Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/9413 E. , 2017/3792 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/9413 E. , 2017/3792 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2016/9413 E. , 2017/3792 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Hazine ve müdahil olmak isteyen ... vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı ... Yönetimi,... ilçesi, ... köyü 102 ada 92 parsel sayılı, 15699 m² yüzölçümündeki taşınmazın tapuda davalı Hazine adına 2/B niteliğiyle ve tarla cinsiyle kayıtlı bulunduğunu, ancak; tabiat parkı (eylemli orman) niteliğinde, orman sayılan yerlerden olduğunu bildirerek, tapu kaydının iptali ile orman niteliği ile Hazine adına tesciline ve davalı Hazinenin el atmasının önlenmesine karar verilmesi istemiyle dava açmıştır
Mahkemece, davanın kabulüne, taşınmazın tapu kaydının iptali ile orman niteliğiyle Hazine adına tesciline, Hazinenin elatmasının önlenmesine karar verilmiş, hüküm davalı Hazine ve müdahil olmak isteyen ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, orman savına dayalı tapu kaydının iptali, tescil ve el atmanın önlenmesi istemine ilişkindir.
Yörede 1947 yılında kesinleşen orman kadastrosu, 1994 yılında kesinleşen aplikasyon ve 2/B madde uygulaması, 1994 yılında kesinleşen arazi kadastrosu vardır.
1) Müdahillik talebi reddedilen ... vekilinin tüm temyiz itirazları ile davalı Hazine vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yönünden:
Çekişmeli 102 ada 92 sayılı parselin 1994 yılında 3402 sayılı Kanunun 4. maddesine göre yapılan aplikasyon ve 2/B uygulamasında (PLV) poligon numaralı 2/B sahası olarak ayrıldığı, kadastro sırasında da aynı nitelik ve 15695699 m² yüzölçümüyle Hazine adına kadastro tutanağı düzenlendiği, 1983 yılından beri ...Orman İçi Piknik Yeri olarak işletilmek üzere Orman Bakanlığı tarafından ... Eğlence Merkezleri Turizm AŞ.'ne kiraya verildiği, hak sahibi olduklarını iddia eden ...mirasçıları tarafından Hazine aleyhine açılan tapu iptali tescil davasının ...1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/289 E. - 1997/900 K. sayılı kararıyla reddedildiği, 2011 yılında yapılan haksahipleri güncelleme çalışmasında ... mirasçıları lehine şerh konulmuş ise de ... A.Ş. vekilinin lehlerine şerh verilmesi istemiyle idare mahkemesine başvurması üzerine, ... 2. İdare Mahkemesince talebin reddine, güncelleme işleminin de iptaline karar verildiği, taşınmazın 05.09.2011 gün ve 903 sayılı Bakanlık oluru ile 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3. maddesi hükümlerine göre "tabiat parkı"olarak tescil edildiği, 6831 sayılı Kanunun 4. maddesinde yazılı “...ormanlar vasıf ve karakter bakımından; muhafaza ormanları, milli parklar ve istihsal ormanları olmak üzere ayrılır” hükmü gereğince orman olduğu saptanan taşınmaz hakkında yazılı biçimde davanın kabulüne karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığından, Hazinenin ve taşınmazı önceki zilyetlerinden devralmak suretiyle haksahibi olduğunu iddia eden .... vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile tapu kaydının iptali, orman niteliği ile Hazine adına tescili yönünde kurulan hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.
2) Davalı Hazinenin el atmanın önlenmesi kararına yönelik temyiz itirazlarına gelince:
Davanın açıldığı tarihte de dava konusu taşınmaz davalı Hazine adına tapuda kayıtlı olup, Hazinenin haksız bir tasarruf ve el atmasından söz edilemeyeceğinden ve elatmanın önlenmesine karar verilemeyeceğinden, mahkemece el atmanın önlenmesine ilişkin talebin reddi gerekirken, kabulü yolunda hüküm kurulması usûl ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ: 1) Yukarıda bir numaralı bentte gösterilen nedenlerle, müdahil olmak isteyen ... vekilinin tüm temyiz itirazları ile davalı Hazine vekilinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, tapu kaydının iptali yönünde kurulan usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6099 sayılı Kanunun 16. maddesi ile 3402 sayılı Kanuna eklenen 36/A maddesi gereğince davalıdan onama harcı alınmasına yer olmadığına ve alınan temyiz harcının istek halinde iadesine,
2) İki numaralı bentte gösterilen nedenlerle, davalı Hazinenin elatmanın önlenmesi kararına yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bu yönden BOZULMASINA, 02/05/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön