu temin edilen veya
edilmesi planlanan yerüstü ve yeraltı suyu havzalarının korunması, kirlenmesinin önlenmesi,
kirlenmiş ise iyileştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla yapılan ve o
havzaya özel hükümleri tanımlayan planı,
d) İçme - kullanma suyu havzası koruma eylem planı: İçme - kullanma suyu havzası
koruma planında önerilen çevresel yatırımların hangi kurum veya kuruluş tarafından ve hangi
zaman diliminde yapılacağının açıklandığı metni,
e) İçme - kullanma suyu kalite izleme programı: İçme - kullanma suyu kaynağının kalitesinin takip edilebilmesi amacıyla, numune alma noktalarını, numune alma sıklığını, analizi
yapılacak parametreleri ve izleme yapan kurumları içeren programı,
f) İdare: İçme - kullanma suyu havza koruma planını hazırlamak veya hazırlatmakla
sorumlu kurum veya kuruluşu,
g) Kıyı kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki
kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık
ve benzeri alanların doğal sınırını,
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 299
ğ) Kirlilik yükü: Havzada insan veya doğal kaynaklı, her türlü üretim ve/veya tüketim
faaliyetleri sonucu oluşan fiziksel, kimyasal veya bakteriyolojik kirliliğin karıştığı ortamın doğal bileşimini etkileme potansiyelini,
h) Maksimum su kotu: Bir taşkın veya rezervuar işletmesi sırasında erişilen en yüksek
su seviyesini,
ı) Model: Havzanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik sisteminin matematiksel denklemler
yardımıyla basitleştirilmesini ve idealleştirilmesini bilgisayar kullanımı ile sağlayan ve çözümler sunan araçları,
i) Özümleme kapasitesi: Su kütlesinin kirlenmemiş durumuna dönmek için bütün kirleticileri, su ortamındaki canlılara veya suyu tüketen insanlara zarar vermeden alma kapasitesini,
j) Paydaş bilgilendirme toplantısı: İçme - kullanma suyu havzası koruma planının hazırlandığı havzadaki yerleşik halkın, kurum-kuruluşların ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi
ve planlama sürecine ve içme - kullanma suyu havzası koruma planına ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla yapılan toplantıyı,
k) Sentez haritası: Havzanın fiziki özelliklerini, havzada ilgili mevzuat çerçevesinde
korunması gereken alanları, havzanın mevcut arazi kullanımını ve koruma alanlarını gösteren
uygun ölçekli haritaların çakıştırılması sonucu oluşturulan tematik haritayı,
l) Su bütçesi: Bir su yılı içerisinde havzaya giren ve çıkan toplam su dengesini,
m) Yönetmelik: İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliği,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İçme - Kullanma Suyu Havzası Koruma Planlarına İlişkin Usul ve Esaslar
Planlamaya ilişkin genel hususlar
MADDE 5 – (1) İçme - kullanma suyu temin edilen ve edilmesi planlanan su kaynakları
için içme - kullanma suyu havzası koruma planı Bakanlıkça veya Bakanlığın uygun görüşü ve
koordinasyonunda aşağıda belirtilen ilgili idareler tarafından hazırlanır veya hazırlatılır:
a) Büyükşehir belediyelerine içme - kullanma suyu temin edilen yerüstü suyu kaynakları
için koruma planları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idareleri genel müdürlüklerince hazırlanır veya hazırlatılır.
b) Büyükşehir belediyeleri haricindeki yerleşimlere içme - kullanma suyu temin edilen
yerüstü suyu kaynakları için koruma planları Bakanlıkça hazırlanır veya hazırlatılır.
c) Yönetmelik yürürlük tarihinden önce planlama çalışması tamamlanmış, proje ve inşaat aşamasında olan veya inşaatı tamamlanmış olup henüz işletmeye alınmamış yerüstü suyu
kaynakları için koruma planları Bakanlıkça hazırlanır veya hazırlatılır.
ç) Yönetmelik yürürlük tarihinden sonra planlama çalışması başlayan ve onaylanan
yerüstü suyu kaynakları için koruma planları; büyükşehirler için yatırımı yapacak kurum ile
koordineli olarak suyu kullanan büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idareleri tarafından,
büyükşehirler dışında kalan şehirler için yatırımı yapacak kurum tarafından planlama çalışmalarının onaylanmasını müteakip hazırlanır veya hazırlatılır.
d) Aynı yerüstü suyu kaynağından içme - kullanma suyu temin eden birden fazla idare
olması halinde koruma planları, ilgili idarelerce birlikte hazırlanır veya hazırlatılır.
Sayfa : 300 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
e) Mahalli idarelerce kendi belediye sınırları dışındaki bir yerüstü suyu kaynağından
içme - kullanma suyu temin edilmesi halinde koruma planları, içme - kullanma suyunu kullanan
idare tarafından hazırlanır veya hazırlatılır, havza içerisindeki idarelerin görüşü alınır.
(2) İçme - kullanma suyu temin edilen yerüstü suyu kaynakları için içme - kullanma
suyu havzaları koruma planları, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren ilgili idareler tarafından en geç beş yıl içinde hazırlanarak Bakanlığa sunulur.
(3) İçme - kullanma suyu havzası koruma planına ilişkin teknik ve idari şartnameler
Bakanlıktan temin edilecek olan tip şartnameler kullanılarak ilgili idarelerce hazırlanır ve hazırlanan şartnamelere ilişkin Bakanlık uygun görüşü alınır.
(4) İçme - kullanma suyu havzası koruma planları, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddelerde belirtilen hususlar çerçevesinde hazırlanır. Planlama çalışması süresince hazırlanacak
raporların formatı teknik şartname hazırlıkları sırasında belirlenir.
(5) Planlama çalışması süresince hazırlanacak raporlar teknik şartname çerçevesinde
incelenmek üzere Bakanlık görüşüne sunulur.
Havzanın mevcut durumunun tespiti
MADDE 6 – (1) Havzanın konumu ve sınırları tespit edilerek, havzadaki mevcut yerleşimler ve yerleşimlerin nüfusu belirlenir. Yerleşimlerin çevresel ve ulaşım altyapısı, mer’i
plan durumu ile demografik, sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısı analiz edilir.
(2) Havzanın iklim, jeoloji, hidroloji, hidrojeoloji, topoğrafya, toprak özellikleri gibi
fiziksel özellikleri ile ekolojik yapısı belirlenir.
(3) Havzadaki yerleşim, tarım, sanayi, orman, mera, rekreasyon, korunan alanlar ve
benzeri arazi kullanım biçimleri incelenerek mevcut arazi kullanım durumu ortaya konur.
(4) İlgili kurumların havzada daha önce yapmış oldukları araştırma inceleme ve analiz
sonuçları derlenerek çalışmaya entegre edilir.
(5) Havza ve alt havza sınırları, jeolojik ve hidrolojik yapı, toprakların özellikleri, eğim
ve yükseklik, orman alanları, tarım alanları, mera alanları, maden alanları, turizm alanları, koruma alanları, yerleşim ve konut gelişme alanları, sanayi alanları ve serbest bölgeler, idari sınırlar ve altyapı tesisleri gibi havzanın fiziki özelliklerini gösteren uygun ölçekli haritaların 9 uncu
maddede belirtilen hususlar çerçevesinde analizi sonucunda sentez haritası oluşturulur.
Su kalitesinin belirlenmesi ve model çalışmaları
MADDE 7 – (1) Havzada su kalitesi izleme çalışmaları en az bir yıl boyunca yapılır.
Yağışlı ve kurak dönemlerde havzayı temsil edecek şekilde belirlenen istasyonlardan bir yıl
boyunca en az ayda bir defa numune alınması zorunludur. Bu çalışmalar sırasında daha önceden
yapılmış su kalitesi analizleri de kullanılır.
(2) Numune alınacak istasyon sayısı ve numune alım sayısı, teknik şartname hazırlık
çalışmaları sırasında Bakanlıkça veya ilgili İdare tarafından belirlenir.
(3) Numunelerin alınması, korunması ve analizlerinde 21/2/2015 tarihli ve 29274 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları ve Sedimentten Numune Alma
ve Biyolojik Örnekleme Tebliği hükümleri esas alınır.
a) Rezervuardan alınan numuneler, 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 301
Dair Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan her bir parametreye ve 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinin Ek-6’sında yer alan Tablo
9’daki ötrofikasyon kriterlerine göre analiz edilir ve analiz sonuçları mezkûr Yönetmeliklerde
belirtilen kalite kategorilerine göre değerlendirilir.
b) Rezervuarı besleyen yerüstü sularından alınan numuneler Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinin Ek-5’inde yer alan Tablo 2’deki her bir parametreye göre analiz edilir ve analiz
sonuçları mezkûr Yönetmelikte belirtilen kalite kategorilerine ve standartlarına göre değerlendirilir.
c) Kaynak ve kuyulardan alınan numuneler, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki
Yönetmeliğe göre analiz edilir ve analiz sonuçları mezkûr Yönetmelikte belirtilen kalite kategorilerine ve standartlarına göre değerlendirilir.
ç) Dip çamuru numunelerinin analizi teknik şartnamede belirtilecek parametreler esas
alınarak değerlendirilir.
(4) Su analizleri, kimyasal parametrelerin en az %50’sinden akredite olmuş yerli laboratuvarlarda yapılır, numuneler yurtdışına çıkarılamaz.
(5) Havzadaki mevcut noktasal ve yayılı kirletici kaynaklar tespit edilir ve bu kaynaklardan oluşan toplam kirlilik yükünün yıllar içindeki değişiminin tespit edilmesi amacıyla teknik şartnamede belirtilen periyotlar için projeksiyonlar yapılır.
(6) Havzadaki noktasal ve yayılı kaynaklardan oluşan kirlilik yükleri ile numune noktalarının koordinatları ve bu noktalardaki analiz sonuçlarının yer aldığı kirlilik haritaları oluşturulur.
(7) Havzadaki çeşitli kirleticilerin su kalitesine etkisinin belirlenmesi, kirlenme durumunun tespiti, havza koruma alanları ve esaslarının saptanması amacıyla havzanın hidrolojik,
hidrodinamik ve ekolojik açıdan karakteristiğine uygun olarak, havzanın su kalite durumunu
yansıtan ve Bakanlıkça uygun görülen matematiksel bir model kullanılır.
(8) Model vasıtasıyla içme - kullanma suyu kaynağının özümleme kapasitesi, su bütçesinin en düşük olduğu dönem dikkate alınarak hesaplanır.
(9) Su kalitesinin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik çeşitli senaryolar geliştirilir
ve model yardımıyla, öngörülecek değişik senaryoların su kalitesi üzerindeki beklenen etkileri
hesaplanır.
Havza koruma planı, havza koruma eylem planı ve içme - kullanma suyu kalite
izleme programının belirlenmesi
MADDE 8 – (1) Modelden elde edilen neticelere göre havza için koruma alanlarını,
koruma esaslarını ve bunlara ilişkin hükümleri içeren taslak içme - kullanma suyu havza koruma planı oluşturulur.
(2) Havza koruma alanları, havzadaki çevresel baskı ve etkiler, havzanın fiziki, jeolojik,
hidrolojik, ekolojik ve sosyo-ekonomik durumu dikkate alınarak belirlenir. Havza koruma alanları belirlenirken doğal göller için kıyı kenar çizgisi, baraj gölleri için ise maksimum su kotu
esas alınır. Koruma alanlarının koordinatları belirlenerek sentez haritası üzerinde gösterilir.
(3) Belirlenen her bir koruma alanında arazi kullanımı, imar ve yapılaşma, turizm, sanayi, tarım, hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliği, ormancılık, ulaşım gibi konularda yapılabilecek ve yapılamayacak faaliyetleri içerecek şekilde havzanın çevresel, sosyal ve ekonomik
durumunu da dikkate alan koruma esasları belirlenir.
Sayfa : 302 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
(4) İçme - kullanma suyu havza koruma planında tanımlanan tedbirlerin fayda-maliyet
analizleri yapılır ve tedbirlerin finansmanının temin edileceği kurum veya kuruluşlar tespit edilir.
(5) Kısa, orta ve uzun vadede, havzada yapılması öngörülen ağaçlandırma, erozyon
kontrolü, noktasal ve yayılı kirlilik kontrolü, kuşaklama kollektörü, eğitim ve benzeri faaliyetler
ile bu faaliyetleri gerçekleştirecek kurum veya kuruluşlar belirlenerek, havza koruma eylem
planı oluşturulur.
(6) İçme - kullanma suyu temin edilen yerüstü suyu kaynakları kalitesinin takip edilebilmesi amacıyla, numune alma noktalarını, numune alma sıklığını ve analizi yapılacak parametreleri içeren içme - kullanma suyu kalite izleme programı hazırlanır. Su kalite izleme programı hazırlanırken, İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların
Kalitesine Dair Yönetmelik, Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği ve 11/2/2014 tarihli ve 28910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik dikkate alınır.
Coğrafi bilgi sistemi çalışmaları
MADDE 9 – (1) Havzanın sentez haritası, içme - kullanma suyu havzası koruma planı
çalışması çerçevesinde üretilen koruma alanları ve kirlilik haritaları, vektör ve/veya raster formatında uygun yazılımlar kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamına aktarılır.
(2) Coğrafi bilgi sistemi çalışmaları kapsamında hazırlanacak veya kullanılacak verilerin
tümü için standart hale getirilmiş olan veri sözlüğü, katman yapısı ve veri tabanı kullanılır.
Paydaş katılımı, planın onaylanması ve yürürlüğe girmesi
MADDE 10 – (1) İçme - kullanma suyu havzası koruma planının hazırlandığı havzadaki kurum ve kuruluşların, yerleşik halkın ve ilgili paydaşların bilgilendirilmesi ve içme -
kullanma suyu havzası koruma planına ve planlama sürecine ilişkin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla çalışma başlangıcından itibaren bilgilendirme toplantıları yapılır. Bu toplantılar,
Bakanlık veya ilgili idare tarafından belirlenen tarihlerde planlama çalışmasını yapan
kurum/kuruluş veya yüklenici tarafından düzenlenir.
(2) Planlama çalışmasını yapan kurum/kuruluş veya yüklenici, toplantı tarihini, saatini,
yerini ve konusunu belirten bir ilanı yerel bir gazetede toplantı tarihinden en az on gün önce
yayımlatır.
(3) Bilgilendirme toplantılarında belirtilen görüşler de göz önünde bulundurularak Bakanlıkça hazırlanan veya hazırlatılan veya ilgili idarece hazırlanan ve Bakanlığa sunulan taslak
koruma planı, Bakanlıkça ilgili valiliğe/valiliklere iletilir. Havzadaki paydaşların bilgilendirilmesi için ilgili valilik tarafından 30 gün süreyle taslak koruma planı askıya çıkartılır ve ilgili
valilik, idare ve Bakanlık internet sayfasında duyuru yapılır. 30 günlük askı süresi içerisinde
taslak koruma planına ilişkin itirazlar ve görüşler; gerekçesi ve öneriler ile birlikte ilgili valiliğe/valiliklere iletilir. Askı süresi içerisinde iletilen görüş ve öneriler valilik tarafından toplu
bir şekilde Bakanlığa iletilir.
(4) Taslak koruma planı, askı süreci sonunda havzadaki paydaşların görüşleri dikkate
alınarak revize edilir ve revize edilen taslak Bakanlıkça ilgili Bakanlıkların görüşüne de sunulur,
taslak koruma planına ilişkin itiraz, görüş ve önerileri alınır.
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 303
(5) Taslak koruma planının Bakanlıkça hazırlandığı durumlarda, ilgili Bakanlıklardan
gelen ve askı sürecinde iletilen görüş ve öneriler Bakanlıkça değerlendirilerek, koruma planı
nihai hale getirilir.
(6) Taslak koruma planının ilgili idarece hazırlandığı durumlarda, ilgili Bakanlıklardan
gelen ve askı sürecinde iletilen görüş ve öneriler ilgili idare tarafından değerlendirilerek Bakanlığa sunulur, Bakanlık uygun görüşü akabinde koruma planı nihai hale getirilir. Nihai hale
getirilen koruma planı, Tarım ve Orman Bakanı tarafından onaylanır.
(7) Onaylanan koruma planı, Bakanlık veya planlama çalışmasını yürüten ilgili idare
tarafından havzada yer alan illerdeki yerel bir gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.
Plan değişikliği
MADDE 11 – (1) Güncellemeye ihtiyaç duyulması halinde ilgili idarenin teklifi üzerine
Bakanlığın uygun görüşü ile veya Bakanlığın doğrudan yapacağı değerlendirme neticesinde
koruma planları revize edilebilir.
(2) İçme-kullanma suyu havzası koruma planlarının değişikliği, bu Tebliğde belirtilen
koruma planlarının hazırlık ve onaylanması ile ilgili usul ve esaslara tabidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İçme - Kullanma Suyu Havzası Koruma Planının Uygulanmasına İlişkin Esaslar
İçme - kullanma suyu havzası koruma planlarının uygulanması
MADDE 12 – (1) Yürürlükteki içme - kullanma suyu havzası koruma planı, içme -
kullanma suyu havza koruma eylem planı dâhilinde uygulanır.
(2) İçme - kullanma suyu koruma planı; mevcut ve yeni hazırlanacak imar planları ile
çevre düzeni planlarına aynen işlenir.
İçme - kullanma suyu havzası koruma planlarının takibi
MADDE 13 – (1) İçme - kullanma suyu havzası koruma planının yürürlüğe girdiği
havzalardaki uygulamaların takibi içme - kullanma suyunu kullanan idare tarafından yapılır.
(2) Koruma planı yürürlüğe girmiş olan içme - kullanma suyu havzalarında uygulamaların takibine ilişkin içme - kullanma suyunu kullanan idare tarafından en geç altı ayda bir Bakanlığa raporlama yapılır. Havzalarda yapılan denetimlerle ilgili ise Yönetmeliğin 15 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 14 – (1) 30/6/2009 tarihli ve 27274 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Havzalarda Özel Hüküm Belirleme Çalışmalarına İlişkin Usul
ve Esaslar Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
Sayfa : 304 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 305
Sayfa : 306 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 307
Sayfa : 308 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 309
Sayfa : 310 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 311
Sayfa : 312 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 313
Sayfa : 314 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 315
Sayfa : 316 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 317
Sayfa : 318 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 319
Sayfa : 320 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 321
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNI
Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
1493
—— •• ——
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
BİNA İNŞAATI YAPIMI İHALE EDİLECEKTİR
Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanlığından:
1- Türk Kızılayı Sakarya Şube Başkanlığınca Akyazı İlçesi Ömercikler Mah.349 ada 8
parselde Bina İnşaatı yapımı ihalesi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.
2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3- İhaleye ait şartnameler “Yahyalar Mah.Emekçi Sk No:34 Adapazarı/SAKARYA”
adresindeki Sakarya Şube Başkanlığından Denizbank Adapazarı Şubesi TR 29 0013 4000 0067
5220 0000 01 IBAN numaralı hesabına yatırılan 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İhaleye ait idari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden
ulaşılabilecektir.
4- Firmaların ihale zarflarını en geç 12/03/2019 günü saat 15:00’a kadar Sakarya Şube
Başkanlığına vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13/03/2019 günü saat 15:00’de Sakarya
Şube Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır.
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7-Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
1653/1-1
Sayfa : 322 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
ÇAYKUR Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından 5.800.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi
% 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığından
temin edilebilir.
Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Boğaz Mah. Vadi Cad. No: 17 Merkez/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05.03.2019 Salı günü saat 14.00’e kadar ZİHNİDERİN
ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.15’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale Zihniderin Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1613/1-1 —— • —— YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
ÇAYKUR Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Hemşin / RİZE
1 - Müdürlüğümüz tarafından 6 000 000 Kg. Yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi
%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. Bedelle tahsil fişi karşılığından
temin edilebilir.
Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü Hacımehmetli Küme Evleri No. 1 Ortaköy
Mahallesi Hemşin/RİZE
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.03.2019 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Hemşin
Organik Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile
göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif
vermek zorundadır.
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9 - İhale Hemşin Organik Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1572/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 323
YAŞ ÇAY NAKLİYE İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
ÇAYKUR Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Hayrat/TRABZON
1- Müdürlüğümüz tarafından toplam 16.800.000 Kg. yaş çay nakliye hizmet alım işi %20
artar- azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında,
açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin
edilebilir. Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü- Merkez mah. Dere cad. no:11- 61450 Hayrat
/Trabzon
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 07.03.2019 günü saat 14.00’e kadar Hayrat Çay
Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5- Alternatif teklifler kabul edilmez..
6- Kısmi teklif kabul edilmez.
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
olmalıdır.
8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6 sı oranında kesin teminat alınır.
9- İhale Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 529/1-1 —— • —— YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden:
Merkez/RİZE
1- Müdürlüğümüz tarafından 5.000.- Ton yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %
20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında
açık ihale usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fişi karşılığından
temin edilebilir.
Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Taşlıdere Sahilyolu Cad. No:68 Merkez/RİZE
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 05/03/2019 Salı günü saat 14:oo’e kadar Cumhuriyet
Çay Fabrikası Müdürlüğü Taşlıdere Sahilyolu Cad. No:68 Merkez/RİZE adresinde bulunacak
şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün
saat 14:oo’de açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar
kabul edilmez.
5- Alternatif teklifler kabul edilmez.
6- Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek
zorundadır.
7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
8-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme
bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9- İhale Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 587/1-1
Sayfa : 324 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR
TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
Komatsu İş Makinalarında Kullanılmak Üzere 51 Kalem Yedek Parça Alımı Açık İhale
usulü ile ihale edilecektir.
İhale Kayıt Numarası : 2019/66001
1 - İdarenin
a) Adresi : TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü
Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad.
No:206 ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001 Faks: 0286-4163700
c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr
d) İnternet adresi: : www.cli.gov.tr.
2 - İhale konusu malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı : Komatsu İş Makinalarında Kullanılmak Üzere 51 Kalem
Yedek Parça Alımı
b) Teslim yeri : ÇLİ Müdürlüğü Tesellüm Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE
3 - İhalenin
a) İhale Usulü : Açık İhale
b) Yapılacağı yer : ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü - Toplantı Salonu
c) Tarihi ve saati : 06/03/2019 Çarşamba günü saat 14:00
d) Dosya no : 242-KÇLİ/2019-102
4 - İhaleye ait dökümanlar; ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE
adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk
Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800
7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL yatırılması karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. Posta-kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale
doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de
belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını faks olarak veya yazılı olarak idareye, ihale
tarihinden önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla
gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından
veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu
tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul
edilecektir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler 06/03/2019 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar
idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda Geçici Teminat vereceklerdir.
7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü
olmalıdır.
8 - İhalenin Teklif Türü: İdari Şartnamede şekli ve içeriği belirtilen birim fiyat teklif.
9 - İhalenin Sözleşme Türü: Sipariş Mektubu.
10 - İstekliler Tekliflerini;
Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine kalan
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden sipariş mektubu yazılacaktır.
11 - Bu ihalede kalem bazında kısmi teklif verilebilir.
12 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve / veya postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 1588/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 325
ENDOSKOPİK ULTRASONOGRAFİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR
Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden:
1 Kalem Tıbbi Cihaz Alımları (Endoskopik Ultrasonografi Sistemi 1 Adet) alımı işi 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine
dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20 . maddesi
(f) bendi uyarınca yerli ve yabancı isteklilerden tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası : 2019/73241
1-İdarenin
a) Adresi : Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkail/Gaziantep
b) Telefon ve faks numarası : (342)360 12 00- (342)360 17 01
c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Endoskopik Ultrasonografi Sistemi 1 Adet
b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Proje Yürütücüsünün
göstereceği yere
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşme imzalanmasını müteakip 180
(Yüzseksen ) takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu
Şehitkamil/Gaziantep
b) Tarihi ve saati : 28/02/2019 Perşembe günü saat:10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi
madde 7.1’ den görülebilir.
4.2-Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi
madde 7.4’ den görülebilir
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi
madde 7.5’ den görülebilir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan birim teklif bedel İdari Şartnamesi
madde 7.6’ dan görülebilir.
5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Sayfa : 326 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
6-Bu İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 50 TL Türk
Lirası bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası Gaziantep
Üniversite şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırabilirler.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje
Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine elden
teslim edilecektir.
9-İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan ) takvim
günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 1599/1-1
—— • ——
AKARYAKIT TESİSLERİ OTOMASYON SİSTEMİNİN BAKIM, ONARIM VE
RAPORLAMA HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No : 2019/78902
1 - İdarenin:
a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/71319 - 0312 309 13 65
c) Elektronik Posta Adresi : siparissubesi@tcddtasimacilik.gov.tr
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Akaryakıt Tesisleri Otomasyon Sisteminin Bakım,
Onarım ve Raporlama Hizmet Alımı
3 - İhalenin yapılacağı yer : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok
Kontrol Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu (4052 no.lu oda)/
Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi Hipodrom
Caddesi No: 3 Gar-ANKARA/TÜRKİYE
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına
13/03/2019 günü, saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi
Başkanlığı Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez
Veznesinden KDV dâhil 200,-TL bedelle temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir. 1703/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 327
JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT
SAHASI İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR
Kırşehir İl Özel İdaresinden:
1- İHALE KONUSU:
İlimiz Çiçekdağı İlçesi Çopraşık Köyü mevkiinde bulunan ve aşağıda yeri, paftası,
koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular
Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince,
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu
hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.
2- İHALE EDİLECEK SAHA:
2.1-Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Çopraşık Köyü mevkiinde j33a1 paftası içerisinde,
aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 121,09 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası;
2.1.a) Koordinatları;
1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta
Sağa (Y) 636824 636680 636680 637642 637874
Yukarı (X) 4365000 4365485 4365999 4366282 4365000
2.1.b) Muhammen Bedeli: 41.864,55TL (KDV Hariç)
2.1.c) Geçici Teminatı: 1.255,94 TL
3- İHALENİN YERİ VE TARİHİ:
3.1 Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden
250 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin
Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır.
3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: : Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu
3.3. İhalenin Tarih ve saati: 07.03.2019 Perşembe günü saat 09:45 da yapılacaktır.
3.4.İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü
3.5.Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu
3.6.Son Teklif verme saati: 07.03.2019 günü saat 09:45
4- İHALEYE KATILMA BELGELERİ:
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona
sunacaklardır.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası
b) Gerçek kişi istekliler;
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti
Sayfa : 328 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
c) Tüzel Kişi İstekliler;
1 - Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge
2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri
3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış,
onaylı vergi levhası
4- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan
kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi
5- Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca
imzalanmış ortaklık sözleşmesi
6- Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C.
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir.
7- Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul
edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi
8- İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair
makbuz veya banka teminat mektubu.
9- Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu
10- Vergi borcu yoktur yazısı
11- 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı
taahhütname.
12- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli
suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı
zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.
13- İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır.
14-İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde
kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dâhil peşin olarak ödenecektir.
15- İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU ( Jeoloji Mühendisi )
Tel: 0 386 213 10 16 ( Dahili:1411 ) 1656/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 329
Sayfa : 330 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 331
Sayfa : 332 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 333
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Sağlık Bakanlığından:
1706/1-1
Sayfa : 334 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Sağlık Bakanlığından:
1707/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 335
Sağlık Bakanlığından:
1708/1-1
Sayfa : 336 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Sağlık Bakanlığından:
1709/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 337
Sağlık Bakanlığından:
1710/1-1
Sayfa : 338 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Sağlık Bakanlığından:
1711/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 339
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/1/1-1
Sayfa : 340 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/2/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 341
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/3/1-1
Sayfa : 342 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/4/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 343
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/5/1-1
Sayfa : 344 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/6/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 345
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/7/1-1
Sayfa : 346 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/8/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 347
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/9/1-1
Sayfa : 348 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/10/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 349
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/11/1-1
Sayfa : 350 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/12/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 351
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/13/1-1
Sayfa : 352 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/14/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 353
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/15/1-1
Sayfa : 354 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/16/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 355
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/17/1-1
Sayfa : 356 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/18/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 357
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/19/1-1
Sayfa : 358 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/20/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 359
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/21/1-1
Sayfa : 360 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/22/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 361
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/23/1-1
Sayfa : 362 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/24/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 363
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
1702/25/1-1
Sayfa : 364 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:
1549/1-1
—— • ——
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI
19 Şubat 2019 tarih ve 30691 Sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında belirtilen Gölhisar
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun ismi sehven Gölhisar Uygulamalı Bilimler Meslek
Yüksekokulu olarak yazıldığından, Gölhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak
düzeltilmiştir.
1712/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 365
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIMI İLANI
KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu
bünyesine Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacaktır.
Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları
Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine)
yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
Müracaatların Başlama Tarihi : 20.02.2019
Son Müracaat Tarihi : 07.03.2019
Ön Değerlendirme Tarihi : 12.03.2019
Sınav Tarihi : 15.03.2019
Değerlendirme Tarihi : 20.03.2019
Birim Bölüm/Alan
Kadro
Sayısı Unvanı Şartları
Mühendislik
Fakültesi
Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü
1
Arş.
Gör.
Bilgisayar Mühendisliği Lisans
mezunu olmak. Elektrik-Bilgisayar
Mühendisliği alanında Tezli
Yüksek Lisans yapıyor olmak.
ALES'den en az 70, YDS'den en
az 50 almış olmak.
İnşaat Mühendisliği
Bölümü
1
Arş.
Gör.
İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu
olmak. İnşaat Mühendisliği Ana
Bilim Dalında Tezli Yüksek
Lisans yapıyor olmak. ALES'den
en az 70, YDS'den en az 50 almış
olmak.
Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi
Mimarlık Bölümü 1
Arş.
Gör.
Mimarlık Lisans mezunu olmak.
Mimarlık Ana Bilim Dalında
Tezli Yüksek Lisans yapıyor
olmak. ALES'den en az 70,
YDS'den en az 50 almış olmak.
Sayfa : 366 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Sosyal ve Beşeri
Bilimler Fakültesi
İletişim Tasarımı ve
Yönetimi Bölümü
1
Arş.
Gör.
İletişim Tasarımı Lisans mezunu
olmak. Aynı alanda veya Grafik
Tasarımı Ana Bilim Dalında
Tezli Yüksek Lisans yapıyor
olmak. ALES'den en az 70,
YDS'den en az 50 almış olmak.
Sosyoloji Bölümü 1
Arş.
Gör.
Sosyoloji Lisans mezunu olmak.
Sosyoloji Ana Bilim Dalında
Tezli Yüksek Lisans yapmış
olmak. ALES'den en az 70,
YDS'den en az 50 almış olmak.
Ticaret ve Sanayi
Meslek
Yüksekokulu
Dış Ticaret Bölümü
Dış Ticaret Programı
1
Öğr.
Gör.
İşletme Lisans mezunu olmak.
Yönetim ve Organizasyon alanında
Tezli Yüksek Lisans yapmış
olmak. ALES'den en az 70 almış
olmak.
Elektronik ve
Otomasyon Bölümü
Mekatronik Programı
1
Öğr.
Gör.
Bilgisayar Mühendisliği Lisans
mezunu olmak. Elektrik-Bilgisayar
Mühendisliği Ana Bilim Dalında
Tezli Yüksek Lisans yapmış
olmak. ALES'den en az 70 almış
olmak.
Elektronik ve
Otomasyon Bölümü
Mekatronik Programı
1
Öğr.
Gör.
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
Lisans mezunu olmak. Elektronik
- Haberleşme Mühendisliği Ana
Bilim Dalında Tezli Yüksek
Lisans yapmış olmak. ALES'den
en az 70 almış olmak.
Elektronik ve
Otomasyon Bölümü
Mekatronik Programı
1
Öğr.
Gör.
Makine Mühendisliği Lisans
mezunu olmak. Alanında Tezli
Yüksek Lisans yapmış olmak.
ALES'den en az 70 almış olmak.
Elektronik ve
Otomasyon Bölümü
Mekatronik Programı
1
Öğr.
Gör.
Makine Mühendisliği Lisans
mezunu olmak. Makine
Mühendisliği Ana Bilim Dalında
Tezli Yüksek Lisans yapmış
olmak. ALES'den en az 70 almış
olmak.
Duyurulur. 1604/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 367
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONEL
ALIMI SINAV DUYURUSU
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 25 Mart - 5 Nisan 2019 tarihleri arasında
15 (on beş) adet yönetim görevlisi, 9 (dokuz) adet mühendis olmak üzere toplam 24 (yirmi dört)
kadro için giriş sınavı yapılacaktır.
I) SINAVA KATILABİLME ŞARTLARI
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinde yazılı genel şartları taşımak,
b) (V) inci maddede yer alan tabloda belirtilen lisans ve ön lisans programları ile YÖK
tarafından bu programlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğrenim kurumu
mezunu olmak ve belirtilen özel şartları son başvuru tarihi olan 04/03/2019 itibarıyla taşımak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış (B) grubu kadrolar için yapılan
Kamu Personel Seçme Sınavından, (V) inci maddede belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan
almış olmak kaydıyla, giriş sınav duyurusunda yer alan usulle belirlenen sayıda aday arasına
girmiş olmak,
ç) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi
bir kadro veya pozisyona yerleştirilmemiş olmak.
II) BAŞVURU TARİHLERİ
Giriş sınavı başvuru tarihleri: 25 Şubat - 4 Mart 2019
III) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Giriş sınavına başvuru;
Son başvuru tarihi olan 4 Mart 2019 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar
http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir
şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, fotoğrafları ile ön ve
arka tarafı yer alacak şekilde mezuniyet belgelerini (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların
ayrıca diploma denklik belgesini) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna eklemeleri
zorunludur.
EPDK http://www.epdk.org.tr internet adresinde yayımlanan "Başvuru Formu"
doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara
uygun olmayan başvurular ile Kuruma elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular
kabul edilmeyecektir.
(V) inci maddede yer alan kontenjanların 5 (beş) katı aday sınava çağrılacaktır. Aranılan
nitelikleri taşıyan adaylardan, ilanda belirtilen her bir kontenjana ait KPSS puan türünden en
yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır. Bu şekilde belirlenen sayıda
aday tutanakla tespit edilecek ve giriş sınavına katılma hakkını elde edecektir. Her bir kontenjana
ait KPSS puan türü itibarıyla, en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip diğer adaylar da giriş
sınavına çağrılacaktır.
IV) SINAVA GİRİŞTE KİMLİK İBRAZI
Giriş Sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi http://www.epdk.org.tr Kurum
internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Sınavda, kimlik
tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı kimlik
belgesi bulundurulması zorunludur. Bu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.
Sayfa : 368 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
V) ÖĞRENİM DALLARI VE KONTENJANLAR
Giriş sınavı yapılacak 15 (on beş) adet yönetim görevlisi ve 9 (dokuz) adet mühendis
kadrosunun öğrenim dalları itibarıyla dağılımı, KPSS puan türleri, asgari puan, kontenjanlar ve
sınava çağrılacak aday sayıları aşağıdaki şekildedir:
Unvan Öğrenim Dalları
KPSS
Puan
Türü
Asgari
Puan Kontenjan
Sınava
Çağrılacak
Aday
Sayısı
Yönetim
Görevlisi
Muhasebe, Bilgisayar Destekli
Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe,
Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi
Uygulama, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları, Büro Hizmetleri ve
Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi,
Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro
Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve
Yönetimi, İnsan Kaynakları, İnsan
Kaynakları Yönetimi, Personel,
Personel Yönetimi, Maliye, İşletme,
İşletme Yönetimi, Genel İşletme,
İşletme-Muhasebe, İşletmecilik,
Banka ve Sigorta Yönetimi,
Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık,
Sigortacılık, Finans ve Muhasebe,
Finans önlisans programlarının
birinden mezun olmak.
KPSSP93 75 15 75
Mühendis
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar
Bilimi ve Mühendisliği/Bilgisayar
Bilimleri Mühendisliği/ Bilgisayar
Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar
ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım
Mühendisliği
KPSSP3 75 6 30
Mühendis
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,
Harita Mühendisliği, Geomatik
Mühendisliği
KPSSP3 75 2 10
Mühendis
Makine Mühendisliği, Mekatronik
Mühendisliği
KPSSP3 75 1 5
TOPLAM 24 120
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 369
VI) GİRİŞ SINAVININ YERİ VE ŞEKLİ
Giriş Sınavı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İşçi Blokları mahallesi, Muhsin
Yazıcıoğlu caddesi, No: 51/C Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA) adresinde sözlü olarak
yapılacaktır.
VII) ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Giriş Sınavında adaylar;
a) Genel yetenek ve genel kültür,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Davranış ve tepkilerinin memuriyete uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, Komisyon tarafından yukarıdaki bentlerde
yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilecek ve verilen puanlar ayrı
ayrı tutanağa geçirilecektir. Bunun dışında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacaktır. Sözlü
sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
VIII) SINAV SONUÇLARI VE SONUÇLARA İTİRAZ
Adayların giriş sınavı başarı puanları, sözlü sınavda yetmiş puan almış olmaları kaydıyla
KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalamasının alınması suretiyle belirlenecektir.
Başarılı olmak için gerekli olan puanı almış olmak kaydıyla başarı sıralaması puan sıralamasına
göre yapılacaktır. Sınav notunun eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada
üstte yer alacaktır. Giriş sınavından yetmiş veya daha fazla puan almış olmak kaydıyla duyuruda
belirtilen kadro sayısının (kontenjanın) yarısını geçmeyecek kadar yedek aday listesi
belirlenecektir.
Giriş sınavı sonuçları Kurum http://www.epdk.org.tr internet adresinde ilan edilecektir.
Ayrıca, sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazanan adaylara, sınav sonucu yazılı
olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi iş günü içinde yazılı olarak itiraz
edilebilecektir. İtirazlar bu sürenin bitiminden itibaren en fazla on iş günü içinde incelenerek
karara bağlanacaktır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. İtirazların değerlendirilmesi
üzerine verilen kararlar kesindir. İtiraz süresi içinde Kuruma ulaşmayan dilekçeler dikkate
alınmayacaktır.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurum http://www.epdk.org.tr
internet adresinden yapılacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Adres: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu
Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA)
Tlf : 0(312) 201 40 00
İlan olunur. 1641/1-1
Sayfa : 370 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 371
Sayfa : 372 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 373
Sayfa : 374 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 375
Sayfa : 376 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 377
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
1602/1-1
Sayfa : 378 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:
1603/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 379
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Sayfa : 380 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
1614/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 381
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Sayfa : 382 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
1615/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 383
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Sayfa : 384 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
1616/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 385
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Sayfa : 386 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
1617/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 387
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Sayfa : 388 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
1618/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 389
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Sayfa : 390 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
1619/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 391
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Sayfa : 392 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
1620/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 393
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Sayfa : 394 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
1495/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 395
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
1496/1-1
Sayfa : 396 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 397
1497/1-1
Sayfa : 398 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
1498/1-1
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 399
Sayfa : 400 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 401
Sayfa : 402 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 403
Sayfa : 404 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 405
Sayfa : 406 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 407
Sayfa : 408 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 409
Sayfa : 410 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
20 Şubat 2019 – Sayı : 30692 RESMÎ GAZETE Sayfa : 411
Sayfa : 412 RESMÎ GAZETE 20 Şubat 2019 – Sayı : 30692
Sayfa
1
107
286
290
291
299
305
312
321
321
333
399
İ Ç İ N D E K İ L E R
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
–– Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik
–– Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ (Seri No: 24)
–– Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası
Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine
İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2019/16)
–– İçme - Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve
Esaslar Tebliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 11/7/2018 Tarihli ve E: 2018/1, K: 2018/83 Sayılı
Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 20/12/2018 Tarihli ve E: 2018/33, K: 2018/113 Sayılı
Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
D U Y U R U
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,
Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

Cevapla