Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/8714 E. , 2017/3790 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 64663
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/8714 E. , 2017/3790 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2016/8714 E. , 2017/3790 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacılardan ... vekili ve davalılar tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Kadastro çalışmaları sırasında ..... ili, ... ilçesi, .... köyü 102 ada 6 parsel sayılı 8766 m² yüzölçümündeki taşınmaz, tarla niteliğiyle belgesizden kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle ... ve arkadaşları adına tesbit edilmiştir.
Davacı ..., 06/12/2012 tarihli dilekçesi ile taşınmazın müstakilen kendisine ait olduğu ve diğer davalıların hakkının bulunmadığı iddiasıyla dava açmıştır.
Birleşen davacı Hazine vekili, aynı tarihli dilekçesiyle, davalıların zilyetliğinin oluşmadığını, taşınmazın çalılık ve fundalıktan açma, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olduğunu ileri sürerek tespitin iptali ile taşınmazın Hazine adına tapuya kayıt ve tescilini talep ve dava etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucu, ...'un davasının reddine, Hazinenin davasının kabulü ile 106 ada 2 sayılı parselin tespitinin iptaline, orman vasfıyla Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm davacı ... vekili ve davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kadastro tesbitine itiraza ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce 06/03/1987 tarihinde ilân edilerek 06/09/1987 tarihinde kesinleşen 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması bulunmaktadır.

İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, uzman bilirkişi raporlarına göre; çekişmeli taşınmazın resmi belge niteliğindeki 1948 ve 1985 tarihli hava fotoğraflarında ve halen makilik karakterde, % 35-40 eğimli orman sayılan yerlerden olduğu, tarım arazisi vasfını taşımadığı, davalılar yararına 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. ve 17. maddesinde yazılı imar ihya ve kazandırıcı zamanaşımı zilyedliği yolu ile taşınmaz edinme koşullarının gerçekleşmediği belirlenerek yazılı şekilde karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır.
Ancak; davanın 102 ada 6 parsel sayılı taşınmaz hakkında açıldığı, keşif ve incelemelerin bu taşınmaz üzerinden yapıldığı halde, hüküm yerinde maddi hata sonucu "106 ada 2 parsel" yazılmış olması doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi, hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür. Bu sebeple, hükmün 2. bendinde yazılı "106 ada 2 parsel" yerine “102 ada 6 parsel” yazılması suretiyle düzeltilmesine ve hükmün 6100 sayılı HMK'nın 370/2 maddesine göre düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 02/05/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön