Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/16055 E. , 2017/4838 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/16055 E. , 2017/4838 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/16055 E. , 2017/4838 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Hazine ve fer'i müdahil ....... İşl. ve Tic. A.Ş. vekilleri tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
KARAR

Davacı gerçek kişiler 26.01.2010 günlü dilekçeleriyle, 6831 sayılı Kanunun 2/B madde uygulamasıyla Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve 2/B tutanaklarında murisleri ....'ın kullanımında olduğu yazılı olan eski .... Beldesi 105 sayılı parselin 4000 m2 yüzölçümündeki bölümünün kendilerinin kullanımında olduğu, bu yerin bir bölümünün imar uygulamasında bir çok parsel gittiği, bir bölümünün ise imar yolunda kaldığı iddiasıyla, 105 sayılı parsel ve gittileri olan imar parsellerinin tapu kayıtlarının beyanlar hanesine, 6831 sayılı Kanunun 2/B uygulamasıyla Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olduğu, 1000 m2'nin ..., 1000 m2'nin ..., 1000 m2'nin ... ve 1000 m2'nin ise ...'ın kullanımında olduğu ve davalı olduğunun yazılmasını istemişlerdir.
Betuyab .... İşletmeleri A.Ş. 30.11.2010 tarihli dilekçeyle çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerin .... yatırmı yapmak kaydıyla kendilerine tahsis edildiği ve yararlarına müstakil üst hakkı olarak tapuya kayıt edildiği, bu nedenle davalı yönetimler yanında davayı takip etmek üzere fer'i katılan olarak davaya katılmıştır.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davalı davacı gerçek kişiler tarafından temyiz edilmiş, Dairemizin 25.12.2012 tarih ve 2012/10652 Esas, 2012/14946 Karar sayılı ilamı ile “.... köyünde 1954 yılında yapılan kadastroda çekişmeli 105 sayılı parselin, 105.750 m2 yüzölçümünde çalılık niteliğiyle tesbit edildiği, .... köyünden Hüseyin Sallanbaş ve diğerleri tarafından 105 sayılı parsel ile aynı köy 64 ilâ çevresindeki bir kısım parsellerin köy merası olduğundan, tesbitlerinin iptali ve köy merası olarak sınırlandırılması istemiyle davalılar Hazine, Saffet Ayvaz ve diğerleri arasında görülen kadastro tesbitine itiraz davası sonunda 105 sayılı parselin tesbitinin iptaline ve köy merası olarak sınırlandırılmasına, özel siciline yazılmasına ilişkin Gezici Arazi Kadastro Mahkemesinin 23.11.1954 gün ve 1953/187 - 238 sayılı kararının kesinleşmesiyle, tapu sicildeki sayfası silinerek özel siciline tescil edildiği, 29.05.1991 gün ve 218 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 3194 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince ihtiyaç fazlası mera olması nedeniyle 355.750,00 m2 yüzölçümünde çalılık olarak, 31.05.1991 tarihinde 878 yevmiye ile Hazine adına yazıldığı, 3194 sayılı Kanunun 18. maddesi gereğince yapılan ifrazda DOP olarak belirlenen bölüm ayrıldıktan sonra, 1340 ilâ 1356 sayılı adaların oluştuğu, 11.377,00 m2 bölümünün ise 105 parsel sayısı ile çalılık olarak Hazine adına tapuya tescil edildiği, 105 sayılı parselin de içinde yer aldığı 421.689 m2yüzölçümündeki taşınmazın ...Genel Müdürlüğünün 17.12.1991 gün ve 58496 sayılı yazısı ile .... Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürlüğüne .... bölgesi olarak tahsis edildiği, buna bağlı olarak 105 sayılı parsellerden ifraz edilen yerler ile aynı köy 73 ilâ 80, 82, 83, 84 ilâ 94 sayılı parsellerin tevhiden 515 ada 1 parsel sayısı ve 622.740,86 m2 yüzölçümünde arsa niteliğiyle Hazine adına tescil edildiği, 515 ada 1 sayılı parselin Kültür ve .... Bakanlığı Yatırım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 05.03.2009 tarih ve 11790 sayılı yatırım belgesi bulunan ....... Kompleksine tahsis edildiği, kesinleşmiş orman kadastro tutanaklarının uygulanmasına dayalı araştırma inceleme ve keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporları ile 4854 m2 yüzölçümündeki çekişmeli taşınmazın, 105 sayılı tesbit tutanağı iptal edilip, mera olarak sınırlandırılan, ancak, ihtiyaç fazlası mera niteliğiyle Hazine adına tescil edilen parsel ve bu parselde ve çevre parsellerde yapılan imar uygulamasında, ifraz ve tevhitler ile oluşan 515 ada 1 sayılı parselin içinde kaldığı, yörede 1947 yılında yapılıp kesinleşen orman tahdidi içindeyken 1990 yılında kesinleşen 2/B uygulamasıyla Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığının belirlendiği, kütüğün beyanlar hanesinde yazılı zilyedlik veya muhdesat şerhi, aynî hak olmayıp, kişisel hak niteliğinde olduğundan tapu sicilinden ayrı olarak alınıp, satılmasının mümkün olmadığı, tarafların isteğiyle dahi tapu müdürlüğünce yerine getirilemeyeceği, dava yoluyla genel mahkemeden istenemeyeceği, Orman Bakanlığı Hak Sahipliği Tespit Komisyonunun vereceği karara göre, davacının itiraz ve dava haklarını o aşamada kullanmasının mümkün olduğu, ayrıca 15.01.2009 gün 5831 sayılı Kanun ile 3402 sayılı Kadastro Kanununa eklenen ek 4.madde uyarınca yapılacak kadastroda, davacının isteğinin kanunî olup olmadığının değerlendirileceği, açıklanan nedenlerle, davacı tarafın çekişmeli taşınmazın kendisinin zilyetliğinde olduğunun tapu kaydının beyanlar hanesine yazılmasını istemekte hukukî yararı bulunmadığından, davacı gerçek kişinin dava konusu yerde zilyet olduğunun ve muhdesatların beyanlar hanesine yazılması isteminin reddini doğru olduğu, ancak; 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 3/1., 6/2-3 maddeleri uyarınca kesinleşmiş orman kadastrosu sınırları içindeyken nitelik kaybı nedeniyle Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin hak sahiplerine rayiç bedel üzerinden satışı gündeme geleceğinden, bu niteliğiyle Hazine adına tapuya kayıt edilmesinde ve tapunun beyanlar hanesine 6831 sayılı Kanunun 2/B uygulamasıyla Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin şerh yazılmasında hak sahibi olduğunu iddia eden kişilerin hukukî yararının bulunduğu, bu sebeple 515 ada 1 sayılı parselin kesinleşmiş orman kadastrosu sınırları içindeyken, yine kesinleşmiş 2/B uygulamasıyla Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan bölümünün infaza elverişli ifraz krokisi düzenlettirilerek, tapu kaydının beyanlar hanesine fen bilirkişi krokisinde belirtilen bu bölümün 6831 sayılı Kanunun 2/B uygulamasıyla Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığına ilişkin şerh yazılmasına karar verilmesi” gereğine değinilerek bozulmuştur.
Mahkemece bozma kararına uyulduktan sonra davanın kısmen kabulü kısmen reddi ile,..., ...., 105 (515-1) parselde kayıtlı taşınmazla ilgili 23/02/2015 havale tarihli fen bilirkişisi raporunda (A) (3971,92 metrekare), (B) (680,17 metrekare) olarak gösterilen yerlerin tapu kaydında beyanlar hanesine "6831 sayılı Kanun 2/B uygulaması ile Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır" şeklinde şerh konulmasına, zilyetlik tespiti ve diğer fazlaya ilişkin taleplerin reddine karar verilmiş, hüküm davalı Hazine ve fer'i müdahil ....... İşl. ve Tic. A.Ş. vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, tapunun beyanlar hanesine, 6831 sayılı Kanunun 2/B uygulamasıyla Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerden olduğu, kendi kullanımında olduğu ve davalı olduğunun, beyanlar hanesine yazılması istemine ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 1947 yılında yapılıp kesinleşen orman kadastrosu ile daha sonra 1989 yılında yapılıp 13.06.1990 tarihinde ilân edilen aplikasyon, sınırlandırması yapılmamış ormanların kadastrosu ve 6831 sayılı Kanunun 2/B madde uygulaması bulunmaktadır.
1- Davalı Hazine ve fer'i müdahil ....... İşl. ve Tic. A.Ş. vekillerinin (A) ile gösterilen kısma yönelik temyiz itirazları bakımından;
Dosya kapsamına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak hüküm kurulmuş olduğuna göre dava konusu taşınmazın fen bilirkişisinin krokisinde (A) ile gösterilen kısma yönelik yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve kanuna uygun olan hükmün bu kısım için onanmasına karar vermek gerekmiştir.
2- Davalı Hazine ve fer'i müdahil ....... İşl. ve Tic. A.Ş. vekillerinin (B) ile gösterilen kısma yönelik temyiz itirazları bakımından;
Mahkemece kurulan önceki hüküm, 515 ada 1 parselle ilgili olarak Dairece bozulduğuna ve mahkemece de bozmaya uyulduğuna göre buna uygun karar verilmesi gerekirken, fen bilirkişisinin krokisinde (B) ile gösterilen kısmın imar yolunda kalmasına ve bu kısımla ilgili davacıların davasında hukuki yarar bulunmamasına rağmen bu kısımla ilgili de davanın kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamış, (B) ile gösterilen kısma ilişkin hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: 1) Yukarıda bir numaralı bentte gösterilen nedenler ile; davalı Hazine ve fer'i müdahil ....... İşl. ve Tic. A.Ş. vekillerinin (A) ile gösterilen kısma yönelik temyiz itirazlarının reddi ile hükmün ONANMASINA,
2) İki numaralı bentte gösterilen nedenlerle; davalı Hazine ve fer'i müdahil ....... İşl. ve Tic. A.Ş. vekillerinin (B) ile gösterilen kısma yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bu kısım için BOZULMASINA 31/05/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön