Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/17018 E. , 2017/4812 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/17018 E. , 2017/4812 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/17018 E. , 2017/4812 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Hazine tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
3402 sayılı Kadastro Kanununa 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile eklenen Ek 4. madde uyarınca 2/B madde alanlarında yapılan kadastro sırasında, Yukarıkavacık köyü 726 parsel sayılı 54273 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, ağaçlık niteliğiyle beyanlar hanesine 6831 sayılı Kanunun 2/B madde uygulamasıyla Hazine adına orman rejimi dışına çıkarıldığı ve eylemli ormana dönüştüğü açıklaması yazılarak Hazine adına tespit edilmiştir.
Davacı, taşınmazın kendi kullanımında olduğu iddiasıyla dava açmıştır.
Mahkemece, davanın kabulü ile; 726 parsel sayılı taşınmazın kadastro tespit tutanağının iptali ile 11/07/2014 tarihli orman yüksek mühendisi raporu ile 27/06/2014 tarihli fen bilirkişi raporuna ve ekindeki krokiye bağlı kalınarak (A) harfi ile gösterilen 1554,24 m2 ve (B) harfi ile gösterilen 1303,54 m2'lik kısımların ifraz edilerek beyanlar hanesine kullanıcı adı olarak davacı ...'in ismi yazılmak sureti ile tarla niteliğiyle Hazine adına; bu kısımlar dışında kalan yerlerin orman niteliği ile Hazine adına tespit ve tesciline karar verilmiş, hüküm davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.
Dairenin 09/12/2014 tarih ve 2014/7427 -10306 E-K sayılı kararıyla “...Mahkemece çekişmeli taşınmazın (A) ve (B) bölümleri dışında kalan bölümlerinin eylemli orman olduğu gerekçesiyle hüküm kurulduğu halde, taşınmazın tespit tutanağında da eylemli orman şerhi bulunduğu dahi gözetilmeden, Orman Yönetimi davaya dahil edilmeksizin yargılamaya devam edilerek yokluğunda hüküm kurulmuş olması doğru değildir. Kabule göre de, dava, şerhe yönelik açılmıştır. Taşınmazın niteliğinin değiştirilip orman yapılması konusunda herhangi bir talep olmadığı halde, HMK'nın 26. maddesinde yazılı taleple bağlılık ilkesi gözönünde bulundurulmadan (A) ve (B) dışında kalan bölümlerin tespit gibi tesciline karar verilmesi gerekirken, orman niteliği ile Hazine adına tesciline şeklinde hüküm kurulmuş olması da isabetsizdir...” denilerek hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece bozma kararına uyulduktan sonra davanın kabulüne, dava konusu taşınmazın kadastro tespit tutanağının iptali ile orman bilirkişi ve fen bilirkişi raporlarında (A) harfi ile gösterilen 1554,24 m2 ve (B) harfi ile gösterilen 1303,54 m2'lik kısımların ifraz edilerek beyanlar hanesine kullanıcı adı olarak davacının ismi yazılmak sureti ile sözkonusu yerlerin tarla niteliği ile Hazine adına bu kısımlar dışında kalan 726 parselin diğer tüm kısımlarının orman vasfı ile Hazine adına tespit ve tesciline karar verilmiş, hüküm davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, 3402 sayılı Kadastro Kanununa 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile eklenen Ek 4. madde uyarınca 2/B madde alanlarında yapılan kullanım kadastrosuna itiraz niteliğindedir.
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve bölümlerin davacının kullanımında olduğu belirlenerek hüküm kurulduğuna göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, Harçlar Kanununun değişik 13/j maddesi gereğince Hazineden harç alınmasına yer olmadığına 31/05/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön