Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/16989 E. , 2017/4803 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/16989 E. , 2017/4803 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/16989 E. , 2017/4803 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı gerçek kişiler ve davalı ... Belediye Başkanlığı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Çekişmeli ...Mahallesi 135 ada 7, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazlar sırasıyla 765 m2, 765 m2 ve 740 m2 yüzölçümleri ile arsa niteliğinde ... Mahallesi adına tapuda kayıtlıdır.
Davacılar vekili, .... Asliye Hukuk Mahkemesinde 2008/57 Esas sayılı tapusuz taşınmazların tescili istemli dava açtıklarını, yargılama sırasında davalı ... Köyünde 3367 sayılı Kanun uyarınca uygulama yapıldığını, taşınmazların davalı köy tüzel kişiliği adına tescil edildiğini, yapılan yargılama sonucunda 135 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 19,70 m²'lik kısmının, 135 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 603,94 m²'lik kısmının, 135 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 156,98 m²'lik kısmının zilyetlik ve mülkiyet hakkının müvekkillerinin olduğunun tespitine karar verildiğini, yine aynı dosyada müvekkillerinin lehine Medeni Kanunun 713. maddesinde belirtilen şartların gerçekleştiğinin anlaşıldığını ileri sürerek; 9 parsel sayılı taşınmazın 19,70 m²'lik kısmının, 8 parsel sayılı taşınmazın 603,94 m²'lik kısmının, 7 parsel sayılı taşınmazın 156,98 m2'lik kısmının, davalı adına olan kaydının iptali ile müvekkilleri adına tescilini istemiştir.
Mahkemece davanın kabulü ile , 7 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının 15698/76500 payı oranında iptaline; 8 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının 60394/76500 payı oranında iptaline ve 9 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının 1970/74000 payı oranında iptali ile mezkur taşınmazların iptal edilen paylar ile dosyada mevcut Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/749 Esas 2006/664 Karar sayılı veraset ilamındaki hisseleri oranında davacılar adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından yargılama giderlerine yönelik olarak, davalı belediye başkanlığı tarafından tüm yönlerden temyiz edilmiştir.
Dava, tapu iptali ve tescili talebine ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu ... köyünde 1963 yılında yapılıp sonuçları 03.03.1967 - 01.04.1967 tarihleri arasında ilan edilip kesinleşen arazi kadastro çalışması, 05/07/1971 tarihinde ilan edilerek kesinleşen orman kadastrosu ve 12/05/1992 tarihinde ilan edilerek kesinleşen aplikasyon ve 2/B madde uygulaması vardır.
Hüküm davacı gerçek kişiler ve davalı belediye başkanlığı tarafından temyiz edilmekle ve temyiz itirazları farklı olduğundan ayrı ayrı incelenmesinde;
1- Davalı Belediye Başkanlığının temyiz itirazlarının incelenmesinde; İncelenen dosya kapsamına, hükmün dayandığı gerekçeye, hükme dayanak yapılan Asliye Hukuk Mahkemesince verilen hükmün Yargıtay denetiminden geçerek kesinleştiğine göre yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine karar verilmesi gerekmiştir.
2- Davacı gerçek kişilerin temyiz itirazlarının incelenmesinde;


Davacılar vekilinin temyiz itirazları harç ve vekalet ücretine yönelik olup, mahkemece verilen karar bu yönden usûl ve kanuna aykırıdır. Şöyle ki; dava tapu iptali ve tescil davasıdır. Davanın niteliğine göre yargılama giderlerinden sorumluluk 6100 sayılı HMK’na göre belirlenecektir. Bilindiği üzere yargılama giderlerine, mahkemece resen hükmedilir. Yargılama gideri, tutarı, hangi tarafa ve hangi oranda yükletildiği ve dökümü hüküm altında gösterilir (m.332). Celse, karar ve ilam harçları ile Vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekâlet ücreti yargılama giderleri kapsamındadır(323/a,ğ m.) Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir(m. 326).” 492 sayılı Harçlar Kanununda yargılama harçlarının niteliği, türü ve miktarı ve ne zaman alınacağı düzenlenmiştir. Somut olayda mahkemece davanın kabulüne karar verildiği halde yargılama harçlarının davacı tarafa yüklenmesi, yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılması ve davacı taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi usûl ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: 1) Yukarıda birinci bentde açıklanan nedenlerle; davalı Belediye başkanlığının temyiz itirazlarının REDDİNE;
2) İkinci bentde açıklanan nedenlerle; davacı gerçek kişilerin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 31/05/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön